kpt 6053 kajian rbi & teknologi

of 13 /13
“PENGGUNAAN ALAT TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK” Bhasah Abu Bakar, Abd. Rahman Daud & Fairuz Abdul Haleem Shah NOR AZIMAH BINTI HAMZAH (M20101000238) PROGRAM REKABENTUK INSTRUKSIONAL DAN TEKNOLOGI FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA, UPSI 1

Upload: azimah-hamzah

Post on 31-Oct-2014

871 views

Category:

Education


10 download

Tags:

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

1

“PENGGUNAAN ALAT TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN MATEMATIK”

Bhasah Abu Bakar, Abd. Rahman Daud & Fairuz Abdul Haleem Shah

NOR AZIMAH BINTI HAMZAH (M20101000238)

PROGRAM REKABENTUK INSTRUKSIONAL DAN TEKNOLOGIFAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA, UPSI

 

 

Page 2: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

2

1)TAJUK KAJIANPENGGUNAAN ALAT TEKNOLOGI

PENDIDIKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK (ATPM)

2)ISU KAJIANTahap kemudahan IT yang terdapat di

sekolah-sekolah yang belum sempurna, sikap guru terhadap penggunaan ATPM, kursus atau

latihan guru terhadap penggunaan ATPM dan pengurusan sekolah ke atas

pengurusan bilik sumber yang memainkan peranan penting dalam

meningkatkan lagi penggunaan ATPM.

Page 3: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

3

3)TUJUAN KAJIANMengenalpasti penggunaan ATPM di sekolah berbagai aliran seperti SK, SRK, SRJKC, SRJKT dan SM selain mencari jawapan tentang penggunaan ATPM di sekolah antaranya :-a. menentukan tahap penggunaan ATPM berdasarkan

aliran sekolah.b. mengenalpasti penggunaan ATPM dikalangan guru

wanita dan lelaki.c. menentukan takat kecukupan ATPM di pusat

sumber.d. menentukan takat penggunaan ATPM oleh guru

matematik.e. mengkaji penggunaan ATPM oleh guru berdasarkan

peringkat umur.f. menentukan sumber guru mendapatkan kemahiran

menggunakan ATPM.

Page 4: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

4

4)KAEDAHTinjauan (pensampelan bertujuan), 314 buah sekolah dipilih termasuk sekolah rendah dan menengah5)INSTRUMEN KAJIANBorang soal selidik mengandungi tiga bahagian, Bahagian pertama (demografi) & Bahagian kedua (kekerapan penggunaan ATPM) dan Bahagian ketiga (tanggapan guru terhadap ATPM), dibahagikan kepada empat subskala; (a) sikap guru terhadap ATPM, (b) kemahiran guru tentang penggunaan ATPM, (c) kursus latihan guru menggunakan dan (d) pengurusan sekolah dalam penggunaan ATPM.

Page 5: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

5

6)TEORI Blondin (1966) - Kemahiran guru ada kaitannya

dengan kursus/latihan dan faktor penghalang penggunaan ATP ialah kekurangan kemahiran di kalangan guru-guru.

Mattox (1974) - sikap malas guru membawa kesan terhadap penggunaan ATPM kerana tekanan daripada pihak atasan dan kurang mendapat sokongan mereka.

Arnove (1976) - guru-guru bersikap negatif terhadap ATP dalam pengajaran dan pembelajaran.

Sibalwa (1983) - Guru-guru yang banyak pengalaman mengajar dan mengikuti latihan lebih banyak menggunakan ATP daripada mereka yang hanya mempunyai pengalaman tanpa latihan

Page 6: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

6

7)ANALISA & DAPATANData dianalisis menggunakan pakej SPSS versi 11. Statistik deskriptif dan inferential digunakan termasuklah kekerapan, peratusan, min, sisihan piawai, chi-ganda dua, anova dan ujian-t. 6 dapatan pertama diperoleh melalui pengiraan kekerapan dan peratus.i. Bilangan guru lelaki dan perempuan mengikut lokasi

dan jenis sekolahii. Kekerapan guru menggunakan atpm dalam seminggu

di bilik darjah sebagai alat bantu mengajar matematikiii. Bilangan guru Matematik menggunakan teknologi

pendidikan Matematikiv. Penggunaan ATPM oleh guru mengikut peringkat umurv. Kecukupan ATPM di pusat sumber untuk kegunaan guru

Matematikvi. Sumber guru mendapatkan kemahiran ATPM

Page 7: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

7

ATPM N

Kekerapan Menggunakan ATPM    

Tidak Pernah Jarang-jarangKerap

Sangat Kerapχ² Sig

KaliL P L P L P L P  

TV 26451 64 43 86 4 14 - 2

0.26 0.144.3 55.7 33.3 66.7 22.2 77.8   100

Perakam Video 25864 88 29 63 4 8 - 2

4.062 0.25542.1 57.9 31.5 68.5 33.3 66.7   100

Radio 26160 71 32 48 5 39 - 6

20.551 045.8 54.2 40 60 11.4 88.6   100

Perakam Kaset 25860 68 29 49 6 37 - 7

19.24 046.9 53.1 37.2 62.8 14 86   100

OHP 26651 74 22 52 20 28 7 12

2.842 0.41740.8 59.2 29.7 70.3 41.7 58.3 36.8 63.2

Slaid Projektor 25085 127 6 20 3 6 1 2

2.963 0.39740.1 59.9 23.1 76.9 33.3 66.7 33.3 66.7

Komputer 25673 84 12 45 11 22 2 7

12.97 0.00546.5 53.5 21.1 78.9 33.3 66.7 22.2 77.8

Carta Matematik

28311 12 13 27 57 70 19 74

15.819 0.00147.8 52.2 32.5 67.5 44.9 55.1 20.4 79.6

Model 27513 17 39 50 38 70 10 38

7.836 0.0543.3 56.7 43.8 56.2 35.2 64.8 20.8 79.2

Poster Matematik

27116 12 25 35 48 73 11 51

15.685 0.00157.1 42.9 41.7 58.3 39.7 60.3 17.7 82.3

Peralatan Matematik

28011 9 15 23 51 67 23 81

14.747 0.00255 45 39.5 60.5 43.2 56.8 22.1 77.9

vii. Kekerapan menggunakan alat ATPM mengikut jantina (menggunakan nilai khi kuasa dua dengan empat kategori kekerapan penggunaan ATPM)

Page 8: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

8

viii. Tanggapan Guru Bandar dan Guru Luar Bandar Terhadap Penggunaan ATPM (Ujian-t dibuat untuk menentukan skor min guru yang datangnya dari bandar dan luar bandar ke atas faktor yang memberi kesan ke atas penggunaan ATPM).

Jadual 8 : Pandangan Guru Tentang ATPM Berdasarkan Lokasi Sekolah

Faktor Lokasi Bil. Min Sp Dk t Sig

Sikap Guru Terhadap Penggunaan ATPM

Bandar 136 3.02 0.34 292 -1.064 0.288

L.Bandar 158 3.07 0.47      

Kemahiran Guru Tentang Penggunaan ATPM

Bandar 129 2.55 0.41 284 -0.743 0.458

L.Bandar 157 2.59 0.39      

Mengikuti Kursus/Latihan ATPM

Bandar 127 3.01 0.55 275 -0.08 0.994

L.Bandar 150 3.01 0.51      Pengurusan Sekolah Dalam Penggunaan ATPM

Bandar 126 2.39 0.52 275 0.28 0.78L.Bandar 151 2.37 0.59      

Page 9: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

9

ix. Tanggapan guru lelaki dan perempuan terhadap penggunaan ATPM. Ujian-t sekali lagi digunakan untuk menentukan perbezaan antara lelaki dan perempuan terhadap faktor-faktor yang memberi kesan ke atas penggunaan ATPM

Faktor Lokasi Bil. Min Sp Dk t SigSikap Guru Terhadap Penggunaan ATPM

Lelaki 104 3 0.5 293 -0.29 0.77Perempuan 191 3.1 0.3      

Kemahiran Guru Tentang Penggunaan ATPM

Lelaki 101 2.6 0.4 285 0.04 0.97Perempuan 186 2.6 0.4      

Mengikuti Kursus/Latihan ATPMLelaki 98 3 0.6 276 -1.36 0.18

Perempuan 180 3 0.5      Pengurusan Sekolah Dalam Penggunaan ATPM

Lelaki 97 2.4 0.5 276 0.455 0.65Perempuan 181 2.4 0.6      

Jadual 9: Pandangan guru tentang ATPM berdasarkan jantina

Page 10: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

10

x. Perbezaan Penggunaan Alat ATPM Mengikut Jenis Sekolah. ANOVA digunakan untuk mencari perbezaan tanggapan terhadap faktor-faktor yang memberi kesan ke atas penggunaan ATPM dari pelbagai jenis sekolah

Faktor SumberJumlah Kuasa

DuaDk

Min Kuasa Dua

F Sig

Sikap Guru Terhadap Penggunaan ATPM

Antara Kump 0.229 2 0.114 0.678 0.508Dalam Kump 48.775 289 0.169

Jumlah 49.004 291Kemahiran Guru Tentang Penggunaan ATPM

Antara Kump 0.257 2 0.128 0.809 0.446Dalam Kump 44.621 281 0.158

Jumlah 44.878 283Mengikuti Kursus/Latihan ATPM

Antara Kump 0.439 2 0.219 0.786 0.457Dalam Kump 75.954 272 0.279

Jumlah 76.393 274Pengurusan Sekolah Dalam Penggunaan ATPM

Antara Kump 0.402 2 0.201 0.637 0.530Dalam Kump 86.046 273 0.315

Jumlah 86.448 275

Jadual 10: Analisis varian ke atas guru-gurudari pelbagai aliran sekolah tehadap penggunaan ATPM

Page 11: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

11

xi. Tempoh mengajar di sekolah menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan bagi guru-guru yang sudah lama mengajar ke atas faktor-faktor yang memberi kesan ke atas penggunaan ATPM.

Faktor SumberJumlah

Kuasa DuaDX

Min Kuasa Dua

F Sig

Sikap Guru Terhadap Penggunaan ATPM

Antara Kump 0.109 3 0.036 0.21 0.89

Dalam Kump 49.591 288 0.172

Jumlah 49.7 291      

Kemahiran Guru Tentang Penggunaan ATPM

Antara Kump 0.0589 3 0.019 0.12 0.95

Dalam Kump 45.087 280 0.161

Jumlah 45.146 283      

Mengikuti Kursus/Latihan ATPM

Antara Kump 0.483 3 0.161 0.58 0.63

Dalam Kump 74.967 271 0.277

Jumlah 75.45 274      

Pengurusan Sekolah Dalam Penggunaan ATPM

Antara Kump 0.162 3 0.054 0.17 0.92

Dalam Kump 85.776 271 0.317

Jumlah 85.938 274      

Jadual 11: Analisis varian ke atas guru-guruberdasarkan pengalaman mengajar terhadap penggunaan ATPM

Page 12: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

12

8)PERBINCANGAN & KESIMPULAN

Guru-guru masih mengutamakan penggunaan ATPM konvensional kerana biasa bagi mereka, tidak begitu sukar digunakan, mudah dipelajari dari rakan-rakan sekerja tanpa memerlukan bantuan pakar.

Peratusan guru yang tidak pernah menggunakan komputer dalam P&P adalah lebih tinggi daripada mereka yang menggunakan komputer.

Hampir semua jenis sekolah menggunakan alatan matematik sebagai ATPM yang amat kerap sekali digunakan diikuti oleh carta matematik dan poster matematik. Alat ATPM yang amat jarang digunakan disemua jenis sekolah ialah slaid diikuti dengan video, komputer dan radio.

Kegemaran guru menggunakan ATPM konvensional mendapat peneguhan daripada guru matematik yang begitu gemar menggunakan ATPM konvensional dibandingkan yang menggunakan ATPM moden adalah kurang dari 55%

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan melibatkan perbandingan melibatkan lokasi sekolah dan jantina dalam sikap mereka terhadap penggunaan ATPM.

Page 13: Kpt 6053  kajian rbi & teknologi

13

Guru berumur 25 ke 35 tahun lebih aktif menggunakan ATPM berbanding dengan guru yang baru keluar dari maktab/universiti. Manakala guru yang baru mula mengajar didapati lebih aktif menggunakan ATPM dari guru yang berumur lebih 35 tahun.

Kekurangan alat ATPM di pusat sumber dan latihan kepada guru mungkin menjadi salah satu punca guru kurang menggunakan ATPM moden yang wujud di pusat sumber.

Latar belakang guru juga tidak memainkan peranan dalam tanggapan mereka terhadap ATPM. Sama ada guru itu berasal dari Sekolah Kebangsaan atau bukan Kebangsaan (SJKC atau SJKT) atau Sekolah Menengah tidak membezakan tanggapan mereka terhadap penggunaan ATPM.

Pengalaman guru juga tidak dapat memberi perbezaan yang signifikan sama ada guru berkenaan telah mengajar lama atau baru mengajar. Ini mungkin disebabkan sistem pengendalian bilik sumber tidak membenarkan guru dapat menggunakan bilik sumber dengan bebas. Mereka terikat dengan beberapa peraturan yang menyekat kebebasan mereka menggunakan bilik sumber yang sepatutnya dapat membantu guru dalam menyediakan alat bantu mengajar.