koperasi serbaguna maju selangor berhad (b-5 serbaguna maju selangor berhad (b-5-5019) no.52 -2, the

Download KOPERASI SERBAGUNA MAJU SELANGOR BERHAD (B-5 SERBAGUNA MAJU SELANGOR BERHAD (B-5-5019) No.52 -2, The

Post on 02-Aug-2019

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KOPERASI SERBAGUNA MAJU SELANGOR BERHAD (B-5-5019) No.52-2, The Trillium, Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga Tasik Damai, 57100, Kuala Lumpur. Tel: 03-90554474 Email: admin@kosmasmalaysia.com website: www.kosmasmalaysia.com

  SAHAM 1A1B (KOSMAS)

  KOSMAS

  LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

  TARIKH PENGELUARAN: 10 NOVEMBER 2018

  PENYATA TANGGUNGJAWAB

  Lembaran Penting Produk ini telah dikaji semula dan diluluskan oleh para pengarah dan / atau jawatankuasa yang

  diberi kuasa dan / atau orang yang diluluskan oleh Lembaga Koperasi Serbaguna Maju (Selangor) Berhad dan

  mereka bertanggungjawab secara kolektif dan secara individu bertanggungjawab sepenuhnya untuk ketepatan

  maklumat tersebut. Setelah membuat semua pertanyaan yang munasabah, mereka mengesahkan yang terbaik dari

  pengetahuan dan kepercayaan mereka, bahawa tidak ada kenyataan palsu atau mengelirukan atau ketinggalan

  fakta lain yang akan membuat sebarang pernyataan di Lembaran Penting Produk palsu atau mengelirukan.

  PENYATA PENAFIAN

  Lembaga Koperasi telah membenarkan / mengiktiraf terbitan Saham 1A1B (KOSMAS) dan satu salinan Helaian

  Penting Produk ini telah diserahkan kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Pengesahan Saham 1A1B (KOSMAS)

  dan penyerahan Helaian Penting Produk ini, tidak boleh diambil untuk menunjukkan bahawa Suruhanjaya Sekuriti

  Malaysia mengesyorkan Saham 1A1B (KOSMAS) atau menganggap tanggungjawab untuk ketepatan apa-apa

  pernyataan yang dibuat atau pendapat atau laporan yang dinyatakan dalam Helaian Penting Produk. Suruhanjaya

  Sekuriti Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa pendedahan di pihak Saham 1A1B (KOSMAS) Berhad

  yang bertanggungjawab terhadap Saham 1A1B (KOSMAS) dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan

  Helaian Penting Produk ini. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak membuat representasi mengenai ketepatan atau

  kesempurnaan Helaian Penting Produk ini, dan dengan jelas menafikan apa-apa liabiliti yang timbul daripada,

  atau bergantung kepada, keseluruhan atau mana-mana bahagian kandungannya.

  mailto:admin@kosmasmalaysia.comhttp://www.kosmasmalaysia.com/
 • KOPERASI SERBAGUNA MAJU SELANGOR BERHAD (B-5-5019) No.52-2, The Trillium, Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga Tasik Damai, 57100, Kuala Lumpur. Tel: 03-90554474 Email: admin@kosmasmalaysia.com website: www.kosmasmalaysia.com

  PERMOHONAN MENJADI AHLI

  SYARAT-SYARAT / KELAYAKAN MENJADI AHLI:

  1. Keanggotaan terbuka kepada kakitangan KOSMAS berjawatan tetap dan subsidiari-subsidiarinya; 2. Warganegara Malaysia; 3. Berumur 18 tahun dan ke atas; 4. Bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi Koperasi ini; 5. Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh daftar,atau tidak upaya dari segi mental, atau bankrap yang belum

  dilepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh setahun.

  A. BUTIRBUTIR PERIBADI

  Nama pemohon mengikut kad pengenalan (huruf besar)

  No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir

  - -

  No. Kakitangan Bangsa Agama

  No. Telefon No. Telefon bimbit

  Alamat surat menyurat

  Poskod Bandar Negeri

  B. BUTIRAN MAJIKAN DAN PEKERJAAN

  Majikan dan Alamat

  Poskod Bandar Negeri

  Emel

  Gaji (RM) Tarikh mula berkhidmat

  N O . S I R I : N O . A H L I : K O S M A S / 0 0 /

  Lekat gambar kad

  pengenalan di sini

  mailto:admin@kosmasmalaysia.comhttp://www.kosmasmalaysia.com/
 • KOPERASI SERBAGUNA MAJU SELANGOR BERHAD (B-5-5019) No.52-2, The Trillium, Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga Tasik Damai, 57100, Kuala Lumpur. Tel: 03-90554474 Email: admin@kosmasmalaysia.com website: www.kosmasmalaysia.com

  C. BAYARAN PENDAFTARAN DAN SYER

  RM 100 (AKAUN BARU)

  Syer

  RM 500 RM 2500 RM 5000

  Sila bank in kepada anak syarikat KOSMAS:

  Butiran Syarikat Nama Penerima Butiran Akaun Bank

  Najah Success Sdn Bhd No.73-3, Jalan Dwitasik, Dataran Dwitasik, Bandar Sri Permaisuri, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel (+603) 9174 4744

  Najah Success Sdn Bhd

  CIMB Bank Berhad Account No: 8003547134

  D. PENDAFTARAN AKAUN MELALUI UNIT DAN INTENSIF PERCUMA

  AKUAN PENGESAHAN

  Saya telah membaca dan faham isi kandungan prospektus yang berkaitan. Oleh itu, Saya juga telah membaca dan bersetuju terhadap segala terma dan syarat yang berkaitan permohonan (sila rujuk ruangan H dan I) dan pendaftaran unit serta sebarang penambahan dan perubahan kepadanya.

  saya dengan ini juga BERSETUJU untuk memberikan butiran peribadi pasangan dan anak-anak kepada KOSMAS bagi tujuan hebahan perancangan kewangan di masa akan datang (sila rujuk ruangan J).

  E. UNTUK KEGUNAAN KOSMAS

  Tarikh Pendaftaran :

  Nama Penerima :

  Jenis Pendaftaran : Unit Percuma Unit Percuma (1500 Unit) (5000 Unit)

  TANDATANGAN PEMOHON DAN CAP IBU JARI

  ATAU

  Tandatangan/ cap Ibu Jari Tarikh

  Signature Kiri/Left Thumb Print

  TANDATANGAN ATAU CAP IBU JARI KIRI PENJAGA BERDAFTAR

  ATAU

  Tandatangan/ Cap Ibu Jari Tarikh Signature Kiri/Left Thumb Print

  mailto:admin@kosmasmalaysia.comhttp://www.kosmasmalaysia.com/
 • KOPERASI SERBAGUNA MAJU SELANGOR BERHAD (B-5-5019) No.52-2, The Trillium, Jalan Tasik Utama 5, Medan Niaga Tasik Damai, 57100, Kuala Lumpur. Tel: 03-90554474 Email: admin@kosmasmalaysia.com website: www.kosmasmalaysia.com

  PERINGATAN

  Berdasarkan keperluan Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA), borang pendaftaran ini tidak boleh diedarkan tanpa diiringi oleh Prospektus dan sebarang Prospektus

  Tambahan yang berkaitan. Pelabur dinasihatkan membaca Prospektus dan sebarang Prospektus Tambahan yang berkenaan terlebih dahulu sebelum mengisi borang pendaftaran.

  F. AKUAN PENGESAHAN PENDAFTARAN AKAUN

  1. SURATIKATAN DAN PROSPEKTUS. Saya telah membaca dan memahami isi kandungan Suratikatan dan Suratikatan Tambahan yang berkaitan, Prospektus dan sebarang Prospektus Tambahan dan bersetuju mematuhi dan terikat dengan syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Suratikatan, Prospektus serta sebarang tambahan dan perubahan kepadanya yang berkaitan dengan permohonan unit-unit yang didaftarkan atau sesudah itu. Saya juga bersetuju bahawa KOSMAS, berhak secara mutlak untuk membatalkan pendaftaran dan menarik balik unit-unit yang saya miliki (termasuk pengagihan pendapatan, bonus serta kelayakan lain) sekiranya didapati bahawa mana-mana pernyataan yang telah saya buat di dalam permohonan ini tidak benar atau palsu.

  2. AMLATFA 2001. Saya mengesahkan bahawa semua maklumat di dalam permohonan ini adalah benar dan tepat serta pelaburan unit amanah tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang Malaysia termasuk Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan AMLATFA 2001. KOSMAS berhak untuk menamatkan semua hubungan dengan pelanggan jika pelanggan didapati telah melanggar undang-undang peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah mengenai AMLATFA 2001 dan Know Your Customer Policy. Sekiranya khidmat unit amanah ditamatkan, unit amanah akan ditebus dengan harga belian balik berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) seunit pada penghujung hari perniagan.

  3. YURAN DAN CAJ. Saya memahami bahawa terdapat yuran dan caj yang akan dikenakan secara langsung atau tidak langsung apabila saya membuat pelaburan dalam tabung unit amanah tersebut.

  4. KEBANKRAPAN. Saya mengesahkan bahawa saya bukan seorang yang bankrap.

  5. AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010. Di dalam penguatkuasaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, KOSMAS selaku pengguna data akan memastikan bahawa privasi data peribadi pelanggan yang telah dizahirkan oleh pelanggan atau sedang diselenggara oleh KOSMAS (Data Peribadi) dilindungi dan dipelihara. KOSMAS dibenarkan untuk mengumpul, menyimpan, memproses dan menggunakan Data Peribadi saya selaras dengan Dasar Privasi yang dinyatakan di dalam laman web www.kosmasmalaysia.com dan menzahirkan dan berkongsi Data Peribadi saya di kalangan kumpulan syarikat, ejen (NAJAH SUCCESS) yang diberi kuasa dan pembekal perkhidmatan (yang telah bersetuju untuk menyimpan maklumat peribadi sulit pelanggan) bagi menyediakan produk dan perkhidmatan KOSMAS atau mana-mana perkhidmatan lain yang berkaitan dan apa-apa tujuan lain yang berkaitan. Peruntukan data peribadi adalah wajib. Jika saya tidak membenarkan Data Peribadi saya digunakan untuk tujuan seperti yang dinyatakan di atas, permohonan saya untuk melanggan produk dan perkhidmatan KOSMAS dibatalkan.

  Koperasi Serbaguna Maju Selangor Berhad,

  Jabatan Pengurusan Ejen dan Perhubungan Pelanggan,

  No.52-2, The Trillium, Jalan Tasik Utama 5,

  Medan Niaga Tasik Damai

  43000,Kuala Lumpur

  No. Telefon: 03-90554474

  6. PENJAGA BERDAFTAR KOSMAS REMAJA SAHAJA. Saya se