konsep keadilan dalam al-quran dan implikasinya

Download KONSEP KEADILAN DALAM AL-QURAN DAN IMPLIKASINYA

If you can't read please download the document

Post on 12-Jan-2017

239 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ... ' . f

  r ;

  r ' .

  ; ~ . ~ . . ,

  ! I .} I

  j ,'!It)

  KONSEP KEADILAN DALAM AL-QURAN DAN IMPLIKASINYA

  TERHADAP TANGGUNG JAWAB MORAL

  Oleh:

  N I M : 83002 I S.3

  Disertasi d.iajukan kepada

  Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga

  untuk memenuhi salah satu syarat

  guna memperoleh gelar Doktor

  dalam Dm.u Agama Islam

  (Syari'ah)

  YOGYAKARTA

  1995

 • MOTTO

  \~~r ~ 1Q::. I : ... ~jJ"~tl:Jtj,111 '--'-:. l$ _,~ ~~ !-' ---~~ . Ut-

  {, ,.f~?Pt5"f: ;. J:Ji,,.'tt~i--~s-. ""iii"' u~~~ . ~vP '~~ .... ~'* SESUNGGUHNYA ALLAH MENYURUH (KAMU) BERLAKU ADIL DAN

  BERBUAT KEBAJIKAN, MEMBER! KEPADA KAUM KERABAT ,

  DAN ALLAH MELARANG DARI PERBUATAN KEJI, KEMUNGKARAN

  DAN PERMUSUHAN. DIA MEMBER! PENGAJARAN. KEPADAMU

  AGAR KAMU DAPAT MENGAMBIL PELAJARAN.

  ( Q.s. al-Na~l/16:90 )

  ;,. if'.

  1~ . ' -~ ~,i;

 • DEPARTEllEN AGAllA

  IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKAATA

  PENGESAHAN

  DISERTASI berjudul KCITsmP KEAJlILAN lllLAM AL-Q,UBil DAN IMPL1KASlBYA !MJJA DAP '.WIGGtltG JAWil MOBAL

  Ditulis oleh Dra. Amil1r Nurwldin.1 M.A..

  NIM a3002/s.3

  Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

  Doktor dalam llmu Agama Islam

  Yogyakarta, 24 Ja.nuarl 1995

  liIP 150037939

 • DEPl\RfEMEN AOAMA

  IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA .

  Nama

  NIM : e3002/s.3

  DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA/PROMOSI

  Judul : KONSEP KEAMLAN Dt\LAM AL-Q,URAN Dm IMPLIKASINYA 'l!ERHADt\P TANGGU.NG JAW.A:B MORAL

  I

  Ketua : Prof. Drs. H.A. Main Umar (~) ~~ Sekretaris -Anggota : 1.

  2.

  3.

  Prof'. Dr. Barun Nasution Promotor I/Penguji Prot Dr. H.M. QuraJ.sh Sbiha.b, M.A. ( Promotor II/Penguji ~ Prot. Dr. H.A. Muk:ti Ali ~ '\N\,

  )

  )

  4. Penguji Prof Dr H. N oeng Mubadjir ( A /) . "" _,;, ) Penguji Y_~)_,

  5. Dr. H. Nurcholis Ma.djid Penguji

  (~t/tf~ 6.

  7.

  8.

  9.

  Diuji di Yogyakarta pada tanggal, 24 Ja.nuari 1995 Pukul 09.00 sd 10.00 WIB.

  Hasil/Nilai .... J.,.J../. ..... Predikat : MeFRuasltBfl/Sangat memuaskan/~ngaa pwjiaR

  ' ") Coral yang. tidal< sesual

  )

 • ..

  "'

  '

  ..

  DEPAATl!lllEll AGAllA

  IAIN SUNAN KAWAGA PROGRAMPASCASARJANA YOOYMN/ff'A

  PROMOTOR I

  PROMOTOR II (Dr.H.M.Quraieh Shihab,M.l.)

 • ...

  KATA PENGANTAR

  Segala puji dan syukur promovendus sampaikan ke hadirat

  Allah, Tuhan Yang Maha Adil, yang "dengan l~mpahan rahmat dan

  karunia-Nya, serta hidayah dan taufiq-Nya, kajian initelah da-

  pat diselesaikan. ~alawat dan salam promovendus mohonkan untuk

  Nabi Muhammad SAW., Rasul pamungkas, yang dengan akhlaqnya yang

  agung menjadi teladan bagi segenap umat manusia.

  Dalam penulisan Disertasi ini, promovendus banyak berhu-

  tang budi, terutama kepada Prof. Dr. Harun Nasution dan Dr.H.M.

  Quraish Shihab, MA. yang telah meluang waktu di tengah-tengah

  kesibukan beliau, bertindak sebagai ~romotor I .dan Promotor II,

  melakukan bimbingan dan penela~ahan, serta memberikan saran dan

  perbaikan, sehingga dengan jasa dan keikhlasan beliau itu semua, ..

  promovendus mendap~t dorongan yang luar biasa untuk menyelesai-

  penulisan ini. Atas kebaikan yang telah diberikan itu, promo-

  vendus menghaturkan banyak terima kasih.

  Kepada Rekto~_IAIN Sunan Kalijaga dan Direktur .P.rogram

  Pasca Sarjana Prof. Dr. H.Nourouzzaman Shiddiqi, MA. yang telah

  menunggu cukup lama penyelesaian promove~dus dalam pr~gram ini

  namun tetap memberikan bantuan dan dorongan, peromovendus meng-

  ucapkan terima kasih. Demikian pula kepada Rektor IAIN Sumatera

  Utara, Ors. H. A.Nazri Adlani dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN

  Sumatera Utara, Dr. M. Yasir Nasution, yang telah memberikan

  peluang dan kesempatan, walaupun dalam waktu yang tidak singkat

  dalam merampungkan tugas ini, promovendus menyampaikan terima

  kasih yang sebanyak-banyaknya.

  vii

 • viii

  Hutang budi dan rasa ~erima kasih juga promoYendus sam-

  paikan kepada para guru besar yang tidak dapat disebutkan satu

  persatu,di lingkungan Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalija-

  ga, .beserta seluruh tenaga pengajar, staf dankaryawannya,yang

  tanpa keikhlasan dan bantuan semuanya itu, sudah barang tentu

  promovendus tidak akan terbekali dalam menyelesaikan tugas ini.

  Berbagai bantuan moril dan materil yang promovendus terima da-

  ri berbagai pihak, seperti dari Drs~ Djoharuddin, Direktur PTP.

  III; Hj. Djanius Djamin SH.MJ,. Ketua Yayasan Trikarya; .. Dr~ Zul-

  karnain Tala, Wadir Rumah Sakit Umum Adam Malik; Dr. Chairul

  Mursin, Dr. Budi Hadibroto, Jose Rizal Ahmad SH., Asvial dan

  sederetan nama lainnya yang berada di kota Medan Sumatera Uta-

  ~a, untuk semuanya promovendus menyampaikan terima kasih yang

  tidak terhingga.

  Kepada isteri tercinta dan seluruh anggota keluarg~ yang

  telah memberikan pengorbanan dalam berbagai bentuknya untuk

  kelancaran studi promoYendus sampai penyelesaian-.tuga~ ini,

  do'a yang tulus promovendus mohonkan kepada Allah SWT. semoga

  bahagian dari pengorbanan itu mendapat balasan yang : b~rlipat

  ganda dari pada-Nya~ Demikian juga, seluruh teman-teman seang-

  katan dalam program ini, dan sejawat di lingkungan kerja yang

  telah meluang waktu untuk berdiskusi dan bertukar fikiran, se-

  moga dihitung sebagai amal saleh, agar rida Allah selalu me-

  nyertai semuanya.

  Medan, April 1994

  Amiur Nuruddin

 • ABSTRAK

  Disertasi ini merupakan studi al-Quran dengan pendekat-

  an tafsir. Ayat-ayat al-Quran yang diyakini sebagai firman-

  firman Allah SWT. (kalam Allah), dan diwahyukan kepada Nabi

  Muhammad SAW. adalah sumber informasi dan petunjuk bagi manu-

  sia. Pada penafsiran ini, tela'ahan bertumpu kepada teks-teks

  wahyu dengan memberi pemaknaan kontekstual kepada ayat-ayat

  yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian berawal dari

  pertanyaan apakah .hakikat . keadilan yang terkandung dalam

  al-Quran.

  Diidentifikasi bahwa keadilan dalam al-Quran,di samping

  dapat dipahami dari rangkaian ayat-ayat al-Quran yang paling

  awal diturunkan, yang mengeritik berbagai macam kepincangan

  dan ketidakadilan"dalam berbagai sektor kehidupan, juga dari

  simpul-simpul yang secara langsung menyebut keadilan, yaitu

  Kata al-'adl dengan

  semua kata turuna~~ya terulang dalam al-Quran sebanyak dua

  puluh delapan kali, kata al-qis: dan berbagai bentuk kata ja-

  diannya sebanyak dua puluh lima kali, kata al-~, al-mizan

  dan al-mawazin terulang sejumlah dua puluh tiga kali, dan

  kata al-wast sebanyak lima kali. Untuk mendapatkan .akurasi ---. makna, maka simpul-simpul keadilan dipahami dalam rangkaian

  simpul yang berlawanan dengan keadilan, yaitu kezaliman (al-

  ~ulrn). Berkaitan dengan kata terakhir ini yang dalam berba-

  gai bentuknya diternukan sebanyak dua ratus kali dalarn surat-

  ix

 • X

  surat Makkiyah dan seratus lima belas kali pada surat-surat

  Madaniyah, dua ratus delapan~puluh sembilan kali dari jumlah

  keseluruhannya mengandung makna ketidakadilan~ 1-Naskah. al-

  Quran yang dijadikan bahan penelitian ialah al-Quran al-Ka-

  rim yang ditulis sesuai dengan al-~ al-'usmaniy, dan di-

  terbitkan oleh Dar al-Fikr, Beirut, tahun 1403/1983.

  Dalam mengoperasionalkan pendekatan ini, metode tafsir

  yang digunakan adalah metode tematik (al-manhaj. al-mau~u'iy).

  Dan dalam menginterpretasi makna digunakan analisis hermene-

  tik (hermeneutics). Melalui metode penafsiran ini, konsep

  keadilan dipahami dengan cara mengumpulkan . ayat-ayat yang

  mempunyai kemiripan dalam bentuk kata dan turunannya (al-isy-

  tiqaq), serta strukturnya dalam kalimat. Pemaknaan (meaning)

  yang menyampaikan kepada kesimpul~n didasarkan kepada pema-

  haman terhadap ayat-ayat yang saling berkaitan dan juga da-

  lam konteks latar belakang turun (asbab al-nuzul) ayat-ayat

  tersebut. Penonjolan peran-peran Rasulullah dalam 'konteks

  ayat-ayat tertent~menjadi penting, terutama dalam menangkap

  semangat moral yang tercermin dalam akhlaq Rasulullah, yang

  berkaitan dengan penerapan keadilan. Keterkaitan antara teks

  teks ayat~ayat al-Quran sebagai yang sentral dengan terapan-

  -nya sebagai yang prifer mengantarkan studi ini kepada pemak-

  naan kontekstual.

  Basil penelitian membuktikan bahwa semangat dasar al-

  Quran adalah semangat moral. Artinya pesan moral. al-Quran

  (akhlaq al-Quran) demikian kuatnya, sehingga keseluruhan ;.

 • xi

  kandungan al-Quran terbentang pada tiga landa$an pokok,yaitu

  ketauhidan, keadilan dan .hari keadilan, ~ebagai landasan mo-

  ral~ keadilan dalam al~Quran berakar pada rasa kesadaran ke-

  pada Allah (al-tqqwa) Tuhan Yang Maha Adil. Oleh karena itu

  makna keadilan yang dibawa oleh al-Quran mempunyai implika~i

  tanggung jawab moral, dan menunjuk kepada empat pengertian

  pokok yaitu: perimbangan atau keadaan seimbang, persamaan

  atau tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun,: penunaian

  hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dan penem-

  patan sesuatu pada tempat yang semestinya.

  Sebagai implikasi keadilan terhadap tanggung jawab mo-

  ral dapat dilihat pada keadilan hukum, keadilan sosial-eko-

  nomi dan keadilan dalam hubungan antar golongan. Dalam posi-

  s

View more