kk perkhemahan pengkap 2

Download Kk Perkhemahan Pengkap 2

Post on 18-Aug-2015

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1212121212122

TRANSCRIPT

UNIT KOKURIKULUMIPG KAMPUS TUANKU BAINUN,BUKIT MERTAJAMPULAU PINANGKERTAS CADANGANKERTAS KERJA PERKHEMAHANPENGAKAP PISMP SEMESTER 3, 2015KURSUS MANIKAYU PERINGKATPENGENALAN DAN TAHAP 1TARIKH:811 Mei 2015TEMPAT : IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SG. PETANI, KEDAH.PENGESAHAN DAN KELULUSAN PROGRAM / AKTIVITI IPGK TUANKU BAINUNUlasan Penasihat.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................( )Tarikh:Ulasan KULDP.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................( )Tarikh:Ulasan Keta Ja!atan/Unit.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................( )Tarikh:Ulasan Unit Ke"an#an.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................( )Tarikh:Ulasan KUKP.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................( )Tarikh:Ulasan/Kellsan Pen#a$ah/Ti%!alan Pen#a$ah.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................( )Tarikh: KERTAS KERJA PERKHEMAHAN PENGAKAPPISMP SEMESTER &, '()*+KURSUS MANIKA,U PERINGKAT PENGENALANDAN TAHAP )TARIKH- ., /, )( 0 )) MEI '()*HARI- JUMAAT, SABTU, AHAD DAN ISNINMASA- SEPENUH MASATEMPAT- IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SG+ PETANI, KEDAH+)RASIONAL1.1 Menanamkesedarandanmotivasi dalamsetiapindividukearahmencapaikecemerlangan. 1.2 Aktivitidiharapkan dapat memberipeluang kepada ahlipengakapmempelajari asas-asas perkhemahan dan menjalankan aktivitikepandaian kemahiran ini dan sebagain!a.1." Mengeratkanhubungankerjasamaantaraahli pengakapdenganpemimpin badan beruni#orm.1.$ Mengamalkan cara hidup !ang berdisiplin berdedikasi danpatriotisme.1.% Membentukpersediaandalamansamaadadari segi mental dan#i&ikal untuk menghadapi cabaran !ang bakal mendatang.1.' (erkhemahanini diharapkanmemberi panduandanpengalamankepada guru pelatih ()*M( semester " menjalankan aktivitiperkhemahan.1.+ (erkhemahan ini penting untuk membolehkan pelajar di mengikuti,ursus(engenalanManika!uagarmerekabolehdianugerahkandengan ,ursus Manika!u 1 pada semester akan datang.1.- Memberiguru pelatih sikilkela!akan manika!u !ang diiktira# oleh(ersekutuan (engakap Mala!sia.'OBJEKTI12.1 Ahli-ahli pengakap dapat mempelajari asas-asas perkhemahandalam suasana sebenar.2.2 Ahli-ahli pengakapdapat memiliki semangat kerjasamasesamaahli pengakap dalam kumpulan seka.an !ang lain.2." Mendedahkan ahli pengakap kepada kualiti kepimpinan diperingkat a.al.2.$ Ahli-ahli pengakap dapat berusaha untuk menunjukkan kepandaiandan kebolehan sebagai pemimpin2.% Membentuk insan !ang cintakan keluarga guru mas!arakatsekolah dan negara.& PENGISIAN(engisian/ kandungan(erkhemahan(engakap()*M(*emester"ini adalah menjurus kepada aspek-aspek berikut:".1Mendirikan khemah".2 Merunut hutan ( 0ungle Trekking )"." 1iadah".$ ,a.ad kaki".% )khtiar hidup".' Asas ikatan / 2ajet".+ 3antu mula".- (endidikan Alam *ekitar".4 Malam ,ebuda!aan".15 67, ( 6atihan 7alam ,umpulan ) / (ecah bendungan".11 (en!ampaian *ijil dan 8adiah".12 Majlis (erasmian dan (enutupan.2 PENGENDALI PERKHEMAHAN(erkhemahan iniakan dikendalikan secara berkumpulan bersama ,6M9on :tara dan dikendalikan sepenuhn!a oleh (esuruhja!a 7aerah dan(enolong (ersuruhja!a 7aerah pengakap )(2 ,ampus Tuanku 3ainunbersama dengan #asilitator jemputan dari semua )(2 9on :tara.* KUMPULAN SASARAN,umpulan sasaran pada kali ini adalah ahli pengakap ()*M( *emester "!ang berminat pada jumlah !ang ditetapkan !ang berjumlah 2% orang.3 PESERTA'.1 *asaran 2% orang ahli pengakap ()*M( *emester ".'.2 (esuruhja!a7aerahdan(enolong(esuruhja!a7aerah,6M"'seramai " orang.'." *eramai - orang guru pelatih sem %.4 ,URAN ;uran !ang dicadangkan untuk ahli pengakap ()*M( *emester " !ang akan mengambil bahagianadalahRM /(+(( 5 Se%!ilan Plh Rin##itSaha6a 7 !ang meliputi se.a tapak khemah selama $ hari " malam tali makanan dan minuman cenderamata sijil dan .ongel.. MAKANAN DAN MINUMANMakanan dan minuman untuk perkhemahan ini akan disediakan olehpihak penganjur seban!ak 2 8ali seha$i./TEMPAT DAN TARIKH (erkhemahan ini akan diadakan seperti di ba.ah Te%9at -IPG Ka%9s Sltan A!:l Hali%, S#+ Petani, Ke:ah+ Ta$i8h-., /, )( 0 )) Mei '()* Ha$i-J%aat hin##a Isnin Masa-Se9enh %asa)( PENGINAPAN2uru pelatih !ang men!ertai perkhemahan ini akan ditempatkan di dalamkhemah-khemah!angdiba.adari )(2,T3danmempun!ai de.ansekiran!a hujan. )) AJK PERKHEMAHANJA;ATANKUASA INDUKPENGERUSIT$al2+2* 9% < 3+(( 9% Latihan Pan@a I$a%a3+(( 9% < 3+2* 9% Ria:ah ai$=n. ,hairudin 3. *aidin3+ 2* 9% < .+2* 9% Pen#$san :i$i / %a8an %ala% / s>lat %a#$i! / taD8i$ahC !a@aan ,assin / s>lat isAa8 / %>$al.+2* 9% < ))+2* 9% Pe$tan:in#an Pan@a I$a%a))+2* 9% < ))+** 9% Ta8li%at 9e$#e$a8an a8tiBtiti / Ta8li%at a68 #$=n. ,hairudin 3. *aidin)'+(( 9% < *+&( a% Senan:n# %ala% 5 Ti:$ 7AHAD )(+*+'()**+&( a% < 4+(( a% Ban#n 9a#i / 9en#$san :i$i / s>lat 0 8liah s!h4+(( a% < 4+&( a% Pe$hi%9nan 9a#i 0 Ria:ah / Ka"at=n. Mohd 9ahir 3. thman 3. ?he Man2+)* 9% < 2+2* 9% Min% 9etan#/ 9en#$san :i$i / s>lat asa$ / %>$al2+2* 9% < 3+(( 9% Latihan Pan@a I$a%a3+(( 9% < 3+2* 9% Ria:ah ai$=n. ,hairudin 3. *aidin3+ 2* 9% < .+2* 9% Pen#$san :i$i / %a8an %ala% / s>lat %a#$i! / taD8i$ahC !a@aan ,assin / s>lat isAa8 / %>$al.+2* 9% < ))+2* 9% Pe$tan:in#an Pan@a I$a%a))+2* 9% < ))+** 9% Ta8li%at 9e$#e$a8an a8tiBtiti / Ta8li%at a68 #$)'+(( 9% < *+&( a% Senan:n# %ala% 5 Ti:$ 7ISNIN ))+*+'()**+&( a% < 4+(( a% Pen#$san :i$i / s>lat 0 8liah s!h/ taD8i$ah4+&( a% < .+(( a% Pe$hi%9nan 9a#i 0 Ria:ah / Ka"at=n. Mohd 9ahir 3. la8 !ali8 8eIPGKTBMasa Aan# :iteta98an %n#8in a8an !e$!ah :ise!a!8an >leh 8ea:aan @a@a ata se!a!Ese!a! lain+)3KE;ANGAN *umber ke.anganuntukmengendalikanperkhemahanini diperolehdaripada!uranpenda#taran peserta dan sumbangan.ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBELANJAAN PERKHEMAHAN PENGAKAPPISMP SEMESTER & '()*BIL+ PERKARA DEBIT 5RM7 KREDIT 5RM7)+ PENDAPATAN,$an 9en:a9atan 5RM /(+(( F '*7''*(+((PERBELANJAAN'+ Pen#ina9an 2 ha$i & %ala%5RM *+(( F '* F & ha$i7&4*+((&+Ma8an/ %in% 2 F seha$i5RM )&+(( F '* O$an# F 2 ha$i7)&((+((2+Ke9e$lan 9e$8he%ahan- Blh- Tali)((+((*+ Si6il 5RM '+(( F '*7*(+((3+;>n#el5RM *+(( F '*7)'*+((4+ Cen:e$a%ata nt8 9ensAa$ah5RM )(+(( F 272(+((.+ Ha%9e$5RM &(+(( F 27)'(+(( Pe$!elan6aan se"a ta9a8 a:alah :a$i A$an Aan# :i!aAa$ >leh #$ 9elatihAan# te$li!at+ Ma8an :an %in% a:alah %en##na8an :it %a8an 9ela6a$ sen:i$i+ Dise$ta8an salinan se!t ha$#a nt8 $68an tan+)4 PENUTUPAdalahdiharapkanagar (erkhemahan:3(engakap*emester "ini dapatmencapai apa!angdihasratkan. *emogasemuapesertamendapat man#aatsepenuhn!a khusus dalam pembinaan konsep kendiri serta nilai-nilai positi# dirimelalui ketahanan mental #i&ikal dan kerohanian. Terima kasih kepada (engarah)(2,T3 dan pihak pentadbir serta semua peserta !ang memberi sokongan padudan!angterlibat secaralansungatautidaklangsungdalammerealisasikan(erkhemahan (engakap ()*M( *emester " !ang bakal dijalankan ini.7)*=7)A,A< >6=8DDDDDDDDDDDDD.( ,8A)1:7)< 3. *A)7)< )(=