kissah perbuatan rasul-rasul setelah itu kembalilah rasul-rasul itu ke-jeruzalem daripada gunung...

Download Kissah perbuatan Rasul-Rasul Setelah itu kembalilah rasul-rasul itu ke-Jeruzalem daripada gunung jang

Post on 14-Jun-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kissah Rasul-Rasul 1

Pendahaluan

1 Adapun hikajat jang pertama sudah kukarangkan, hai Teofilus, dari hal segala perkara jang Jesus berbuat dan mengadjar daripada permulaan,

2 hingga kepada hari Ia dinaikkan, jaitu lepas daripada Ia memberi hukum kepada rasul-rasul jang sudah dipilihnja itu dengan kuasa Rohulkudus.

3 Maka kepada mereka itu djuga Ia menjatakan dirinja kemudian daripada sengsaranja pula dengan beberapa kenjataan bahwa Ia hidup, jaitu tatkala Ia kelihatan kepada mereka itu selang empat puluh hari lamanja, dan memberitakan dari hal keradjaan Allah.

Dari hal Tuhan Jesus naik kesurga

4 Tatkala Jesus berhimpun dengan rasul-rasul, maka dipesankannja kepada mereka itu djangan meninggalkan Jeruzalem, melainkan menantikan Perdjandjian Bapa "jang kamu mendengar daripadaku itu,

5 karena Jahja membaptiskan orang dengan air, tetapi kamu ini akan dibaptiskan dengan Rohulkudus didalam sedikit hari lagi."

6 Maka mereka itu jang sudah berhimpun bertanja kepadanja, katanja, "Ja Tuhan, pada masa inikah Tuhan membangunkan pula keradjaan bagi bani Israil?"

7 Maka sabda Jesus kepada mereka itu, "Bahwa tiadalah perlu bagi kamu mengetahui masa atau ketika, jang ditetapkan oleh Bapa menurut kuasanja sendiri.

8 Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Rohulkudus turun keatas kamu, dan kamu akan mendjadi saksi bagiku, baik di-Jeruzalem, baik diseluruh tanah Judea atau di-Samaria, sehingga sampai keudjung bumi."

9 Setelah sudah Ia bersabda demikian, maka terangkatlah Ia sedang mereka itu memandang Dia, dan suatu awan meraibkan Dia daripada penglihatan mereka itu.

10 Maka sedang mereka itu lagi menatap Dia ketika naik kelangit itu, tiba-tiba terdirilah dua orang dekat mereka itu berpakaian putih,

11 jang berkata, "Hai kamu orang Galilea, apakah sebabnja kamu berdiri menatap kelangit? Adapun Jesus jang dinaikkan kesurga dari hadapan kamu itu, begitu djuga akan turun pula seperti kamu lihat Ia pergi kesurga itu."

12 Setelah itu kembalilah rasul-rasul itu ke-Jeruzalem daripada gunung jang bernama Bukit Zaitun jang dekat dengan Jeruzalem, sedjauh perdjalanan jang halal pada hari Sabbat.

13 Setelah masuk kedalam negeri, maka naiklah mereka itu kedalam bilik jang diatas, jaitu tempat kediaman Peterus dan Jahja dan Jakub dan Andreas dan Pilipus dan Tomas dan Bartolomeus dan Matius dan Jakub anak Alpius dan Simon Zelotis serta Judas anak Jakub.

14 Maka mereka itu sekalian bertekun dengan sehati berdoa beserta dengan beberapa perempuan dan Marjam, ibu Jesus, dan dengan saudaranja.

Matias dipilih mengganti Judas Iskariot

15 Pada masa itu berdirilah Peterus diantara segala murid itu (maka orang jang berhimpun itu sekira-kira seratus dua puluh orang banjaknja), lalu kata Peterus,

16 "Hai Tuan-tuan dan Saudara sekalian, bahwa tak dapat tiada nas Alkitab itu akan disampaikan, seperti jang dikatakan terlebih dahulu oleh Rohulkudus dengan lidah Daud tentang Judas, jang djadi pemimpin segala orang jang menangkap Jesus itu.

17 Karena dahulu Judas sudah dihisabkan kepada bilangan kita dan beroleh sama djawatan ini.

18 Adapun orang ini memperoleh sebidang tanah dengan upah kedjahatannja, lalu djatuh terdjerumus, serta terbelah dua, sehingga terburai isi perutnja.

19 Maka maklumlah hal itu kepada seisi Jeruzalem, sehingga tanah itu dinamai dengan bahasanja sendiri Hakal Dama, artinja Tanah Darah.

20 Karena adalah tersurat didalam kitab Zabur: Biar sunji tempat kediamannja, dan: Biar djangan orang diam didalamnja; dan lagi: Biar pegangannja didapati oleh orang lain.

21 Sebab itu diantara sekalian orang jang senantiasa beserta dengan kita tatkala Tuhan Jesus masuk keluar dengan kita,

22 semendjak baptisan Jahja hingga kepada hari Ia dinaikkan dari hadapan kita, maka seorang dari antara mereka itu haruslah mendjadi saksi bersama-sama dengan kita dari hal kebangkitan Jesus itu."

23 Lalu dihadapkannja dua orang, jaitu Jusuf jang disebut Barsabas dengan gelaran Justus, dan lagi Matias.

24 Maka mereka itupun berdoa, katanja, "Ja Tuhan, Engkaulah jang mengetahui akan hati sekalian orang tundjukkanlah kiranja daripada kedua orang ini jang mana Engkau pilih,

25 akan menerima djawatan rasul ini, jang ditinggalkan oleh Judas, jang pergi ketempatnja sendiri."

26 Maka dibuangnja undi bagi kedua orang itu, dan Matias jang kena; lalu ia terhisablah kepada bilangan rasul bersama-sama dengan jang sebelas itu.

Kissah Rasul-Rasul 2

Dari hal hari raja Pentakosta dan mudjizat

1 Apabila sampai hari Pentakosta, maka mereka itu sekalianpun berhimpun bersama-sama.

2 Maka sekonjong-konjong turunlah dari langit suatu bunji seolah-olah serbu angin jang besar, jang menumpatkan segenap rumah tempat mereka itu duduk.

3 Maka kelihatanlah kepada mereka itu beberapa lidah seperti api rupanja jang berbelah-belah, dan hinggap diatas tiap-tiap orang itu.

4 Maka mereka itu sekalianpun penuh dengan Rohulkudus, sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, sebagaimana jang diilhamkan oleh Roh kepadanja akan bertutur.

5 Maka adalah beberapa orang Jahudi diam di-Jeruzalem, jaitu orang jang beribadat, daripada segala pendjuru alam.

6 Serta kedengaran bunji itu, maka orang banjak itupun berkerumunlah termangu-mangu, oleh sebab tiap-tiap orang itu mendengar rasul-rasul itu menuturkan dengan bahasa orang-orang itu sendiri.

7 Maka tertjengang-tjenganglah sekaliannja dengan heran, lalu berkata, "Bukankah sekalian orang jang bertutur ini orang Galilea?

8 Dan bagaimanakah jang pada pendengaran kita ini, tiap-tiap orang berkata-kata didalam bahasa kita sendiri ditempat kita sudah lahir?

9 Jaitu orang Parti dan Medi, orang Elami, dan orang jang mendiami Mesopotami dan Judea dan Kapadoki dan Pontos dan Asia,

10 dan Perigia dan Pampilia dan Mesir dan segala djadjahan Libia jang dekat dengan Kireni, dan orang keluaran dari Rum,

11 baik orang Jahudi atau orang mualaf, orang Kereti dan orang Arab, kita sekalian mendengar mereka itu menuturkan Allah jang besar adjaib dengan bahasa masing-masing kita sendiri!"

12 Maka tertjengang-tjenganglah mereka itu sekalian serta berkatjau-bilau, sehingga berkata seorang kepada seorang, "Apakah maknanja ini?"

13 Tetapi orang lain mengolok-olokkan, katanja, "Orang ini penuh dengan air anggur manis."

Chotbah Peterus

14 Tetapi Peteruspun berdirilah beserta dengan kesebelas rasul itu, lalu mengangkat suaranja sambil berkata kepada mereka itu, "Hai orang Jahudi dan kamu sekalian jang diam di-Jeruzalem, ketahuilah olehmu hal ini, dan perhatikanlah perkataanku!

15 Karena sekaliannja ini bukannja mabuk seperti sangkamu, sebab baharu pukul sembilan pagi;

16 melainkan inilah hal jang disabdakan oleh Nabi Joel:

17 Maka firman Allah: Bahwa akan berlaku kelak pada achir zaman, Aku akan mentjurahkan Rohku keatas segala manusia, sehingga anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang muda-mudamu akan melihat beberapa penglihatan, dan orang tua-tuamu akan mimpi berbagai-bagai mimpi,

18 dan keatas segala hambaku laki-laki dan perempuanpun, Aku akan mentjurahkan Rohku pada masa itu, dan mereka itu akan bernubuat.

19 Dan Aku akan mengadakan adjaib pada langit diatas, dan tanda pada bumi dibawah; jaitu darah dan api dan uap asap.

20 Maka matahari akan dikelamkan, dan bulan mendjadi darah, sebelum tiba Hari Tuhan, jaitu Hari jang besar dan mulia itu.

21 Maka akan djadi kelak, barangsiapa jang menjeru nama Tuhan, ialah jang selamat.

22 Hai orang Israil, dengarlah olehmu akan perkataanku ini: Adapun Jesus orang Nazaret itu, seorang jang disahkan Allah kepadamu dengan kuasa dan mudjizat dan tanda adjaib jang diadakan Allah dengan tangan Jesus diantara kamu, seperti jang kamu ketahui sendiri;

23 maka Dialah, jang diserahkan menurut niat azali dan pengetahuan Allah, telah kamu salibkan, dan kamu bunuh dengan tangan orang kafir.

24 Ia itu djuga jang dibangkitkan pula oleh Allah tatkala dilenjapkannja sengsara maut, karena mustahil Ia ditakluk oleh maut.

25 Karena Daud mengatakan tentang Dia demikian: Bahwa Aku terpandang-pandang akan Tuhan senantiasa dihadapanku, karena Ia ada pada kananku, supaja djangan aku bergojang.

26 Sebab itulah hatiku suka, dan lidahku bersorak; bahkan, tubuhku djuga diam atas pengharapan,

27 karena tiada Engkau akan membiarkan djiwaku didalam alam maut, dan tiada Engkau beri Orang kudusmu kena binasa.

28 Karena Engkau sudah memberitahu aku djalan hidup, dan Engkau akan memenuhi aku dengan kesukaan menghadap wadjahmu.

29 Hai Tuan-tuan dan Saudara sekalian, beranilah aku mengatakan kepadamu dari hal nenek mojang kita Daud, bahwa ia mati serta dikuburkan, dan ada lagi kuburnja diantara kita hingga sekarang ini.

30 Tetapi oleh sebab ia seorang nabi dan mengetahui, bahwa Allah bersumpah djandji dengan dia akan hal seorang jang terbit kelak daripada sulbi benihnja akan dinaikkan keatas tachtanja,

31 maka dengan pengetahuan tjara nabi ia mengatakan dari hal kebangkitan Keristus, bahwa tiadalah Ia dibiarkan didalam alam maut, atau tubuhnja takluk kepada kebinasaan.

32 Adalah Jesus ini jang dibangkitkan oleh Allah, dari halnja itu sekalian kami inilah mendjadi saksi.

33 Setelah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah serta menerima daripada Bapa Perdjandjian Rohulkudus, ditjurahkannja Roh itu seperti jang kamu ini lihat dan dengar itu.

34 Karena bukannja Daud naik kesurga, melainkan ia sendiri mengatakan: Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku: Duduklah Engkau disebelah kananku,

35 sehingga Aku menaklukkan segala musuhmu mendjadi alas kakimu.