kissah perbuatan rasul-rasul file12 setelah itu kembalilah rasul-rasul itu ke-jeruzalem daripada...

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2019

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kissah Rasul-Rasul 1

Pendahaluan

1 Adapun hikajat jang pertama sudah kukarangkan, hai Teofilus, dari hal segala perkara jang Jesus berbuat dan mengadjar daripada permulaan,

2 hingga kepada hari Ia dinaikkan, jaitu lepas daripada Ia memberi hukum kepada rasul-rasul jang sudah dipilihnja itu dengan kuasa Rohulkudus.

3 Maka kepada mereka itu djuga Ia menjatakan dirinja kemudian daripada sengsaranja pula dengan beberapa kenjataan bahwa Ia hidup, jaitu tatkala Ia kelihatan kepada mereka itu selang empat puluh hari lamanja, dan memberitakan dari hal keradjaan Allah.

Dari hal Tuhan Jesus naik kesurga

4 Tatkala Jesus berhimpun dengan rasul-rasul, maka dipesankannja kepada mereka itu djangan meninggalkan Jeruzalem, melainkan menantikan Perdjandjian Bapa "jang kamu mendengar daripadaku itu,

5 karena Jahja membaptiskan orang dengan air, tetapi kamu ini akan dibaptiskan dengan Rohulkudus didalam sedikit hari lagi."

6 Maka mereka itu jang sudah berhimpun bertanja kepadanja, katanja, "Ja Tuhan, pada masa inikah Tuhan membangunkan pula keradjaan bagi bani Israil?"

7 Maka sabda Jesus kepada mereka itu, "Bahwa tiadalah perlu bagi kamu mengetahui masa atau ketika, jang ditetapkan oleh Bapa menurut kuasanja sendiri.

8 Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Rohulkudus turun keatas kamu, dan kamu akan mendjadi saksi bagiku, baik di-Jeruzalem, baik diseluruh tanah Judea atau di-Samaria, sehingga sampai keudjung bumi."

9 Setelah sudah Ia bersabda demikian, maka terangkatlah Ia sedang mereka itu memandang Dia, dan suatu awan meraibkan Dia daripada penglihatan mereka itu.

10 Maka sedang mereka itu lagi menatap Dia ketika naik kelangit itu, tiba-tiba terdirilah dua orang dekat mereka itu berpakaian putih,

11 jang berkata, "Hai kamu orang Galilea, apakah sebabnja kamu berdiri menatap kelangit? Adapun Jesus jang dinaikkan kesurga dari hadapan kamu itu, begitu djuga akan turun pula seperti kamu lihat Ia pergi kesurga itu."

12 Setelah itu kembalilah rasul-rasul itu ke-Jeruzalem daripada gunung jang bernama Bukit Zaitun jang dekat dengan Jeruzalem, sedjauh perdjalanan jang halal pada hari Sabbat.

13 Setelah masuk kedalam negeri, maka naiklah mereka itu kedalam bilik jang diatas, jaitu tempat kediaman Peterus dan Jahja dan Jakub dan Andreas dan Pilipus dan Tomas dan Bartolomeus dan Matius dan Jakub anak Alpius dan Simon Zelotis serta Judas anak Jakub.

14 Maka mereka itu sekalian bertekun dengan sehati berdoa beserta dengan beberapa perempuan dan Marjam, ibu Jesus, dan dengan saudaranja.

Matias dipilih mengganti Judas Iskariot

15 Pada masa itu berdirilah Peterus diantara segala murid itu (maka orang jang berhimpun itu sekira-kira seratus dua puluh orang banjaknja), lalu kata Peterus,

16 "Hai Tuan-tuan dan Saudara sekalian, bahwa tak dapat tiada nas Alkitab itu akan disampaikan, seperti jang dikatakan terlebih dahulu oleh Rohulkudus dengan lidah Daud tentang Judas, jang djadi pemimpin segala orang jang menangkap Jesus itu.

17 Karena dahulu Judas sudah dihisabkan kepada bilangan kita dan beroleh sama djawatan ini.

18 Adapun orang ini memperoleh sebidang tanah dengan upah kedjahatannja, lalu djatuh terdjerumus, serta terbelah dua, sehingga terburai isi perutnja.

19 Maka maklumlah hal itu kepada seisi Jeruzalem, sehingga tanah itu dinamai dengan bahasanja sendiri Hakal Dama, artinja Tanah Darah.

20 Karena adalah tersurat didalam kitab Zabur: Biar sunji tempat kediamannja, dan: Biar djangan orang diam didalamnja; dan lagi: Biar pegangannja didapati oleh orang lain.

21 Sebab itu diantara sekalian orang jang senantiasa beserta dengan kita tatkala Tuhan Jesus masuk keluar dengan kita,

22 semendjak baptisan Jahja hingga kepada hari Ia dinaikkan dari hadapan kita, maka seorang dari antara mereka itu haruslah mendjadi saksi bersama-sama dengan kita dari hal kebangkitan Jesus itu."

23 Lalu dihadapkannja dua orang, jaitu Jusuf jang disebut Barsabas dengan gelaran Justus, dan lagi Matias.

24 Maka mereka itupun berdoa, katanja, "Ja Tuhan, Engkaulah jang mengetahui akan hati sekalian orang tundjukkanlah kiranja daripada kedua orang ini jang mana Engkau pilih,

25 akan menerima djawatan rasul ini, jang ditinggalkan oleh Judas, jang pergi ketempatnja sendiri."

26 Maka dibuangnja undi bagi kedua orang itu, dan Matias jang kena; lalu ia terhisablah kepada bilangan rasul bersama-sama dengan jang sebelas itu.

Kissah Rasul-Rasul 2

Dari hal hari raja Pentakosta dan mudjizat

1 Apabila sampai hari Pentakosta, maka mereka itu sekalianpun berhimpun bersama-sama.

2 Maka sekonjong-konjong turunlah dari langit suatu bunji seolah-olah serbu angin jang besar, jang menumpatkan segenap rumah tempat mereka itu duduk.

3 Maka kelihatanlah kepada mereka itu beberapa lidah seperti api rupanja jang berbelah-belah, dan hinggap diatas tiap-tiap orang itu.

4 Maka mereka itu sekalianpun penuh dengan Rohulkudus, sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, sebagaimana jang diilhamkan oleh Roh kepadanja akan bertutur.

5 Maka adalah beberapa orang Jahudi diam di-Jeruzalem, jaitu orang jang beribadat, daripada segala pendjuru alam.

6 Serta kedengaran bunji itu, maka orang banjak itupun berkerumunlah termangu-mangu, oleh sebab tiap-tiap orang itu mendengar rasul-rasul itu menuturkan dengan bahasa orang-orang itu sendiri.

7 Maka tertjengang-tjenganglah sekaliannja dengan heran, lalu berkata, "Bukankah sekalian orang jang bertutur ini orang Galilea?

8 Dan bagaimanakah jang pada pendengaran kita ini, tiap-tiap orang berkata-kata didalam bahasa kita sendiri ditempat kita sudah lahir?

9 Jaitu orang Parti dan Medi, orang Elami, dan orang jang mendiami Mesopotami dan Judea dan Kapadoki dan Pontos dan Asia,

10 dan Perigia dan Pampilia dan Mesir dan segala djadjahan Libia jang dekat dengan Kireni, dan orang keluaran dari Rum,

11 baik orang Jahudi atau orang mualaf, orang Kereti dan orang Arab, kita sekalian mendengar mereka itu menuturkan Allah jang besar adjaib dengan bahasa masing-masing kita sendiri!"

12 Maka tertjengang-tjenganglah mereka itu sekalian serta berkatjau-bilau, sehingga berkata seorang kepada seorang, "Apakah maknanja ini?"

13 Tetapi orang lain mengolok-olokkan, katanja, "Orang ini penuh dengan air anggur manis."

Chotbah Peterus

14 Tetapi Peteruspun berdirilah beserta dengan kesebelas rasul itu, lalu mengangkat suaranja sambil berkata kepada mereka itu, "Hai orang Jahudi dan kamu sekalian jang diam di-Jeruzalem, ketahuilah olehmu hal ini, dan perhatikanlah perkataanku!

15 Karena sekaliannja ini bukannja mabuk seperti sangkamu, sebab baharu pukul sembilan pagi;

16 melainkan inilah hal jang disabdakan oleh Nabi Joel:

17 Maka firman Allah: Bahwa akan berlaku kelak pada achir zaman, Aku akan mentjurahkan Rohku keatas segala manusia, sehingga anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang muda-mudamu akan melihat beberapa penglihatan, dan orang tua-tuamu akan mimpi berbagai-bagai mimpi,

18 dan keatas segala hambaku laki-laki dan perempuanpun, Aku akan mentjurahkan Rohku pada masa itu, dan mereka itu akan bernubuat.

19 Dan Aku akan mengadakan adjaib pada langit diatas, dan tanda pada bumi dibawah; jaitu darah dan api dan uap asap.

20 Maka matahari akan dikelamkan, dan bulan mendjadi darah, sebelum tiba Hari Tuhan, jaitu Hari jang besar dan mulia itu.

21 Maka akan djadi kelak, barangsiapa jang menjeru nama Tuhan, ialah jang selamat.

22 Hai orang Israil, dengarlah olehmu akan perkataanku ini: Adapun Jesus orang Nazaret itu, seorang jang disahkan Allah kepadamu dengan kuasa dan mudjizat dan tanda adjaib jang diadakan Allah dengan tangan Jesus diantara kamu, seperti jang kamu ketahui sendiri;

23 maka Dialah, jang diserahkan menurut niat azali dan pengetahuan Allah, telah kamu salibkan, dan kamu bunuh dengan tangan orang kafir.

24 Ia itu djuga jang dibangkitkan pula oleh Allah tatkala dilenjapkannja sengsara maut, karena mustahil Ia ditakluk oleh maut.

25 Karena Daud mengatakan tentang Dia demikian: Bahwa Aku terpandang-pandang akan Tuhan senantiasa dihadapanku, karena Ia ada pada kananku, supaja djangan aku bergojang.

26 Sebab itulah hatiku suka, dan lidahku bersorak; bahkan, tubuhku djuga diam atas pengharapan,

27 karena tiada Engkau akan membiarkan djiwaku didalam alam maut, dan tiada Engkau beri Orang kudusmu kena binasa.

28 Karena Engkau sudah memberitahu aku djalan hidup, dan Engkau akan memenuhi aku dengan kesukaan menghadap wadjahmu.

29 Hai Tuan-tuan dan Saudara sekalian, beranilah aku mengatakan kepadamu dari hal nenek mojang kita Daud, bahwa ia mati serta dikuburkan, dan ada lagi kuburnja diantara kita hingga sekarang ini.

30 Tetapi oleh sebab ia seorang nabi dan mengetahui, bahwa Allah bersumpah djandji dengan dia akan hal seorang jang terbit kelak daripada sulbi benihnja akan dinaikkan keatas tachtanja,

31 maka dengan pengetahuan tjara nabi ia mengatakan dari hal kebangkitan Keristus, bahwa tiadalah Ia dibiarkan didalam alam maut, atau tubuhnja takluk kepada kebinasaan.

32 Adalah Jesus ini jang dibangkitkan oleh Allah, dari halnja itu sekalian kami inilah mendjadi saksi.

33 Setelah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah serta menerima daripada Bapa Perdjandjian Rohulkudus, ditjurahkannja Roh itu seperti jang kamu ini lihat dan dengar itu.

34 Karena bukannja Daud naik kesurga, melainkan ia sendiri mengatakan: Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku: Duduklah Engkau disebelah kananku,

35 sehingga Aku menaklukkan segala musuhmu mendjadi alas kakimu.

36 Sebab itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israil dengan jakin, bahwa Allah sudah mendjadikan Jesus itu Tuhan dan Keristus, jaitu Jesus itulah, jang kamu ini salibkan itu."

Sidang djumaat jang mula-mula di-Jeruzalem

37 Setelah didengarnja demikian, maka pedihlah hati orang sekalian, lalu berkatalah mereka itu kepada Peterus dan rasul-rasul jang lain itu, "Hai Tuan-tuan dan Saudara sekalian, apakah jang wadjib kami perbuat?"

38 Maka kata Peterus kepada mereka itu, "Hendaklah kamu bertobat dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Jesus Keristus akan djalan keampunan dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Rohulkudus.

39 Karena bagi kamulah Perdjandjian itu dan bagi anak-anakmu, dan bagi sekalian orang jang djauh-djauh, seberapa banjak jang akan dipanggil masuk oleh Allah, Tuhan itu."

40 Maka dengan banjak perkataan jang lain-lain lagi diberinja kesaksian dan nasehat kepada mereka itu, katanja, "Lepaskanlah dirimu daripada bangsa jang bengkok ini."

41 Maka segala orang jang menerima perkataannja itupun dibaptiskanlah; maka pada hari itu djuga bertambahlah bilangan mereka itu sekira-kira tiga ribu orang.

42 Maka mereka itupun bertekun didalam pengadjaran rasul-rasul, dan didalam persekutuan, dan didalam hal memetjahkan roti, dan doa.

43 Maka datanglah ketakutan keatas tiap-tiap orang, dan banjaklah mudjizat dan tanda adjaib diadakan oleh rasul-rasul itu.

44 Maka sekalian orang jang pertjaja itu adalah bersama-sama, dan segala milik itu dipunjainja bersama-sama.

45 Maka didjualkannja harta bendanja, dan dibahagi-bahagikannja diantara sekalian orang sekadar kekurangan masing-masing.

46 Maka sehari-hari dengan tekunnja mereka itu masuk Bait Allah dengan sehati, serta memetjahkan roti didalam rumahnja, lalu makan dengan sjukur dan tulus hatinja,

47 sambil memudji Allah, dan mereka itu diperkenan oleh segenap kaum itu. Maka sehari-hari bilangannja itu ditambahi Tuhan dengan orang jang beroleh selamat.

Kissah Rasul-Rasul 3

Peterus menjembuhkan seorang timpang

1 Maka Peterus dan Jahjapun pergi naik ke-Bait Allah pada waktu sembahjang, jaitu pukul tiga petang.

2 Maka adalah seorang jang timpang dari rahim ibunja diusung orang; ia itu diletakkan sehari-hari dipintu Bait Allah jang bernama Pintu Elok, meminta sedekah kepada orang jang masuk Bait Allah itu.

3 Apabila dilihatnja Peterus dan Jahja hendak masuk Bait Allah, maka iapun meminta sedekah.

4 Tetapi Peterus dan Jahja menatap dia, katanja, "Pandanglah kami."

5 Lalu ia memperhatikan keduanja itu berharap akan beroleh barang sesuatu daripada mereka itu.

6 Maka kata Peterus, "Emas perak tidak ada padaku, tetapi apa jang ada padaku, itulah aku berikan kepadamu, jaitu: Dengan nama Jesus Keristus, orang Nazaret itu, berdjalanlah!"

7 Lalu Peteruspun memegang tangan kanannja dan menegakkan dia; maka seketika itu djuga kuatlah kakinja dan mata kakinja.

8 Maka melompatlah ia, lalu berdiri, dan berdjalan; kemudian masuklah ia beserta dengan keduanja itu kedalam Bait Allah, sambil berdjalan dan melompat-lompat dan memudji Allah.

9 Maka segenap kaum itu nampak dia berdjalan-djalan dan memudji-mudji Allah,

10 serta kenal dia bahwa ialah jang duduk meminta sedekah dipintu Bait Allah jang bernama Pintu Elok itu. Maka sekalian orang itupun heran serta tertjengang-tjengang amat sangat sebab perkara jang sudah djadi bagi orang itu.

11 Tetapi sementara orang itu lagi berpaut kepada Peterus dan Jahja, maka berlari berkerumunlah segenap kaum itu diserambi jang bernama Serambi Sulaiman dengan heran jang amat sangat.

Nasehat Peterus kepada kaum

12 Tatkala Peterus melihat hal itu, lalu berkatalah ia kepada segenap kaum itu, "Hai orang Israil, apakah sebabnja kamu heran akan hal orang ini? Dan apa sebabnja kamu menatap kami seolah-olah dengan kuasa atau ibadat kami sendiri orang ini kami beri berdjalan?

13 Bahwa Tuhan Ibrahim dan Tuhan Ishak dan Tuhan Jakub, jaitu Tuhan nenek mojang kita, mempermuliakan hambanja, jaitu Jesus, jang memang kamu ini serahkan dan kamu sangkal dihadapan Pilatus tatkala ia bermaksud melepaskan Dia.

14 Tetapi kamu ini menjangkali Orang jang Kudus dan Benar itu, serta memintakan seorang pembunuh dilepaskan sebagai suatu karunia kepadamu.

15 Dan kamu membunuh Penghulu hajat, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dari halnja itu kami inilah mendjadi saksi.

16 Dan dari sebab alasan iman akan namanja itu, maka namanja itu djuga sudah menguatkan orang jang kamu lihat dan kenal ini; bahkan iman, jang dari sebab Jesus itu, mengaruniakan dia kesehatan jang sempurna dihadapan kamu sekalian.

17 Dan sekarang, hai Saudara-saudara, aku ketahui kamu melakukan hal itu dengan djahilmu sama seperti penghulumu djuga.

18 Tetapi barang jang terdahulu diberitakan oleh Allah dengan lidah segala nabi akan hal Keristusnja merasai sengsara, demikian djuga disampaikannja.

19 Sebab itu hendaklah kamu menjesal dan bertobat, supaja dosamu dihapuskan,

20 dan supaja datang djuga masa jang senang daripada hadirat Tuhan, dan Ia menjuruhkan Keristus Jesus jang terdahulu ditetapkan bagimu.

21 Ialah jang tak dapat tiada disambut oleh surga sampai kepada masa segala sesuatu disempurnakan, sama seperti difirmankan oleh Allah dengan lidah nabi-nabinja jang sutji daripada awal dunia ini.

22 Memang Musa sudah mengatakan: Bahwa Allah Tuhanmu akan menerbitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu seperti aku ini; maka kepadanjalah hendak kamu dengar akan segala sesuatu apapun jang Ia akan bersabda kepadamu.

23 Tetapi tiap-tiap orang jang tiada mendengarkan nabi itu, ialah akan ditumpaskan dari antara kaum itu.

24 Dan segala nabi-nabi, mulai daripada Semuel dan nabi-nabi jang kemudian, seberapa banjak jang sudah bersabda, semuanja djuga sudah memberitakan dari hal zaman ini.

25 Maka kamu inilah anak tjutju nabi-nabi dan waris Perdjandjian jang didjandjikan oleh Allah kepada nenek mojangmu, tatkala Ia berfirman kepada Ibrahim: Bahwa didalam benihmu itu segala bangsa didunia ini akan beroleh berkat.

26 Maka bagi kamulah terutama sekali Allah sudah menerbitkan hambanja itu, serta menjuruhkan Dia akan memberi berkat kepadamu, supaja masing-masing kamu bertobat daripada kedjahatanmu."

Kissah Rasul-Rasul 4

Peterus dan Jahja dihadapan Madjelis Besar

1 Sedang keduanja lagi bertutur kepada kaum itu, maka datanglah kepadanja imam-imam, dan penghulu Bait Allah, serta orang Saduki,

2 dengan sakit hatinja sebab keduanja itu mengadjarkan kepada kaum dan mengabarkan, bahwa didalam Jesus ada kebangkitan dari antara orang mati.

3 Lalu mereka itupun menangkap kedua rasul itu, serta membawa kedalam tahanan sampai besoknja, karena hari sudah malam.

4 Tetapi banjak orang jang mendengar perkataan itu sudah pertjaja; maka banjaknja orang laki-laki itu ada sekira-kira lima ribu.

5 Pada keesokan harinja berhimpunlah di-Jeruzalem segala penghulu dan orang tua-tua dan ahli Tauratnja,

6 dan Hannas, Imam Besar, dan Kajafas dan Jahja dan Iskandar, dan sekalian orang itupun jang daripada asal bangsa Imam Besar ada disitu.

7 Setelah didirikannja rasul-rasul itu ditengah-tengah, lalu disoalnja mereka itu, "Dengan kuasa apakah atau dengan nama siapakah kamu ini melakukan perkara itu?"

8 Kemudian Peterus jang penuh dengan Rohulkudus mendjawab mereka itu, "Hai penghulu kaum dan orang tua-tua,

9 djikalau kami ini diperiksa pada hari ini atas suatu kebaikan kepada seorang jang telah sakit, dengan kuasa apa orang ini sembuh,

10 maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh segenap kaum Israil, bahwa dengan nama Jesus Keristus, orang Nazaret, jang telah kamu salibkan, dan jang dibangkitkan Allah dari antara orang mati itu, bahkan, dengan kuasanjalah orang ini berdiri dihadapan kamu sembuh.

11 Maka Jesus itu djuga batu jang ditjelakan oleh kamu tukang-tukang rumah, sudah mendjadi batu pendjuru.

12 Maka tiadalah keselamatan didalam barang seorang lainpun; karena dibawah langit tiada lagi nama lain jang dikaruniakan kepada manusia, jang didalamnja kita selamat."

13 Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Peterus dan Jahja itu, serta pula tampak tiada berpeladjaran dan orang jang bersahadja, heranlah sekaliannja; maka baharulah dikenalnja keduanja, bahwa dahulu mereka itu bersama-sama dengan Jesus.

14 Dan sebab melihat orang jang sudah sembuh itu ada berdiri beserta dengan mereka itu, maka suatupun tiada dapat dibantahinja lagi.

15 Setelah sudah disuruhnja keluar keduanja itu daripada Madjelis, lalu berundinglah mereka itu sama sendiri,

16 katanja, "Apakah hendak kita perbuat atas orang ini? Karena sesungguhnja suatu tanda adjaib jang njata sudah diadakannja, jang masjhur kepada seisi negeri Jeruzalem, sehingga tiada dapat kita bersangkal.

17 Tetapi supaja hal itu djangan berpetjah lebih djauh diantara kaum, baiklah kita mengugut mereka itu, supaja djangan lagi mereka itu berkata-kata dengan nama itu kepada seorang djuapun."

18 Maka mereka itupun memanggil keduanja itu, lalu diamarkannja mereka itu djangan sekali-kali lagi berkata-kata atau mengadjar dengan nama Jesus itu.

19 Tetapi sahut Peterus dan Jahja itu sambil berkata kepada mereka itu, "Timbangkanlah kiranja sendiri, kalau-kalau benar kepada pemandangan Allah menurut kamu ini terlebih daripada menurut Allah.

20 Karena kami ini mustahil akan berhenti mengatakan barang jang sudah kami tampak dan kami dengar itu."

21 Tetapi mereka itu mengugut lagi, lalu melepaskan keduanja itu, karena mereka itu tiada mendapat sesuatu sebab akan menjiksa dia, sebab takutkan kaum itu; karena sekaliannja memuliakan Allah dari sebab perkara jang sudah berlaku itu.

22 Karena orang jang dilakukan mudjizat keatasnja sehingga ia sembuh itu, sudah lebih daripada empat puluh tahun umurnja.

Doa sidang djumaat

23 Setelah sudah terlepas maka keduanja itupun pergilah kepada kawan-kawannja, lalu ditjeriterakannja segala perkara jang dikatakan kepadanja oleh kepala-kepala imam dan orang tua-tua itu.

24 Apabila mereka itu mendengar itu, lalu mereka itu mengangkat suaranja kepada Allah dengan sehati sambil berdoa, "Ja Tuhan, Engkaulah djuga jang mendjadikan langit dan bumi dan laut dengan segala isinja,

25 jang telah difirmankan oleh Rohulkudus dengan lidah nenek mojang kami Daud hambamu itu, demikian: Apakah sebabnja segala orang kafir mengadakan huru-hara, dan segala kaum itu memikirkan perkara jang sia-sia?

26 Segala radja didunia berbangkit, dan penghulu-penghulupun berhimpun, hendak melawan Tuhan dan melawan Keristusnja.

27 Karena dengan sesungguhnja didalam negeri ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta dengan orang kafir dan segala kaum Israil itu sudah berhimpun melawan Jesus hambamu jang kudus, jang telah Engkau urapi itu,

28 akan menggenapkan barang jang terdahulu ditetapkan akan berlaku oleh tanganmu dan oleh niatmu jang azali,

29 dan sekarang ini, ja Tuhan, tengoklah kiranja akan segala ugutnja itu, dan berilah kiranja hamba-hambamu ini karunia mengatakan firmanmu dengan terus terang,

30 serta mengedangkan tangan kuasamu akan menjembuhkan orang, dan mengadakan beberapa tanda adjaib dan mudjizat dengan nama Jesus hambamu jang kudus."

31 Setelah sudah mereka itu berdoa, maka berguntjanglah tempat mereka itu berhimpun itu, lalu sekaliannja penuhlah dengan Rohulkudus, sehingga mereka itu dapat mengatakan firman Allah dengan berani hatinja.

Dari hal persekutuan diantara djumaat

32 Adapun orang banjak jang sudah pertjaja itu, hidup sehati sedjiwa, dan tiada seorangpun mengatakan barang sesuatu jang dipunjainja itu miliknja sendiri, melainkan semuanja dipunjainja bersama-sama.

33 Maka dengan kuasa jang besar rasul-rasul itu naik saksi tentang kebangkitan Tuhan Jesus, dan besarlah anugerah bagi mereka itu sekalian.

34 Maka seorangpun tiada jang berkekurangan diantara mereka itu, karena seberapa banjak orang jang mempunjai tanah atau rumah, sudah mendjual semuanja itu, lalu membawa harga barang jang terdjual itu,

35 serta mempersembahkan dikaki rasul-rasul itu, maka dibahagi-bahagilah kepada tiap-tiap orang sekadar kekurangan masing-masing.

36 Adapun Jusuf jang digelar oleh rasul-rasul itu Barnabas, (jang diterdjemahkan artinja Anak Penghiburan) seorang Lewi asal dari negeri Kiperus,

37 itupun mempunjai sebidang tanah, maka didjualkannja dia, lalu dibawanja uang itu serta dipersembahkannja dikaki rasul-rasul djuga.

Kissah Rasul-Rasul 5

Dari hal Ananias dan Sapira

1 Adalah seorang namanja Ananias dengan bininja Sapira mendjualkan suatu miliknja;

2 maka disebelahkannja sebahagian daripada harganja dengan setahu bininja itu, lalu dibawanja jang sebahagian lagi, dipersembahkannja dikaki segala rasul.

3 Tetapi kata Peterus, "Hai Ananias, apakah sebabnja Iblis menumpati hatimu sehingga engkau berdusta kepada Rohulkudus, dan menjebelahkan harga sebidang tanah itu?

4 Selagi belum didjual, bukankah milikmu sendiri? Dan setelah sudah terdjual, bukankah harganja itu didalam kuasamu? Apakah sebabnja engkau sudah merundingkan ini didalam hatimu? Bukannja engkau berdusta kepada manusia, melainkan kepada Allah."

5 Apabila Ananias mendengar perkataan ini, maka rebahlah ia lalu putus njawanja. Maka ketakutan jang sangat besarpun datanglah menimpa sekalian orang jang mendengar hal itu.

6 Maka orang muda-muda disitupun bangkitlah membalut dia, lalu mengusung keluar dan menanamkan.

7 Sekira-kira tiga djam kemudian daripada itu, bininja itupun masuklah, dengan tiada menjangka akan barang jang sudah berlaku itu.

8 Maka kata Peterus kepadanja, "Katakanlah kepadaku, sungguhkah tanah itu kamu sudah djual dengan sekian harganja?" Maka kata perempuan itu, "Sungguh sekian itulah harganja."

9 Tetapi kata Peterus kepadanja, "Apakah sebabnja kamu bersepakat mentjobai Roh Tuhan? Tengok, bahwa kaki orang jang menanamkan lakimu itu ada dimuka pintu, dan mereka itulah akan mengusung engkau keluar."

10 Maka iapun rebahlah seketika itu djuga dekat kaki Peterus, langsung putus njawanja. Lalu masuklah orang muda-muda itu, didapatinja perempuan itu sudah mati; maka diusungnja keluar dan ditanamkannja disisi lakinja.

11 Maka ketakutan jang sangat besarpun datanglah menimpa segenap sidang djemaat itu dan sekalian orang jang mendengar hal itu.

Kemadjuan sidang djumaat

12 Maka banjaklah tanda adjaib dan mudjizat diadakan oleh rasul-rasul diantara kaum itu, dan mereka itu sekalianpun berhimpunlah dengan sehati didalam Serambi Sulaiman.

13 Maka jang lain itu seorangpun tiada berani bertjampur dengan mereka itu, tetapi kaum itu memuliakan mereka itu.

14 Maka makin bertambah-tambahlah bilangan orang jang pertjaja akan Tuhan, jaitu teramatlah banjak orang laki-laki dan perempuan,

15 sehingga orang sakitpun dibawa orang keluar kedjalan, diletakkannja diatas tempat tidur dan balai-balai, supaja apabila Peterus lalu, sekurang-kurangnja terkena bajangnja kepada barang seorang dari antara mereka itu.

16 Maka banjak orang dari negeri jang sekeliling Jeruzalem itupun berhimpun djuga membawa orang sakit dan orang jang dirasuk setan; maka sekaliannja itupun disembuhkannja pula.

Aniaja Madjelis Besar keatas segala rasul. Nasehat Gamaliel

17 Tetapi Imam Besar itu berdirilah beserta dengan sekalian orangnja, jaitu mazhab orang Saduki, maka hatinja teramatlah dengki,

18 lalu menangkap rasul-rasul itu serta menutup didalam pendjara negeri.

19 Tetapi seorang malaekat Tuhan membukakan pintu pendjara itu pada malamnja, lalu mengeluarkan mereka itu serta berkata,

20 "Pergilah kamu berdiri didalam Bait Allah mengatakan kepada kaum itu akan segala perkataan dari hal Hidup itu."

21 Setelah didengarnja demikian, pergilah mereka itu kedalam Bait Allah pada pagi-pagi, lalu mengadjar disitu. Maka datanglah Imam Besar beserta dengan sekalian orangnja menghimpunkan sidang Madjelis Bitjara serta segala orang tua-tua bani Israil, lalu menjuruhkan orang kependjara akan mengambil sekalian rasul itu.

22 Tetapi pegawai jang datang itu tiada djumpa mereka itu didalam pendjara; lalu kembalilah mereka itu memberitahu,

23 katanja, "Pendjara itu kami dapati terkuntji dengan tjermatnja, dan penunggu pendjara itupun ada berdiri dimuka segala pintu itu; tetapi setelah kami buka, maka kami dapati tiada seorangpun lagi didalamnja."

24 Apabila penghulu Bait Allah dan kepala-kepala imam mendengar perkataan itu, maka berharu-birulah mereka itu dari sebab hal rasul itu, bagaimana lagi akibatnja kelak.

25 Maka datanglah seorang berkata kepada mereka itu, "Tengoklah, orang jang kamu masukkan kedalam pendjara itu ada berdiri didalam Bait Allah mengadjar kaum itu."

26 Lalu pergilah penghulu Bait Allah itu beserta dengan pegawainja mengambil rasul-rasul itu, tetapi bukannja dengan kekerasan, karena mereka itu takut diradjam oleh kaum itu.

27 Maka dibawanja rasul-rasul itu kehadapan Madjelis Besar. Lalu Imam Besar itupun memeriksai mereka itu,

28 katanja, "Sudah sangat kami larangkan kamu mengadjar dengan nama ini, tetapi kamu siar-siarkan djuga pengadjaranmu itu diseluruh Jeruzalem, bahkan, kamu bermaksud hendak menanggungkan darah Orang ini keatas kami."

29 Tetapi sahut Peterus dan rasul-rasul itu serta berkata, "Wadjiblah orang menurut Allah terlebih daripada manusia.

30 Adapun Allah Tuhan nenek mojang kita telah membangkitkan Jesus, jang sudah kamu ini bunuh dengan menggantungkan Dia pada kaju itu.

31 Ia inilah ditinggikan oleh tangan kanan Allah mendjadi Radja dan Djuruselamat akan mengaruniakan tobat kepada bani Israil dan djalan keampunan dosa.

32 Dan kami inilah saksi atas segala perkara itu, demikian djuga Rohulkudus jang dikaruniakan Allah kepada sekalian orang jang menurut Dia."

33 Setelah sudah mereka itu mendengar perkataan ini, maka sangatlah geram hatinja serta bermaksud hendak membunuh rasul-rasul itu.

34 Tetapi bangkitlah didalam Madjelis itu seorang orang Parisi bernama Gamaliel, jaitu seorang fakih, jang dihormati oleh segenap kaum itu; maka disuruhnja bawa keluar orang itu sedikit waktu.

35 Lalu berkatalah ia kepada sidang Madjelis itu, "Hai orang Israil, ingat-ingatlah akan dirimu sendiri tentang orang-orang ini apa jang kamu hendak lakukan.

36 Karena dahulu daripada masa ini berbangkitlah Taidas mengatakan dirinja orang jang megah; maka kepadanja itu berpaut sekira-kira empat ratus orang laki-laki banjaknja. Maka iapun dibunuh, dan seberapa banjak orang jang menurut dia itupun berpetjah-belahlah, tiada djadi apa-apa.

37 Kemudian daripada orang ini, berbangkitlah Judas, orang Galilea, pada masa menghitung orang; lalu ia menarik kaum menurut kedurhakaannja; maka iapun binasa djuga, dan seberapa banjak orang jang menurut dia itupun tjerai-berailah djuga.

38 Maka sekarang aku berkata kepadamu: Undurlah daripada orang ini, dan biarkanlah mereka itu; karena djikalau maksud ini atau pekerdjaan ini asalnja daripada manusia, nistjaja ia itu binasa kelak;

39 tetapi djikalau asalnja daripada Allah, tiada dapat kamu mengalahkan mereka itu, melainkan tampaklah kamu bermusuh dengan Allah." Maka sidang Madjelis itupun bersetudjulah dengan dia,

40 lalu dipanggilnja segala rasul itu serta disesahnja sambil melarang mereka itu berkata-kata dengan nama Jesus; kemudian dilepaskannja mereka itu.

41 Maka rasul-rasul itupun pergilah dari hadapan Madjelis itu dengan sukatjitanja sebab dibilangkan berlajak menanggung ketjelaan karena nama Jesus.

42 Maka tiadalah mereka itu berhenti mengadjar sehari-hari didalam Bait Allah dan dirumah orang, sambil memberitakan kabar kesukaan dari hal Keristus Jesus.

Kissah Rasul-Rasul 6

Dari hal memilih tudjuh pembela orang sakit

1 Pada masa itu tatkala murid-murid sudah bertambah-tambah banjak, bangkitlah suatu sungutan orang Jahudi peranakan Gerika keatas orang Ibrani, sebab segala djanda mereka itu dilalaikan didalam hal pemeliharaan sehari-hari.

2 Lalu kedua belas rasul itu menghimpunkan sekalian murid jang banjak itu, serta berkata, "Tiada patut kami ini melalaikan pemberitaan firman Allah sebab melajani medja.

3 Sebab itu, hai Saudara sekalian, pilihlah diantara kamu tudjuh orang jang terpudji dan penuh dengan Rohulkudus dan hikmat, jang dapat kami wakilkan atas pekerdjaan ini.

4 Tetapi kami ini kelak tetap didalam doa dan didalam hal mendjalankan firman itu."

5 Maka perkataan ini diperkenankan oleh sekalian orang banjak itu, lalu memilih Stepanus, jaitu seorang jang penuh dengan iman dan Rohulkudus, dan lagi Pilipus, dan Prochorus, dan Nikanor, dan Timon, dan Parmenas, dan Nikolaus, jaitu seorang mualaf asalnja dari negeri Antiochia.

6 Maka sekalian orang itu dibawanja menghadap rasul-rasul; lalu rasul itupun berdoa, dan meletakkan tangannja keatas mereka itu.

7 Maka makin masjhurlah firman Allah itu, dan bilangan murid-muridpun bertambahlah banjak di-Jeruzalem; dan amatlah banjak imam djuga taat kepada iman.

Dari hal Stephanus

8 Maka Stepanus jang penuh dengan anugerah dan kuasa itupun mengadakanlah beberapa mudjizat dan tanda adjaib jang besar diantara kaum.

9 Tetapi beberapa orang jang terhisab kepada rumah sembahjang, jang dikatakan rumah sembahjang orang Libertini dan orang Kireni dan orang Iskandaria dan lagi orang Kilikia dan Asia, bangkit berbalah-balah dengan Stepanus.

10 Maka tiada dapat mereka itu melawan jang dikatakannja dengan hikmat dan Roh itu.

11 Lalu mereka itupun memakat beberapa orang akan mengatakan, "Kami sudah mendengar dia mengatakan perkataan hudjat keatas Musa dan Allah."

12 Kemudian dihasutnja kaum itu dan orang tua-tua dan ahli Taurat, lalu diserbunja Stepanus dan dipegangkannja serta dibawanja kehadapan Madjelis Besar,

13 lalu diadakannja beberapa saksi dusta jang mengatakan, "Orang ini tiada berhenti mengeluarkan perkataan hudjat keatas tempat jang kudus ini dan hukum Taurat,

14 karena kami sudah mendengar dia berkata, bahwa Jesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubahkan adat istiadat jang diturunkan Musa kepada kita."

15 Lalu sekalian orang jang duduk didalam Madjelis itu menatap Stepanus, dan mukanja kelihatan kepada mereka itu seolah-olah muka malaekat rupanja.

Kissah Rasul-Rasul 7

Djawaban Stepanus

1 Maka kata Imam Besar, "Betulkah perkataan orang itu?"

2 Maka djawab Stepanus, "Hai Tuan-tuan, Saudara-saudara dan Bapa sekalian, dengarlah: Bahwa Allah jang Mahamulia telah menjatakan dirinja kepada nenek mojang kita Ibrahim tatkala ia lagi dinegeri Mesopotami, sebelum ia diam dinegeri Haran.

3 Maka Tuhan berfirman kepadanja: Keluarlah engkau dari dalam tanah airmu, dan dari kaum keluargamu, dan pergilah kepada suatu negeri jang akan Kutundjukkan kepadamu.

4 Lalu keluarlah ia dari tanah orang Kasdim, serta diamlah di-Haran. Maka kemudian daripada mati bapanja, Allah memindahkan dia dari sana ketanah ini, jang sekarang kamu ini diami.

5 Maka tiada dikaruniakannja kepadanja suatu milik jang kekal ditanah ini, setapak kakipun tidak, tetapi didjandjikannja mengaruniakan kepadanja tanah ini mendjadi miliknja turun-temurun tatkala ia belum beranak.

6 Maka firman Allah demikian: Bahwa benihnja akan menumpang didalam negeri asing, lalu diperhambakan dan dianiajakan empat ratus tahun lamanja.

7 Dan lagi firman Allah: Bahwa Aku akan menghukumkan bangsa jang memperhambakan mereka itu, dan kemudian daripada itu baharulah mereka itu akan keluar dari sana, lalu beribadat kepadaku ditempat ini.

8 Lalu dikaruniakannja kepadanja Perdjandjian persunatan; maka demikianlah Ibrahim telah memperanakkan Ishak, lalu menjunatkan dia pada hari jang kedelapannja, dan Ishak memperanakkan Jakub, dan Jakub memperanakkan kedua belas nenek mojang ini.

9 Tetapi nenek mojang kita dengki akan Jusuf serta mendjualkan dia kenegeri Mesir, dan Allah menjertai dia,

10 serta melepaskan daripada segala sengsaranja, lalu mengaruniakan dia anugerah dan hikmat dihadapan Firaun, radja Mesir itu, jang melantik dia mendjadi perdana menteri diseluruh tanah Mesir dan segala isi istananja.

11 Maka datanglah bala kelaparan keatas seluruh tanah Mesir dan Kanaan itu beserta dengan kesukaran jang besar, sehingga nenek mojang kita tiada lagi dapat makanan.

12 Tetapi setelah didengar oleh Jakub bahwa ada gandum di-Mesir, maka disuruhkannja nenek mojang kita kesana pada pertama kalinja.

13 Maka pada kedua kalinja, lalu Jusuf menjatakan dirinja kepada saudara-saudaranja, dan baharulah njata kepada Firaun akan asal usul Jusuf itu.

14 Maka Jusufpun menjuruh mendjemput Jakub, bapanja itu, beserta dengan segala sanak-saudaranja, tudjuh puluh lima orang banjaknja.

15 Maka turunlah Jakub ke-Mesir, kemudian matilah ia serta segala nenek mojang kitapun;

16 maka majat mereka itu dibawa orang ke-Sichem, dikuburkan didalam kubur jang dibeli oleh Ibrahim daripada benih Emor di-Sichem dengan uang perak.

17 Tetapi tatkala masanja sudah dekat dengan Perdjandjian jang didjandjikan Allah kepada Ibrahim, maka bertambah-tambah banjaklah kaum itu di-Mesir,

18 sehingga sampai kepada masa radja Mesir lain, jang tiada mengenal Jusuf.

19 Maka radja itu memperdajakan bangsa kita dan menganiajakan nenek mojang kita, sehingga dipaksanja membuangkan kanak-kanaknja supaja djangan hidup.

20 Pada masa itulah Musa lahir dan parasnja amat elok, maka ia dipeliharakan tiga bulan lamanja didalam rumah bapanja.

21 Tatkala ia dibuangkan, maka puteri Firaunpun memungut dia, dididiknja seperti anaknja sendiri.

22 Maka Musapun diadjar oranglah segala ilmu orang Mesir, sehingga ia berkuasa dengan perkataan dan perbuatannja.

23 Setelah genap empat puluh tahun umurnja, tergeraklah hatinja hendak melawat segala saudaranja, jaitu bani Israil.

24 Serta terpandang akan seorang jang teraniaja, lalu ia membantu serta membelakan orang jang teraniaja itu dengan membunuh orang Mesir itu.

25 Karena pada sangka Musa, saudara-saudaranja itu dapat mengerti bahwa dengan tangannja Allah hendak mengaruniakan kepada mereka itu kemerdekaan; tetapi tiada djuga mereka itu mengerti.

26 Pada keesokan harinja pula datanglah ia tatkala orang berkelahi, dan mendamaikan mereka itu, katanja: Hai Tuan-tuan, kamu ini bersaudara; apakah sebabnja kamu beraniaja-aniaja sama sendiri?

27 Tetapi orang jang menganiajakan kawan itu menolakkan dia, katanja: Siapakah jang mendjadikan engkau penghulu dan hakim atas kami?

28 Engkau ini hendak membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir itu kelamarinkah?

29 Maka oleh sebab perkataan itu Musapun larilah, lalu mendjadi seorang penumpang ditanah Midian; maka disitu diperolehnja dua anak laki-laki.

30 Setelah genap empat puluh tahun, maka kelihatanlah kepadanja dipadang belantara dekat Gunung Torsina seorang malaekat didalam belukar duri jang menjala.

31 Serta hal itu dilihat oleh Musa, heranlah ia akan penglihatan itu; tetapi apabila dihampirinja hendak mengamat-amati, maka kedengaranlah suara Tuhan berfirman,

32 Aku inilah Tuhan nenek mojangmu, jaitu Tuhan Ibrahim dan Tuhan Ishak dan Tuhan Jakub. Maka menggeletarlah Musa sehingga tiada berani lagi mengamat-amatinja.

33 Maka Tuhan berfirman kepadanja: Tanggalkanlah kasut daripada kakimu itu, karena tempat engkau berdiri itulah tanah jang kudus.

34 Bahwa sudah lama Aku melihat aniaja jang ditanggung oleh kaum hambaku dinegeri Mesir itu, dan keluh kesahnjapun Kudengar, maka Aku turun hendak melepaskan mereka itu; sekarang pergilah, Aku menjuruh engkau ke-Mesir.

35 Maka Musa itulah jang ditolak oleh mereka itu dengan katanja: Siapakah jang mendjadikan engkau penghulu dan hakim? maka ialah djuga jang disuruh Allah mendjadi penghulu dan pemerdeka dengan pertolongan malaekat jang kelihatan kepadanja didalam belukar duri itu.

36 Ia itu djuga jang membawa mereka itu keluar, kemudian daripada diadakannja mudjizat dan tanda adjaib ditanah Mesir, dan dilaut Kolzom, dan dipadang belantara empat puluh tahun lamanja.

37 Maka Musa itulah jang berkata kepada bani Israil: Bahwa seorang Nabi akan diterbitkan Allah bagimu dari antara saudaramu seperti aku ini.

38 Maka ialah jang ada didalam perhimpunan dipadang belantara beserta dengan malaekat, jang bertutur kepadanja digunung Torsina itu, dan beserta dengan nenek mojang kita, dan jang menerima segala firman jang hidup, supaja disampaikannja kepada kita.

39 Tetapi nenek mojang kita tiada mau menurut, melainkan menolak dia, serta memalingkan hatinja ke-Mesir,

40 sambil berkata kepada Harun: Perbuatkanlah kami berhala, jang akan mendjadi pengandjur kami, karena Musa jang membawa kami keluar dari Mesir itu, tiada kami ketahui apa djadinja.

41 Pada masa itu djuga diperbuatlah oleh mereka itu suatu patung anak lembu, lalu dipersembahkannja persembahan kepada berhala itu, dan mereka itupun bersukarialah akan tangannja.

42 Maka Allahpun berpalinglah sambil membiarkan mereka itu akan berbakti kepada segala tentara langit, seperti jang tersurat didalam kitab nabi-nabi: Hai Isi rumah Israil, pernahkah kamu mempersembahkan kepadaku ini korban sembelihan dan persembahan empat puluh tahun lamanja dipadang belantara?

43 Sesungguhnja kamu mengarak kemah Moloch itu dan bintang Rempan, berhalamu, jaitu segala patung jang kamu perbuat hendak disembah; sebab itu Aku akan memindahkan kamu kesebelah sana negeri Babil.

44 Maka Kemah Kesaksian itu ada pada nenek mojang kita dipadang belantara, sama seperti jang difirmankan Allah menurut firmannja kepada Musa, bahwa hendaklah diperbuatnja seperti teladan jang telah dilihatnja itu.

45 Maka nenek mojang kita, jang menerima kemah itu, sudah membawa masuk bersama-sama dengan Jusak kedalam tanah tatkala ditakluknja orang kafir, jang dihalaukan Allah dihadapan nenek mojang kita, hingga kepada zaman Daud.

46 Maka Daudlah memperoleh anugerah daripada Allah, serta minta izin menjediakan suatu tempat kediaman bagi Tuhan Jakub.

47 Tetapi Sulaimanlah jang membangunkan sebuah rumah bagi Allah.

48 Akan tetapi Allah Jang Mahatinggi itu tiada mendiami rumah jang diperbuat dengan tangan manusia, seperti sabda nabi:

49 Bahwa surga itulah arasjku, dan bumi itulah alas kakiku. Apakah djenis rumah hendak kamu bangunkan bagiku? firman Tuhan, atau apakah tempat perhentianku?

50 Bukankah sekaliannja ini tanganku djuga?

51 Hai kamu jang keras tengkuk, dan jang tiada bersunat hati dan telinga, senantiasa kamu menghalangi Rohulkudus. Sebagaimana nenek mojangmu, demikianlah kamu djuga.

52 Manakah nabi jang tiada dianiajakan oleh nenek mojangmu itu? Mereka itu djuga membunuh segala orang jang menelah dari hal kedatangan Orang Jang Benar itu, jaitu jang sekarang kamu serahkan, dan kamu bunuh.

53 Kamulah jang sudah menerima Taurat, jang disampaikan oleh malaekat, tetapi tiada kamu turut."

Kematian Stepanus

54 Apabila mereka itu mendengar jang demikian, geramlah hatinja dan dikertakkannja giginja kepadanja.

55 Tetapi Stepanus, jang penuh dengan Rohulkudus, menengadah kelangit serta nampak kemuliaan Allah, dan Jesus berdiri disebelah kanan Allah,

56 lalu katanja, "Tengok, aku nampak langit terbuka, dan Anak manusia berdiri disebelah kanan Allah."

57 Tetapi berteriaklah mereka itu dengan njaring suaranja, sambil menutup telinganja, lalu menerkam dia dengan sepakat,

58 dan membuangkan keluar negeri sambil meradjam dia. Maka segala saksi itupun meletakkan pakaian masing-masing dikaki seorang muda jang bernama Saul.

59 Lalu mereka itu meradjam Stepanus tatkala ia tengah berseru dengan katanja, "Ja Tuhan Jesus, terimalah rohku."

60 Maka bertelutlah ia sambil berseru dengan njaring suaranja, "Ja Tuhan, djanganlah kiranja dosa ini ditanggungkan keatas mereka itu!" Lepas ia berkata demikian, maka matilah ia.

Kissah Rasul-Rasul 8

Saul menganiajakan orang Keristen

1 Maka Saulpun berkenanlah akan hal Stepanus mati dibunuh itu. Maka pada hari itu datanglah aniaja jang besar keatas sidang djemaat jang di-Jeruzalem, lalu berpetjah-belahlah mereka itu sekalian kesegenap tanah Judea dan Samaria, ketjuali rasul-rasul sahadja.

2 Maka adalah beberapa orang jang beribadat menguburkan majat Stepanus, dan meratapkan dia amat sangat.

3 Tetapi Saul itu membinasakan sidang djemaat itu sambil melanggar masuk kedalam tiap-tiap rumah, serta menghela orang, baik laki-laki baik perempuan, diserahkannja kedalam pendjara.

Pekerdjaan Pilipus dan Peterus di-Samaria

4 Maka sekalian orang jang berpetjah-belah itupun sambil berdjalan, memberitakan kabar kesukaan.

5 Dan Pilipus turun kenegeri Samaria mengabarkan kepada orang disitu dari hal Keristus itu.

6 Maka orang banjak itupun sepakat memperhatikan barang jang dikatakan oleh Pilipus sementara mereka itu mendengar dan melihat segala tanda adjaib jang diperbuatnja itu.

7 Karena dari dalam banjak orang jang dirasuk setan, segala setan itu sudah keluar sambil berteriak dengan njaring suaranja; dan banjak pula orang tepok dan timpang dipulihkannja.

8 Maka amatlah besar kesukaan didalam negeri itu.

9 Maka dahulu daripada itu adalah dinegeri itu seorang bernama Simon membuat sihir, serta mengherankan bangsa Samaria itu, dan mengatakan dirinja orang besar-besar.

10 Maka sekalian orang ketjil besar berpaut kepadanja serta mengatakan, "Orang inilah kuasa Allah jang disebut kuasa besar itu."

11 Maka mereka itu sekalian berpaut kepadanja sebab sudah lama ia sangat mengherankan mereka itu dengan segala sihirnja itu.

12 Tetapi tatkala mereka itu pertjaja akan Pilipus jang memberitakan kabar kesukaan dari hal keradjaan Allah dan nama Jesus Keristus itu, maka mereka itu sekalian, baik laki-laki baik perempuanpun, berbaptislah.

13 Maka Simonpun pertjaja djuga, dan setelah ia dibaptiskan tetaplah ia bersama-sama dengan Pilipus; maka tertjengang-tjenganglah ia melihat segala tanda adjaib dan mudjizat jang besar-besar jang diadakan itu.

14 Setelah rasul-rasul di-Jeruzalem mendengar akan hal orang Samaria sudah menurut firman Allah, maka disuruhkannja Peterus dan Jahja kepada mereka itu.

15 Setelah tiba, keduanja itupun mendoakan orang Samaria, supaja mereka itu memperoleh Rohulkudus,

16 karena Rohulkudus itu belum lagi turun keatas barang seorangpun daripada mereka itu, melainkan mereka itu hanja baharu dibaptiskan dengan nama Tuhan Jesus sahadja.

17 Sebab itu kedua rasul itu meletakkan tangannja keatas mereka itu, lalu mereka itupun beroleh Rohulkudus.

18 Apabila dilihat oleh Simon, bahwa Rohulkudus itu dikaruniakan oleh sebab rasul-rasul meletakkan tangannja keatas orang, maka diundjukkannja uang kepada keduanja,

19 serta berkata, "Berilah kiranja aku djuga kuasa itu, supaja keatas barangsiapa jang aku letakkan tanganku, ialah beroleh Rohulkudus."

20 Tetapi berkatalah Peterus kepadanja, "Binasa uangmu ini beserta dengan engkau, sebab sangkamu anugerah Allah dapat dibeli dengan uang.

21 Tiadalah bahagian atau hak bagimu didalam hal ini; karena hatimu tiada lurus kepada Allah.

22 Sebab itu bertobatlah engkau daripada kedjahatanmu itu, dan berdoalah kepada Tuhan, kalau-kalau niat hatimu ini diampuni kelak.

23 Karena aku tampak, bahwa engkau ini ada didalam empedu jang pahit, dan dibelenggu oleh kedjahatan."

24 Maka sahut Simon sambil berkata, "Tolonglah kamu doakan aku kepada Tuhan, supaja djangan barang sesuatu jang kamu katakan itu berlaku atasku."

25 Setelah kedua rasul itu menjaksikan dan memasjhurkan firman Tuhan, maka kembalilah mereka itu ke-Jeruzalem, sambil memberitakan kabar kesukaan didalam beberapa banjak kampung orang Samaria.

Dari hal seorang Habsit dibaptiskan oleh Pilipus

26 Adalah seorang malaekat Tuhan berkata kepada Pilipus, "Bangkit dan pergilah engkau kesebelah selatan mengikut djalan jang turun dari Jeruzalem ke-Gaza, djalan itu sunji."

27 Lalu bangkitlah ia, serta berdjalan pergi. Maka seorang Habsji, jaitu sida-sida, menteri besar Kandake, permaisuri negeri Habsji, jang memerintahkan segenap perbendaharaannja, pergi ke-Jeruzalem sembahjang.

28 Adapun pada masa itu ia sedang kembali hendak pulang sambil duduk diatas kendaraannja membatja kitab Nabi Jesaja.

29 Maka Rohpun berkata kepada Pilipus, "Pergilah dekat dan beserta dengan kendaraan itu."

30 Maka Pilipuspun berlarilah kepadanja, lalu didengarnja ia tengah membatja kitab Nabi Jesaja, maka katanja, "Adakah Tuan mengerti, apa jang Tuan batja itu?"

31 Maka berkatalah ia, "Bagaimana dapat mengerti, djikalau tiada orang menundjukkan?" Lalu diadjaknja Pilipus naik duduk sertanja.

32 Adapun nas jang dibatjanja didalam kitab itu, demikian bunjinja: Bahwa Ia dibawa seperti seekor domba akan disembelih, dan seperti seekor anak domba bisu dihadapan penggunting, demikianlah tiada Ia membuka mulutnja,

33 maka didalam hal Ia dihinakan itu, hukum jang adil tiada dilakukan keatasnja; maka siapa dapat mentjeriterakan bangsa zamannja itu? Karena njawanja diambil daripada bumi ini.

34 Maka kata sida-sida itu kepada Pilipus, "Aku sembahlah Tuan, njatakanlah dari hal siapakah jang disabdakan demikian oleh nabi itu? Dari hal dirinja sendiri atau orang lainkah?"

35 Lalu Pilipuspun bertuturlah, dan daripada nas ini mulailah ia memberitakan kepadanja kabar kesukaan dari hal Jesus.

36 Maka didalam berdjalan itu, sampailah keduanja kepada suatu tempat jang berair; maka kata sida-sida itu, "Disini ada air, sapakah jang menggendalakan aku daripada berbaptis?"

37 Maka djawab Pilipus, "Djikalau Tuan pertjaja dengan sebulat-bulat hati, bolehlah." Maka udjarnja, "Sahadja pertjaja bahwa Jesus Keristus itulah Anak Allah!"

38 Lalu ia menjuruhkan kendaraan itu berhenti; maka keduanjapun turunlah kedalam air, jaitu Pilipus dan sida-sida itu; lalu Pilipus membaptiskan dia.

39 Tatkala mereka itu naik dari dalam air, maka Roh Tuhanpun meraibkan Pilipus, dan sida-sida itu tiada lagi nampak dia, lalu ia berdjalan pulang dengan sukatjitanja sepandjang djalan.

40 Tetapi Pilipus itu didapati orang di-Asdod; maka sambil berdjalan ia memberitakan kabar kesukaan didalam seluruh negeri, sehingga ia sampai ke-Kaisaria.

Kissah Rasul-Rasul 9

Saul bertobat mendjadi rasul

1 Maka Saul jang sedang menjemburkan ugut dan bunuhannja keatas murid-murid Tuhan itu, sudah pergi kepada Imam Besar,

2 meminta daripadanja beberapa putjuk surat kuasa hendak membawa kerumah sembahjang dinegeri Damsjik, supaja djikalau didjumpainja orang jang menurut djalan agama itu, baik laki-laki baik perempuan, dibawanja berikat ke-Jeruzalem.

3 Sedang ia berdjalan dekat dengan Damsjik, tiba-tiba memantjarlah suatu tjahaja dari langit sekeliling dia;

4 maka rebahlah ia ketanah, lalu didengarnja suatu suara jang mengatakan kepadanja, "Saul, Saul, apakah sebabnja engkau aniajakan Aku?"

5 Maka sahutnja, "Siapakah Engkau, ja Tuhan?" Maka Iapun bersabda, "Akulah Jesus, jang engkau aniajakan.

6 Bangkit dan masuklah kedalam negeri, disana akan dikatakan kepadamu barang jang wadjib engkau perbuat."

7 Maka orang jang berdjalan bersama-sama dengan dia itupun berdiri tertjengang, mendengar suara itu, tetapi tiada nampak barang seorangpun.

8 Maka Saulpun bangkitlah daripada rebahnja; apabila matanja terbuka, suatupun tiada dilihatnja. Lalu dipimpin oranglah tangannja, dibawa masuk kenegeri Damsjik.

9 Maka tiga hari lamanja ia tiada berpenglihatan, dan tiada ia makan atau minumpun.

10 Maka di-Damsjik ada seorang murid bernama Ananias. Maka sabda Tuhan kepadanja didalam suatu penglihatan, "Hai Ananias!" Maka katanja, "Sahaja, Tuhan."

11 Maka sabda Tuhan kepadanja, "Bangkit pergilah engkau kedjalan jang bernama Djalan Lurus, dan tanjakan dirumah Judas seorang bernama Saul, orang Tarsus, karena sekarang ia berdoa,

12 dan sudah nampak seorang bernama Ananias datang masuk serta meletakkan tangan keatasnja, supaja ia berpenglihatan pula."

13 Maka djawab Ananias, "Ja Tuhan, hamba sudah mendengar banjak dari hal orang ini, berapa djahat jang dilakukannja kepada segala orang sutji Tuhan di-Jeruzalem.

14 Dan disinipun ia memperoleh kuasa daripada kepala-kepala imam mengikat segala orang jang menjebut namamu."

15 Tetapi sabda Tuhan kepadanja, "Pergilah engkau, karena ialah suatu alat jang terpilih bagiku akan memasjhurkan namaku kepada segala orang kafir dan radja-radja, dan bani Israilpun,

16 karena Aku ini akan menundjukkan kepadanja, berapa banjak sengsara wadjib dirasainja kelak oleh sebab namaku."

17 Maka Ananiaspun pergilah, lalu masuk kedalam rumah itu, serta meletakkan tangan keatasnja, katanja, "Hai saudaraku Saul, aku ini disuruhkan oleh Tuhan, jaitu Jesus jang menjatakan dirinja kepadamu didjalan jang engkau tempuh itu, supaja engkau nampak semula, dan supaja engkau penuh dengan Rohulkudus."

18 Maka seketika itu djuga gugurlah selaput daripada matanja, lalu iapun nampak semula, maka bangkitlah ia, lalu dibaptiskan.

19 Maka makanlah ia sehingga kuat pula. Lalu tinggallah ia beberapa hari lamanja bersama-sama dengan murid-murid di-Damsjik itu.

Pekerdjaan Saul jang mula-mula di-Damsjik dan di-Jeruzalem

20 Pada ketika itu djuga diberitakannja didalam rumah sembahjang dari hal Jesus, bahwa Ialah Anak Allah.

21 Tetapi tertjengang-tjenganglah sekalian orang jang mendengar dia, lalu berkata, "Bukankah ia ini dia, jang membunuh segala orang jang menjebutkan nama ini di-Jeruzalem? Maka ia datang kemari dengan maksud itu djuga supaja dibawanja mereka itu berikat kehadapan kepala-kepala imam."

22 Maka Saulpun makin bertambah-tambah kuat tenaganja, dan orang Jahudi jang diam di-Damsjik itupun diharu-birukannja tatkala ia menjatakan bahwa Jesus itulah Keristus.

23 Setelah beberapa hari lamanja, maka bermupakatlah orang Jahudi hendak membunuh dia.

24 Tetapi muslihat mereka itu ketahuanlah kepada Saul. Maka mereka itupun menunggui segala pintu gerbang siang malam, supaja dapat membunuh dia;

25 tetapi murid-muridnja mengambil dia pada waktu malam, diulurkannja kebawah dari tembok didalam suatu kerandjang.

26 Setelah sampai ke-Jeruzalem, maka ditjobanja hendak berkawan dengan murid-murid itu; tetapi segala murid itu takut akan dia, tiada pertjaja bahwa ia itu seorang murid.

27 Tetapi Barnabas menjambut dia serta membawa kepada rasul-rasul itu sambil mentjeriterakan peri bagaimana Saul sudah nampak Tuhan didjalan, dan Tuhan bersabda kepadanja, dan bagaimana ia memasjhurkan nama Jesus dinegeri Damsjik dengan terus terang.

28 Maka Saul itupun berdjalan keluar masuk bersama-sama dengan rasul-rasul itu di-Jeruzalem, serta memasjhurkan nama Tuhan dengan terus terang.

29 Maka iapun bertutur dan berbalah-balah dengan orang Jahudi peranakan Gerika; tetapi mereka itupun mentjari akal hendak membunuh dia.

30 Serta hal itu diketahui oleh segala saudara itu, lalu mereka itu membawa dia ke-Kaisaria, disuruhkannja pergi ke-Tarsus.

31 Lalu sidang djemaat diseluruh tanah Judea dan Galilea dan Samaria itupun sedjahteralah dan sempurna, serta berdjalan dengan takut akan Tuhan, maka dengan pertolongan Rohulkudus bertambah-tambahlah banjaknja.

Peterus memulihkan Eneas di-Lidda

32 Didalam Peterus berdjalan diseluruh daerah itu, maka singgahlah ia pula kepada orang-orang sutji jang diam di-Lida.

33 Maka disana didjumpainja seorang bernama Eneas, jang terhantar ditempat tidurnja delapan tahun lamanja, karena terkena tepok.

34 Lalu kata Peterus kepadanja, "Hai Eneas, bahwa Jesus Keristuslah jang memulihkan engkau. Bangkit, siapkanlah tempat tidurmu sendiri." Maka seketika itu djuga bangkitlah ia.

35 Maka tampaklah ia kepada sekalian orang jang di-Lida dan Saron itu, lalu mereka itupun berpalinglah kepada Tuhan.

Peterus menghidupkan Dorkas di-Joppe

36 Adalah dinegeri Joppe seorang murid perempuan bernama Tabita, jang diterdjemahkan artinja Dorkas; maka perempuan itu limpah dengan kebadjikan dan amalan sedekah jang diperbuatnja.

37 Pada masa itu djatuhlah ia sakit, lalu mati. Setelah majatnja dimandikan, diangkat oranglah kedalam bilik jang diatas.

38 Maka sebab negeri Lida itu berdekat dengan Joppe, kedengaranlah kepada murid-murid bahwa Peterus ada disana, lalu disuruhkan dua orang kepadanja mengadjak dia, "Djangan lambat datang kepada kami."

39 Maka bangkitlah Peterus lalu pergilah sertanja. Setelah tiba, maka orangpun membawa dia kedalam bilik jang diatas itu. Maka segala djanda, jang berdiri disisinja, menangis dan menundjukkan badju-badju dan pakaian, jang diperbuat oleh Dorkas itu tatkala ia lagi bersama-sama mereka itu.

40 Setelah sekalian orang disuruhkan keluar oleh Peterus, maka bertelutlah ia berdoa, lalu berpalinglah kepada majat itu, katanja, "Hai Tabita, bangkitlah!" Maka iapun membuka matanja, dan serta dilihatnja Peterus, duduklah ia.

41 Maka Peterus itu mengulurkan tangannja serta menegakkan dia sambil memanggil orang-orang sutji dan djanda-djanda itu, lalu diundjukkannja dia kepada mereka itu dengan hidupnja.

42 Maka masjhurlah hal itu kepada seisi negeri Joppe itu, lalu banjaklah orang pertjaja akan Tuhan.

43 Maka tinggallah Peterus beberapa hari lamanja di-Joppe bersama-sama dengan seorang bernama Simon, penjamak kulit.

Kissah Rasul-Rasul 10

Dari hal Kornelius di-Kaisaria

1 Adalah dinegeri Kaisaria seorang bernama Kornelius, jaitu penghulu laskar daripada pasukan jang dinamakan pasukan Italia.

2 Ia itu orang jang beribadat, lagi takut akan Allah, serta dengan segala isi rumahnja, jang memberi banjak sedekah kepada kaum, dan senantiasa berdoa kepada Allah.

3 Maka ada kira-kira pukul tiga petang dilihatnja dengan terangnja didalam suatu penglihatan seorang malaekat Allah datang mendapatkan dia serta berkata kepadanja, "Hai Kornelius!"

4 Maka iapun menatap malaekat itu dengan ketakutannja sambil berkata, "Apakah ini, ja Tuhan?" Maka katanja kepadanja, "Segala doamu dan sedekahmu sudah naik mendjadi peringatan kepada Allah.

5 Sekarang ini suruhkanlah orang ke-Joppe, dan panggil seorang bernama Simon, jang bergelar Peterus.

6 Ia menumpang kepada seorang bernama Simon, penjamak kulit, rumahnja dekat dengan tepi laut."

7 Setelah malaekat jang berkata dengan dia itu sudah gaib, lalu ia memanggil dua daripada hambanja, dan seorang laskar jang beribadat dari antara orang jang senantiasa melajani dia;

8 lalu ditjeriterakannja segala perkara itu kepadanja, sambil menjuruhkan mereka itu ke-Joppe.

9 Maka pada keesokan harinja sedang mereka itu lagi berdjalan dan mendekati negeri itu, naiklah Peterus keatas sotoh berdoa, sekira-kira pukul dua belas tengah hari.

10 Maka laparlah ia dan ingin hendak makan; tetapi sementara orang bersiap, terlalailah ia;

11 dan didalam itu ia nampak langit terbuka, lalu turun suatu bekas seperti kain jang besar rupanja, terulur sampai ketanah berpundjut empat.

12 Didalamnja ada segala djenis binatang jang berkaki empat dan jang melata dibumi, dan burung jang diudara.

13 Maka datanglah suatu suara kepadanja mengatakan, "Hai Peterus, bangkitlah engkau, sembelihlah lalu makan!"

14 Tetapi kata Peterus, "Tidaklah demikian, ja Tuhan, sebab belum pernah hamba makan barang sesuatu jang haram dan nadjis."

15 Maka datanglah pula suara itu kepadanja pada kedua kalinja, mengatakan, "Barang jang dihalalkan Allah, djangan engkau haramkan."

16 Maka tiga kali hal itu berlaku demikian, langsunglah bekas itu terangkat kembali kelangit.

17 Maka sedang Peterus lagi bergundah didalam hatinja akan pengertian penglihatan jang dilihatnja itu, terdirilah orang jang disuruhkan oleh Kornelius itu dimuka pintu bertanjakan rumah Simon,

18 serta memanggil dan bertanja, kalau-kalau Simon jang bergelar Peterus itu ada menumpang disitu.

19 Sementara Peterus lagi memikirkan penglihatannja itu, kata Roh kepadanja, "Tengok, ada tiga orang mentjari engkau.

20 Bangunlah engkau, lalu turun pergi bersama-sama dengan mereka itu; djangan sjak, karena Akulah jang menjuruhkan mereka itu."

21 Lalu turunlah Peterus mendapatkan orang-orang itu, serta berkata, "Aku inilah jang kamu tjari. Apakah sebabnja kamu ini datang kemari?"

22 Maka kata mereka itu, "Bahwa Kornelius, seorang penghulu laskar, jaitu seorang jang benar dan jang takut akan Allah, lagi terpudji kepada segenap bangsa Jahudi, sudah diingatkan oleh Allah dengan malaekat jang kudus mendjemput Tuan kerumahnja, hendak mendengar perkataan daripada Tuan."

23 Maka Peteruspun mengadjak ketiga orang itu masuk, lalu ditumpangkannja mereka itu. Pada keesokan harinja bangkitlah ia serta pergi bersama-sama dengan mereka itu, diiringkan oleh beberapa saudara dari Joppe.

24 Maka pada esoknja pula tibalah mereka itu di-Kaisaria. Maka Korneliuspun menantikan mereka itu sesudah ia menghimpunkan kaum keluarganja dan sahabatnja jang karib.

25 Tatkala Peterus masuk, datanglah Kornelius menjambut dia serta sudjud dikakinja menjembah dia.

26 Tetapi Peterus menarik dia keatas, katanja, "Berdirilah, aku inipun seorang manusia djuga."

27 Maka sambil bertutur-tutur dengan dia, masuklah ia kedalam, lalu didjumpainja banjak orang sudah berhimpun.

28 Lalu kata Peterus kepada mereka itu, "Kamu sendiri mengetahui, bahwa tiada halal bagi seorang Jahudi berkarib atau bertjampur dengan orang bangsa asing; tetapi Allah sudah menundjukkan kepadaku, supaja aku djangan mengatakan barang seorangpun haram atau nadjis.

29 Sebab itulah aku datang djuga dengan tiada enggan, tatkala aku dipanggil. Karena itu aku bertanja: Apakah sebabnja kamu memanggil aku?"

30 Lalu berkatalah Kornelius, "Bahwa empat hari jang lalu, waktu begini djuga pukul tiga petang, hamba berdoa didalam rumah hamba; tiba-tiba terdirilah seorang dihadapan hamba dengan pakaian jang bertjahaja-tjahaja;

31 maka katanja: Hai Kornelius, doamu sudah diterima, dan sedekahmupun diingati oleh Allah.

32 Sebab itu suruhkanlah orang ke-Joppe memanggil Simon, jang bergelar Peterus; ia menumpang dirumah Simon, penjamak kulit, dekat dengan tepi laut.

33 Seketika itu djuga hamba menjuruhkan orang mendjemput Tuan; maka baik djuga Tuan sudah datang. Sebab itu sekarang kami sekalian hadir disini dihadirat Allah akan mendengar segala perkara jang dipesankan Tuhan kepada Tuan."

34 Maka Peteruspun bertuturlah, katanja, "Dengan sesungguhnja aku tampak, bahwa Allah tiada menilik atas rupa orang,

35 melainkan diantara segala bangsa barangsiapa jang takut akan Dia dan mengerdjakan amalan jang saleh, ialah jang diperkenan olehnja.

36 Maka itulah sabda jang disampaikan kepada bani Israil, tatkala diberitakannja kabar kesukaan, jaitu sedjahtera oleh Jesus Keristus, Ialah Tuhan atas sekalian.

37 Maka kamu sendiri mengetahui kabar jang dimasjhurkan diseluruh tanah Judea, mulai dari Galilea jaitu kemudian daripada baptisan jang diberitakan oleh Jahja itu,

38 dari hal Jesus, orang Nazaret itu, bagaimana Allah sudah mengurapi Dia dengan Rohulkudus dan kuasa, jang berdjalan sekeliling berbuat kebadjikan, dan menjembuhkan sekalian orang jang dikuasai oleh Iblis; sebab Allah beserta dengan Dia.

39 Maka kamilah saksi dari hal segala perkara jang diperbuatnja, baik ditanah Jahudi atau di-Jeruzalem; Ialah jang dibunuh orang dengan menggantungkan Dia pada kaju.

40 Maka Ialah jang dibangkitkan hidup oleh Allah pada hari jang ketiga, serta diberi Ia menjatakan dirinja,

41 bukannja kepada segenap kaum itu, melainkan kepada beberapa banjak saksi jang dipilih oleh Allah terlebih dahulu, jaitu kepada kami jang sudah makan minum bersama-sama dengan Dia kemudian dari pada Ia bangkit dari antara orang mati.

42 Maka dipesankannja kepada kami memberitakan kepada kaum, dan menjaksikan bahwa Ialah jang ditetapkan oleh Allah mendjadi hakim segala orang jang hidup dan jang mati.

43 Maka akan Dia itu segala nabi-nabipun menjaksikan, bahwa barangsiapa jang pertjaja akan Dia kelak menerima keampunan dosa oleh sebab namanja."

44 Sedang Peterus lagi mengatakan perkataan itu, turunlah Rohulkudus keatas sekalian orang jang mendengar perkataan itu.

45 Maka segala orang beriman jang menurut adat bersunat, seberapa banjak jang datang menjertai Peterus, tertjengang-tjenganglah, sebab keatas orang kafir djuga ditjurahkan anugerah Rohulkudus itu.

46 Karena didengarnja mereka itu berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa serta memegahkan Allah. Lalu kata Peterus,

47 "Dapatkah seorang menegahkan air itu daripada membaptiskan orang jang sudah menerima Rohulkudus sama seperti kami ini?"

48 Maka disuruhnjalah membaptiskan mereka itu dengan nama Jesus Keristus. Kemudian mereka itupun mintalah Peterus tinggal disitu beberapa hari lamanja.

Kissah Rasul-Rasul 11

Perkataan Peterus di-Jeruzalem dari hal membaptiskan orang kafir

1 Maka kedengaranlah kepada rasul-rasul dan saudara-saudara jang ditanah Judea bahwa orang kafir djuga sudah mendengarkan firman Allah.

2 Setelah Peterus tiba di-Jeruzalem, maka orang jang menurut adat bersunat itupun berbantah-bantahlah dengan dia,

3 sambil berkata, "Engkau sudah pergi kepada orang jang tiada bersunat, serta makan bersama-sama dengan mereka itu."

4 Tetapi mulailah Peterus menjatakan hal itu kepada mereka itu dengan tertibnja, serta berkata,

5 "Tatkala aku ini sedang berdoa dinegeri Joppe, dan didalam terlalai aku nampak suatu penglihatan, jaitu suatu bekas seperti kain jang besar rupanja turun terulur dari langit berpundjut empat, datang kepadaku.

6 Apabila kutatap dan perhatikan dia maka kutampak segala binatang jang berkaki empat dibumi dan binatang jang liar, dan jang melata, dan burung jang diudara.

7 Dan aku dengar pula suatu suara berkata kepadaku: Hai Peterus, bangkitlah, sembelihlah lalu makan!

8 Tetapi kataku: Tidaklah demikian, ja Tuhan, sebab barang jang haram atau nadjis belum pernah masuk kedalam mulutku.

9 Tetapi suatu suara mendjawab kedua kalinja dari langit: Barang jang dihalalkan Allah, djangan engkau haramkan.

10 Maka tiga kali hal itu berlaku demikian, lalu semuanja itupun terangkat balik kelangit.

11 Maka seketika itu djuga ada tiga orang berdiri dihadapan rumah jang kami tumpang itu, disuruh dari Kaisaria mendapatkan aku.

12 Maka Roh menjuruh aku pergi bersama-sama dengan mereka itu dengan tiada sjak, dan keenam saudara inipun mengiringkan aku bersama-sama, lalu masuklah kami kedalam rumah orang itu.

13 Maka iapun mentjeriterakanlah kepada kami bagaimana ia nampak malaekat itu berdiri didalam rumahnja, jang berkata kepadanja: Suruhkanlah orang ke-Joppe memanggil Simon, jang bergelar Peterus;

14 ia akan mengatakan kepadamu perkataan jang menjebabkan engkau ini beserta dengan seisi rumahmu akan diselamatkan.

15 Tatkala aku mulai bertutur-tutur, turunlah Rohulkudus keatas mereka itu sama djuga seperti keatas kita pada mulanja.

16 Maka teringatlah aku akan sabda Tuhan seperti jang disabdakannja: Sungguhpun Jahja membaptiskan dengan air, tetapi kamu ini akan dibaptiskan dengan Rohulkudus.

17 Sebab itu djikalau Allah sudah mengaruniakan kepada mereka itu sama karunia seperti kepada kita tatkala kita pertjaja akan Tuhan Jesus Keristus, apalah aku ini, dapatkah aku menahan Allah?"

18 Setelah didengarnja demikian, maka diamlah mereka itu, lalu memuliakan Allah, serta berkata, "Djikalau begitu, kepada orang kafirpun Allah mengaruniakan djalan tobat jang menudju kepada hidup."

Sidang djumaat jang pertama di-Antiochia

19 Maka sekalian orang jang berpetjah-belah oleh sebab aniaja jang berbangkit karena Stepanus itupun mengembaralah sampai ke-Feniki dan Kiperus dan Antiochia, tetapi tiada memberitakan firman itu kepada seorangpun ketjuali kepada orang Jahudi.

20 Tetapi diantara mereka itu ada pula orang Kiperus dan orang Kireni, jang tatkala tiba di-Antiochia bertutur djuga kepada orang Gerika, memberitakan kabar kesukaan dari hal Jesus, Tuhan itu.

21 Maka adalah tangan Tuhan menjertai mereka itu, sehingga besarlah bilangan orang jang pertjaja, serta berpaling kepada Tuhan.

22 Maka kedengaranlah kabar mereka itu kepada sidang djemaat jang di-Jeruzalem; lalu sidang djemaat itupun menjuruhkan Barnabas ke-Antiochia.

23 Apabila ia sudah tiba, serta nampak anugerah Allah, maka sukatjitalah ia, lalu dinasehatkannjalah sekalian orang itu, supaja tetap niat hati mereka itu berpaut kepada Tuhan.

24 Karena Barnabas itu seorang jang baik, lagi penuh dengan Rohulkudus dan iman. Maka makin bertambah banjaklah orang berpaling kepada Tuhan.

25 Kemudian keluarlah Barnabas pergi ke-Tarsus mentjari Saul.

26 Tatkala didjumpainja dia, lalu dibawanjalah ke-Antiochia. Demikianlah setahun genap lamanja keduanja itu berhimpun bersama-sama dengan sidang djemaat, serta mengadjar beberapa banjak orang. Maka di-Antiochialah murid-murid itu mula-mula disebut orang Kristen.

Nubuat nabi Agabus

27 Pada masa itu datanglah beberapa orang nabi dari Jeruzalem turun ke-Antiochia.

28 Maka bangkitlah seorang dari antara mereka itu bernama Agabus, lalu menjatakan dengan ilham Roh, bahwa suatu bala kelaparan jang besar akan djadi diseluruh dunia ini. Maka berlakulah jang demikian itu pada zaman Kelaudius.

29 Lalu murid-murid itupun bersetudjulah menurut kadar masing-masing mengirim pertolongan kepada sekalian saudara jang diam ditanah Judea.

30 Demikianlah djuga dilakukannja mengirimkan dengan tangan Barnabas dan Saul kepada orang tua-tua itu.

Kissah Rasul-Rasul 12

Aniaja keatas sidang djumaat di-Jeruzalem. Kematian Jakub

1 Pada masa itu djuga Baginda Herodes menjuruh aniajakan beberapa orang sidang djemaat.

2 Maka dibunuhnja Jakub, saudara Jahja, dengan pedang.

3 Apabila dilihatnja bahwa itu memperkenankan orang Jahudi, langsunglah ia memegangkan Peterus, jaitu pada hari raja roti jang tiada beragi.

4 Setelah sudah ditangkapnja dia, maka dimasukkannja kedalam pendjara, serta diserahkannja kepada enam belas laskar mendjagai dia empat-empat orang bergilir-gilir, maksudnja menghadapkan dia kepada kaum itu kemudian daripada Pasah.

5 Maka oleh sebab itu terkurunglah Peterus didalam pendjara, tetapi sidang djemaat itu mendoakan dia kepada Allah dengan bersungguh-sungguh.

6 Apabila Herodes hendak membawa dia keluar, maka pada malam itu djuga, sedang Peterus tidur diantara dua laskar terbelenggu dengan dua rantai, dan lagi ada beberapa orang djaga dimuka pintu sedang mendjaga pendjara itu,

7 tiba-tiba terdirilah seorang malaekat Tuhan disitu, dan suatu tjahaja bersinar didalam bilik itu; lalu ditepuknja rusuk Peterus, sambil mengedjutkan dia, katanja, "Bangunlah segera!" Maka gugurlah belenggunja daripada tangannja.

8 Maka kata malaekat itu kepadanja, "Ikatlah pinggangmu, pakailah kasutmu!" Lalu diperbuatnjalah demikian. Maka katanja kepadanja, "Pakailah pakaianmu, ikutlah aku!"

9 Maka Peteruspun keluar mengikut dia, tetapi tiada diketahuinja akan malaekat itu sungguh, melainkan pada sangkanja sudah nampak suatu penglihatan sahadja.

10 Setelah sudah dilaluinja kawal jang pertama dan jang kedua itu, maka sampailah keduanja itu kepintu besi jang menudju kenegeri; maka terbukalah pintu itu sendiri kepada mereka itu, lalu mereka itu keluar serta melalui satu lorong, maka dengan sekonjong-konjong gaiblah malaekat itu daripadanja.

11 Tatkala Peterus sadar akan dirinja, maka katanja, "Sekarang tahulah aku dengan sesungguhnja bahwa Tuhan telah menjuruhkan malaekatnja melepaskan aku daripada tangan Herodes dan daripada segala maksud kaum Jahudi itu."

12 Setelah sudah ia memikirkan perkara itu, pergilah ia kerumah Marjam, ibu Jahja, jang bergelar Markus; disitu ada beberapa banjak orang berhimpun sedang berdoa.

13 Apabila diketuknja pintu besar maka datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode, hendak mendengar.

14 Serta dikenalnja suara Peterus, lalu tiadalah djadi ia membuka pintu itu karena sukatjita, melainkan berlarilah masuk memberitahu, bahwa Peterus ada berdiri dimuka pintu.

15 Maka kata mereka itu kepadanja, "Engkau gila!" Tetapi perempuan itu berkuat menjungguhkan seperti jang dikatakannja itu. Lalu kata mereka itu, "Itulah malaekatnja."

16 Tetapi Peterus tiada berhenti mengetuk-ngetuk; setelah mereka itu membuka pintu itu, lalu dilihatnja dia sambil tertjengang-tjengang.

17 Maka iapun berisjarat dengan tangannja menjuruh diam, lalu ditjeriterakannja kepada mereka itu bagaimana Tuhan sudah membawa dia keluar dari dalam pendjara itu, dan lagi katanja, "Kabarkanlah hal itu kepada Jakub dan saudara-saudara." Kemudian keluarlah ia pergi ketempat lain.

18 Setelah siang hari, bukanlah sedikit katjau-bilau diantara segala laskar apa kedjadian Peterus itu.

Adjal Herodes

19 Setelah Herodes mentjari Peterus tiada dapat, maka diperiksainja segala pendjaga itu, dititahkannja membunuh mereka itu. Lalu berangkatlah ia dari tanah Judea ke-Kaisaria, serta tinggal disitu.

20 Maka Herodespun sangat murkanja akan orang Tsur dan Sidon; tetapi mereka itu datang menghadap dia dengan sepakat. Sesudah Belastus, bentara dalam, didjadikannja sahabatnja, lalu dipohonkannja perdamaian, karena negerinja sendiri bergantung rezekinja pada negeri radja itu.

21 Pada suatu hari jang tertentu, Herodespun memakai pakaian keradjaannja, lalu duduk diatas tachtanja serta mengatakan suatu utjapan kepada mereka itu.

22 Maka menjahutlah orang banjak itu dengan sorak katanja, "Inilah suara suatu dewa, bukannja suara manusia!"

23 Pada saat itu djuga Herodes dipalu oleh malaekat Tuhan, sebab tiada diberinja hormat kepada Allah. Maka iapun matilah dimakan tjatjing.

24 Maka firman Allah itupun makin bertambah-tambah masjhur.

25 Maka kembalilah Barnabas dan Saul dari Jeruzalem setelah diselesaikannja pekerdjaan itu, sambil membawa Jahja jang bergelar Markus sertanja.

Kissah Rasul-Rasul 13

Perdjlanan jang pertama memberitakan Indjil. Saul dan Barnabas di-Kiperus

1 Adalah di-Antiochia didalam sidang djemaat beberapa nabi dan guru, jaitu Barnabas dan Simeon jang bergelar Nigar, dan Lukius orang Kireni, dan Menahen saudara susuan Herodes, radja seperempat negeri, dan Saul.

2 Sedang mereka itu mengerdjakan sembahjang kepada Tuhan serta puasa, maka kata Rohulkudus, "Asingkanlah bagiku Barnabas dan Saul, supaja mereka itu melakukan pekerdjaan jang Aku untukkan kepada mereka itu."

3 Maka mereka itu puasa dan berdoa, lalu meletakkan tangan keatas Saul dan Barnabas, serta menjuruhkan mereka itu pergi.

4 Tatkala disuruh oleh Rohulkudus, maka pergilah keduanja itu turun ke-Salukia, dan dari situ berlajarlah mereka itu ke-Kiperus.

5 Serta tiba di-Salamis, lalu diberitakannjalah firman Allah didalam segala rumah sembahjang orang Jahudi; maka Jahjapun beserta dengan mereka itu mendjadi penolongnja.

6 Setelah mereka itu mendjadjahi segenap pulau itu sampai ke-Pafos, didjumpainja seorang tukang sihir, jaitu seorang nabi palsu orang Jahudi, Bar Jesus namanja,

7 jang ada bersama-sama dengan Sergius Paulus, seorang bidjaksana, pemerintah negeri itu. Maka ialah memanggil Barnabas dan Saul datang, hendak mendengar firman Allah.

8 Tetapi Elimas, tukang sihir itu (karena demikian diterdjemahkan namanja), melawan mereka itu hendak memalingkan pemerintah itu daripada iman.

9 Tetapi Saul, jang disebut Paulus djuga, penuh dengan Rohulkudus menatap dia,

10 sambil katanja, "Hai engkau, jang penuh dengan segala tipu daja dan kedjahatan, anak Iblis, seteru segala jang benar! Tiadakah engkau mau berhenti daripada membengkokkan djalan Tuhan jang betul?

11 Tengoklah, bahwa sekarang djuga tangan Tuhan datang keatasmu dan engkau akan buta, tiada nampak matahari beberapa waktu lamanja." Maka seketika itu djuga ia ditimpa oleh kabur dan gelap, sehingga ia berpusing-pusing mentjari orang memimpin tangannja.

12 Apabila pemerintah itu melihat akan hal jang berlaku itu pertjajalah ia, serta sangat heranlah akan pengadjaran Tuhan itu.

Paulus memberitakan indjil di-Antiochia ditanah Pisidia

13 Maka Paulus dengan orang jang besertanja itupun berlajarlah dari Pafos sampai ke-Perga ditanah Pampilia. Maka Jahjapun bertjerailah daripada mereka itu, lalu kembali ke-Jeruzalem.

14 Tetapi mereka itu berdjalan langsung dari Perga sehingga sampai ke-Antiochia ditanah Pisidia; maka masuklah mereka itu kedalam rumah sembahjang pada hari Sabbat, lalu duduk.

15 Lepas membatjakan Taurat dan kitab nabi-nabi, maka penghulu-penghulu rumah sembahjang itupun menjuruhkan orang kepada rasul-rasul itu mengatakan, "Hai Tuan-tuan dan Saudara-saudara, djikalau kiranja ada pada kamu suatu perkataan menasehatkan kaum ini, katakanlah."

16 Maka bangkitlah Paulus memberi isjarat dengan tangannja serta berkata, "Hai orang Israil, dan kamu jang takut akan Allah, dengarlah!

17 Bahwa Allah, Tuhan kaum Israil ini telah memilih nenek mojang kita, serta meninggikan kaum itu tatkala menumpang ditanah Mesir, lalu membawa mereka itu keluar dari sana dengan kuasa jang adjaib.

18 Adalah kira-kira empat puluh tahun lamanja Ia bersabar akan kelakuan mereka itu dipadang belantara.

19 Setelah sudah dibinasakannja tudjuh bangsa ditanah Kanaan, lalu dibahagi-bahagikannja tanah mereka itu mendjadi pusaka kaum itu,

20 sekira-kira empat ratus lima puluh tahun lamanja. Kemudian daripada itu diadakannja beberapa hakim, sehingga sampai kepada zaman Nabi Semuel.

21 Kemudian daripada itu dipinta oleh mereka itu seorang radja, lalu dikaruniakan Allah kepada mereka itu Saul anak Kisj, jaitu seorang daripada suku bangsa Benjamin, empat puluh tahun lamanja.

22 Setelah sudah ia dipetjatkan Allah, lalu diangkatkannja Daud mendjadi radja bagi mereka itu; maka diakuinjalah dia serta berfirman: Aku sudah mendapat Daud anak Isai, seorang jang berkenan pada hatiku, ialah akan melakukan segenap kesukaanku.

23 Maka daripada benih Daud itulah Allah, menurut perdjandjiannja, menerbitkan kepada bani Israil seorang DJuruselamat, jaitu Jesus.

24 Maka dahulu daripada kedatangannja sudah diberitakan oleh Jahja suatu baptisan tobat kepada segenap kaum Israil.

25 Tatkala Jahja sedang menjempurnakan pekerdjaannja, berkatalah ia: Siapa kamu sangkakan aku ini? Aku ini bukannja Dia, tetapi sesungguhnja adalah seorang jang datang kemudian daripadaku, jang aku ini menanggalkan kasut daripada kakinjapun tiada berlajak.

26 Hai Tuan-tuan dan Saudara-saudara, anak tjutju Ibrahim, dan segala diantara kamu jang takut akan Allah, kepada kita sudah disampaikan kabar selamat ini.

27 Karena orang jang diam di-Jeruzalem beserta dengan penghulu-penghulunja tiada mau mengenal Jesus itu, serta menghukumkan Dia; dengan jang demikian digenapkannja segala sabda nabi-nabi, jang dibatjakan pada tiap-tiap hari Sabbat.

28 Dan meskipun tiada didapatinja barang sebab jang berpadan dengan matinja, tetapi dipintanja kepada Pilatus supaja Ia dibunuh.

29 Setelah mereka itu menggenapkan segala perkara jang tersurat dari halnja itu, maka diturunkannja Dia daripada kaju salib, lalu ditaruhnja kedalam kubur.

30 Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati.

31 Maka kelihatanlah Ia beberapa hari lamanja kepada orang-orang jang datang dari Galilea bersama-sama dengan Dia naik ke-Jeruzalem, maka sekarang mereka itulah mendjadi saksinja kepada kaum ini.

32 Maka kami ini memberitakan kepada kamu kabar kesukaan, jaitu perdjandjian jang didjandjikan kepada nenek mojang kita,

33 seperti jang disempurnakan Allah kepada anak tjutju kita didalam hal Ia membangkitkan Jesus, seperti itulah djuga jang tersurat didalam Mazmur jang kedua: Engkaulah Anakku, pada hari inilah Aku telah memperanakkan Engkau.

34 Tetapi akan hal Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati supaja djangan Ia kembali kepada kebinasaan, maka itulah sebabnja difirmankan demikian: Bahwa Aku akan mengaruniakan kepadamu segala berkat Daud jang kudus dan kekal.

35 Itulah sebabnja pula Ia berfirman didalam nas Mazmur jang lain: Tiadalah Engkau beri Orang Kudusmu kena binasa.

36 Karena sesudah Daud melakukan kehendak Allah pada zamannja, langsunglah ia mati, lalu ia dikuburkan pada sisi nenek mojangnja, serta kena binasa.

37 Tetapi Ia jang dibangkitkan Allah itu tiada kena binasa.

38 Sebab itu ketahuilah olehmu, hai Tuan-tuan dan Saudara-saudara, bahwa oleh karena Orang inilah diberitakan kepadamu djalan keampunan dosa,

39 dan oleh karena Dia djuga barangsiapa jang pertjaja itu dibenarkan daripada segala sesuatu jang tiada dapat kamu dibenarkan oleh Taurat Musa.

40 Sebab itu ingatlah baik-baik, supaja djangan berlaku atasmu seperti jang tersurat didalam kitab nabi-nabi:

41 Lihatlah, hai kamu jang menghinakan, hendaklah kamu heran serta lenjap, karena pada zamanmu djuga Aku mengerdjakan suatu pekerdjaan jang tiada sekali-kali kamu akan pertjaja djikalau dinjatakan orang kepadamu sekalipun."

42 Tatkala mereka itu keluar, maka sangatlah orang-orang itu minta supaja perkataan itu dikatakan kepada mereka itu pada hari Sabbat jang akan datang.

43 Setelah perhimpunan itu berpetjah, maka banjaklah orang Jahudi dan orang mualaf jang beribadat mengikut Paulus dan Barnabas, jang berkata kepada mereka itu menjuruh bertekun didalam anugerah Allah.

44 Maka pada hari Sabbat jang datang itu, hampir segenap negeri itu berhimpun mendengar firman Allah.

45 Tetapi apabila dilihat oleh orang Jahudi akan orang banjak itu, maka sangatlah dengki mereka itu serta membantahi perkataan Paulus itu sambil menghudjat.

46 Maka Paulus dan Barnabaspun berkata-kata dengan beraninja, katanja, "Wadjiblah firman Allah itu dikatakan terlebih dahulu kepada kamu, tetapi sedang kamu menolakkan dia dan mengirakan dirimu sendiri tiada berlajak bagi hidup jang kekal, maka berpalinglah kami kepada orang kafir.

47 Itulah sebabnja dipesankan Tuhan kepada kami, firmannja: Aku djadikan Engkau suatu terang bagi segala orang kafir, supaja Engkau mendatangkan selamat sampai keudjung bumi."

48 Maka orang-orang kafir jang mendengar itupun bersukatjitalah sambil memuliakan firman Allah, dan seberapa banjak orang jang ditentukan bagi hidup jang kekal itu djuga pertjajalah.

49 Maka dimasjhurkanlah firman Tuhan diseluruh djadjahan itu.

50 Tetapi orang Jahudi menghasut segala perempuan beribadat jang mulia-mulia, dan orang besar-besar dinegeri itu, lalu mendatangkan aniaja keatas Paulus dan Barnabas, serta membuangkan mereka itu dari dalam djadjahannja.

51 Maka rasul-rasul itupun mengebaskan debu kakinja akan mendjadi suatu kesaksian atas mereka itu, lalu pergi ke-Ikonium.

52 Maka murid-murid itupun penuhlah dengan sukatjitanja dan dengan Rohulkudus.

Kissah Rasul-Rasul 14

Pekerdjaan Paulus dan Barnabas di-Ikonium dan di-Listera

1 Maka di-Ikonium masuklah kedua rasul itu bersama-sama kedalam rumah sembahjang orang Jahudi, serta berkata sebegitu, sehingga terlalu banjak orang Jahudi dan orang Gerika itupun pertjajalah.

2 Tetapi pihak orang Jahudi jang degil itu menghasut dan menggusarkan hati orang kafir itu melawan saudara-saudara itu.

3 Maka itulah sebabnja beberapa lama rasul-rasul itu tinggal disitu sambil berkata-kata dengan beraninja sebab bergantung kepada Tuhan jang menjaksikan firman anugerahnja, dan mengadakan tanda adjaib dan mudjizat dengan tangan mereka itu.

4 Maka sekalian orang banjak didalam negeri itupun berpihak-pihaklah, jaitu sebahagian masuk pihak Jahudi, dan jang lain itu masuk pihak rasul-rasul.

5 Maka tatkala orang kafir dan orang Jahudipun bersama-sama dengan penghulunja bersepakat hendak menganiajakan dan meradjam kedua rasul itu,

6 dan keduanja itupun dapat mengetahui hal itu, lalu lari kenegeri Listera dan Derbe ditanah Likaonia dan daerah djadjahannja sekeliling.

7 Disanalah pula mereka itu memberitakan kabar kesukaan itu.

8 Adalah di-Listera itu seorang terduduk sahadja dengan kakinja lemah, jaitu lumpuh daripada rahim ibunja, jang belum pernah berdjalan.

9 Maka orang inipun mendengar tuturan Paulus, jang menatap dia dan tampak bahwa ada iman kepadanja jang ia dapat disembuhkan,

10 lalu berkatalah Paulus dengan njaring suaranja, "Berdiri tegak diatas kakimu." Maka melompatlah ia langsung berdjalan-djalan.

11 Tatkala orang banjak nampak Paulus itu, mereka itupun mengangkat suaranja sambil berkata dengan bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun kepada kita mendjelma mendjadi manusia."

12 Lalu digelarkannja Barnabas itu Zius, tetapi Paulus itu Hermes, sebab ialah pemberita jang terutama.

13 Maka Imam Zius jang rumah berhalanja menghadap negeri itupun datanglah membawa segala lembu dan karangan bunga kepintu-pintu negeri, hendak membuat korban bersama-sama dengan orang banjak itu.

14 Tetapi setelah hal itu didengar oleh kedua rasul itu, jaitu Barnabas dan Paulus, lalu dikojakkannja pakaiannja sendiri sambil berlari masuk kedalam orang banjak serta berteriak,

15 katanja, "Hai Tuan-tuan, apakah sebabnja kamu berbuat segala perkara ini? Kami inipun manusia djuga serupa dengan kamu dan memberitakan kepada kamu kabar kesukaan, supaja kamu berpaling daripada barang jang sia-sia ini kepada Allah jang hidup, jang mendjadikan langit dan bumi dan laut dengan segala isinja.

16 Ialah jang pada zaman jang telah lalu membiarkan segala orang kafir menurut djalannja sendiri,

17 meskipun Ia menjatakan dirinja sendiri dengan berbuat kebadjikan, dan mengaruniakan kamu hudjan dari langit dan musim buah-buahan jang mewah, sambil memuaskan hatimu dengan makanan dan kesukaan."

18 Dengan perkataan ini sukar rasul itu menahan orang banjak daripada berbuat korban kepadanja.

Paulus dan Barnabas balik ke-Antiochia

19 Tetapi tibalah disitu beberapa orang Jahudi dari Antiochia dan Ikonium menghasut orang banjak, lalu meradjam Paulus sambil menghela dia keluar negeri dengan menjangkakan ia sudah mati.

20 Tetapi setelah murid-murid itu berdiri sekeliling dia, maka iapun bangkitlah, lalu masuk kedalam negeri, maka pada keesokan harinja keluarlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke-Derbe.

21 Setelah diberitakannja kabar kesukaan kepada isi negeri itu dan beberapa banjak orang didjadikannja murid, lalu kembalilah kedua rasul itu ke-Listera dan ke-Ikonium dan ke-Antiochia,

22 sambil menetapkan hati murid-murid dan menjuruh bertekun didalam iman dengan katanja, bahwa tak dapat tiada kita masuk keradjaan Allah dengan menanggung beberapa banjak sengsara.

23 Setelah ditetapkannja bagi mereka itu ketua-ketua didalam tiap-tiap sidang djemaat, serta berdoa dan puasa, maka diserahkannjalah mereka itu kepada Tuhan jang dipertjajainja.

24 Apabila rasul-rasul itu sudah mendjadjahi tanah Pisidia, maka sampailah keduanja ketanah Pampilia.

25 Maka diberitakannja firman itu di-Perga, lalu turun ke-Atalia,

26 dan dari sana berlajarlah keduanja itu ke-Antiochia, ditempat mereka itu dahulu diserahkan kepada anugerah Allah bagi pekerdjaan jang baharu digenapkannja itu.

27 Setelah tiba disitu, lalu mereka itu menghimpunkan sidang djemaat itu, serta mentjeriterakan segala perkara jang dilakukan Allah dengan mereka itu, dan perihal Allah membukakan pintu iman kepada orang kafir.

28 Maka tinggallah kedua rasul itu beberapa lamanja bersama-sama dengan murid-murid itu.

Kissah Rasul-Rasul 15

Perhimpunan rasul-rasul di-Jeruzalem

1 Maka tibalah beberapa orang dari Judea, lalu mengadjar saudara-saudara itu, katanja, "Djikalau tiada kamu disunatkan menurut adat Musa, tiada boleh kamu dapat selamat."

2 Maka timbullah suatu perselisihan dan perbalahan jang besar diantara Paulus dan Barnabas dengan mereka itu, lalu mereka itupun menetapkan Paulus dan Barnabas dan beberapa orang lain dari antara mereka itu akan pergi naik ke-Jeruzalem kepada rasul-rasul dan ketua-ketua bertanjakan masalah itu.

3 Oleh sebab itu sidang djemaat itu mengantar kedua rasul itu keluar, lalu keduanja itupun melalui Feniki dan Samaria sambil mentjeriterakan dari hal orang kafir bertobat, serta mendatangkan sukatjita jang besar kepada segala saudara itu.

4 Serta tiba di-Jeruzalem, maka keduanja itupun disambut oleh sidang djemaat dan rasul-rasul serta ketua-ketua itu, lalu ditjeriterakannja segala perkara jang dilakukan Allah dengan mereka itu.

5 Tetapi bangkitlah beberapa orang daripada mazhab orang Parisi jang sudah pertjaja, sambil katanja, "Wadjiblah menjunatkan orang-orang itu, dan memesankan mereka itu menurut Taurat Musa."

6 Maka rasul-rasul dan ketua-ketua itupun berhimpunlah hendak menimbangkan hal itu.

7 Apabila mereka itu sedang bertengkar-tengkar sangat, bangkitlah Peterus serta berkata kepada mereka itu, "Hai Tuan-tuan dan Saudara-saudara, kamu ketahui bahwa sudah lama Allah memilih aku diantara kamu, supaja dengan lidahku orang kafir harus mendengar firman Indjil, lalu pertjaja.

8 Maka Allah, jang mengetahui hati orang, menjaksikan bagi mereka itu dengan mengaruniakan mereka itu Rohulkudus sama seperti Ia mengaruniai kita;

9 maka suatupun tiada diperbuatnja perbedaan diantara kita dengan mereka itu, sesudah hati mereka itu disutjikannja oleh sebab iman.

10 Djikalau begitu apakah sebabnja kamu mentjobai Allah dengan meletakkan suatu kuk keatas tengkuk murid-murid itu jang tiada tertanggung oleh nenek mojang kita atau oleh kita ini?

11 Tetapi jakinlah kita bahwa oleh sebab anugerah Tuhan Jesus, kita akan diselamatkan serupa dengan mereka itu djuga."

12 Maka sekalian orang banjak itupun diamlah, lalu mendengar Barnabas dan Paulus mentjeriterakan segala tanda adjaib dan mudjizat jang diadakan Allah diantara orang kafir oleh keduanja itu.

13 Setelah habis keduanja berkata-kata itu, maka menjahutlah Jakub serta berkata, "Hai Tuan-tuan dan Saudara-saudara, dengarlah aku!

14 Bahwa sudah ditjeriterakan oleh Simon atas peri bagaimana pada mulanja Allah menilik orang kafir serta memilih daripadanja suatu kaum untuk namanja.

15 Maka hal itu bersetudju dengan segala sabda nabi-nabi, seperti jang tersurat ini:

16 Kemudian daripada itu Aku akan kembali, dan membangunkan pula kemah Daud jang sudah runtuh itu, dan petjah-petjahannja kelak Aku bangunkan pula, dan Aku akan menegakkan dia,

17 supaja orang jang tertinggal itu mentjari Tuhan, dan segala orang kafir jang keatasnja sudah disebutkan namaku, demikianlah firman Tuhan jang membuat segala perkara itu,

18 seperti jang njata daripada awal dunia ini.

19 Sebab itu pada timbanganku ini: Djangan menjusahkan orang jang daripada pihak kafir berpaling kepada Allah,

20 melainkan menjurat kepada mereka itu, supaja mereka itu mendjauhkan dirinja daripada nadjis berhala, daripada