kisahsahabat nabi

Download kisahsahabat Nabi

Post on 06-Jul-2015

52 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kisah-kisah Karamah Wali Allah http://kawansejati.ee.itb.ac.id/bigrafi-penulisiKisahkisahKaramahWaliAllah................................................................................................................1 BIGRAFI PENULIS...............................................................................................................................4 Guru-guru Yusuf al-Nabhani................................................................................................................5 1. 2. Abdullah bin Umar r.a...................................................................................................................6 'Ala'binHadhramir.a.......................................................................................................................6 Kisah1...................................................................................................................................................6 Kisah2...................................................................................................................................................7 Kisah3...................................................................................................................................................7 3. 'AmirbinFuhairahr.a.......................................................................................................................9 Kisah1.................................................................................................................................................10 Kisah2.................................................................................................................................................10 Kisah3.................................................................................................................................................10 'Amrbin`Ash.......................................................................................................................................11 4. 5. 6. 7. 'Ibad bin Basyar dan Asid bin Hadhir r.a..................................................................................11 'Imran bin Hashin r.a...................................................................................................................11 'Ubaidah bin Harits bin 'Abdul Muthalib, anak paman Nabi Saw..........................................12 'UmarbinKhattabr.a......................................................................................................................12 Kisah1.................................................................................................................................................13 Kisah2.................................................................................................................................................13 Kisah3.................................................................................................................................................13 Kisah4.................................................................................................................................................14 Kisah5.................................................................................................................................................14 Kisah6.................................................................................................................................................14 Kisah7.................................................................................................................................................15 Kisah8.................................................................................................................................................15 Kisah9.................................................................................................................................................15

Kisah10...............................................................................................................................................15 8. 9. 10. 11. 12. Abbas r.a........................................................................................................................................16 Abdullah bin Abu Jabir ...............................................................................................................17 . Abdullah bin Amr.....................................................................................................................18 Abu 'Abbas bin Jabbar r.a.......................................................................................................19 AbuBakarr.a...............................................................................................................................19

Kisah1.................................................................................................................................................19 Kisah2.................................................................................................................................................19 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Abu Darda' r.a..........................................................................................................................20 Abu Hurairah r a......................................................................................................................20 Abu Musa Al-Asy`ari r.a..........................................................................................................21 Abu Umamah Al-Bahili r.a......................................................................................................21 Abullah bin Jahsy.....................................................................................................................22 Anas bin al-Nadhar r.a.............................................................................................................22 Anas bin Malik r.a., Pelayan Rasulullah Saw........................................................................22 Asid bin Hadhir r.a...................................................................................................................23 Dzu'aib bin Kilab r.a................................................................................................................23 Fari'ah al-Anshariyah...............................................................................................................23 Ghalib bin `Abdullah al-Laitsi r.a...........................................................................................24 Hajar bin 'Adiy r.a....................................................................................................................25 Hamzah al-Aslami r.a...............................................................................................................25 Hamzahbin'AbdulMuthalibr.a.................................................................................................25

KisahI..................................................................................................................................................25 Kisah2.................................................................................................................................................26 Kisah3.................................................................................................................................................26 Kisah4.................................................................................................................................................28 27. 28. 29. 30. 31. 32. Hanzhalah r.a............................................................................................................................28 Hasan bin `Ali r.a......................................................................................................................28 Husein bin 'Ali r.a.....................................................................................................................28 Ibnu Ummi Maktum r.a...........................................................................................................30 Ibnu Ummi Maktum r.a...........................................................................................................30 KhalidbinWalidr.a.....................................................................................................................30

Kisah1.................................................................................................................................................30 Kisah2.................................................................................................................................................30 33. MaisarahbinMasruqalAbsi......................................................................................................31

Kisah1.................................................................................................................................................31 Kisah2.................................................................................................................................................31 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Maslamah bin Mukhallid al-Shahabi......................................................................................32 Najasyi........................................................................................................................................32 Sa'ad bin Mu'adz r.a.................................................................................................................32 Sa'ad bin Rabi' r.a....................................................................................................................34 Sa'ad bin `Ubadah r.a...............................................................................................................35 Sa'id bin Zaid r.a. ......................