kisah nabi isa lengkap

Download Kisah Nabi Isa Lengkap

Post on 06-Jul-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  1/16

  A r t i c l e s f r o m S i t u s Pe nd i d i k a n Isla m No# 1

  K isa h N a b i Is a A s . ( L e n g k a p  2012- 10- 24 14:10:34 p e n d id ika n isla m

  A. !ukaddimah

  Is a ( bahasa Arab: سی , `Īsā, Essa; sekit ar 1 – 32M) adalah nabi pent ing dalam agama Islam dan merpakan salah sat  dari !ll A"mi# $alam Al- %r&an, ia disebt Isa bin Maryam at a Isa al- Masih# Ia diangkat men'adi nabi pada t ahn 2 M dan dit gaskan berdakah kepada *ani Israil di +alest ina#

  amana disebt kan sebanak 2. kali di dalam Al- %ran# /erit a t ent ang

  Isa kemdian berlan't dengan pengangkat anna sebagai t san Allah, penlakan leh *ani Israil dan berakhir dengan pengangkat an dirina ke srga#

  at a Isa ini diperkirakan berasal dari bahasa Aram, Eesho at a Eesaa# ess rist s adalah nama ang mm dignakan mat rist en nt k menebt

  http://www.masuk-islam.com/ http://www.masuk-islam.com/ http://www.masuk-islam.com/ http://www.masuk-islam.com/ http://www.masuk-islam.com/ http://www.masuk-islam.com/ http://www.masuk-islam.com/ http://www.masuk-islam.com/ http://www.masuk-islam.com/ http://www.masuk-islam.com/ http://www.masuk-islam.com/kisah-nabi-isa-as-lengkap.html http://www.masuk-islam.com/kisah-nabi-isa-as-lengkap.html http://www.masuk-islam.com/kisah-nabi-isa-as-lengkap.html http://www.masuk-islam.com/ http://www.masuk-islam.com/kisah-nabi-isa-as-lengkap.html http://www.masuk-islam.com/kisah-nabi-isa-as-lengkap.html http://www.masuk-islam.com/

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  2/16

  na,

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  3/16

  sedangkan rang rist en Arab menebt na dengan Yasu’ al-Masih (bahasa  Arab:  یح )#

  emdian, ia diakini mendapat kan gelar dari Allah dengan sebt an "uhullah dan Kalimat ullah# arena Isa diipt a dengan kalimat Allah 5adilah67, maka t eript alah Isa, sedangkan gelar 8hllah art ina rh dari  Allah karena Isa langsng diipt akan Allah dengan menipkan rh kedalam

  rahim Maram bint i Imr an#

  arasi %r&an t ent ang Isa dimlai dari kelahiran Maram sebagai pt ri dari Imran, berlan't dengan t mbh kembangna dalam ashan 9akaria, sert  a kelahiran aha# emdian Al- %r&an menerit akan kea'aiban kelahiran Isa sebagai anak Maram t anpa aah# (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Marya, seungguhnya  !ll ah enggebirakan kau ("engan kelahiran seorang #utera yang "i$i#takan) "engan kaliat (yang "atang) "ari#a"a-%ya, naanya !l Masih Isa #utera

  M ar ya, seorang terkeuka "i "unia "an "i akhirat "an terasuk orang-orangyang "i"ekatkan (ke#a"a !llah)& (Ali Imran: 4.)

  $ikisahkan pla baha selama Isa berada didnia, ia t idak menikahi serang anit a karena ia t erlebih dahl diangkat leh Allah kelangit # Akan t et api, ada riaat ang mengat akan baha Isa akan menikah dengan salah sat  mat Mhammad ket ika ia t rn dari langit , ke'adian ini dikisahkan men'elang akhir "aman#

  #. "i$a%at Nabi Isa Kelahiran Nabi Isa

  Mslim peraa pada knsep kesian Maram, ang t elah dierit akan sepan'ang dalam beberapa aat dalam Al %r&an# Menrt kisah di Al- %r&an, Maram selal beribadah dan t elah dikn'ngi leh malaikat 5ibril# 5ibril mengat akan kepada Maram t ent ang akan diberikan aln anak ang bernama Isa, Maram sangat t erke't , karena ia t elah

  ber smpah nt k men'aga kesianna kepada Allah dan t et ap mempert ahankan hal it  dan bagaimana pla dia bisa hamil t anpa serang lelaki, lal 5ibril menenangkan Maram dan mengat akan baha perkara ini adalah perkara ang mdah bagi Allah, ang ingin membat dia sebagai t anda nt k mansia dan rahmat dari- a# ;epert i halna dalam knsep penipt aan Adam t anpa ib dan bapak#

  Pembicaraan mereka t erekam dalam salah sat u surah di dalam

  Al& 'uran'ibril berkata “)eikianlah*& +uhanu beriran: “Hal itu a"alah u"ah bagiu "an agar "a#at ai en.a"ikannya suatu tan"a bagi anusia "an sebagai rahat "ari ai "an hal itu a"alah suatu #erkara yang su"ah "i#utuskan*& (srat Maram: 21) /Maha 0u$i ia& !#abila ia telah eneta#kan sesuatu, aka ia hanya

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  4/16

  berkata ke#a"anya: “'a"ilah*, aka .a"ilah ia& (Maram: 3.) #eberapa a%at lain t erkait dengan kelahiran Isa ant ara lain 0esungguhnya isal (#en$i#taan) Isa "i sisi !llah, a"alah se#erti (#en$i#taan)  !"a&   !llah en$i#takan !"a "ari tanah, keu"ian !llah ber  iran  ke#a"anya “'a"ilah* (seorang anusia), aka .a"ilah "ia& (Ali Imran: .) “an (ingatlah kisah) Marya yang telah eelihara kehoratannya,

  lalu ai tiu#kan ke "ala (tubuh)nya ruh "ari ai "an ai .a"ikan "ia "an anaknya tan"a (kekuasaan !llah) yang besar bagi seesta ala* ( Al Anbiaa abari, hal ini disebabkan karena da Maram: Ak berlindng kepada- M, nt k dia dan ket rnanna dari set an ang t erkt k#7

  !isi sebagai nabi

  Menrt t eks- t eks Islam, Isa dit s kepada *ani Israil, nt k menga'arkan t ent ang ke- esaan > han dan menelamat kan mereka dari kesesat an# Mslim peraa Isa t elah dinbat kan dalam > arat , membenarkan a'aran- a'aran nabi sebelmna# Isa digambarkan 'ga dalam a'aran Islam, memiliki mk'i"at sebagai bkt i kenabianna, sepert i berbiara seakt  masih bai dalam peradan, memberikan naa?kehidpan pada brng ang t erbat dari t anah liat , menembhkan rang ang t erkena lepra, menembhkan rang t na net ra, membangkit kan rang mat i dan memint a makanan dari srga at as permint aan mrid-  mridna# *eberapa kisah menebt kan baha aha bin 9akaria@2 pernah

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  5/16

  bert em dengan Isa di sngai rdan, seakt  aha pergi ke +alest  ina#

 • 8/17/2019 Kisah Nabi Isa Lengkap

  6/16

  #eberapa a%at dari Al 'uran %ang menegaskan t ent ang kenabian Isa ant ara lain)  *erkat a Isa: esngghna ak ini hamba Allah, $ia memberik Alkit  ab (In'il) dan $ia men'adikan ak serang nabi,dan $ia men'adikan ak serang ang diberkat i di mana sa'a ak berada, dan $ia memerint ahkan kepadak (mendirikan) salat dan (mennaikan) "akat selama ak hidp; dan berbakt i kepada ibk, dan $ia t idak men'adikan

  ak serang ang smbng lagi elaka# $an kese'aht eraan semga dilimpahkan kepadak, pada hari ak dilahirkan, pada hari ak meninggal dan pada hari ak dibangkit kan hidp kembali7# It lah Isa pt  era Maram, ang mengat akan perkat aan ang benar, ang mereka berbant ah- bant ahan t ent ang kebenaranna# > idak laak bagi Allah mempnai anak, Maha i $ia# Apabila $ia t elah menet apkan sesat , maka $ia hana berkat a kepadana: 5adilah7, maka 'adilah ia# (Maram: 30- 3.) 7  $an t at kala Isa dat ang membaa ket erangan dia berkat a:

  esngghna ak dat ang kepadam dengan membaa hikmat dan nt k men'elaskan kepadam sebagian dari apa ang kam berselisih t ent angna, maka bert akalah kepada Allah dan t aat lah (kepada) k7# esngghna Allah $ialah > hank dan > han kam maka sembahlah $ia, ini adalah 'alan ang lrs# Maka berselisihlah glngan- glngan (ang t erdapat ) di ant ara mereka, lal keelakaan ang besarlah bagi rang- rang ang "alim akni siksaan hari ang pedih (kiamat )# ( A" 9khr= : B3- B.) 7  Al Masih pt era Maram it  hanalah serang 8asl ang

  sesngghna t elah berlal sebelmna beberapa rasl, dan ibna serang ang sangat benar, keda- dana biasa memakan makanan# +erhat ikan bagaimana ami men'elaskan kepada mereka (ahli kit ab) t  anda- t anda kekasaan (ami), kemdian perhat ikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhat ikan aat - aat ami it )# (Al Maa&idah: C.) 7  $an (ingat lah) ket ika Allah ber =  irman: Dai Isa pt era Maram, adakah kam mengat akan kepada mansia: 5adikanlah ak dan ibk da

  r ang t han selain AllahE7# Isa men'aab: Maha i Fngka, t idaklahpat t bagik mengat akan apa ang bkan hakk (mengat akanna)# 5ika ak pernah mengat akan maka t ent lah Fngka menget ahi apa ang ada pada dirik dan ak t idak menget ahi apa ang ada pada diri Fngka# esngghna Fngka Maha Menget ahi perkara ang ghaib-  ghaib7# Ak t idak pernah mengat akan kepada mereka keali apa ang Fngka perint ahkan kepadak (mengat akan)na ait : 4;embahlah

   Allah, > hank dan > hanm7, dan adalah ak men'adi saksi t erhadap mereka, selama ak berada di ant ara mereka# Maka set elah Fngka