kesucian makanan

12
Kesucian makanan

Upload: kolej-vokasional-wakaf-tembusu

Post on 23-Jul-2015

55 views

Category:

Food


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kesucian makanan

Kesucian makanan

Page 2: Kesucian makanan

Mohamad Fauzan Aiman Bin Mohamad Zamri

Wan Ameerul Asyraf Bin Wan Azmar

Muhammad Hanif Bin Mat Yaziz

Wan Amirul Atiq Bin Wan Yaziz

Page 3: Kesucian makanan
Page 4: Kesucian makanan

Halal berasal daripada kalimah Arab yang bermaksuddibenarkan atau dibolehkan oleh Hukum Syarak.

Takrif Halal mengikut Perintah Perihal Dagangan(Penggunaan Perbahasaan “Halal”) 1975 adalah sepertiberikut:

Page 5: Kesucian makanan

Bukanlah terdiri daripada atau mengandungi apa-apabahagian atau benda dari binatang yang orang Islamdilarang oleh Hukum Syarak memakannya atau yangtidak disembelih mengikut Hukum Syarak

Tidaklah mengandungi apa-apa benda yang dihukumsebagai najis mengikut Hukum Syarak

Tidak disedia, diproses atau dikilang denganmenggunakan apa-apa alat yang tidak bebas daribenda-benda najis mengikut Hukum Syarak

Page 6: Kesucian makanan

Kata terbitan daripada perkataan toyyib yangbermaksud sesuatu yang baik dan suci.

Menurut Ibnu Kathir dan As-Sabuni (ulama tafsir)‘halal’ merujuk kepada apa yang dihalalkan olehAllah s.w.t. dan ‘toyyiban’ ialah sesuatu yangdihalalkan dan diambil mengikut keadaankesihatan seseorang

Page 7: Kesucian makanan

Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu iaitu yang halal lagi baik (al-Maaidah: 88)

“Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagibaik dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan kerana

sesungguhnya syaitan itu ialah musuh kamu yang nyata” (Al-Baqarah 168)

Firman Allah

Firman Allah

Page 8: Kesucian makanan
Page 9: Kesucian makanan

Penglibatan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia(JAKIM) dalam memberi pengesahan status halalkepada produk makanan dan barangan gunaan Islamd negara ini bermula pada tahun 1974 apabila PusatPenyelidikan, Bahagian Hal Ehwal Islam, JabatanPerdana Menteri memberi surat pengesahan halalkepada produk-produk yang memenuhi kehendaksyarak.

Bermula pada tahun 1994 pengesahan halal diberidalam bentuk sijil pengesahan beserta logo halal danmulai 30 September 1998 pemeriksaan halaldilaksanakan oleh Syarikat Ilham Daya iaitu sebuahsyarikat yang dilantik oleh kerajaan.

Page 10: Kesucian makanan

Pada 1 September 2002, kerajaan telah memutuskanbahawa semua urusan pengesahan halal dilaksanakan sepenuhnya oleh JAKIM melaluiBahagian Kajian Makanan dan Barangan GunaanIslam yang mempunyai hanya 28 jawatan.

Dengan perkembangan pesat industri makanan di negara ini dan keperluan semasa umat Islam, makapada 17 November 2005 Jabatan PerkhidmatanAwam Malaysia telah meluluskan sebanyak 165 perjawatan pelbagai skim dan gred dengan namabaru Bahagian Hub Halal.

Page 11: Kesucian makanan

Pada 2 April 2008, pengurusan pensijilan halaldiambil alih oleh Halal Industry DevelopmentCorporation.

"Walau bagaimanapun mesyuarat Jemaah Menteripada 8 Julai 2009 telah memutuskan pengurusanpensijilan Halal Malaysia dalam dan luar negaradikembalikan kepada JAKIM."

Page 12: Kesucian makanan