kertas percubaan bahasa melayu spm negeri ... ... kertas percubaan bahasa melayu spm negeri...

Download KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM NEGERI ... ... KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM NEGERI TERENGGANU

Post on 22-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KERTAS

  PERCUBAAN

  BAHASA MELAYU

  SPM

  NEGERI

  TERENGGANU

  (2017)

  NAMA:_____________________________ SEKOLAH: _________________________

  Disediakan oleh Cikgu Tan CL cikgutancl@hotmail.com

  +60122099440 www.cikgutancl.blogspot.com

 • BAHASA MELAYU

  Lihat rajah di b*v,ah c{engan sumber sekolah yang baik. perkataan.

  t

  Sahagian A l3* mark*hl

  {M*s* dicadangkan : 45 minit}

  teliti" Huraiksn pendapat anda Panjangnya lturaian hendaklah

  SPM

  tsntang ciri*eiri sebuah pusat antara 20S hingga 250 patah

  Lokasi yang strategik dan suasana ysng kondusif

  Mengndakan pelbagai kemudahan dan aktivit i

  [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  /l

  Menghebnhkan kem udahan dan perkhidnratan di pusat sumber

  PT]SAT ST}MBER SEKOLAH

  BK 3 I 2017

 • BAHASA MELAYU SPM

  Bahagian B fi00 markahl

  lMasa yang dicadangkan : I jarn 3a minitl

  Pitih safi daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang paniangnya lebih daripada 350 patrh perkataan.

  t. Kempen gaya hidup sihat telah diperkenalkan oleh kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang mementingkan kesihatan dan kesejahteraan hidup.

  Bincangkan amalan-amalan yang wajar dilakukan oleh anda untuk memastikan kesihatan diri sentiasa terjaga.

  2. Sesebuah keluarga yang erat hubungannya akan sentiasa tolong-menolong antara satu sama lain seperti aur dengan tebing.

  Huraikan kebaikan yang diperoleh ahli keluarga apabila menjayakan sesuatu majlis keluarga sep€rti majlis perkahwinan, sambutan penyaan, hari keluarga dan sebagainya.

  3. lsu keselamatan anak-anak sering kali diuar-uarkan di media massa. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis sebuah rencana untuk disiarkan dalam akhbar tempatan tentang Keselamatan Kanak-kanak Tanggungiawab Bersama.

  Tulis rencana itu selengkapnya.

  4. Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang begitu pesat menyebabkan kita berasakan dunia ini semakin kecil.

  Huraikan manfaat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) kepada masyarakat dunia.

  5. Sesebuah karya sastera seharusnya mengandungi banyak keistimewaan agar boleh menarik minat pembaca.

  Ulaskan pernyataan tersebut.

  KARTAS SOALAN TAMAT

  [Lihat halaman sebelah SULIT

  BK3lzOn

 • BAHASA MELAYU

  Soalan I: Rumusan

  l3A markahl

  Baca petikan hey.ikut clengon teliti, kenzudi*n buat ruruusan tenlairy manfaat-manfaat ekonomi digital dair kekangan-kekangannya, Panjungnye rutnusan hendukla& tidak nrelebihi 120 patah perkata*n.

  Kebelakangan ini, kerajaan amat menekankan satll lagi cabang ekononi yang sedang pesat lxerangsang pertumbuhan ekonor:ri seluruh dunia yang dikenali sebagai ekonorni digital. El:onomi bentuk baharu ini yang diumurnkan sendiri oleh Perdana Menteri disifatkan sebagai enjin perturrrbuhan baharu ekonomi Malaysia" Pada hari ini, kebanyakan usahawan telah beralih nrenjalankan perniagaan daripada berbentuk konvensional dengan rnenjual produk-produk rnereka di prernis-prenris perniagaarr kepada premis perniagaan alarn lnaya. Fremis perniagaan alam rnaya sama ada rnelalui lanran s3sawang. blog rnahupun laman sosial yang lain telali menjadi trend baharu perniagaan yang dapat rnenjanakan pendapatan tambahan kepada mana*mana pihak termasr-rklah suri rumalr.

  Ledakan t*knologi lnternet sejak pertengahan tahr-rn 1990-an telah mengubah tingkah laku manusiaterrnasuklah dalarn urusan jual beli. Melalui pendekatan ekonomi digital, urusan.iLral beli bukan sahaja menjadi arnat rnr-rdalr rnalalt turut dapat menjirnatkan masa para pembeli. Hal ini dikatakan demikian kerana sesiapa saliaja bolelr berurirsan juat beli tanpa perlu pergi ke prernis-prernis perniagaan untuk rnernbeli produk yang dikehendaki. Pengenalan konsep e-dagang tltrut memuclahkan urusan perniagaan pada skala yang lebih besar, iaitu melibatkan irnport dan eksp

 • BAHASAMELAYU

  Soalan 2 : Pemahaman

  135 markahl

  Soalan 2 {u) - Petikan Umum

  Berdasarkan petikan Saalan I di atas, iawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat

  arcda sendiri.

  (i) Berikan maksud rangkai kata menangani migrasi. 12 markahj

  pengarang ada mengemukakan beberapa masalah yang dihadapi oleh pengusaha Perusahaan Kecil

  dan Sederhana (PKS).

  Nyatakan masalah-masal ah tersebut. 13 markah)

  Colongan remaja merupakan golongan yang paling ramai melakukan pernbeli6l 41"85 talian.

  pada pendapat anda, apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan sebelurrr anda membuat

  keputusan untuk membeli sesuatu barangan melalui kemudahan ini?

  [4 markah]

  ( i i )

  ( i i i )

  SPM

  [Lihat halaman sebelah SULIT

  BK3 lzO f i

 • BAHASA }IELAYU

  Soafan 2 (b) - Petikan Drama

  Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalun-soalan yang be rikutnya dengan

  menggunakan ayat and* sendiri.

  SPM

  [Lihat halaman sebelah SULIT

  PAK HAJI AZMIR PAK HAJI AZMIR

  PAK HAJI AZMIR PAK HAJI AZMIR

  PAK HAJI

  AZMIR PAK HAJI

  Mengapa tak jawab salar"n Pak Haji, Azmir? Atau kau tak dengarl Saya dengar. Habis, mengapa tak jawab? Itu hak saya. Saya akan jawab kalau saya suka seseorang. Pak Haji saya tak suka, sebab tu saya tak jawab. Tak baik tak jawab salarn. Itu pendapat Pak Haji. Bukan, itu bukan pendapat Pak Haji. Itu hukurn agama kita" Hukum. (sinis) Hukum pada hari ini hanya wujud pada nama sahaja. Orang sering melanggar hukum. Hukum kata ada kasih sayang. Perlimpin kata kita rnesti selaiu prihatin" Tapi apabila orang-orang seperti saya sakit, ada orang seperli Pak Haji ambil tahu? Berapa banyak lagi orang seperli saya ni yang berkeliaran di luar sana. Ada orang-orang seperti Pak Haji ni ambil berat? (Cuba menukar topik). Mir, Pak Haji rasa, daripada cara kau bercakap tu, kau nampaknya sr.rdah beransur sihat. Cuma satr.r saja Pak Haji nak tanya kau. Betul ke Pak Haji dengar kau dah tukar nama? Memang betul. Mana Pak Haji tahu? Ada orang cakap-cakap. Err...apa nantanya tu?

  Dipetik daripada drama' Bukan Cila' oleh Shariff Shaary

  dalarn antologi Sejadah Rindu, Kementerian Penrlidikan Malaysia

  (i) Berikan maksud rangkai kata melanggar hukum.

  [2 markah]

  Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman anda, kemukakan cara-cara yang akan anda lakukan untuk rnembantu rakan yang sakit ketika berada di sekolah?

  {3 markahJ

  Huraikan satu perwatakan Aanir yang terdapat dalarn petikan dan satu perwatakan lain daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalarn petikan"

  {4 markah}

  ( i i )

  { i i i )

  BK 3 I 2017

 • BAHASA MELAYU

  Soalan Z(c'l- Petikan Prosa Tradisional

  Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian.iawab soalan-soultm herikut dengan

  menggunakan ayat anda sendiri.

  Setelah datang kepada Patih Cajah Mada, Kertala Sari pun duduk menyembah. Maka kata patih Cajah Mada, 'iHai anakku Kertala Sari, sebab aku menyuruh mernanggil anakku ini, kerana pesan

  bapamu kepada aku. 'Jangan tiada dikasihi anakku ini,' kerana bapamu sudahlah rnati de:]gan pekerjaan

  Seri Betara. Akan sekarang anakku hendak dijadikan penggawa agung." Setelah Kertala Sari mendengar kata Patih Cajah Mada itu, maka Kertala liari pun terlalu

  sukacit* hatinya, seraya tnenyenrbah kaki Patih Cajah Mada. Maka sembah Ke*ala Sari, "Endah apatah pekerjaan membunuh Ratr"i Melaka dan

  Laksamana itu? Pada hati manira, jika negerinya pun dapat manira alahkan dengan seorang kula

  juga, syahadan segala anak b in inya orang Melaka i tu pun dapat rnani ra arnbi l . Adapun j ika-tr.iu* manira bunuh Ratu Melaka dan Laksamana itu belum mati, tiada rnahu manira jadi penggawa."

  Setelah patih Cajah Mada mendengar demikian itu maka ia pun terlah"r sukacita, seraya

  diperjamunya makan minum dan bersuka-sukaan dan diberinya persalin. Setelah sudah maka Kertala Sari pun dibawanya rnasuk menghadap Seri Betarl. Maka sembah

  patih Cajah Mada, "Adapun penjurit tujuh orang yang dititahkan oleh paduka Betara perl;i ke Melaka itrr

  khabarnya sudah mati dibunuh oleh Laksamana ketujuhnya.

  Dipetik daripada'Kepimpinan ldelalui Telaclan' dalarn antof ogi Jaket Kulit Kiiang dari Istanbul,

  Kementerian Penrl idikan Malaysia

  (i) Berikan maksud terlalu sukacitu hatinya.

  (ii) Nyatakan reaksi Patih Cajah Mada selepas rnendengar kata-kata Kertala Sari, 12 markah]

  [3 markah]

  ( i i i ) patih Cajah Mada telalr menyampaikan pesanan ayah Kertala Sari kepada Kertala Sari.

  pada pendapat anda, rnengapakah Patih Cajah Mada ingin menyelnpurnakan p()sanan tersebut. 13 markahj

  SPM

  [Lihat halaman sebelah SULIT

  BK 3 I 2017

 • BAHASAMELAYU

  Soafan 2(d)-Sajak

  Baca sajak dt bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan*soalan yang berikutnya dengan menggunakan

  ayat anda sendiri

  Gelanggang

  Ini gelanggang kita yang diwariskan oleh pendekar-pendekar datuk moyang lebih lima dekad yang lalu satu persepakatan kaunr untuk diturunkan kepada anak cucu di kernudian hari.

  Hari ini kitalah pewaris gelanggang yang terbina dari keringat dan air mata dengan gelanggang inilah negara aman makmttr rakyat berpadu kita pelihara gelanggang ini dengan kejap sepenuh hati kita mempertahankan kedaulatan watan dari anasir jahat

  kerana telah terbukti dapat rnenyatupadukan pelbagai keturunan.

  Para per"rdekar kita harus berani berjuang rnenangkis tohmahan derni mempertahankan marualr