kertas cadangan memperbaharui kontrak 2-10-1... · pdf filekertas cadangan memperbaharui...

Click here to load reader

Post on 08-Apr-2019

400 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KERTAS CADANGAN MEMPERBAHARUI KONTRAK PENYEWAAN PERKHIDMATAN KONTRAK BAGI SERVICE PROVIDER DAN APPLICATION

SERVICE PROVIDER BAGI PERKHIDMATAN LONG RANGE IDENTIFICATION TRACKING (LRIT) OF SHIPS JABATAN LAUT MALAYSIA SECARA RUNDINGAN

TERUS DENGAN TELEKOM MALAYSIA

1. TUJUAN

Tujuan kertas kerja ini adalah untuk memohon kelulusan teknikal daripada

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pengangkutan Malaysia bagi

pelaksanaan projek ICT Jabatan Laut Malaysia selaras dengan Surat Pekeliling Am

Bil.1 Tahun 2009.

2. PERANAN DAN FUNGSI ORGANISASI

Jabatan Laut Malaysia terdiri daripada Pejabat Ketua Pengarah dan lima (5)

bahagian, iaitu:

Bahagian Khidmat Pengurusan

Bahagian Hal-Ehwal Pelaut & Pelabuhan (HEPP)

Bahagian Kawalan Industri (BKI)

Bahagian Keselamatan Pelayaran (BKP)

Institut Latihan Pengangkutan Laut (ILPL)

Pejabat Ketua Pengarah dan kelima-lima bahagian ini dibahagikan pula kepada

unit-unit yang mempunyai fungsi tersendiri. Peranan dan tanggungjawab setiap

fungsi berkenaan adalah seperti dalam Jadual 1 di bawah:-

Fungsi

Peranan dan Tanggungjawab

Pejabat Ketua Pengarah

Pejabat Ketua Pengarah

Undang-undang

Pentadbiran Pejabat Ketua Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah Hal-ehwal undang-undang yang berkaitan dengan pengangkutan laut dan undang-undang lain yang berkaitan

Fungsi

Peranan dan Tanggungjawab

Pembangunan Pengurusan dan pemantauan projek-projek pembangunan yang dilaksanakan oleh Jabatan Laut di bawah RMKe -10

Bahagian Khidmat Pengurusan

Pengurusan Sumber Manusia

Pengurusan Kewangan

& Akaun Amanah

Teknologi Maklumat & Kerajaan Elektronik

Bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran kakitangan. Bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. Bertanggungjawab terhadap perancangan, pembangunan dan penyelenggaraan projek-projek ICT Jabatan.

Bahagian Hal-Ehwal Pelaut dan Pelabuhan

Pembangunan Pelaut

Peperiksaan & Perakuan Pelaut

Penilaian & Standard Latihan

Pengurusan Pelabuhan, Kargo & Barter Trade

Bertanggungjawab mengurus perkhidmatan untuk pelaut-pelaut dengan perancangan pembangunan dan program kebajikan melalui pengurusan dana Kumpulan Wang Pusat Perdagangan Laut yang cekap dan teratur. Bertanggungjawab mengurus permohonan bagi tujuan peperiksaan, perakuan kekompetenan dan sijil-sijil kursus modular bagi pelaut-pelaut berdaftar di Malaysia serta urusan pelaut asing mengikuti pengajian di institusi latihan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Bertanggungjawab memastikan institusi latihan pelaut Malaysia dan pelaut-pelaut yang mengendalikan kapal yang berdaftar di Malaysia telah mencapai standard yang ditetapkan oleh Kerajaan dan Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Bertanggungjawab mengurus dan memantau hal-ehwal berkaitan pelabuhan, jeti dan terminal termasuk perkhidmatan feri, kargo dan urusan perdagangan tukar barang di bawah bidangkuasa Jabatan Laut Malaysia.

Bahagian Kawalan Industri

Fungsi

Peranan dan Tanggungjawab

Penguatkuasaan Kod

International Safety of Port and Ship (ISPS)

Pendaftaran Kapal

Pengurusan Keselamatan Kapal

Akreditasi Kapal

Bertanggungjawab terhadap penguatkuasaan undang-undang di bawah Malaysia Shipping Ordinance (MSO), menyiasat kes pelanggaran kapal di perairan negara dan juga di luar negara yang melibatkan kapal Malaysia. Bertanggungjawab terhadap pendaftaran dan persijilan kapal-kapal yang mengibarkan bendera Malaysia dan pendaftaran bot-bot. Bertanggungjawab ke atas pemeriksaan keselamatan kapal-kapal Malaysia. Bertanggungjawab terhadap urusan pengeluaran sijil-sijil statutori bagi kapal-kapal Malaysia supaya berada dalam keadaan layak belayar dan mematuhi peraturan-peraturan Konvensi dan Bukan Konvensi

Bahagian Keselamatan Pelayaran

Perkhidmatan Traffik Maritim

Keselamatan Maritim (Hidro)

Bantuan Pelayaran

Kontigensi Maritim

Bertanggungjawab mengurus pengumpulan data dan statistik jumlah serta jenis kapal yang melalui Selat Melaka dan statistik mengenai kemalangan laut. Bertanggungjawab merancang dan melaksana ukur hidrografi dan mengurus aktiviti pengerukan. Bertanggungjawab menyelaras projek-projek pembinaan alat bantuan pelayaran dan menyenggara / membaikpulih alat bantuan pelayaran. Bertanggungjawab dalam latihan dan penyediaan kontigensi serta menyelaras penyiasatan kejadian pencemaran.

Institut Latihan

Fungsi

Peranan dan Tanggungjawab

Pengangkutan Laut

Khidmat Pengurusan

Pembangunan Latihan

Penyelidikan dan Pembangunan

Bertanggungjawab mengurus sumber manusia, kewangan, aset dan pusat sumber institut serta menyediakan sokongan dari aspek ICT dan sebagai pendaftar peserta kursus. Bertanggungjawab merancang, mengurus dan melaksana latihan yang berkenaan dengan kompetensi, peningkatan kemahiran, industri maritim dan teknikal antarabangsa. Bertanggungjawab dalam menjalankan dan menerbit hasil kajian serta merangka, mengurus dan mengendali latihan berbentuk simulator.

Jadual 1: Peranan dan Fungsi Utama Jabatan

Carta organisasi Jabatan Laut Malaysia adalah seperti di Lampiran 1.

3. PELAN STRATEGIK ICT (ISP) DAN KEMUDAHAN SEDIA ADA

3.1 ISP Jabatan Laut Malaysia bagi tahun 2011 2015 telah siap

dibangunkan pada bulan November 2011 dan telah mendapat kelulusan

daripada Kementerian Pengangkutan Malaysia.

3.2 Program ICT yang dicadangkan ini merupakan sebahagian daripada

perancangan program-program ICT yang digariskan di dalam ISP baru

Jabatan iaitu melalui inisiatif Sistem Maklumat Maritim Bersepadu

(Malaysia Marine Department Information System - MMDIS), Jetty

Management System, Project Management System, Self-Service Kiosk

dan Data Warehousing / Data Intelligence.

Gambarajah 1 : Pelan Strategik Teknologi Maklumat (PSTM) Jabatan Laut

Malaysia 2011 - 2015

3.3 Jumlah personel ICT di Jabatan Laut Malaysia adalah seperti dalam

Jadual 2 di bawah:-

Bil. Jawatan Gred Isi Koson

g

Jumlah

1. Pegawai Teknologi Maklumat F48 1 0 1

2. Pegawai Teknologi Maklumat F41 4 0 4

3. Pen. Pegawai Sistem Maklumat

Kanan

F32 2 0 2

4. Pen. Pegawai Sistem Maklumat F29 8 0 8

Jumlah 15 0 15

Jadual 2: Pengisian Jawatan Personel ICT Jabatan Laut Malaysia

4. RASIONAL YANG MEMBAWA KEPADA CADANGAN PROJEK ICT 4.1 Cadangan Memperbaharui Kontrak Penyewaan Perkhidmatan Kontrak Bagi Service Provider Dan Application Service Provider Bagi Perkhidmatan Long Range Identification Tracking (LRIT) of Ships Jabatan Laut Malaysia Secara Rundingan Terus Dengan Telekom Malaysia;

4.1.1 Tujuan

i. Tujuan utama LRIT ialah untuk memantau pergerakan kapal-kapal serta meningkatkan kesedaran ke atas keselamatan pelayaran, seterusnya ia dapat meningkatkan serta memperbaiki di dalam aspek sekuriti maritim. Melalui sistem LRIT, Negara Pelabuhan Port States dan Negara Bendera Flag States boleh mendapatkan maklumat kapal yang sedang menuju ke pelabuhan mereka dan membenarkan pihak berkuasa pelabuhan yang dituju atau Negara bendera kapal tersebut untuk menjejaki perjalanan kapal yang dikehendaki sebaik sahaja kapal tersebut berada di dalam kawasan polygon yang diisytiharkan oleh negara berkenaan sehingga di dalam lingkungan 1000 batu nautika.

4.1.2 Latar Belakang

i. Sistem LRIT telah ditender dan diiklankan pada tahun 2006.

Telekom Malaysia Berhad (TM) telah dianugerahkan tender kerana telah memenuhi segala spesikasi yang ditetapkan. Walaubagaimanapun, terdapat kekangan dari pihak International Mobile Satellite Organization (IMSO) mengenai pembangunan sistem LRIT berkenaan dan disambung semula pada Julai 2008 dan disiapkan pada tahun 2011.

ii. TM telah dianugerahkan secara rundingan terus untuk

menyelenggara dan menjadi administration untuk sistem LRIT 30 September 2012 untuk selama 5 tahun sehingga 1 October 2017.

iii. Lanjutan perjanjian selama 1 tahun iaitu sehingga 30 September

2018 dengan TM telah dimuktamadkan.

iv. Sehubungan dengan itu, pihak Jabatan telah memutuskan untuk melaksanakan rundingan terus dengan TM untuk Perkhidmatan Sistem LRIT ini berdasarkan kebolehan dari segi teknikal dan komersil TM dalam peringkat Antarbangsa terutamanya dengan pihak IMO, IMSO serta Inmarsat dan juga pengalaman TM dalam mengendalikan sistem berdasarkan ICT.

v. Sistem LRIT terdiri daripada dua (2) komponen iaitu komponen

yang berada di atas kapal dan komponen stesen radio pantai. Komponen di atas kapal, terdiri daripada peralatan pemancar komunikasi manakala komponen di darat terdiri daripada

Communication Service Provider (CSP), Application Service provider (ASP), LRIT Data Center (S), the LRIT Data Distribution Plan dan the International LRIT Data Exchange. Sila rujuk carta sistem LRIT di bawah (Rajah 1 dan Rajah 2);-

Rajah 1

vi. Peruntukan bagi projek ini telah diluluskan melalui peruntukan Kumpulan Wang Dius Api.

4.1.3 Isu dan Cabaran

Antara isu-isu dan cabaran sedia ada yang telah dikenalpasti adalah seperti berikut:

i. Sistem LRIT yang telah diperkenalkan oleh pihak IMO melantik IMSO

sebagai badan audit untuk memastikan sistem-sistem LRIT yang dibangunkan oleh se