kertas cadangan kajian tindakan kualitatif

Click here to load reader

Post on 05-Jul-2015

3.851 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KERTAS CADANGAN KUALITATIF PENGGUNAAN PETA MINDA MEMBANTU MURID MENGUASAI FAKTA DALAM PENULISAN KARANGAN BAB 1 MASALAH KAJIAN 1.1PengenalanSelaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara,mata pelajaran bahasa Melayu telah menjadi mata pelajaran wajib bagi semua peringkat persekolahan.Pada peringkat sekolah rendah,bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di sekolah kebangsaandansekolahrendahkebangsaandanpadaperingkatsekolahmenengah,bahasa melayubahasa pengantar di semua sekolah.Oleh itu,bahasa Melayu perlu dikuasai dari peringkat sekolah rendah lagi untuk memudahkan murid mengikuti semua bidang pelajaran. Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal dengan memberikan fokus pada hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Hasil pembelajaran iniberteraskankemahiran bahasa,iaitu kemahiran mendengar dan bertutur,kemahiran membaca,dan kemahiran menulis.Hasil pembelajaran juga mengabungkan peraturan dalam sisitem bahasa dan di sokong oleh elemen pengisian kurikulum. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis,tanda baca dan ejaan digalakkan untuk menggunakan kreativiti mereka bagi menghasilkan penulisan bahan berunsurkan pengetahuan dan penulisan imaginatif.

2. 1.2Latar Belakang Kajian.Kemahiran penulisan ialah kemahiran pratulisan,tulisan mekanis,dan penulisan karangan.Dalam kemahiran penulisan murid harus dapat mengeluarkan idea melalui penilsan dengan menggunakan ayat,tanda baca,ejaan,tatanahasa yang betul,serta tulisan yang jelas. Penulisan adalah merupakan salah satu matapelajaran wajib diduduki oleh pelajar Tahun 6 dalam peperiksaan UPSR.Kemahiran penulisan ini harus diarahkan sejak pelajar dalam tahap satu,pelajar telah dibimbing untuk membina ayat mudah. Dalam Tahun 4 pelajar mula untuk menguasai fakta bagi menghasilkan penulisan bahan berunsurkan pengetahuan dan penulisan imaginatif.Setelah membuat tinjauan terperinci saya telah bertekad untuk mengkaji salah satu masalah utama di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah iaitu untuk menguasai fakta dalam penulisan,dan kaedah yang ingin diperkenalkan ialah kaedah Peta Minda. Penyelidik telah bertekad untuk menkaji bagaimana penggunaan kemahiran peta minda akan mampu secara berkesan utuk menguasai fakta dalam penulisan karangan. 3. 1.3Pernyataan Masalah.Masalah besar yang dihadapi oleh pelajar-pelajar sekolah rendah dalam penulisan karangan adalah untuk mengembangkan idea berdasarkan tajuk yang diberikan.Mereka seringkali mengulang semula isi yang telah mereka kemukakan.Mereka hanya menukar memutar balikkan isi perengan yang terdahulu.Jalan cerita dalam penulisan juga agak mengelirukan dan bercelaru kerana sudah ketandusan idea. Untuk menentukan fokus kajian ini,kaedah soal selidik,kaedah temu bual,ujian kes,dan analisis dokumen digunakan.Bermula dengan dua soal selidik iaitu kajian emosi pelajar dan kajian impak matapelajaran.Soal selidik ini akan mengungkap masalah yang dihadapi oleh pelajar pelajar sekolah rendah semasa proses pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan.Seterusnya saya akan gunakan kaedah peta minda dalam pengajaran dan pembelajaran dan saya akan dapat melihat perubahan pada hasil penulisan pelajar.1.4Kerangka konsep.Kerangka konsep ialah kerangka yang menunjukkan hubungan sebab-kesanantaravariabel tak bersandar(independent) dan variabel bersandar (dependent)yang biasanya digambarkan dalam sebuah rajah. 1.Pengajaran dan pembelajaran 2.Kaedah & strategi guruMenguasai fakta3.Pembacaan muridpenulisan karangan 4. 1.5Objektif Kajian.Penyelidikan ini adalah untuk mengetahui tahap pencapaian penulisan karangan di kalangan pelajar sekolah rendah. Kajian ini diharapkan dapat mencapai objektif berikut. 1.Meningkatkankemahiranpelajarmembuatpetamindayangsistematik,lengkap dan cepat. 2.Menyakinkan pelajar tentang keberkesanan peta minda sebagai alat untuk menguasai fakta dalam penulisan karangan.3.Meningkatkan prestasi pelajar menguasai fakta dalam penulisan karangan.4.Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran guru dalam penulisan karangan.1.6Persoalan Kajian.Persoalan kajian adalah seperti berikut: 1.Bagaimanakah penggunaan Peta Minda dapat membantu pelajar-pelajar sekolah rendah menguasai fakta dalam penulisan karangan.2.Bagaimanakah penggunaa Peta Minda dapat membantu para guru dalam pengajaran-dan pembelajaran penulisan karangan.3.Sejauh manakah keberkesanan penggunaan peta minda mempertingkatkan kebolehan dan keupayaan membina peta minda secara cepat dan spontan. 5. 1.7Kepentingan Kajian.Saya amat optimis bahawa kajian ini akan dapat meningkatkan tahap kecekapan penulisan pelajar dengan menggunakan peta minda dan diaplikasikan oleh muridmurid.Bagi guru-guru pula diharap dapatan ini akan terus memberi motivasi kepada guru berkenaan dan guru-guru lain. Hasil tersebut kelak akan menjadi sumber inspirasi atau semangat guru-guru supaya lebih berani untuk mencuba dan menghasilkan sesuatu yang baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Dapatan kajian ini akan menjadi koleksi sekolah untuk sumber rujukan guru-guru serta sekolah lain yang memerlukannya.1.8Batasan Kajian.Dalam kajian ini terdapat batasan seperti berikut. 1.Kajian ini hanya dijalankan di sekolah rendah di Bahagian Bintulu. Oleh itu dapatan kajian hanya menggambarkan keadaan peresekitaran dan keperluan guru dan para pelajar di sekolah rendah sahaja.Walau bagaimana pun hasil kajian ini boleh diperluaskan sebagai rujukan kepada kajian yang sama pada sekolah-sekolah lain di Malaysia.2.Kajian ini hanya berdasarkan dapatan peningkatan pencapaian penulisan karangan dengan menggunakan peta minda .3.Sampel yang dipilih ialah 15 orang pelajar.4.Proses pengajaran dan pembelajaran hanya dikendalikan sebanyak sekali dalam seminhhu dalam tempoh satu setengah jam. 6. 1.9Takrifan Kajian.Dalam membuat kajian ini nanti,beberapa takrifan terhadap istilah-istilah yang digunakan adalah seperti berikut:1.9.1PelaksanaanPelaksaanmenurut Kamus Dewan (2005,edisi keempat),mendefinisikan perlaksanaan sebagai hasil daripada melaksanakan(menjalankan,mengusahakan)rancangan iaitu tugas dan sebagainya. 1.9.2PendekatanPendekatan pula adalah merujuk kepada kaedah atau teknik pelaksanaan seperti cara,langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan tugas dalam mengatasi masalh yang timbul. 1.9.3Peta MindaPeta minda adalah satu kaedah mengingat dan mencatat nota yang berkesan kepada pelajar.Dalam kaedah peta minda hanya fakta-fakta penting sahaja yang dimasukkan kedalam peta minda.Peta minda direka dengan pelbagai corak. 1.9.4PengajaranPengajaran bermaksud strategi,kaedah dan teknik menyampaikan sesuatu ilmu pengetahuan agar membolehkan sesuatu perubahan tingkah laku berlaku. 7. 1.9.5PembelajaranPembelajaranadalah suatu proses belajar dan menerima pengetahuan daripada pengajaran guru (Kamus Dewan 1970),sama ada melalui pembelajaran secara formal ataupun tidak formal seterusnya berlaku perubahan tingkah laku,seseoran kanak-kanak akan mengaplikasi dan menajamkan lima deria iaitu penglihatan,pendengaran,rasa,hidu dan sentuhan melalui aktiviti yang dirancang oleh guru.Mereka dapat berinteraksi dengan alam sekitarnya bersesuaian dengan minat dan kreatviti.Rumusan. Berdasarkan maklumat penerangan diatas jelas menunjukkan para pelajar perlu menggunakan peta minda sebagai satu teknik untuk meningkatkan daya ingatan melalui penggunaan minda sebelah kanan atau subconseius mind.Tumpuan yang diberikan adalah pelajar sekolah rendah dalam penulisan karangan.Semoga kajian ini dapat membantu para guru dan pelajar dalam menguasai fakta dalam penulisan karangan. 8. BAB2 Tinjauan Literatur 2.1PengenalanBab ini akan mengenengahkan kajian yang terdahulu berkaitan proses penggunaan peta minda dalam penulisan.Penulisan sesebuah karya adalah bergantung kepada kemahiran pelajar dalam mengembangkan idea untuk menjadi sebuah karya yang bermutu,menarik dan bertepatan dengan tajuk yang diberikan. Banyak kajian yang menggunakan peta minda untuk meringkaskan ingatan minda seseorang dalam mengingati fakta.Dalam kajian yang lepas memang banyak keberkesanan peta minda membantu pelajar mengingat dan menghubung kait konsep,fakta dan istilah yang begitu banyak mengelirukan. Kajian lepas mengenai peta minda dalam menguasai fakta dalam penulisan agak terlalu kurang dilihat.Namun saya amat optimis untuk mengenengahkan penggunaan peta minda untuk menguasai fakt dalam penulisan karangan sekolah rendah memandangkan pelajar sekolah rendah membina karangan hanya berdasarkan yang terlintas difikiran tanpa menggunakan sesuatu yang lebih sistematik dan menarik.2.2 Kajian Berkaitan 9. Menurut Huraian Sukatan Pelajaran Melayu, hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakanpelbagai jenis ayat dan wacana,mencatat dan menyusun maklumat,menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif dan membuat ulasan. 8.6- menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan. 9.0- mencatat dan menyusunkan maklumat. 10.0- menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 11.0 membuat ulasan tentang bahan yang didengar,ditonton atau dibaca. Berdasarkan kemahiran diatas ramai pelajar rendah mengalami masalah untuk menguasai fakta dalam menghasilkan sebuah karya penulisan yang menarik dan gramatis.Jadi penggunaan peta minda dalam menghasilkan karya penulisan mereka telah banyak membantu mereka untuk mengembangkan idea secara teratur dan kemas. Mengikut seorang penulis DILIP MUKERJEN(1996) dalam bukunya bertajuk SUPERBRAINmelaluipemetaanmindaseseorangitudapat.........learnmore,remember more,use LESS paper,invest Less effort yang membawa maksud penggunaan peta minda dapat memperolehi ilmu pengetahuan yang lebih banyak mempertingkatkan daya ingatan tanpa merugikan terlalu banyak kertas serta tenaga. Peta minda telah diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1