kerjaya wanita

Download Kerjaya Wanita

Post on 09-Jan-2016

10 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kerjaya Wanita

TRANSCRIPT

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  1/77

  ISU-ISU UTAMA DALAM

  KAUNSELING KERJAYAUNTUK WANITA

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  2/77

  PERKEMBANGANKAUNSELING KERJAYA

  WANITA

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  3/77

  TEORIPERKEMBANGAN

  KERJAYA WANITA

  MASALAHPERKEMBANGAN

  KERJAYA WANITA

  PENGENALAN

  KEPERLUAN KHASWANITA

  KOMPONEN DALAMKAUNSELING

  KERJAYA WANITA

  BIAS KAUNSELOR,BIAS JANTINA DAN

  KESAKSAMAANDALAM PENILAIAN

  PENCAPAIAN

  KERJAYA WANITAHARI INI DAN MASADEPAN

  IMPLIKASIKAUNSELING

  KERJAYA

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  4/77

  Perubahan sosioekonomi Malaysia telah memberikesan terhadap peranan dan juga kedudukan wanita

  di negara ini.

  Masyarakat juga sedar tentang peranan dan

  sumbangan yang boleh dimainkan oleh kaum wanita

  terhadap perkembangan dan kemajuan negara.

  Namun begitu, banyak masalah yang dihadapi oleh

  wanita dalam mengembangkan kerjaya mereka

  PENGENALAN

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  5/77

  TEORI PERKEMBANGAN

  KERJAYA WANITA

  TEORI SUPER TEORI GINZBERG

  TEORI-TEORI LAIN

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  6/77

  POLA KERJAYA WANITA

  6. TIDAKSTABIL

  7.PERCUBAANPELBAGAI

  5.

  TERGANGGU

  4. DWI-LALUAN

  3. BEKERJA

  STABIL

  2.KONVENSIONA

  L

  1. SURIRUMAHSTABIL

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  7/77

  Wan!a "an# $%&'a()n *%!%+a( !a,a!%&*%'+a(an.

  T/a' ,%n#(a&a'an %'%&0aan *%+%a*$%&'a()n.

  T1,1an *%%n1(n"a /$%&'an '%a/a

  *1a, /an ana'-ana'.

  1. SURI RUMAH STABIL

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  8/77

  B%'%&0a *%+%a* !a,a! %&*%'+a(an. B%&(%n! '%&0a *%+%a* $%&'a()n. P%'%&0aan '1&*1* 0an#'a %n/%'. S%!%+a( $%&'a()n ,%n0a/ *1& &1,a(

  *%%n1( ,a*a.

  2. KONVENSIONAL

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  9/77

  M%,+( $%'%&0a *%+%a* #&a/1a!.T/a' $%&1,a( !an##a. M%,$%& !1,1an *%%n1(n"a

  !%&(a/a %'%&0aan

  3. BEKERJA STABIL

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  10/77

  B%'%&0a *%+%a* !a,a! %&*%'+a(an. Ma*( ,%n%&1*'an %'%&0aan *%+%a*

  $%&'a()n.

  4. DWI-LALUAN

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  11/77

  B%'%&0a /an $%&(%n! *%+%a*$%&'a()n.

  Aa$+a ana' /%)a*a2 $%'%&0a *%,1+a.

  a'!& -%n%&aan

  -'%,a!an

  5. TERGANGGU

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  12/77

  B%'%&0a B%&(%n! '%&0a B%'%&0a *%,1+a

  . TIDAK STABIL

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  13/77

  M%n1$a %+$a#a %'%&0aan *%$%+1,,%n%,1 %'%&0aan !%!a.

  !. PERCUBAAN

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  14/77

  3 DIMENSI GAYA HIDUP WANITA

  . TRADITIONAL

  3. INOATI

  8. TRANSITIONAL

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  15/77

  S1& &1,a( *%%n1( ,a*a

  1. TRADITIONAL

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  16/77

  L%$( ,%n%'an'an &1,a( !an##a/a&a/a %'%&0aan

  2. TRANSITIONAL

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  17/77

  M%,$%& %n%'anan "an# *a,a!%&(a/a %'%&0aan /an &1,a(

  3. INOVATI"

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  18/77

  Z"!)*' 9:6:;

  San#1+an 9:7 !=#%&a+/9:

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  19/77

  M+/ ?a!na+

  M/%&a!% ?a!na+

  Un1*1a+ ?a!na+

  POLA PERKEMBANGANVOKASIONAL WANITA

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  20/77

  K%+a* **a+

  S1,$%&'%)an#an

  Ta(a%n//'an

  N+a-n+a$1/a"a

  '%+1aa

  "AKTOR MEMPENGARUHIPEMILIHAN KERJAYA WANITA

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  21/77

  I/%n!! '%n/& )an!a *%a&a*#[email protected]'ann"a +a,$a! '%&ana $%&+a'1'n' "an# $%&!%n!an#an /%n#an n+a'%)an!aan.

  L%+a' ,%,%+a0a& !an##1n#0a)a$n"a

  +%$( a)a+ /a&a/a )an!a. M%&%'a 01#a !%+a( $%&*%/a a)a+ /a+a,

  %&1$a(an '%(/1an ,%&%'a $%&$an/n#/%n#an )an!a.

  D*n /aa! /+(a! $a!a*-$a!a* "an#/a+a, +%( )an!a /a+a, %&'%,$an#an'%&0a"a ,%&%'a

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  22/77

  P%na&an /%n!! /&Ea&+" !&an*!n*

  97-8< !a(1n;

  M%na& a&a( !101 "an# $a&1A#%-3 !&an*!n*

  98

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  23/77

  MASALAH PERKEMBANGANKERJAYA WANITA

  S*a+*a*%&anan0an!na

  Ta'1!'%a/a

  '%0a"aan

  Ba*#%n/%&

  M/%+

  %&anan

  E'*%'!a*'%0a"aan

  &%n/a(

  K%%&a"aan!%n!an#

  '%%'aan )an!a/a+a, $/an#

  !&a/*na+ *a(a0a

  Ba* #%n/%& /

  *%'+a(

  P%n#%+a''an,a!a

  %+a0a&an*an* /an

  ,a!%,a!'

  D*'&,na*'%&0a"a

  K1&an#

  *'n#an

  Wan!a $%*

  Gan##1an*%'*1a+

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  24/77

  P&*%* **a+*a* "an# /+a+1 *%*%&an#a'an ,%,%n#a&1( /& ,%&'a *%n/&.

  P%,$%n!1'an !&a! %&*na+!2 ,na!2

  /an !n#'a( +a'1 #%n/%& $%&,1+a /!a(a a)a+ %&'%,$an#an n/?/1.

  SOSIALISASI PERANAN JANTINA

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  25/77

  P%&$%=aan +a"anan "an# /$%&'an!%&(a/a %+a0a& %&%,1an /an +%+a'.

  K%$a"a'an %+a0a& %&%,1an !/a'

  /+a"an *a,a &a!a *%%&! +a"anan "an#//aa! +%( %+a0a& +%+a'.

  BIAS GENDER

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  26/77

  K%$an"a'an &an# "an# *#[email protected]'an /%n#an'ana'-'ana' %&%,1an a/a+a( !/a'$%&'%&0a"a.

  Cn!(n"a2 $1 ,%&%'a (an"a *1& &1,a(. Kana'-'ana' ,%,%&+1'an ,/%+ "an# $+%(

  /'1! /an ,%,!?a*'an /& ,%&%'a ,a01'%(a/aan.

  MODEL PERANAN

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  27/77

  K%*an /a&a/a &*%* **a+*a* "an#,%n#1!a,a'an %&anan /an '%0a"aan+%+a'.

  K%$a*aann"a +%+a' ,%n0a/ %,,n/an %&%,1an (an"a /,n.

  EKSPEKTASI KEJAYAAN RENDAH

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  28/77

  Wan!a !a'1! '%a/a '%0a"aan '%&ana!a'1! !/a' /aa! /!%&,a +%(,a*"a&a'a!.

  T/a' ,a(1 ,%n0a/ *an#an a!a1,%n#a!a* '%/1/1'an *1a,.

  TAKUT KEPADA KEJAYAAN

  KEPERCAYAAN TENTANG

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  29/77

  P%&a"a )an!a *%*1a 1n!1' $/an#!&a/*na+ *a(a0a.

  In '%&ana %&a"a $a(a)a )n!a !/a'%'a /a+a, $/an# $1'an !&a/*na+.

  Cn!(n"a2 $/an# '%01&1!%&aan. A+a, /+%,a %,$a(a#an ,a*a

  an!a&a '%&0a"a /an &1,a( !an##a.

  KEPERCAYAAN TENTANGKECEKAPAN WANITA HANYA

  DALAM BIDANG TRADISIONAL

  SAHAJA

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  30/77

  S%'+a( ,%&1a'an %&anan $%*a& /a+a,,%,$%n!1' 'n*% '%n/& %+a0a&.

  K%$an"a'an #1&1-#1&1 ,%,'1*'an$/an# !&a/*na+ '%a/a %+a0a&%&%,1an.

  P%+a0a& %&%,1an !/a' /$%& %+1an#,%n%$1& $/an# +%+a'.

  BIAS GENDER DI SEKOLAH

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  31/77

  K%$an"a'an $/an# '%&0a"a *%'a&an#,%n##1na'an *an* /an !%'n+#.

  T%!a %+a0a& %&,1an *%&n#,%n#%+a' ,a!a %+a0a&an *an* /an,%!%,a!' '%&ana ,%&a*a'an !/a'%'a /a+a, ,a!a %+a0a&an !%&*%$1!.

  K1&an# '%"a'nan /a+a, ,%,%+a0a&

  *an* /an ,a!%,a!'.

  PENGELAKKAN MATA PELAJARANSAINS DAN MATEMATIK

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  32/77

  M%n#a+a, #an##1an *%'*1a+!%&1!a,an"a $%'%&0a /a+a, 'a+an#an"an# &a,a %'%&0a +%+a'.

  In ,%n"%$a$'an '%&*a1an !%&(a/a/& )an!a 1n!1' ,%,1n"a '%&0a"a.

  GANGGUAN SEKSUAL

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  33/77

  G%+a&an )an!a $%* ,%n1n01''an$a(a)a )an!a n *%+a(-+a( *1/a(!a/a &-& '%)an!aann"a +a#.

  O+%( !12 '%$an"a'an )an!a !a'1!/+a$%+ *%$%#!1 /an ,%+%a*'an%+1an# '%&0a"a "an# /%&+%(n"a.

  WANITABESI

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  34/77

  S%&n# ,%n#a+a, ,a*a+a( %n#1&1*an,a*a na!a&a '%&0a"a /an &1,a( !an##a.

  M%,%&+1'an *'n#an/a&a/a

  '%+1aa 1n!1' !%&1* ,%n%&1*'an'%&0a"a ,%&%'a.

  KURANGSOKONGAN

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  35/77

  K%+%$(an *%*1a!1 0a)a!an /$%&'an!%&(a/a +%+a' /a(1+1 $%&$an/n#/%n#an %&%,1an.

  K%a/aan n ,%n"%'a! %&'%,$an#an'%&0a"a )an!a.

  DISKRIMINASIKERJAYA

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  36/77

  "#$#%&' L&(R#)*+%##/

  C&%##%I0%&+

  D*#' R'#/

  C+'$ C&%#W%+

  E+%#

  N##$/ 0D+/6'&7#$

  H#%/

  N##$/ 0D+%7#$W#

  T# T%+&'/ &$T%+8*'&+/ 0W# W

  W& C'+8 # T6

  T# G'&//C#+'+

  N##$ 0%L#&$#%/+6

  R'#/

  I#%&'R#/%+7+/

  W# &$E%#6%##*%/

  +6

  L#/8+&W#

  S#9*&'H&%&//#

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  37/77

  "#$#%&'L&(R#)*+%##/

  S%,1a )an!a %&+1 ,%n#%!a(1 !%n!an#1n/an#-1n/an# %&*%'1!1an / $a)a($a(a#an II a' A)a, a!1 A'!a :64 /anBa(a#an I Pn/aan a/a :78.

  Un/an#-1n/an# n ,%+a&an# /*'&,na*$%&/a*a&'an 0an!na /a+a, %'%&0aan2$a"a&an "an# /!%&,a 1n!1' '%&0a /an%+1an#-%+1an# %n//'an2 /an ,%&%'a,%,$an!1 )an!a /a+a, /aa! %+1an#"an# *a,a.

 • 7/17/2019 Kerjaya Wanita

  38/77

  C&%##%I0%&+

  Ma'+1,a! '%&0a"a a/a+a( %&+1 $a#*%&an# )an!a *%$a#a #a+a''an '%a/a,%&%'a 1n!1' ,%n#%0a& '%%+$a#aan'%&0a"a !%&1!a,a '%&0a"a "an# 1+a& /

  'a+an#an #+n#an +%+a'.

  Wan!a "an# ,%,1n"a ,na! /an'%$+%(an /a+a, 01&1*an "an# $%&(1$1n#