kerja kursus geografi pmr 2010

Download Kerja Kursus Geografi PMR 2010

Post on 21-May-2015

13.675 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. TERHAD1 23/2 LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 201023/2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai1. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan 1 dan Tugasan 2.2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran.3. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2.4. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria penskoranyang ditetapkan.Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 22 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan MalaysiaTERHAD

2. TERHAD 223/2ARAHAN KEPADA CALONCalon hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Kerja Kursus Geografi 23/2 dalam pelaksanaan kerja kursus ini.1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi.2. Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi dariFebruari hingga Julai berpandukan senarai semak.3. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. Kajianhendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak melebihi5 kilometer persegi.4. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mencapai tahapKod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidakmenulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahappenguasaan minimum.5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untukmencari dan mengumpul fakta geografi.6. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilahsecara individu.7. Fakta geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporandapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidakkurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan.8. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer padakertas saiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon TimesNew Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0. Penggunaan komputer / foto dalam kajiantidak mempengaruhi pemarkahan.9. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditirudaripada mana-mana pihak.10. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.11. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul.12. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan.13. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai. 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan MalaysiaTERHAD 3. TERHAD 3 23/2TUGASAN 1: AMALAN KITAR SEMULACalon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang amalan kitar semula di kawasan kajian.Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:Konsep kitar semulaJenis-jenis bahan dan amalan kitar semulaKepentingan kitar semulaMasalah / halangan amalan kitar semulaLangkah / cadangan mengatasi masalah dalam melaksanakan kitar semulaPenerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajianATAUTUGASAN 2: MIGRASI DALAMAN PENDUDUKCalon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian.Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:Konsep migrasi dalaman pendudukPola migrasi dalaman pendudukFaktor yang mempengaruhi migrasi dalaman pendudukKesan migrasi dalaman pendudukCadangan untuk mengatasi kesan migrasi dalaman pendudukPenerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian TUGASAN TAMAT[Lihat halaman sebelah 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan MalaysiaTERHAD 4. TERHAD423/2PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1AMALAN KITAR SEMULA BIL. ASPEK KRITERIAMARKAHMARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 1 Tajuk Amalan Kitar Semula Menulis tajuk lengkap1 1 di Kawasan Kajian dengan menyatakan lokasi secara tepat Nota: Lokasi termasuk kawasan kajian, bandar / daerah dan negeri2 Senarai kandungan Perkara / butiran Menyenaraikan enam 1 1 Halaman atau lebih isi kandungan berserta nombor halaman Nota: Halaman 1 bermula / muka surat dari aspek penghargaan3 Penghargaan PengetuaMenyatakan penghargaan 1 Guru mata pelajaran kepada tiga pihak Ibu bapa / penjaga Rakan-rakan2 Pihak luar /Menyata dan2 responden menghuraikan penghargaan kepada tiga Nota: Nyatakan nama pihak atau lebih pihak yang dihargai4 Pendahuluan Menamakan tajuk Menamakan tajuk kajian 1 kajiandan menghuraikan satu Sebab-sebab aspek pendahuluan sahaja pemilihan kawasan kajian 2 Tempoh masa kajianMenamakan tajuk kajian 2 dijalankandan menghuraikan dua aspek pendahuluan atau Nota: Sebab-sebab lebih pemilihan kawasan kajian perlu berkaitan dengan tajuk 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan MalaysiaTERHAD 5. TERHAD5 23/2BIL.ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAHPENSKORAN MAKSIMUM 5 Objektif kajian Konsep kitar semulaMenyatakan semua 2 2 Jenis-jenis bahan danobjektif kajian amalan kitar semula Kepentingan amalan kitar semula Masalah / halangan amalan kitar semula Langkah /cadangan mengatasi masalah dalam melaksanakan amalan kitar semula Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajianNota: Objektif mesti dimulakan dengan kata kerja yang sesuai 6 Kawasan kajianMenamakan kawasan1 Nama kawasan kajian kajian dan menghuraikan Latar belakang / dua aspek sejarah kawasan kajian Lokasi kawasan2 kajian Pandang darat fizikalMenamakan kawasan2 kawasan kajiankajian dan menghuraikan Jarak dari bandar /tiga aspek atau lebih pekan terdekat Peta:Menyediakan satu peta2- Peta daerah /daerah / zon / bahagianzon / bahagian yang lengkap dengan:- tajuk dan bingkai(1m)- nama kawasankajian dan arahmata angin(1m)Nota: Tandakan kawasan kajian[Lihat halaman sebelah 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD 6. TERHAD6 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAHMARKAH PENSKORANMAKSIMUM -Peta kawasanMelukis peta lakar kajiankawasan yang tepat dan lengkap dengan - tajuk dan bingkai(1m) 4 6 - arah mata angin danpetunjuk (1m) - simbol piawai (1m) - kekemasan dankesempurnaan peta(1m)Nota: Aspek di atas ditunjukkan dalam halaman yang sama 7 Kaedah kajian Menghuraikan satu 1 Pemerhatiankaedah sahaja Temu bual Soal selidik 2 Rujukan Menghuraikan dua2 kaedah atau lebih Nota 1: Mana-mana kaedah yang munasabah diterimaNota 2: Mana-mana kaedah kajian hendaklah berkaitan dengan dapatan kajian dan rujukanNota 3: Bilangan responden: Temu bual minimum 3 orang Soal selidik minimum 20 orang 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD 7. TERHAD7 23/2BIL.ASPEKKRITERIAMARKAH MARKAH PENSKORANMAKSIMUM 8 Dapatan kajianMentakrifkan konsep1 8.1 Konsep kitar semula kitar semula dengan ringkas2Menghuraikan konsep2 kitar semula dengan lengkap berserta contoh yang relevan Menyatakan tiga jenis 8.2Jenis bahan danbahan atau lebihamalan kitar semula Jenis bahan:ATAU1- kertas- kaca Menyatakan tiga amalan- mineralkitar semula atau lebih- getah- plastik- tekstilMenyatakan jenis bahan 2- sisa makanan dan menghuraikan satu- kayu amalan kitar semula- airNota : Jenis bahan lain Menyatakan jenis bahan 3 yang sesuai diterimadan menghuraikan dua amalan kitar semula Amalan kitar6semula:-menjual/Menyatakan jenis bahan 4 membeli dan menghuraikan tiga-menggunaamalan kitar semula semula-memberi sumbangan Menyatakan jenis bahan 5 kepada pihakdan menghuraikan empat lainatau lebih amalan kitar-menghasilkansemula bahan baruMenyatakan jenis bahan 6 Nota: Mana-mana amalandan menghuraikan empat kitar semula yang atau lebih amalan kitar munasabah diterimasemula serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme [Lihat halaman sebelah 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD 8. TERHAD 823/2 BIL.ASPEKKRITERIAMARKAHMARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.3Kepentingan kitarMenghuraikan satu1semula kepentingan kitar semula Menjimatkandi kawasan kajianpenggunaan sumber Menambahpendapatan Menghuraikan dua 2 Peluang pekerjaankepentingan kitar semula Mengurangkan di kawasan kajianpencemaran Memupuk kesedaranpentingnya kitar Menghuraikan tiga35semula kepentingan kitar semula Memupuk sikapdi kawasan kajianberjimat cermat Menceriakanpersekitaran Menghuraikan empat 4 Menggalakkan dayakepentingan kitar semulakreativiti dan inovasi di kawasan kajian Mengurangkanpenggunaan sumber Menghuraikan empat 5 Nota: Mana-mana atau lebih kepentingan kepentingan yangkitar semula di kawasan munasabah diterimakajian serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan MalaysiaTERHAD 9. TERHAD 9 23/2 BIL. ASPEK KRITERIAMARKAH MARKAHPENSKORANMAKSIMUM 8.4Masalah / halangan Menghuraikan satu1amalan kitar semula: masalah / halangan amalan Sikapkitar semula di kawasan Kurang pengetahuan kajian Kurang galakan Kurang kemudahan Menghuraikan dua 2 Harga terlalu rendah masalah / halangan amalan Kecurian kitar semula Kurang pusat di kawasan kajianpengumpulan Kurang kerjasama Menghuraikan tiga3 Masalah pengurusan masalah / halangan amalan 4 kitar semula di kawasan Nota: Mana-mana kajian masalah yang berkaitan dan munasabah diterimaMenghuraikan tiga atau 4 lebih masalah / halangan amalan kitar semula di kawasan kajian serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme8.5Langkah / cadangan Menghuraikan satu1untuk mengatasilangkah untuk mengatasimasalah dalammasalah dalammelaksanakan kitar melaksanakan kitar semulasemula:di kawasan kajian Kempen Pendidikan Menghuraikan dua 2 Kursus / bengkel / langkah untuk mengatasilatihanmasalah dalam Menyediakanmelaksanakan kitar semulakemudahan / pusatdi kawasan kajianpengumpulan4 Kerjasama dengan Menghuraikan tiga3pihak berkuasa / langkah atau lebih untukkomuniti mengatasi masalah dalam Gotong-royongmelaksanakan kitar semula Menubuhkan Kelab di kawasan kajianPencinta AlamSekitarMenghuraikan tiga4 langkah atau lebih untuk mengatasi masalah dalam Nota: Mana-mana langkah melaksanakan kitar semula yang munasabah diterima di kawasan kajian serta tetapi hendaklah berkaitanpenerapan nilai atau unsur dengan masalahpatriotisme di kawasan kajian[Lihat halaman sebelah 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan MalaysiaTERHAD 10. TERHAD1023/2 BIL. ASPEK KRITERIA MARKAHMARKAHPENSKORANMAKSIMUM Bahan grafikJadual : - tajuk dan sumber 2 Jadual(1m) Graf - data (1m) Carta p