kepuasan di kalangan operator pengeluaran kajian salah ... kerja di kalangan operator... ·...

24
Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah Kilang Elektronik, Di Ipoh, Perak Darul Ridzuan. Oleh: Husin Bin Din Tesis 'ang Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Untuk Mendapatkan Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia) Fakulti Kognitif Sains dan Pembangunan Manusia UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAfi Julai 1997

Upload: dinhnhu

Post on 12-Mar-2019

246 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita.

Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah Kilang Elektronik,

Di Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Oleh: Husin Bin Din

Tesis 'ang Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Untuk Mendapatkan

Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia) Fakulti Kognitif Sains dan Pembangunan Manusia

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAfi Julai 1997

Page 2: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

Saya mengaku bahawa karya ini adalah hasil kerja

saya sendiri kecuali nukilan-nukilan, petikan-

petikan dan ringkasan-ringkasan yang tiap-tiap

satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Page 3: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

PENGHARGAAN

Bismillahir Rahmanir Rahim,

Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Allah Subhanahuwa Ta'ala

kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat juga saya menyiapkan

tesis ini untuk memenuhi sebahagian daripada syarat kursus bagi

memperolehi Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia).

Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada

Yang Berusaha Dr. Hazman Shah Bin Abdullah, Timbalan Dekan,

Fakulti Pengajian Pentadbiran dan Undang-undang, Institut Teknologi

MARA, Shah Alam kerana bimbingan, tunjuk ajar, dorongan dan

kesabaran beliau sebagai Penyelia &lam menghasikn tesis ini.

Saya juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Bahagian

Biasiswa Kementerian Pendidikan Malaysia, Universiti Malaysia

Sarawak dan Lnstitut Aminuddm Baki kerana memberikan saya

peluang, tempat, bantuan dan kemudahan-kemudahan bagi saya

melanjutkan pelajaran saya ke peringkat ini dari gedung ilmu di

puncak Titiwangsa hingga ke menara gading di Bumi Kenyalang.

Tidak lupa juga saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada

Penyelaras, Pensyarah-pensyarah dan Kakitangan-kakitangan Program

Berkembar Pasca Siswazah IAB-S Kohort 1 Sesi 19964997

ini yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam

pengendalian program hi sehingg-a tamat ke penghujungnya selama

satu tahun

Saya juga ti& lupa mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pihak

Pengurusan, Pegawai-pegawai Sumber Manusia dan Semua Operator

Page 4: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

Pengeluaran Wanita yang tclah sudi dan ikhlas me~jadi responden

kepada kajian ini. Tanpa kerjasama mereka sudah pasti penyelidikan

ini tidak dapat dihasilkan sebegni.

Tidak lupa juga saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada

semua sahabat karib sekohort sarna ada Ielaki atau perempuan, secara

langsung atau tidak langsung yang banyak membantu dan

mernberikan tunjuk ajar apabila saya rnenghadapi masalah semasa

membuat tesis ini

Akhir sekali saya mengucapkan jutaan terirna kasih dan setinggi-

tinggi penghargaan kepada Isteri saya yang tercinta Zalili Binti Zahari

dan an&-anak yang tersayang Dd'izzat Bin Husin, Dzurbareez Bin

Husin, Dzulfaddli Bln 'Husin dan Dzuleeyana Binti Husin kerana

segala pengorbanan, dorongm d m &a yang i%ibt.riktrr rxr~rn'ouatkaa

siqa sanggrip kr"~ijaha &rsungph-su~rgg& derni mxi:apai ke3ayaz-m.

Kepada ibu yang dikasihi Puan Nasidah Binti Muhamad Salleh daa

keluarga semua saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas segala

sokongan moral dan material yang diberikan yang sudah pastinya

menambahkan lagi semangat dan kekuatan azam untuk saya terus

belajar dan terus belajar lagi.

Kepada semua, saya rakamkan ucapan terima kasih ini sekali la@ dan

hdoakan agar Allah Taala akan sentiasa melindung dan memberkati

kehidupan kalian. Moga-moga kehidupan kalian akan sentiasa berada

dalam kandungan sihat wal'afiat, aman, damai dan berbahagia selalu.

Page 5: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

Tajuk kajian Pengakuan Penghargaan Jadual kandungan Abstrak Abstract Senarai rajah Senarai j adual

1. Pendahuluan

1.1 Pengenalan 1.2 Pernyataan Masalah 1.3 Matlamat Kajian 1.4 ObjektSKajian A. 5 Hipotesis Kajian 1.6 Bidang dan Batasan Kajian 1.7 Konsep Dalarn Kajian

1.7.1 Kepuasan Kerja 1.7.2 Gaji 1.7.3 Pangkat 1.7.4 Suasana Kerja 1.1.5 Penyelia 1.7.6 Ternan Sekerja

1.8 Kepentingan Kajian 1.9 Kerangka Konseptual Kajian

2. Sorotan Literatur

2.1 Pengenalan 2.2 Teori Kepuasan Kerja 2.3 Kajian-kajian lepas 2.4 FaTctar Eemug~dfi Ya~ig hiempenwuhi

kepuasan Kerj a 2.5 Faktor Organisasi Yang Mempengaruhi

Kepuasan Kerja 2.6 Kajian Yang Dibuat Di Malaysia

1 -. ll. ... 111

v ix X

xi xii

Page 6: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

3 Metodologi Kajian 46

3.1 Pengenalan 3.2 Reka bentuk Kajian 3.3 Subjek Kajian 3.4 Tempat Kajian 3.5 Mat Kajian 3.6 Kebolehpercay aan Alat Kajian 3.7 Penganalisisan Data

4. Keputusan kajian

4.1 Pengenalan 4.2 Ujian kebolehpercayaan 4.3 Maklumat tentang demogr afi

4.3.1 Bangsa Responden 4.3.2 Kelulusan Responden 4.3.3 Taraf Perkahwinan 4.3.4 Umur Responden *4.3.5 Pengalaman 4.3.6 Gaji Semasa 4.3.7 Gaji Diingini 4.3.8 Pangkat Diingini 4.3.9 Taraf Pekerjaan

4.4 Keadaan dan tahap kepuasan kerja 4.5 Tafsiran Persetujuan Davis 4.6 Analisis Item Bagi Penentuan Tahap

Kepuasan Kerja Menggunakan dan Sisihan Lazm

4.7 Perkaitan Di antara Faktor Demogrdi (Nominal) Dengan Faktor Organisasi Pilihan

4.8 Perkaitan Di ,4ntara Faktor Demografi (Ordinal) Dengan Faktor Organisasi Pilihan

4.9 Faktor Organisasi Yang Paling Dominan 4.10 Perbezaan Kepuasan Kerja Berdasarkan

.Umur Responden 4.11 Perbezaan Kepuasan Kerja Berdasarkan

Taraf Pekerj aan 4.12 Perbezaan Kepuasan Kerja Berdasarkan

Bangsa Responden 4.13 Perbezaan Kepuasan Kerja Berdasarkan

Kelulusan Responden 4.14 Perbezaan Kepuasan Kerja Berdasarkan

Taraf Perkahwinan

Page 7: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

4.15 Perbezaan Kepuasan Kcrja Berdasarkan Pengalaman Bekcrja

5. Perbincangan

5.1 Pengenalan 5.2 Tujuan, Objektif dan Hipotesis Kajian 5.3 Kaedah Penyelidikan 5.4 Keputusan Penyelidikan

5.4.1 Dapatan Tentang Maklumat Demografi 5.4.2 Keputusan Kepuasan Kerja 5.4.3 Faktor Organisasi Yang Dominan 5.4.4 Keputusan Perkaitan Antara Faktor

Demografi Pilihan Dengan Faktor Organisasi Pilihan 5.4.4.1 Perkaitan Yang Signifikan

Antara Kelulusan Dengan Faktor Gaji

5.4.4.2 Perkaitan Yang Sig.rufikan Antara Bangsa Dengan Faktor Suasana Kerja

5.4.4.3 Perkaitan Yang Signifikan Antara Pengalaman dan Umur Dengan Faktor Pangkat

5.4.5 Perbezaan Kepuasan Kerja Berdasarkan Faktor Demografi Pilihan 5.4.5.1 Perbezaan Kepuasan Kerja

Yang Berdasarkan Bangsa 5.4.5.2 Perbezaan Kepuasan Kerja

Berdasarkan Umur Responden 5.4.5.3 Perbezaan Kepuasan Kerja

Berdasarkan Kelulusan 5.4.5.9 Perbezaan Kepuasan Kerja

Berdasarkan Perkahwinan 5.4.5.10 Perbezaan Kepuasan Kerja

Berdasarkan Pengalaman 5.4.5.11 Perbezaan Kepuasan Kerja

Berdasarkan Taraf Pekerjaan 5.5 Perbincangan

5.5.1 Tahap Kepuasan Kerj a Responden 5.5.2 Perkaitan Yang Signtfikan Antara

Kelulusan Dengan Faktor Gaji 5.5.3 Perkaitan Yang Signifikan Antara

Bangsa Dengan Suasana Kerja

Page 8: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

5.5.4 Perkaitan Yang Signifikan Antara Pengalaman Bekerj a Dan Umur Dengan Kenaikan Pangkat

5.5.5 Faktor Kepuasan Kerja Yang Dominan

5.5.6 Perbezaan Kepuasan Kerja Berdasrkan Bangsa Responden

5.5.7 Perbezaan Kepuasan Kesja Berdasarkan Kelulusan Responden

5.5.8 Perbezaan Kepuasan Kerj a Berdasarkan Umur ,Pengalarnan,Taraf Perkahwinan dan Taraf Pekerjaan

5.6 Penutup 5.6.1 .Rumusan 5.6.2 Implibrasi Kajian 5.6.3 Cadangan 5.6.4 Cadangan Untuk Kajian Akang Datang

BIBILIOGRAFI LAMPIRAN

Page 9: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

ABSTRAK

Penyelidikan ini bertujuan untuk memahami keadaan dan

fenomena kepuasan kerja & kalangan Operator

Pengeluaran Wanita yang sedang bekerja di salah sebuah

Hang elektronik di Ipuh, Per& Darul Ridzuan.

Penyelidikan ini addah satu kajian kes berbentuk

deskriptif dan inferensi. Responden kajiiun. ini terdiri

daripada 98 orang wanita yang dipilih secara raw& mudah.

Satu set sod selidik diedarkan kepada respunden untuk

mendapatkan data. Data yang diperolehi diproses dengan

rnenggunakan Pakej Statistik S&ns Sosial. Eieberapa ujian

statistik iaitu korelasi, ujian T, Regressi Linear Stepwise,

Ujim Varians Sehala dan Ujian ScheEe dipnakan bagi mendapatkan perkaitan dan perbezaan signifikan antara

f&tor demografi dan organismi. Keputusan kajian

memperlihat terdapat kepuasan kerja di kalangan

responden. Terdapat juga perkaitan yang rendah antara

bangsa, kelulusan, umur dan pengalaman dengan beberapa

faktor organisasi pilihan. Faktur kepuasan kerja p n g

paling doeinan ialah faktor kenaikan pangkat. Perbezaan

kepuasan kerja besdasarkan bangsa ternyata wujud di kalangan responden. Perkaitan dan perbezaan yang lain tidak disokong deh kajian ini..

ix

Page 10: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

ABSTRACT

The ma,irt puwpose of this study is to f i r d 0u.t the rmture and

the phenomenon of job satisfaction arnortg Fernale

Production Operators in an Electrortic Cornpa,ny i n ipoh,

Perak Darul Ridman. It is partly a descriptive case study

and partly a,n inferential study. Ninety eight Fernale

Production Operators were chosen. ra~ulornly as resporldents

of this study. A set of questionnaire were given to the

Operators to get the data. The data then were processed by

using the Statistical Package of Social Science. The results

showed that job satisfaction was high (56.2) among the

Female Production Operators. The study also revealed that

there was a weak correlation between the respondents

academic qualificatior~, race, age and experience with a

certain organisational factors. Il"he result also showed that

there was no significant difference attributed to other

demographic factors except race. Promotion was the

dominant influence on the level of job satisfaction.

Page 11: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

SENARAI RAJAH

Bil Tajuk Muka surat

1. Rangka Ko~~sep tua l Kajian Pengaruh Faktor Demografi dan Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Operator Pengeluamn Mranita.

Page 12: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

SE NARAI JADUAL

Bil. Jadual Tajuk Muka surat

Jadual 1 Taburan Responden Berdasarkan Bangsa

Jadual 2 Taburan Responden Berdasarkan Keldusan

Jadual 3 Taburan Responden Berdasarkan Perkahwinan

Jadual 4 Taburan Responden Bedasarkan Umur

Jadual 5 Taburan Responden Berdasarkan Pengalaman

Jadual 6 Taburan Responden Berdasarkan Gaji Semasa

Jadual 7 Taburan Responden Berdasarkan Gaji Diingini

Jadual 8 Taburan Responden Berdasarkan Pangkat Ingin

Jadual 9 Taburan Responden Berdasarkan Taraf Kerja

Jadual 10 Tafsiran Persetujuan Davies

Jadual 11 Tahap Kepuasan Kerj a

Jadual 12 Ujian Crosstabulasi Statistik

Jadual 13 Ujian Korelasi Pearson

Jadual 14 Ujian Regressi Linear Stepwise Pertama

Jadual 15 Ujian Regressi Linear Stepwise Kedua

Jadual 16 Ujian Regressi Linear Stepwise Ketiga

Jadual 17 Ujian Regressi Linear Stepwise Keempat

Jadual 18 Ujian T Kepuasan Kerja Berdasarkan Umur

Page 13: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

Jadual 19 Ujian T Kepuasan Kerja Berdasar Taraf Kerja 85

Jadual 20(a) Analisis Varians Sehala Kepuasan Kerja Berdasarkan Bangsa 86

Jadual 20(b) Ujian Sheffe Bagi Kepuasan Kerja Berdasarkan Bangsa 87

Jadual 21 Analisis Varians Sehala Kepuasan Kerja Berdasarkan Umur 89

Jadual 22 Analisis Varians Sehala Kepuasan Kerja Berdasarkan Perkahwinan 90

Jadual 23 Analisis Varians Sehala Kepuasan Kerja Berdasarkan Pengalaman 91

Page 14: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

BAB 1

PENDAHULUAS

1.1 Peogenalan

Kepuasan kerja da1am kebdupan seseorang pekerja adalah penting

dm bemilai. Pengkaji-pengkaj i seperti Herzberg ( 1 9559, MeGregor

(1960) dan Maslow (1 970) telah rnenekankan bahawa kepuasan

kerja adalah merupakan satu keperluan manusia yang paling utama

dan rnesti dipenuhi terutama bagi mencapai tahap kesempumaan

kendiri. Kepuasan kerja kepada seseorang individu sarna a& dia

seorang Operator Pengeluaran Wanita atau kerj aya-kerj aya lain

adalah bergantung kepada nil& pekejaan itu mengikut tafsiran atau

penilaian individu itu sendiri. Ketinggian d a i pekerjaan yang

dirasakan oleh seseorang individu itu buleh menyebabkan &a

merasa puas hati, berminat, komited dan devoted kepada

pekerjaannya dan setemsnya dia akan sentiasa mahu rnenjalankan

tugas dan kewajipannya dengan pen& kerelaan hati tanpa sebarang

paksaaan (McGregor, 1960). Dia tidak akan berpindah ke ja .

Page 15: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

Aspek kepuasan kerja yang dibincangkan inilah yang merupakan

topik yang sangat rnenarik perhatian untuk dibuat kajian dan

pastilah ia pula bergantug kepada dua faktor yang utama iaitu

fakctor organisasi dan faktor demogafi. Mengikut Smith dan

Rakan-rakan (1 975) dalam pembentukan Alat Soal Selidik Job

Descrpive Jlndex (JDI), aspek yang dikaji addah faktor gaji,

pangkat, suasana ke ja , penyeiiaan dan teman sekerja. Di samping

itu faktor demagrafi yang menjadi tumpuan adalah seperti bangsa,

umur, taraf kelayakan perkah- dan lain-lain la@. Menunrt

McGregor (1 960) f agi, nilai-nilai tersebut adalah sej ajar dengan

fitrah manusia untuk mendapat kepuasan keja Hal ini demkian,

adalah kerana setiap manusia rnemiliki tabie secara semula ja&nya

seperti berikut:

1. Manusia gemas &an pekerjaannya terutama sekali apabila

peke rj aanya dibuat secara sukarela.

2. Manusia gemar menjadikan d i ~ y a berusaha memenuhi

matiamat yang hendak dicapainya dan seterusnya dapat

memenuhi kepuasan egonya

3. Manusia suka menerima dan memikul tanggmgjawab yang

sesuai dan serasi dengan kehendaknya, maka ia akan rnenjadi

faktor pendorong yang kuat untuk menjawat jawatan tersebut.

Page 16: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

Lantaran itu, tesis ini dirancang untuk mengkajj dan

membincangkan isu kepuasan kerja tetapi khusus kepada kepuasan

keja di kalangan Operator Pengeluaran Wanita yang sedang

bekeja di Kilang Carsem Semiconductor Sdn. Bhd., lpoh Perak

Darul Ridzuan. Sebenamya Operator Pengeluaran Wanita ini j uga

adalah warga-warga yang turut bersama-sama memberikan

sumbangan terhadap kernajuan dan kemakmwan negara ktta.

Fenomena dan keadaan keijaya mereka sebagai Operator

Pengeluaran Wanita jugi patut difahami dan mketahui secara yang

lebih ilmiah agar orang ramai tidak melihatnya dengan pandangan

yang kabur dan tidak tepat yang sering merimbulkan isu semasa

yang digembar-gembur oleh media masa.

Kilang elektranik ini menghasilkan komponen elektronik litar

bersepadu atau intergrated circuit. Pembuatan komponen ini tidak

rnemerlukan pekerja yang berkemahiran terlalu tinggi tetapi lebih

memerlukan pekerja yang memiliki t umpw dan perhatian yang

teliti, kesungguhan bekerja dm kesabaran dalam rnenghadapi

sebarang kernitan. Oleh sebab itu, kebanyakan Operator

Pengeluaran kilang elektronik ini terdiri daripada peke rja-peke rja

wanita yang secara semulajadinya mempunyai sifat-sifat yang

sedemikian rupa seperti yang dinyatakan tadi. Ja&, senario yang

Page 17: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

wujud sekarang ini ialah terdapat ramai Operator Pengeluaran

Wanita di kilang elektronik ini terdiri daripada gadis-gadis rernaja

dan wanita-wanita. Merekalah yang berpakaian berwama bi ru

rnuda dan rnenaiki bas kilang yang juga benvarna serupa. Mereka

inilah yang menjadi nadi penggerak utama menpi sernua jawatan

Operator Pengeluaran Wanita untuk menghasilkan produk kilang

etektronik ini, seterusnya menja& penyumbang utama bagi

rneningkat dan rnemantapkan lag pencapaian ekonomi negara.

Banyak iklan yang &siakan melalui akhbar tempatan, brosur-

brosur, siaran radio dan pada kain-kain rentang yang diikat pada

pagar hlang berkenaan dan pada pagar bangunan-bangunan lain

mtuk menghebahkan kekosongan jawatan ini. Mengikut iklan

tersebut syarat minima yang diperlukan hanyalah setakat tamat

sekolah rendah iaitu lulus darjah enam atau lulus Sijil Rendah

Pelajaran atau SRP atau lulus Penilaian Menengah Rendah atau

PMR. Tetapi walau bagaimanapun, terdapat ramai Operator

Pengeluaran Wanita yang bekerja di kilang tersebut memililn

kelulusan-kelulusan lain sama ada lebih rendah atau lebih tinggi

danpada kelulusan tersebut.

Page 18: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

Mengikut iklan khusus yang dikeluarkan oleh kilang tersebut gaji

permulaan yang ditawarkan kepada Operator Pengeluaran Wanita

yang baru bekeja adalah sebanyak RM 560.00 sebulan. Di samping

itu, mereka juga akan menikmati beberapa faedah sampingan lain

yang menarik seperti elauns syif, elauns rnakan, e l m

pengangkutan, bonus kehadiran, kenaikan gaji selepas pengesahan,

kenaikan gaji dua kali setahun, bonus tahunan, peluang kenaikan

pangkat dm gaji. Mereka juga diberikan kemudahan asrama yang

lengkap, penganghtan disediakan, pakaian seragam percuma,

surau dalam bangman, kantin berhawa dingn. Di samping itu,

mereka juga boleh mendaptlam perkbidmatan klinik 24 jam &lam

kilang, perMudmatan perubatan percuma, cuti berkahwfn, cuti

kelahiran, cuti ehsan, suasana keja yang selesa dan selamat,

simpanan KWSP, kemudahan berekreasi dan lain-lain la@.

Tawaran yang diiklankan oleh lalang tersebut nampaknya telah

menarik minat wanita-wanita unkuk menj awat j awatan sebagai

Operator Pengeluaran Wanita dan bekerja di kilang tersebut.

Mereka sudah tentu dapat menikmati ganjaran dm segala

kemudahan yang ditawarkan seperti yang lMankan oleh kilang

tersebut.

Page 19: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

Adalah dijangkakan dan rnungkin terdapat beberapa faktor tertentu

yang mendorong remaja-remaja perempuan dan wanita-wanita ini

tertarik hati, berminat dan rela hati mtuk bekerja sebagai Operator

Pengel w ~ a n W anita di ki tang-kilang, khususnya di kilang Carsem

Semiconductor Sdn. Bhd. ini.

1.2 Pernyataan Masalah

Kilang Carsem Semiconductor Sdn. 3 hd., Kawasan Perusaham

Taman Meru, Ipoh, Perak D m l kdzuan sering kali rnengiklankan

tawaran jawatan kosong melalui siaran radio, surat W a r , brosur-

brosur dan pada kain-kain rentang di tempat-tempat strategik. Ini

mesti a& sebabnya yang tertentu Sebagai contohnya, kilang

tersebut telah pun membuat pengiklanan tawaran jawatan kosong

&lam &bar Mingguan Malaysia pada Ahad, 18 Jun, 1997 seperti

lampiran. Mengikut iklan tersebut temuduga terbuka Qalankan di

beberapa buah bandar di negeri Perak seperti Teluk Intan, Kuala

Kangsar, Taiping, Sitiawan, Grik dan ipoh. Ini menunjuMcan ada

kemungkinan kilang tersebut mengalami kekurangan tenaga

pekerja dm rnemerlukan pekerja-pekerja barn wtuk bekerja di

kilang tersebut sebagai Uprator Pengeluaran Wanita. Mas&a.n

kilang yang sudah beroperasi sejak bulan April, 1992 rnasih

Page 20: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

kekurangan pekerjanya. Ini mesti disebabkan oleh berlakunya

penamatan perkhi dmatan sebil angan Operator Pengel uaran Wanita

dari pada bekerja di kilang tersebut. Puncanya mungkin pelbagai ,

seperti mendapat tawaran pendapatan yang lebih lumayan dari

tempat kerja lain, suasana keja di tempat lain lebih selesa, wujud

pengiktirafan peke jaan di ternpat lain, ke j a lebih te jamin di

ternpat lain, bent& perhubungan sesama peke rja, bentuk hubungan

orang atasan atau penyelia dengan pekerja, tawaran faedah

sampingan di tempat lain lebih menarik dan sebab-sebab lain.

Tetapi puncanya yang sudah pasti yang boleh disimpulkan di sini

ialah tidak terdapatnya kepwan kerja di kalangm Uperator

Pengeluaran Wanita yang bekerja di kilang tersebut. h lah yang

mernbuatkan mereka berpindah kerja dan tempat kerja

Di samping itu terdapat juga kejadian & mana berlakunya kes-kes

ponteng keja, mendapat cuti salut yang kerap, datang lewat,

pergaduhan, tidak mahu mengikut peratwan dm arahan, mencoteng

dindingainding tandas, merosskkan harta kepunyaan kilang dan

lain-lain yang diiakukan oleh pekerja. Ini juga menunjukkan

wujudnya rasa tidak puas hati pekerja terhadap pekejaannya. Kes

ini boleh dikaitkan dengan satu teori kepuasan kerja iaitu Teori Dua

Page 21: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

Faktor oleh Herzberg dan Rakan-rakan (1959) yang rnelibatkan

falitor hygiene.

Lagi pun kebanyakan kajian yang dibuat berkaitan dengan kepuasan

ke j a adalah dibuat ke atas respondennya yang terdiri daripada

Pegawai-pegawai Perkhidmatan Pendidikan di bawah Kementerian

Pendidikan Malaysia. ini adalah berdasarkan penulisan tesis yang

tidak diterbitkan seperti yang tei-&pat dalam bibliografi kajian ini.

Kebanyakan penyelidikan tentang kepuasan kerja yang dikaji dan

dibuat ke atas sama a& di kdangan Pengetua Maktab Pergwuan,

Pengetua sekolah menengah, Guru Besat sekolab rendah, Pensyarah

Universiti, Pensyarah Maktab atau pun pelbagai golongan gum

yang sedang berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.

1.3 Matlamat Kajian

Kajian ini bermatlamat mhrk memperlihatkan satu gambaran,

keadaan, fenomena atau paling utama sekali tahap kepuasan kerja

di kalangan Operator Pengeluaran Wanita yang bekeja di Kilang

Carsem Semiconductor Sdn. Bhd, Kawasan Perusahaan Taman

Mem, Perak D a d Ridzuan.

Page 22: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

Kajian ini juga bematlamat untuk memperlihatkan perkaitan

faktor-faktor organisasi dan faktor-faktor demografi terhadap

kepuasan ke ja. Tiga faktor organisasi sebagai pembolehubah tidak

bersandar di beri turnpuan iai tu faktor gaj i, faktor suasana kerj a dan

faktor kenaikan pangkat serta empat faktor demografi sebagai

pembolehubah bebas tidak bersandar iaitu kelulusan, bangsa, umur

semasa dm pengalaman telah hfokuskan.

Di samping itu juga, kajian ini bematlamat untuk memperlihatkan

faktor-fahktor pembolehubah tidak bersandar yang paling dominan

dan yang lemah yang mempenganthi kepuasan keja Operator

Pengeluaran Wanita secara kese~wuhamya. Kelima-lha faktor

organisasi iaitu faktor gaji, faktor kenaikan pangkat, faktor suasana

ke ja, faktor penyelia dan faktor ternan sekerja diberikan tumpuan

utama.

Akhir sekali kajian ini juga bermatlamat untuk rnernperlihatkan

perbezaan kepuasan ke j a beberapa faktor dernografi pilihan.

Enam faktor demografi sebagai pernbolehubah tidak bersandar

bebas diberi tumpuan iaitu bangs responden, umur sernasa,

kelulusan, taraf perkahwinan, pengalaman beke j a dan taraf

peke jam.

Page 23: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

1.4 Objektif KPjian

Objekti f-objekti f utama kaj ian ini adalah seperti berikut:

1. Kajian ini dibuat untuk rnengukw dan rnemperlihatkan &hap

kepuasan ke j a wanita-wanita yang beke j a sebagai Operator

Pengelmiran Wanita Q Kilang Carsem Semiconductor Sdn.

Bhd., Kawasan Perusahaan Taman Mew, Jelapang, Ipoh,

Perab D d R i m

2. Kajian ini juga dijalankan untuk mengetahui dan

memperlihatkan perkaitan beberap faktor demografi dengan

faktor organisasi pilihan iaini kelulusan dengan gaji, bangsa

dengan suasana kerja dm umur serta pengalaman dengan

kenaikan pangkat ke atas kepuasan kerja Operator Pengeluaran

Wanita yang bekerja ch kitang tersebut.

Kajian ini juga dijalankan untuk mengenalpasti dan

memperlihatkan faktor organisasi sama a& faktor gaji,

kenaikan pangkat, suasana keja, penyelia atau teman sekerja

yang paling dominan dan lemah sekali yang mempengaruhi

kepuasan kerja bag Operator Pengeluaran Wanita secara

keseluruhannya.

Page 24: Kepuasan Di Kalangan Operator Pengeluaran Kajian Salah ... kerja di kalangan operator... · Kepuasan Kerja Di Kalangan Operator Pengeluaran Wanita. Satu Kajian Kes Di Salah Sebuah

4. Kajian ini juga dibuat untuk mengetahui dan memperlihatkan

sama ada terdapat perbezaan kepuasan kerja yang signifikan

atau tidak berdasarkan enam faktor demografi di antara bangsa

responden, urnur semasa, kelulusan, taraf perkahwinan,

pengalaman bekerja dan taraf pekerjaan sarna ada tetap atau

sementara bagi Operator Pengeluaran Wanita yang bekerja di

kilang tersebut.