keperluan perisian

30
KEPERLUAN PERISIAN

Upload: muhammad-ismail

Post on 10-Jul-2015

103 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Keperluan perisian

KEPERLUAN

PERISIAN

Page 2: Keperluan perisian

PERISIAN KOMPUTER PELAYAN

Page 3: Keperluan perisian

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

• Mendefinisikan sistempengoperasian rangkaian bagiperisian pelayan.

• Menyatakan nama pelbagai perisianpengoperasian rangkaian

• Menyatakan fungsi pelbagaiperisian.

Page 4: Keperluan perisian

Perisian Komputer Pelayan

Komputer pelayan di dalam rangkaiankomputer di pasang dengan perisianSistem Pengoperasian Rangkaian (NOS)

ia dicipta untuk mengawal danmenyelaras aktiviti antara komputerdalam rangkaian seperti komunikasielektronik.

Sumber di sini merujuk kepadaperkakasan, perisian, data danmaklumat.

Page 5: Keperluan perisian

Kedudukan komputer pelayan

Page 6: Keperluan perisian

Sistem PengoperasianRangkaian (NOS)

Rangkaian komputer, komputer yang mengawal maklumat atau sumber dikenalisebagai komputer pelayan, manakala komputer yang menggunakan maklumat atausumber dikenali sebagai pelanggan.

NOS mengawal dan menguruskan semua aktiviti yang dijalankan oleh pelbagai komputer disepanjang rangkaian

Ia juga bertindak sebagai pengarah dalam memastikan perjalanan rangkaian ke atasfail atau pangkalan data dapat berjalan dengan sempurna dan bersistematik.

Page 7: Keperluan perisian

Komputer pelayan mengawalkomputer pengguna

Page 8: Keperluan perisian

Tugas-tugas NOS

Mengawal trafik data pada rangkaian

Membenarkan dan menghalang perpindahan data antara stesen kerja.

Menguruskan permintaan layanan pencetak.

Mengurus permintaan dan pesanan antara pengguna rangkaian.

Page 9: Keperluan perisian

Contoh-contohSistem

PengoperasianRangkaian

Microsoft Windows Server

Apple Server UNIX

Page 10: Keperluan perisian

Microsoft Windows Server

Dikeluarkan oleh Microsoft Corporation

Versi Windows 2000 ditambahkandengan kecekapan yan g menyediakanprogram perisian berkuasa tinggi.

Berupaya memenuhi pelbagai tugasmelibatkan perangkaian.

Page 11: Keperluan perisian

Versi windows server

Page 12: Keperluan perisian

Apple Server

Dikeluarkan oleh Apple Computer’s Solution

Ia memuatkan 2 program perisian termasukpelayan dan stesen kerja

Ia dapat menyokong pelbagai tugasan danperkhidmatannya dapat memenuhi keperluansetiap pengguna secara serentak.

Page 13: Keperluan perisian

Version apple server

Page 14: Keperluan perisian

UNIX

Dibangunkan pada awal 1970an oleh parasaintis dari makmal Bell.

Ia mengendalikan jumlah transaksi yang banyak pada satu-satu masa.

Ia dapat bekerja dengan pelbagai CPU yang menggunakan multiprocessing.

Page 15: Keperluan perisian

Aktiviti

Nyatakan definisi SistemPengoperasian Rangkaian danfungsinya, berikan contoh lain NOS?

**buat dalam Frog VLE > padlet 4IT

Page 16: Keperluan perisian

PERISIAN PELANGGAN

Page 17: Keperluan perisian
Page 18: Keperluan perisian

PERISIAN PELAYAR WEB (WEB BROWSER)

• Perisian aplikasi yang membolehkanpengguna akses dan memaparkanlaman web.

Page 19: Keperluan perisian

Fungsi Pelayarweb

Terima danpapar maklumat

daripadainternet

Membolehkan perhubungan dengan sistem

berasaskan pelayan

Memaparkan dokumen elektronik

Muat turun dan muat naik maklumat

E-mel

Page 20: Keperluan perisian

Perisian pelayar web

Page 21: Keperluan perisian

UTILITI RANGKAIAN

Traceroute adalah kemudahan rangkaian yang digunakan untukmenunjukkan laluan yang diambil oleh paket data melaluirangkaian Protokol Internet (IP).

Page 22: Keperluan perisian

Emel Pengguna

Aplikasi yang dipasang pada komputer untuk membolehkan penggunamenghantar, menerima dan menguruskan e-mail tanpa perlumembuka pelayar web

Antara Kelebihan- membolehkan pengguna melihat mel dalam mod bukan dalam talian (offline).

Page 23: Keperluan perisian
Page 24: Keperluan perisian

MS OUTLOOK MAIL

Page 25: Keperluan perisian

THUNDERBIRD

Page 26: Keperluan perisian

MULBERRY

Page 27: Keperluan perisian

Emel Pengguna

Page 28: Keperluan perisian

File Transfer Protokol (FTP) Pengguna• Digunakan untuk menghubungkan

antara dua buah komputer melaluirangkaian internet.

• Pengguna dapat pindahkan fail skalabesar serta dapat beri arahan kepadakomputer lain.

• Contoh: – FileZila FTP– SmartFTP– Cute FTP– CoffeCup FTP

Page 29: Keperluan perisian

Aktiviti

Jawab soalan

Page 30: Keperluan perisian

Kesimpulan

Keperluan Perisian

Perisian KomputerPelayan

Sistem PengoperasianRangkaian

Perisian KomputerPelanggan

Perisian Pelayar Web

Emel Pengguna

FTP pengguna