kepelbagaian murid dan implikasinya kepada pelaksanaan kurikulum

Click here to load reader

Post on 05-Jul-2015

2.971 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Sebagai bakal guru, anda perlu tahu bahawa setiapindividu itu mempunyai budaya, latar belakangkeluarga dan tahap sosioekonomi yang berbeza-beza. Dalam konteks kepelbagaian ini, pertumbuhan danperkembangan seseorang murid itu mempunyaikesan yang sangat kuat dalam menyusuri aruspembelajaran mereka. Kepelbagaian murid ini memberikan satu impak yangsangat penting kepada murid untuk mencapaikejayaan daripada hasil pembelajaran mereka disekolah.

2. VIDEO 3. Oleh yang demikian, pemahaman yangmendalam akan kepelbagaian murid yangwujud sekarang bukan hanya dilihat dari segitahapa pembelajaran mereka sahaja. Guru-guru seharusnya memberikanpemerhatian yang teliti terhadap faktor-faktorkepelbagaian murid mereka seperti yangdinyatakan sebelum ini. 4. Gaya pembelajaran berbeza Tahap kognitif Jenis psikologi Kepintaran murid Pendekatan pembelajaran Perbezaan bakat 5. Kepelbagaian murid ini akan membawa kesankepada pembentukan kurikulum kebangsaan. Apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum ? Secara etimologi, kurikulum (curriculum)berasal dari bahasa Yunani, iaitu curir dancurere yang bermaksud ruang tempat di manapembelajaran berlaku. 6. Mengikut Akta Pendidikan 1996, kurikulummerupakan suatu program pendidikan yangtermasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulumyang merangkumi : Pengetahuan Kemahiran Norma Nilai Unsur kebudayaan dan kepercayaan 7. Kurikulum yang digubal adalah untuk membantuperkembangan seseorang murid dengansepenuhnya dari segi jasmani, emosi, rohani danintelek. Di samping itu, nilai-nilai moral yang diingini kearah kesempurnaan terhadap pemerolehan ilmupengetahuan dapat dipertingkatkan. Segala perancangan kurikulum yang telahdirancang dan ditentukan oleh pihak sekolahataupun pihak atasan KPM, bertujuan untukmemberikan peluang pembelajaran danpengalaman positif dan negatif kepada murid. 8. Dalam konteks pendidikan di Malaysia,perancangan dan pembentukan kurikulum KBSRdan KBSM adalah berdasarkan kepada falsafahdan matlamat pendidikan negara. Kurikulum merupakan asas penting dalampendidikan sesebuah negara. Justeru, Malaysia sebagai sebuah negaramembangun memerlukan suatu kurikulum yangkemas dan sesuai bagi mewujudkan sistempendidikan yang dinamik. 9. Dalam kurikulum kebangsaan, SistemPendidikan Kebangsaan telah dipertingkatkanseperti berikut : Pendidikan prasekolah Pendidikan rendah Pendidikan menengah Pendidikan lepas menengah Pendidikan tinggi 10. Kurikulum kebangsaan telah menggariskan tigaaspek penting dalam sistem pendidikan di negarakita iaitu : Wajib guna kurikulum yang sama di semuasekolah Struktur dan sistem pentadbiran pendidikankebangsaan selaras dengan Akta Pendidikan1996. Tugas dan tanggungjawab Menteri Pelajaranterhadap pembangunan sistem pendidikankebangsaan lebih meluas. 11. Perubahan dalam kurikulum berlakudisebabkan oleh beberapa faktor :1. Untuk penambahbaikan2. Berdasarkan penilaian semasa3. Akibat faktor persekitaran4. Kepelbagaian murid5. Terbentuknya FPK 12. FPK menjadi faktor utama yangmempengaruhi pengubahsuaian kurikulumberpusat. Pelaksanaan FPK jelas berasaskan kepadakepelbagaian murid dan memberikan implikasiyang besar terhadap pengubahsuaiankurikulum. KBSR dan KBSM merupakan hasil perubahankurikulum yang diaspirasikan dalam FPK. 13. Secara ringkasnya, antara perubahan yang jelasterdapat dalam KBSR dan KBSM ialah : Kesepaduan dan keseimbangan dalam sukatanpelajaran yang digubal. Penerapan nilai murni untuk melahirkan insan yangseimbang. Program pendidikan yang menitikberatkan pendidikanumum diperkenalkan. Penekanan diberikan kepada pendidikan teknik danvokasional. 14. Penekanan juga diberikan kepada bahasa merentasikurikulum. Pemupukan budaya sains dan teknologi terusditekankan. Pemupukan budaya keusahawanan. Pengukuhan dan perluasan bahasa Melayu. Peningkatan pendedahan dan penguasaan bahasaInggeris. Penekanan kepada melahirkan individu yangberkeyakinan tinggi dan berdikari. 15. Tuntutan masyarakat Proses politik Dasar pemerintahan Proses pembentukan nilai Faktor sosial Potensi murid 16. Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikutkehendak dan desakan masyarakat. Masyarakat juga menentukan samada kurikulum itusesuai atau pun tidak dengan kehendak mereka. Misalnya dalam masyarakat industri, pendidikanharusmempunyai strategi terhadap ciri-ciriekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakattersebut. Manakala dalam masyarakat pertanianpula, ciri-ciri kurikulumnya adalah berbeza. 17. Proses politik juga mempengaruhi perubahankurikulum. Buktinya setiap kali pucuk pimpinan sesebuahnegara itu bertukar, maka setiap kali itulahkurikulum pendidikan akan dikaji semula. Kurikulum pendidikan menjadi saluran penting bagisetiap badan pemerintahan menguatkan pengaruhmereka. Kerajaan bertanggungjawab menetapkan DasarPendidikan Negara sejajar dengan hasratpemerintah. 18. Masalah keruntuhan moral dan jenayah dikalangan remaja dan murid-murid semakinmeningkat. Menyedari hakikat ini, negara telah mewujudkanFalsafah Pendidikan Negara yang bertujuanmemperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkaninsan yang harmonis dan seimbang dari segiintelek, rohani, emosi dan jasmani. 19. Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dankeperluan asas yang melibatkan kehendak sepertikeselamatan, kasih sayang, bermasyarakat dankehendak penyempurnaan kendiri. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapatmemberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agarkehendak dan keperluannya sebagai murid danindividu dapat dipenuhi. Ini bermakna, kurikulum yang dibentuk akanmenyediakan segala ilmu pengetahuan dankemahiran yang merangsang perkembangan potensimereka secara menyeluruh iaitu merangkmi intelek,jasmani, rohani dan sosial( Ee Ah Meng, 1995). 20. Sentralisasi kepakaran dari pusatMelibatkan kepakaran dari seluruh negara dandibuat di peringkat Kementerian Pelajaran. fokus kepada kepelbagaian individupasukan yang ditubuhkan perlu mengambil kirakepelbagaian murid untuk untuk disesuaikandengan perkembangan kurikulum yang akandibentuk. 21. pelaksanaan di daerah dan sekolah -pejabat pelajaran di peringkat daerah telah diberi kuasa oleh pentadbiran pusat untuk menjalankan sebahagian daripada aktiviti pelaksanaan dan pentadbiran kurikulum.-di peringkat sekolah pula, jawatankuasa kurikulum yang dibentuk menentukan aspek kualiti dan produktiviti pengajaran dan pembelajaran-penyelaras setiap tingkatan bertugas mengenalpasti prestasi akademik melalui peperiksaan dalaman. 22. Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian dan sikapPenghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai Kemanusiaan -Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan danalam sekitarsetempat, negara dan global -Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan 23. Ketrampilan diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Fizikal dan estetika -Perkembangan jasmani dan kesihatan untukkesejahteraan diri -Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat danapresiasi Literasi sains dan teknologi -Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikapsaintifik -Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik -Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskanteknologi