kepelbagaian etnik dan kerencaman budaya

Download kepelbagaian etnik dan kerencaman budaya

Post on 13-Feb-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 kepelbagaian etnik dan kerencaman budaya

  1/22

  ISI KANDUNGAN

  Kepelbagaian etnik,kerencaman budaya serta kemajmukan masyarakat merupakan

  cabaran ke arah melahirkan perpaduan di Malaysia. Sejauhmanakah anda bersetuju

  dengan pernyataan ini. uraikan dengan c!nt!h"c!nt!h yang rele#an.

  $.% &engenalan

  1

  BIL. PERKARA MUKA SURAT

  1.0 Pengenalan 2

  2.0 Analisis cabaran dalam mengekalkan perpad an ka m di

  Mala!sia

  "

  2.1 #abaran dari s d $ Pendidikan " % &

  2.2 #abaran dari s d $ Keb da!aan & ' (

  2." #abaran dari s d $ P)li$ik ( ' *

  2.+ #abaran dari s d $ ek)n)mi * ' 10

  2.& #abaran dari s d $ Media S)sial 10 ' 12

  2., #abaran dari s d $ Agama 12 ' 1+

  ".0 Kesimp lan 1+ ' 1&

  R - kan 1, ' 1(

  Lampiran 1* ' 20

  Re leksi 21 ' 2"

 • 7/23/2019 kepelbagaian etnik dan kerencaman budaya

  2/22

  Mala!sia mer pakan seb a/ egara !ang $erkenal dengan kepelbagaian e$nik dan

  ka m. Melal i kepelbagaian e$nik dan ka m inila/ !ang me - dkan kepelbagaian b da!a

  ba/asa agama dan ada$ resam. Terdapa$ lebi/ *0 ka m di sel r / Mala!sia. 3aripada

  kesel r /an ka m !ang $erdapa$ di Mala!sia $erdapa$ $iga ka m $ama !ang d)minan iai$

  Mela! #ina dan India. Men r $ Ralp/ Lin$)n 415",6 belia meli/a$ mas!araka$ sebagai

  7kel)mp)k man sia !ang $ela/ c k p lama /id p bersama dan saling beker-asama se/ingga

  dapa$ meng)rganisasikan diri dan mele$akkan diri mereka sebagai kesa$ an s)sial !ang

  memp n!ai ba$as%ba$as $er$en$ 8 49amida/ Abd l Ra/man 4p6 )rlin A/mad S/a/ R)lla/

  Abd l :a/ab 20056. 3e inisi lain bagi mas!araka$ ma-m k iala/ ;sa$ k mp lan man sia

  !ang $erdiri daripada pelbagai r mp n bangsa $ela/ memben$ k sa$ kesa$ an k/ s sn!a

  dalam aspek p)li$ik s)sial dan ek)n)mi di ses a$ $empa$ dan ka asan bagi memben$ k

  sa$ k mp lan !ang bersa$ pad dan /arm)niaman pemerin$a/an Bri$is/ lagi sis$em

  pendidikan s da/ di$erapkan. am n begi$ pada ak$ i$ berlak n!a

  2

 • 7/23/2019 kepelbagaian etnik dan kerencaman budaya

  3/22

  pengasingan pendidikan mengik $ ka m seper$i sek)la/ ?ernak lar Mela! #ina

  dan India iai$ sek)la/ Mela! bagi )rang mela! sek)la/ #ina bagi )rang cina

  dan sek)la/ Tamil bagi )rang india 49) 9 i Ling 200+6 . Sek)la/ %sek)la/?ernak lar ini memp n!ai kepen$ingan $ersendiri bagi se$iap ka m a$a e$nik

  $erseb $. Ini men!ebabkan perpad an ka m s kar n$ k di capai pada ke$ika i$ .

  am n selepas kemerdekaan 15&( Mala!sia dianggap sebagai seb a/ egara

  bar !ang gemilang dan $era$ r. =le/ i$ pelbagai sa/a di-alankan bagi

  memar$aba$kan lagi sek$)r pendidikan egara. An$aran!a iala/ Ak$a Pela-aran

  15,1 dapa$ dili/a$ sebagai sala/ sa$ sa/a m rni kera-aan bagi meningka$kan

  lagi m $ pendidikan egara. Melal i pendidikan - ga mer pakan kaeda/ $ama

  !ang memban$ dalam memperk k /kan perpad an an$ara ka m di Mala!sia.

  Pendidikan di Mala!sia - ga adala/ s a$ sa/a ber$er san ke ara/memperkembangkan lagi p)$ensi indi?id secara men!el r / dan bersepad

  n$ k me - dkan insan !ang seimbang dan /arm)nis dari segi in$elek r)/ani

  em)si dan -asmani berdasarkan keperca!aan dan kepa$ /an kepada T /an.

  Usa/a ini adala/ bagi mela/irkan rak!a$ Mala!sia !ang berilm penge$a/ an

  berke$erampilan berak/lak m lia ber$angg ng-a ab dan berke pa!aan

  mencapai kese-a/$eraan diri ser$a memberi s mbangan $er/adap ke/arm)nian

  dan kemakm ran kel arga mas!araka$ dan egara [email protected] a/ Pendidikan

  Kebangsaan Kemen$erian Pendidikan Mala!sia6.

  am n begi$ cabaran dalam pendidikan masi/ lagi keli/a$an ala p n

  selepas kemerdekaan Mala!sia. Ini kerana persek)la/an pelbagai aliran a$a p n

  ber)ren$asikan ka m masi/ gia$ di-alankn. Seper$i sek)la/ kebangsaan 4SK6

  sek)la/ -enis kebangsaan cina 4S K#6 dan sek)la/ -enis kebangsaan Tamil

  4S KT6. Sek)la/%sek)la/ ini masi/ mendapa$ samb $an dan galakan daripada

  mas!araka$ kerana masi/ - dn!a perasaan bagi memper$a/ankan ba/asa

  ib nda mereka masing%masing. Tidak dina ikan ba/a a dari s d $ p)larisasidalam kalangan pela-ar dapa$ dili/a$ ba/a a masi/ lagi $erdapa$ ke$erasingan

  pada peringka$ sek)la/ renda/ kerenggangan pada peringka$ sek)la/ menega/

  dan ins$i$ $ penga-ian $inggi a am 4IPTA6 ser$a ins$i$ $ penga-ian $inggi s as$a

  4IPTS6.

  Keadaan ini men! karkan lagi pr)ses bagi mengekalkan perpad an

  dikalangan ka m !ang pelbagai dan nilai%nilai bagi mem p k semanga$ keki$aan

  di negara Mala!sia $idak dapa$ di$erapkan dengan berkesan kerana masi/ lagi

  $erdapa$ - rang di an$ara sem a ka m. Si$ asi ini dapa$ dikai$kan dengan is

  3

 • 7/23/2019 kepelbagaian etnik dan kerencaman budaya

  4/22

  perpad an !ang berlak apabila ka m selain ka m Mela! $idak berp as /a$i

  apabila di$e$apkan k )$a bagi kemas kan pela-ar ke Ins$i$ $ Penga-ian Tinggi

  4IPTA6. Pene$apan k )$a ini akan memberikan kelebi/an kepada )rang Mela!

  bagi mener skan penga-ian ke peringka$ !ang lebi/ $inggi. Keadaan ini dianggap

  $idak adil dan men $ p pel ang bagi ka m%ka m lain !ang - ga memp n!ai

  pencapaian $erbaik dalam pela-aran mereka.

  Selain i$ is per n$ kan biasis a pela-aran - ga men-adi $)pik /anga$ !ang

  diperdeba$kan )le/ mas!araka$. Is ini - d apabila seper$i !ang ki$a ke$a/ i

  )rang Mela! sen$iasa diberikan ke $amaan dalam sec$)r pendidikan. =le/ i$

  dalam is per n$ kan biasis a perkara !ang sama $ r $ $er-adi. Ini menimb lkan

  perasaan $idak p as /a$i ka m lain kerana bagi mereka kela!akan penerimaan

  biasis a $er$akl k kepada pencapaian mereka dari s d $ akademik danb kann!a di k r a$as dasar perka man. Perkara ini sediki$ seban!ak

  memberikan impak kepada perpad an egara. 3isamping i$ dapa$ ki$a li/a$

  ba/a a sis$em pendidikan !ang di-alankan kini lebi/ $er$ mp ke ara/

  pen!ediaan indi?id bagi memen /i keperl an gl)bal. Sis$em pendidikan ini ama$

  pen$ing bagi men-amin kema- an seseb a/ egara. Apabila mas!araka$ di la$i/

  n$ k ma/ir dalam seseb a/ bidang secara $idak langs ng ia men! mbang

  keara/ kema- an egara.

  am n -ika seseb a/ egara /an!a memen$ingkan pendidikan bagi

  pen!ediaan indi?id bagi memen /i keperl an gl)bal sa/a-a adaka/ ia mamp

  n$ k men-adikan Mala!sia seb a/ egara !ang ma- dan dilengkapi dengan

  ke/arm)nian ser$a keamanan 3ik/ a$iri akiba$ daripada i$ mas!araka$ akan

  beranggapan ba/a a sa$ %sa$ n!a perkara $erpen$ing iala/ pendidikan keara/

  memen /i keperl an gl)bal dan b kann!a secara kesel r /an. B kankan ia

  lebi/ m da/ -ika di-alankan dengan menerapkan sekalig s aspek perpad an

  dalam pendidikan. Secara $idak langs ng / b ngan an$ara ka m dapa$

  dirapa$kan. =le/ sebab i$ peman$a an /endakla/ di-alankan bagi mengelakkan

  berlak n!a ke$idakseimbangan dari aspek perpad an dan kenegaraan.

  3i samping i$ pada masa kini dapa$ dili/a$ ba/a a masi/ ada lagi para ib

  bapa !ang $idak memberikan keperca!aan mereka n$ k meng/an$ar anak%anak

  mereka ke Sek)la/ Kebangsaan. Mala/ mereka lebi/ !akin dengan meng/an$ar

  anak%anak mereka ke Sek)la/ enis Kebangsaan kerana mereka merasakan

  ba/a a s$r k$ r pendidikan di sek)la/ $erseb $ dapa$ dan mamp n$ k

  men-amin kecemerlangan akademik bagi anak mereka. Ini mengakiba$kan

  4

 • 7/23/2019 kepelbagaian etnik dan kerencaman budaya

  5/22

  perga lan an$ara pela-ar men-adi lebi/ $er/ad dan semakin s kar dalam

  mem p k perpad an di an$ara mereka.

  Ki$a dapa$ meli/a$ semanga$ perka man ini di dalam is ba/asa di mana

  $a/ n 15,, kira%kira 1200 per$ b /an ke$ r nan #ina men-alankan kempenmeng $ip $anda$angan men n$ $ s pa!a ba/asa #ina di-adikan sala/ sa$ dari

  ba/asa rasmi negara. Is !ang berkai$an dengan perancangan n$ k

  me - dkan Sek)la/ :a asan. Mas!araka$ #ina !ang di akili )le/ par$i p)li$ik

  #ina $ela/ menen$ang pen b /an sek)la/ ini dengan menga$akan ba/a a

  iden$i$i rak!a$ #ina akan /ilang sedangkan pe - dan sek)la/ $erseb $ akan

  me - dkan perpad an an$ara mas!araka$. Selain i$ is dem)ns$rasi !ang

  di-alankan )le/ pela-ar UITM. Ada ak/bar melap)rkan se/ingga &000 pela-ar

  UITM berk mp l di /adapan pe-aba$ Men$eri Besar. Ini ber/ b ng denganken!a$aan Men$eri Besar Selang)r K/alid Ibra/im kerana mencadangkan 10

  pera$ s k) $a pela-ar UiTM dib ka kepada b kan b mip $era dan pela-ar asing.

  '.' (abaran dari sudut kebudayaan

  Keb da!aan !ang pelbagai - d apabila man sia /id p di dalam ses a$

  kel)mp)k mereka akan lebi/ krea$i dan in)?a$i . Un$ k memen /i keperl an

  /id p se/arian mereka $ela/ meng/asilkan keb da!aan sama ada berben$ k

  ma$erial a$a p n b kan ma$erial. :ala bagaimanap n keb da!aan !ang $er/asiladala/ berbe>a di an$ara mas!araka$. ini kerana se$iap mas!araka$ memp n!ai

  keperl an mereka masing%masing. am n begi$ se$iap ka m memp n!ai

  perbe>aan dari s d $ agama Ba/asa dan ada$ !akni men-adi an$ara cabaran

  !ang di/adapi bagi mengekalkan perpad an mas!araka$ ma-m k kini. Tidak

  sem a indi?id dapa$ menerima dan mema/ami perbe>aan keb da!aan agama

  dan ada$. Ini mer pakan an$ara cabaran bagaimana /endak mengekalkan

  perpad an melal i s d $ keb da!aan. Masi/ berlak apabila sese$enga/

  mas!araka$ /an!a memen$ingkan agama keb da!aan dan ada$ ka mn!a sa/a-ab kan berk)ngsi dan ber$ kar penge$a/ an dengan ka m lain.

  3alam masa !ang sama masi/ $erdapa$ $ab ran pend d k mengik $ e$nik. Ini

  dapa$ di b k$ikan melal i s$a$is$ik dalam -ad al 1.". Melal i -ad al $erseb $ ki$a

  dapa$ meli/a$