kementerian pelajaran malaysia · pdf filelaporan jawatankuasa kabinet mengkaji pelaksanaan...

of 168 /168
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Author: ngothuan

Post on 01-Feb-2018

269 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • 1

  KANDUNGANBUKU PANDUAN PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM

  SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH

  Bil. Kandungan Muka Surat

  BAB I PENGUATKUASAAN AKTA PENDIDIKAN 1996

  1. Warta Kerajaan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 5

  2. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan DasarPelajaran 7 hb November 1979 7

  3. Dasar Pendidikan Kebangsaan 1996 8

  4. Akta Pendidikan dan Warta Kerajaan 9

  5. Senarai Surat Pekeliling Ikhtisas 9

  BAB II KONSEP, MATLAMAT, STRATEGI DAN PELAKSANAAN

  6. Konsep 13

  7. Matlamat 138. Strategi 14

  9. PelaksanaanDefinisi 14Hakikat Kokurikulum 15Kandungan Kegiatan Kokurikulum 16Status Pelaksanaan Kokurikulum 16Peruntukan Masa 17Tugas dan Tanggungjawab Guru 18Keberkesanan Kokurikulum 18Kepentingan Kokurikulum 20Isu Pengursan Peruntukan SMK 23

  BAB III PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH

  10. Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 24Skema Pelaksanaan Kokurikulm 25Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum 26

  11. Jenis Aktiviti Kokurikulum 27

  12. Fungsi Aktiviti KokurikulumPengukuhan dan Pengayaan 29Khidmat Masyarakat 31Hobi dan Rekreasi 31Kerjaya 32Perkembangan Diri Individu 32Ciri-Ciri Pelajar Yang Dihasilkan 33

  Perancangan Strategi Pengurusan Aktiviti Kokurikulum 34

 • 2

  BAB IV PROSEDUR TETAP PENUBUHAN PERSATUANBil. Kandungan Muka Surat13. Penubuhan 42

  14. Pelaksanaan 42

  15. Kandungan Fail dan Pelaporan 43

  16. Lawatan dan Perkhemahan 43

  17. LampiranLampiran 1 - Permohonan penubuhan 44Lampiran 2 - Surat kelulusan penubuhan 45Lampiran 3 - Permohonan pengesahan dan pendaftaran 46Lampiran 4 - Perlembagaan Persatuan 47Lampiran 5 - Ahli Jawatankuasa Persatuan 52Lampiran 6 - Aktiviti Utama Persatuan 53Lampiran 7 - Pengesahan dan Pendaftaran 54Lampiran 8 - Perlantikan Guru Penasihat 55Lampiran 9 - Senarai Tugas Guru Penasihat 56Lampiran 10 - Penerimaan lantikan Guru Penasihat 57Lampiran 11 - Penurunan kuasa Ahli Jawatankuasa Persatuan 58Lampiran 12 - Senarai tanggungjawab ahli jawatankuasa 59Lampiran 13 - Permohonan memungut derma/yuran 60Lampiran 14 - Kelulusan memungut derma/yuran 61Lampiran 15 - Pemberitahuan penglibatan pelajar 62Lampiran 16 - Pendaftaran kepada persatuan induk 63Lampiran 17 - Pemberitahuan ketidakhadiran pelajar 64Lampiran 18 - Takwim tahunan persatuan 65Lampiran 19 - Senarai Semak Pengurusan Kokurikulum Sekolah 66Lampiran 20 Senarai Semak Pemantauan & Penyelian(KPM) 72

  BAB V PENGURUSAN PERSATUAN

  18. Latarbelakang, Rasional, Matlamat, Objektif Am dan Khusus 77

  19. PersatuanDefinisi 78Tujuan penubuhan 78Bagaimana menubuhkan 79Pengurusan kewangan 79Pengurusan mesyuarat 81Pengurusan fail 83

  20. LampiranLampiran A - Borang pesanan 85Lampiran B - Baucer bayaran 86Lampiran C - Penyata kewangan tahunan 87Lampiran D - Notis mesyuarat agung 88Lampiran E - Minit mesyuarat agung 89Lampiran F - Surat mesyuarat ahli jawatankuasa 90Lampiran G - Minit mesyuarat ahli jawatankuasa 91Lampiran H - Kertas Projek 92Lampiran I - Laporan tahunan 93Lampiran J - Laporan mingguan 94Lampiran K - Senarai Semak Pengurusan Kelab/Persatuan 95Lampiran L - Soalan-soalan Pengurusan Kokurikulum 96

 • 3

  BAB VI PROSEDUR TETAP PERKHEMAHANBil. Kandungan Muka Surat

  21. Definisi, tujuan dan peringkat prosedur 100Prosedur sebelum 100Prosedur semasa 102Prosedur selepas 103

  22. LampiranLampiran A1 - Kertas Pelaksanaan 103Lampiran B1 - Peraturan-peraturan perkhemahan 104Lampiran C1 - Pemberitahuan perkhemahan 105Lampiran D1 - Permohonan kepada Pengetua/Guru Besar 106Lampiran E1 - Kebenaran Pengetua/Guru Besar 107Lampiran F1 - Kebenaran ibubapa 108Lampiran G1 - Permohonan khidmat hakim 109Lampiran H1 - Permohonan khidmat SAJ 110Lampiran I1 - Permohonan pinjaman alatan 111Lampiran J1 - Perlantikan guru bertugas 112

  BAB VII PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM SEKOLAH

  23. Pendahuluan 113

  24. ProsedurSebelum Aktiviti 113Semasa Aktiviti 116Sesudah Aktiviti 117

  25. Contoh Atur Cara Majlis 118

  26. Contoh Anugerah Khas 118

  27. Contoh Teks Juruacara 119

  28. Contoh Teks Doa 121

  BAB VIII PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM

  29. Pendahuluan 124Rasional 124Objektif 125Penilaian Aktiviti Kokurikulum 125Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai 127Markah Bonus 128Gred Keseluruhan 128Pelaksanaan 129Penilaian Kokurikulum Bagi Pelajar Tingkatan 5 dan 6 Atas 130

  30. Borang-Borang Penilian KokurikulumRekod Kehadiran Kokurikulum 131Penilaian Kegiatan Kokurikulum (satu komponen) 132Penilaian Kegiatan Kokurikulum (tiga komponen) 133

  31. Proses Penilian (Jadual Kerja) 134

 • 4

  BAB IX PELAN TINDAKANBil. Kandungan Muka Surat32. Latar belakang 135

  Strategi tindakan 136Pelaksanaan Tindakan 141Skim penilaian aktiviti 141Fungsi Unit Kokurikulum, Jabatan Pendidikan Negeri 142

  BAB X PELANCONGAN SEKOLAH

  33. Garis Panduan Untuk Permohonan Melancong 143

  34. Contoh Borang Permohonan Melancong 146

  BAB XI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANGURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

  35. Senarai Tugas Guru Penolong Kanan Kokurikulum 150Senarai Tugas Penyelaras Persatuan/Kelab/Unit Beruniform 152Senarai Tugas Penyelaras Persatuan/Kelab/Unit Beruniform 153

  BAB XII SKIM TAKAFUL PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA(TPSM)

  36. Kekecualian 154Perlindungan 155Syarat-Syarat 155Jadual Manfaat 157Peruntukan 158Tatacara Tuntutan 158Tatacara Membuat Pencaruman 159

  BAB XIV JADUAL PELAN TINDAKANTAHUNAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH

  37. Pendaftaran Pelajar 160Pendaftaran Pelajar Baru 160Data Kokurikulum Mengikut Kelas 161Data Kokurikulum Mengikut Tingkatan 161Aktiviti Mingguan 161Buku Laporan Persatuan / Kelab 162Fail Persatuan / Kelab 162Buku GERKO 163Mesyuarat Agung / Rancangan Tahunan / Senarai Ahli Jawatankuasa 163Pelajar Tingkatan 5 Yang Aktif Kokurikulum 163Pertandingan Aktiviti Kokurikulum 164Kerja Amal Kokurikulum 164Penilaian Kokurikulum 165Sijil Kokurikulum 166Laporan Dan Dokumentasi 166Penyerah Bahan-Bahan Kokurikulum 167

 • 5

  BAB IPENGUATKUASAAN AKTA PENDIDIKAN 1996

  Dalam Warta Kerajaan Bertarikh 21hb Mei 1998, Jilid 42. No. 11Tambahan No.41, Perundangan (A), P.U (A) 196. AKTA PENDIDIKAN1996 ada dinyatakan;

  PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN SEKOLAH)1998

  Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 130 Akta Pendidikan 1996, Menterimembuat peraturan yang berikut:

  1. Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pendidikan (PersatuanSekolah) 1998 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 21 Mei 1998.

  2. Peraturan-peraturan ini adalah terpakai bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuankerajaan.

  3. Dalam Peraturan-Peraturan ini:-

  guru besar atau pengetua ertinya pegawai dalam Perkhidmatan Pendidikan yangdilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan untuk mengurus sekolah;

  jawatankuasa ertinya sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk menjalankantugas persatuan sekolah;

  penasihat ertinya guru yang dilantik oleh guru besar atau pengetua untuk memberinasihat kepada persatuan sekolah;

  persatuan sekolah ertinya apa-apa kelab atau persatuan murid dan guru sekolah;

  4. Guru Besar atau Pengetua, setelah menerima permohonan secara bertulis, hendaklahmenubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut:-

  (a) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalamPeraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997;

  (b) hobi dan rekreasi;(c) sukan dan permainan;(d) badan beruniform; atau(e) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

  5. (1) Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah mengemukakan secarabertulis kepada Guru Besar atau Pengetua, laporan yang lengkap mengenaiperkara-perkara berikut:-

  (a) perlembagaan persatuan;(b) senarai ahli jawatankuasa;(c) senarai aktiviti utama persatuan.

  (2) Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari mulaberkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini atau dalam hal persatuan yangditubuhkan selepas Peraturan-Peraturan ini berkuatkuasa, dalam tempoh empatbelas hari selepas mesyuarat pertama persatuan tersebut.

  (3) Perlembagaan dan peraturan persatuan sekolah hendaklah diluluskan oleh GuruBesar atau Pengetua.

 • 6

  6. (1) Jawatankuasa tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah mengemukakan secarabertulis kepada Guru Besar atau Pengetua, laporan yang lengkap mengenai apa-apa perubahan dalam perlembagaan, peraturan, jawatankuasa atau ahlipersatuan.

  (2) Laporan itu hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas hari dari tarikhyang laporan tentang perubahan itu dibuat, dan hendaklah disahkan dengantandatangan pengerusi dan setiausaha persatuan berkenaan.

  (3) Guru Besar atau Pengetua boleh, menerima atau enggan untuk menerimaperubahan yang dinyatakan dalam subperaturan (1).

  7. Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpan suaturekod tentang ahli-ahli persatuan sekolah dalam tempoh tiga puluh hari selepasberkuatkuasanya Peraturan-Peraturan ini dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaanoleh Pendaftar.

  8. Guru Besar atau Pengetua hendaklah melantik seorang atau beberapa orang guru untukbertindak sebagai penasihat atau penasihat-penasihat bagi setiap persatuan sekolahdan Guru Besar atau Pengetua itu hendaklah menyimpan atau menyebabkan disimpansuatu rekod bertulis tentang maklumat itu dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaanoleh Pendaftar.

  9. (1) Akaun bagi tiap-tiap persatuan sekolah hendaklah di bawah kawalan GuruBesar atau Pengetua atau Guru Penasihat.

  (2) Guru Besar atau Pengetua hendaklah menyimpan atau menyebabkan supayadisimpan suatu akaun yang sewajarnya dan hendaklah menyimpannya dibawahjagaannya bagi tempoh tidak kurang dari enam bulan setelah berakhir tiap-tiaptahun kewangan dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksan oleh P