kementerian kemajuan luar bandar dan wilayah wlm, · 2016-01-05 · 3.6 cuti tanpa rekod (ctr)...

3
PIHAl( BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH cERnrED TO tSdEC 2700r,tui3 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA TINGKAT 10, IBU PEJABAT RISDA KARUNG BERKUNCI 11067 JALAN AMPANG Telefon : 03-42564022 Fax No. : 03-42576726 50990 KUALA LUMPUR E-mel: [email protected] Bilangan : ( 18 )d|m.11.0/9650.05 Klt.6 Tarikh : 14 Disember 2015 02 Rabiulawal 1437H Semua Pengarah Bahagian Semua Pengarah RISDA Negeri Semua Pegawai RISDA Daerah/Jajahan/Bahagian Semua Pengetua lnstitut Kemajuan Pekebun Kecil (IKPK) Pengetua Pusat Latihan RISDA (RISTEC) SURAT PEKELILING BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA RISDA BILANGAN 15 TAHUN 2015 PERMOHONAN KELULUSAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPT) SEGARA JARAK JAUH (PJJ) ATAU SEPARUH MASA/SAMBILAN Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa, sebagai satu galakkan kepada pegawai agar dapat melengkapkan diri dengan pengetahuan yang lebih tinggi sejajar dengan keperluan untuk mewujudkan pekerja berasaskan pengetahuan (knowledge- base workers), Pengurusan RISDA telah bersetuju untuk membenarkan pegawai-pegawai menyambung pengajian secara jarak jauh (PJJ) atau separuh masa/sambilan serta menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia. MEMBENTUK.#:liff XTr','fX="JJ.[5il't"A]3f^iP3'ff ==SSiINSEJAHTERA ("'*= (|ffi) -qF 3g slRtil PENGIKTIMFAI{ a.ls ISO 9OO1 : 2OlB t{o suil : AR 5234 -e-r l--6;l wlM, l 'ffi

Upload: others

Post on 17-Feb-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH wlM, · 2016-01-05 · 3.6 Cuti Tanpa Rekod (CTR) untuk menghadiri peperiksaan serta kemudahan Cuti Kursus Sambilan hanya boleh diberikan

PIHAl( BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAHKEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

cERnrED TO tSdEC 2700r,tui3

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIATINGKAT 10, IBU PEJABAT RISDAKARUNG BERKUNCI 11067JALAN AMPANG

Telefon : 03-42564022Fax No. : 03-42576726

50990 KUALA LUMPUR E-mel: [email protected] : ( 18 )d|m.11.0/9650.05 Klt.6Tarikh : 14 Disember 2015

02 Rabiulawal 1437H

Semua Pengarah Bahagian

Semua Pengarah RISDA Negeri

Semua Pegawai RISDA Daerah/Jajahan/Bahagian

Semua Pengetua lnstitut Kemajuan Pekebun Kecil (IKPK)

Pengetua Pusat Latihan RISDA (RISTEC)

SURAT PEKELILING BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIARISDA BILANGAN 15 TAHUN 2015

PERMOHONAN KELULUSAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUTPENGAJIAN TINGGI (IPT) SEGARA JARAK JAUH (PJJ) ATAU SEPARUHMASA/SAMBILAN

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa, sebagai satu galakkan kepada pegawai agar

dapat melengkapkan diri dengan pengetahuan yang lebih tinggi sejajar dengan

keperluan untuk mewujudkan pekerja berasaskan pengetahuan (knowledge-

base workers), Pengurusan RISDA telah bersetuju untuk membenarkan

pegawai-pegawai menyambung pengajian secara jarak jauh (PJJ) atau

separuh masa/sambilan serta menikmati kemudahan-kemudahan yang

diberikan oleh Kerajaan Malaysia.

MEMBENTUK.#:liff XTr','fX="JJ.[5il't"A]3f^iP3'ff

==SSiINSEJAHTERA

("'*= (|ffi)-qF 3gslRtil

PENGIKTIMFAI{ a.ls ISO 9OO1 : 2OlBt{o suil : AR 5234

-e-r l--6;l

wlM, l

'ffi

Page 2: KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH wlM, · 2016-01-05 · 3.6 Cuti Tanpa Rekod (CTR) untuk menghadiri peperiksaan serta kemudahan Cuti Kursus Sambilan hanya boleh diberikan

Bilangan :

Tarikh :

( 18 )dlm.1 1 .0/9650.05 Klt.614 Disember 2015

02 Rabiulawal 1437H

3. walaubagaimanapun, bagi memastikan tugas hakiki pegawai tidak

terganggu, Pengurusan RISDA telah menetapkan bederapa syarat sebelum

meluluskan permohonan melanjutkan pengajian seperti berikut:

Pegawai telah disahkan dalam perkhidmatan.

Pegawai telah mendapat kebenaran/sokongan bertulis daripada

Ketua Pusat Tanggungjawab untuk mengikuti pengajian tersebut.

Bagi pegawai yang bertugas di PRD/PRJ/PRB semua

permohonan hendaklah melalui Pengarah RISDA Negeri.

Pengajian yang diikuti adalah diperingkat Diploma, ljazah

Pertama, Diploma Lanjutan, Sarjana dan Kedoktoran (PHD).

Pengajian yang diikuti adalah yang telah diiktiraf oleh Kerajaan

Malaysia.

3.5 Sebelum mendaftar ke IPT untuk melanjutkan pelajaran pegawai

perlu mendapat kelulusan melanjutkan pelajaran daripada

Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia terlebih

dahulu.

3.6 Cuti Tanpa Rekod (CTR) untuk menghadiri peperiksaan serta

kemudahan Cuti Kursus Sambilan hanya boleh diberikan

sekiranya telah mendapat kelulusan menyambung pelajaran

daripada Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan

menepati syarat yang ditetapkan. Tiada Cuti Tanpa Rekod

diberikan sekiranya tidak mendapat kelulusan menyambung

pelajaran dan pegawai dinasihatkan mengambil Cuti Rehat.

MEMBENTUK MASYARAKAT PEKEBUN KECIL YANG PROGRESIF DAN SEJAHTERAMELALUI AKTIVITI PERLADANGAN DAN KOMERSIAL

3.1

3.2

3.3

3.4

Page 3: KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH wlM, · 2016-01-05 · 3.6 Cuti Tanpa Rekod (CTR) untuk menghadiri peperiksaan serta kemudahan Cuti Kursus Sambilan hanya boleh diberikan

Bilangan : ( 18 )d|m.11.0/9650.05 Klt.6Tarikh : 14 Disember 2015

02 Rabiulawal 1437H

3.7 Sekiranya sebelum dilantik ke RISDA dan pegawai sedang

melanjutkan pengajian secara jarak jauh (PJJ) atau secara

separuh masa/sambilan, permohonan untuk kelulusan

menyambung pengajian hanya boleh dibuat setelah pegawai

disahkan dalam perkhidmatan dan secara tidak langsung

pegawai tidak diberikan kemudahan Cuti Tanpa Rekod untuk

hadir peperiksaan serta kemudahan cuti kursus sambilan.

4. Sehubungan dengan itu, semua pegawai yang ingin melanjutkan

pelajaran secara jarak jauh (PJJ) atau separuh masa/sambilan perlu mematuhi

syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelum kelulusan melanjutkan pengajian

dapat diberikan.

5. Pekeliling ini berkuatkuasa serta merta.

Sekian, terima kasih.

..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

..RISDA EFEKTIF PEKEBUN KECIL PRODUKTIF''Komuniti Berdaya Desa Beriaya'' Baja Cukup Hasil Melonjak'

+( HAJ! MOHD rHWAltBrN SUDIM )Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan & Korporat)b/p: Ketua PengarahRISDA.

s.k.

i. Ketua Pengarah RISDA

ii. Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan dan Korporat)

iii. Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)

HI MS/TN HSJ/AAT/Li ly...... SPBPSM Bi l. 1 5/201 5

MEMBENTUK'#PHXlHr",={=i='ll-XSii'!"AI3f^iP3,[E35^'INSEJAHTERA