kemahiran guru-guru bahasa melayu dalam .tahun sehingga 12 tahun. bahasa melayu adalah merupakan

Download KEMAHIRAN GURU-GURU BAHASA MELAYU DALAM .tahun sehingga 12 tahun. Bahasa Melayu adalah merupakan

Post on 02-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Jurnal Penyelidikan Kent Bil. 13/2014

50

KEMAHIRAN GURU-GURU BAHASA MELAYU DALAM MEMERIKSA KERTAS PENULISAN UPSR PERINGKAT SEKOLAH RENDAH

DAERAH PAPAR

Sarimawathy binti Jumanie dan Tajip bin Tassan

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kemahiran guru-guru Bahasa Melayu dalam memeriksa Kertas Penulisan UPSR adalah berdasarkan perspektif, strategi dan sejauh manakah pelaksanaannya di tiga belas buah sekolah rendah di daerah Papar, Sabah. Seramai 80 orang guru Bahasa Melayu Tahap Dua yang mengajar dari sembilan buah Sekolah Kebangsaan Gred A, tiga buah Sekolah Kebangsaan Gred B dan sebuah Sekolah Kurang Murid (SKM) di daerah Papar terlibat dalam kajian ini. Dalam kajian ini, penyelidik mengukur sejauh manakah persepsi guru Bahasa Melayu terhadap kemahiran memeriksa kertas penulisan UPSR kerana kejayaan seseorang pelajar terletak dalam tangan gurunya. Sekiranya guru mempunyai persepsi yang tidak baik maka sudah pasti pelajar tidak akan dapat memperolehi keputusan akademik yang baik terutamanya dalam kertas penulisan tersebut. Seterusnya, penyelidik cuba mengenal pasti strategi memeriksa kertas penulisan berdasarkan skema pemarkahan yang standard. Strategi guru yang digunakan dalam memeriksa kertas penulisan akan menentukan sejauh manakah pelaksanaan kemahiran ini yang diberi perhatian oleh guru semasa mengajar dalam bilik darjah. Akhir sekali, penyelidik akan menganalisis keberkesanan perspektif, strategi dan pelaksanaan kemahiran memeriksa kertas penulisan tersebut. Kaedah pengumpulan data adalah melalui teknik soal selidik, analisis data dan pemerhatian terhadap pemeriksaan dalam kertas penulisan murid Tahun 6 oleh responden tersebut. Satu set soal selidik yang mengandungi empat item iaitu, Bahagian A bagi mengenal pasti ciri demografi, Bahagian B bagi mengenal pasti tahap kemahiran memeriksa kertas penulisan berdasarkan perspektif guru Bahasa Melayu, Bahagian C mengetahui strategi memeriksa kertas penulisan berdasarkan kertas penulisan yang telah diperiksa dan Bahagian D mengetahui sejauh mana pelaksanaan memeriksa kertas penulisan berdasarkan skema pemarkahan yang standard. Bagi pemerhatian, sepuluh kertas soalan penulisan yang akan diperiksa oleh setiap responden untuk mengenal pasti sejauh mana pelaksanaan memeriksa kertas penulisan murid Tahun 6 selaras dengan skema pemarkahan yang standard di sekolah masing-masing.

PENGENALAN

Kemahiran guru-guru Bahasa Melayu dalam pengajaran adalah menjadi ukuran dalam pencapaian kejayaan murid-murid Tahun 6 di sesebuah sekolah rendah, khasnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Pendidikan rendah bermula dari tahun 1 hingga tahun 6, dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun. Bahasa Melayu adalah merupakan mata pelajaran wajib dalam Sistem Pendidikan Malaysia. Sekolah rendah awam di Malaysia

Jurnal Penyelidikan Kent Bil. 13/2014

51

terbahagi kepada dua jenis, iaitu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. Kurikulum kedua-dua jenis sekolah ini ialah bahasa pengantar yang digunakan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah kebangsaan. Bahasa Tamil atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Jenis Kebangsaan.

Pada akhir tahun persekolahan rendah, ujian awam diadakan bagi menilai prestasi murid-murid. Ujian awam pada peringkat rendah dinamakan Ujian Penilaian Sekolah Rendah ( UPSR ). Pelajar yang telah menduduki UPSR, dibenarkan melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah.

Kajian ini merupakan satu percubaan untuk mengenal pasti tahap kemahiran dalam kalangan guru-guru Bahasa Melayu. Tinjauan terhadap aspek-aspek tersebut berkaitan dengan perspektif dan sikap para guru terutamanya dalam pengajaran Bahasa Melayu. Menurut Kamus Dewan, perspektif adalah pandangan atau pentafsiran yang wajar dan suatu tinjauan yang objektif dalam hubungan keseluruhannya. Manakala sikap guru dalam pengajaran Bahasa Melayu bererti kepercayaan atau kecenderungan tingkah laku guru yang mempunyai dimensi penilaian terhadap pengajaran mata pelajaran tersebut.

LATAR BELAKANG KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kemahiran guru-guru Bahasa Melayu dalam memeriksa Kertas Penulisan UPSR di daerah Papar berdasarkan perspektif guru, strategi dan sejauh manakah pelaksanaan kemahiran memeriksa kertas penulisan mengikut skema pemarkahan yang standard. Seramai 80 orang guru dari tiga belas buah sekolah rendah di daerah Papar terlibat dalam kajian ini.

Langkah Kementerian Pelajaran Malaysia mengubah format Kertas Penulisan Bahasa Melayu UPSR bermula pada tahun 2005 telah memberi kesan kepada guru-guru Bahasa Melayu untuk memiliki kemahiran memeriksa dalam bidang tersebut.

Mereka masih belum dapat memahami dan menguasai kemahiran memeriksa Kertas Penulisan pelajar Tahun 6 yang bakal menghadapi UPSR. Kajian ini merupakan kajian kes satu tempat dan data kajian diperolehi secara kuantitatif, iaitu dengan menggunakan teknik soal selidik, analisis data dan pemerhatian terhadap kertas penulisan yang telah diperiksa oleh guru-guru Bahasa Melayu tersebut.

Penulisan Bahasa Melayu merupakan salah satu daripada komponen penting dalam UPSR. Mulai tahun 2005, terdapat perubahan dalam format Kertas Penulisan Bahasa Melayu dari segi bentuk soalan dan juga cara memeriksa serta format pemarkahan yang standard adalah berpandukan Skema Lembaga Peperiksaan Malaysia. Kepentingan kemahiran menulis ini boleh kita dapati dalam perancangan sukatan pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Semakan (2000), digariskan bahawa pelajar harus dapat menghasilkan pelbagai jenis penulisan dengan tepat dan jelas tentang ilmu pengetahuan dan kegiatan sehari-harian.

Dalam pengajaran Bahasa Melayu terdapat beberapa kemahiran yang perlu diajarkan oleh guru kepada pelajar. Kemahiran-kemahiran ini diajar secara berperingkat-peringkat iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca

Jurnal Penyelidikan Kent Bil. 13/2014

52

dan menulis. Antara keempat-empat kemahiran itu, kemahiran menulis adalah kemahiran yang tertinggi kerana kebanyakan kegiatan menulis adalah digunakan secara formal. Kemahiran mengarang adalah salah satu jenis kemahiran yang terdapat dalam kemahiran menulis. Mengarang merupakan satu kemahiran yang perlu diajarkan dan diberi latihan kepada pelajar, maka ia penting dikuasai sebaik mungkin oleh setiap guru Bahasa Melayu.

PERNYATAAN MASALAH

Terdapat pelbagai faktor yang menghalang guru Bahasa Melayu daripada menguasai kemahiran memeriksa kertas penulisan mengikut format yang standard. Salah satunya adalah berpunca daripada sikap dan persepsi seseorang guru tersebut, terutamanya dalam sentiasa menambah serta memperkembangkan ilmu kemahiran yang profesional.

Peranan guru kepada diri sendiri adalah memiliki kemahiran agar dapat digunakan untuk melahirkan para pelajar yang juga pada suatu hari nanti akan menjadi sebahagian daripada tenaga kerja negara (Kulanzsalleh, 2005). Perkara-perkara asas yang perlu dimiliki oleh guru untuk mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan ialah guru tersebut haruslah memiliki ilmu pengetahuan tentang mata pelajaran yang diajar, berkemahiran untuk mengajar kandungan mata pelajaran tersebut, mempunyai sikap yang sesuai dan berkemampuan untuk menangani pelbagai cabaran yang mungkin timbul dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Rajendran, 1998). Dengan adanya pengetahuan dan kemahiran dalam memeriksa kertas penulisan tersebut, secara tidak langsung akan dapat meningkatkan lagi prestasi akademik murid dalam kertas penulisan UPSR.

Oleh itu, penyelidik akan mengkaji sejauh mana tahap kemahiran guru-guru Bahasa Melayu dalam memeriksa kertas penulisan Bahasa Melayu UPSR iaitu, seramai 80 orang guru sekolah rendah di daerah Papar, Sabah, supaya dapat meningkatkan lagi pengajaran guru-guru dalam bidang penulisan karangan Bahasa Melayu bermula dari sekolah rendah lagi.

OBJEKTIF KAJIAN

Berdasarkan kepada pernyataan masalah di atas, objektif kajian ini adalah seperti berikut : a) Mengenal pasti tahap kemahiran memeriksa kertas penulisan

berdasarkan perspektif guru Bahasa Melayu sekolah rendah daerah Papar.

b) Mengenal pasti strategi memeriksa Kertas Penulisan UPSR guru Bahasa Melayu di sekolah rendah daerah Papar.

c) Mengenal pasti sejauh mana pelaksanaan guru memeriksa kertas penulisan dalam kalangan guru sekolah rendah daerah Papar berdasarkan skema pemarkahan yang standard.

Jurnal Penyelidikan Kent Bil. 13/2014

53

SOALAN KAJIAN

Berdasarkan kepada objektif kajian di atas, soalan kajian dikemukakan adalah seperti berikut: a) Apakah perspektif guru Bahasa Melayu dalam memeriksa Kertas

Penulisan UPSR dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah rendah di daerah Papar?

b) Apakah strategi memeriksa kertas penulisan guru Bahasa Melayu sekolah rendah di daerah Papar ?

c) Sejauh mana pelaksanaan guru Bahasa Melayu dalam memeriksa kertas penulisan mengikut skema pemarkahan penulisan yang standard?

KEPENTINGAN KAJIAN

Guru-guru Bahasa Melayu mesti mahir dalam memeriksa kertas penulisan karangan pelajar secara berkesan mengikut tahap atau peringkat pencapaian pelajar. Ini kerana penulisan karangan merupakan satu kemahiran yang amat penting dalam pengajaran kemahiran menulis.

Selain itu, guru Bahasa Melayu juga mesti melengkapkan diri dengan pengetahuan ilmu linguistik kerana mengajar penulisan karangan meliputi semua aspek bahasa seperti sintaksis, fonetik dan fonologi, semantik, pragmatik dan ilmu-ilmu bantu seperti sosiolinguistik, psikolinguistik dan bidang analisis kesalahan bahasa. Faktor sikap, perspektif dan strategi yang digunakan oleh guru juga memainkan peranan dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran pembel

Recommended

View more >