kemahiran generik yang diperoleh pelajar · pdf file2.1 kemahiran generik dari perspektif...

Click here to load reader

Post on 04-Apr-2019

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KEMAHIRAN GENERIK YANG DIPEROLEH PELAJAR SARJANA MUDA

TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP) PKPG SEMASA

MENJALANI LATIHAN INDUSTRI

NOOR HAFISAH BINTI SAPUAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KEMAHIRAN GENERIK YANG DIPEROLEH PELAJAR SARJANA MUDA

TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP) PKPG SEMASA

MENJALANI LATIHAN INDUSTRI

NOOR HAFISAH BINTI SAPUAN

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

(Kemahiran Hidup)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

APRIL, 2008

iii

DEDIKASI

Syukur kehadrat Ilahi kerana memanjangkan usiaku hingga ke saat ini dan tabah

dalam mengharungi liku-liku kehidupan demi memperoleh kejayaan

KU ABADIKAN HALAMAN INI ISTIMEWA BUAT.

Ayahanda dan Bonda

Sapuan bin Simos dan Supiah binti Sonhat @ Sungib

Abah dan Ibu Mertuaku

Masran bin Ahmad dan Salmah binti Laidi

Pengorbanan kalian tiada taranya untuk dinilai, doa restu kalian tidak pernah putus

buat diri ku. Sesungguhnya ku cuba membalas segalanya..

Khusus buat suami yang tercinta dan dikasihi

Muhamad Noor Faizal bin Masran

Doa, restu dan sokongan mu amat ku hargai. Moga ikatan kasih yang dibina berkekalan hingga

ke akhir hayat.

Buat Kekanda-kekandaku & Adindaku yang tersayang,

Angah, Uda, Alang dan Adik

Segala sokongan dan dorongan kalian adalah sumber kekuatanku

Buat Teman Seperjuangan yang Dikasihi,

Wan Mohammad Kamal Azman serta Semua Warga 4 SPH (PKPG-IPTI)

Terima kasih di atas sokongan yang tidak terhingga. Semoga kejayaan menjadi

milik kita semua.... Insya Allah

iv

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani dan segala

pujian untuk Allah s.w.t serta selawat dan salam kepada junjungan mulia Rasulullah

s.a.w.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan keizinan-Nya yang telah memberi

semangat dan ketenangan kepada saya dalam menyiapkan projek penyelidikan ini

bagi memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta

Pendidikan Kemahiran Hidup.

Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

terima kasih yang tidak terhingga kepada Pn. Hanim binti Sulaiman selaku

pensyarah pembimbing projek di atas segala bimbingan, nasihat, pandangan, tunjuk

ajar dan sokongan yang diberikan sepanjang penyelidikan ini dijalankan.

Sekalung penghargaan tidak terhingga juga ditujukan kepada Prof. Madya

Khairi Izwan dari UNIPEN yang banyak memberikan input dan maklumat dalam

penghasilan Projek Sarjana Muda ini.

Tidak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah yang pernah membimbing

khususnya kepada Tn. Hj Zainuddin bin Hassan, En. Asnul Dahar bin Minghat,

Cik Sarimah binti Ismail, rakan-rakan seperjuangan dan mereka yang terlibat secara

langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan penyelidikan ini. Semoga segala

jasa baik yang diberikan mendapat keberkatan di dalam kehidupan kalian semua.

InsyaAllah...........

v

ABSTRAK

Kajian berbentuk deskriptif ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap

kemahiran generik yang diperoleh di kalangan pelajar-pelajar tahun empat Sarjana

Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Program Khas Pensiswazahan

Guru (PKPG) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Seramai 118 orang

pelajar yang telah menjalani latihan industri selama lapan minggu dan kini berada di

semester akhir pengajian telah terlibat sebagai sampel kajian ini. Antara kemahiran

generik yang dikaji adalah kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran

penyelesaian masalah, bekerja secara berpasukan, pembelajaran berterusan dan

pengurusan maklumat, keusahawanan, kepimpinan dan kemahiran proaktif dan etika

dan moral profesional. Instrumen kajian adalah dengan menggunakan kaedah soal

selidik skala Likert lima mata. Nilai alpha crobanch bagi indeks kebolehpercayaan

item soal selidik dalam kajian rintis yang telah dijalankan ialah 0.894. Data mentah

yang diperoleh telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages for the

Social Science (SPSS) version 14.0. Dapatan kajian menunjukkan keseluruhan

elemen kemahiran generik berada pada tahap yang tinggi. Ini menunjukkan latihan

industri yang diikuti oleh pelajar dapat membentuk kemahiran generik dalam diri

pelajar. Beberapa cadangan telah dikemukakan bagi memungkinkan kajian lanjutan

dijalankan.

vi

ABSTRACT

The purpose of this descriptive research is to identify the soft skills among

fourth year students in Bachelor of Technology with Education (Living Skills) PKPG

from Faculty of Education in Universiti Teknologi Malaysia. The respondents of the

study consisted of 118 students who have undergone their eight weeks industrial

training and who are currently in their final semester. This research focuses on the

soft skills in terms of communication skills, creative thinking and problem solving,

team working, lifelong learning and information management, entrepreneurship

skills, leadership skills, proactive and professional ethics code. This research uses a

questionnaire as an instrument. The reliability index value from the pilot test of this

research is 0.894. All data was analyzed by using Statistical Packages for the Social

Science (SPSS) version 14.0. From the outcome of the research, it can be concluded

that most of the elements in the generic skills are at high level. Therefore, this

indicates that the industrial training has helped to instill and develop the students

generic skills. Several suggestions have been given for further research.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA HALAMAN

PENGESAHAN STATUS TESIS

PENGESAHAN PENYELIA

JUDUL i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xii

SENARAI RAJAH xiv

SENARAI SINGKATAN xv

SENARAI LAMPIRAN xvi

1 PENDAHULUAN 1

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 5

1.3 Penyataan Masalah 9

1.4 Objektif Kajian 9

1.5 Persoalan Kajian 10

1.6 Kepentingan Kajian 11

viii

BAB PERKARA HALAMAN

1.6.1 Universiti Teknologi Malaysia 11

1.6.2 Jabatan Pendidikan Teknikal dan

Kejuruteraan (JPTK)

11

1.6.3 Penyelia Latihan Industri (UTM) 12

1.6.4 Pelajar 12

1.7 Batasan Kajian 12

1.8 Definisi Istilah 13

1.8.1 Kemahiran Generik 13

1.8.2 Latihan Industri 13

1.8.3 Sarjana Muda Teknologi Serta

Pendidikan (Kemahiran Hidup)

14

1.8.4 Program Khas Pensiswazahan Guru 14

1.9 Rumusan 15

2 SOROTAN KAJIAN 16

2.1 Pengenalan 16

2.2 Konsep Kemahiran Generik 17

2.3 Kepentingan Kemahiran Generik 19

2.4 Kemahiran Generik Di UTM 19

2.4.1 Kemahiran Komunikasi 20

2.4.2 Pemikiran Kritis dan Kemahiran

Penyelesaian Masalah

20

2.4.3 Bekerja Secara Berpasukan 21

2.4.4 Pembelajaran Berterusan dan

Pengurusan Maklumat

21

2.4.5 Keusahawanan 22

2.4.6 Kepimpinan dan Kecenderungan

Proaktif

22

2.4.7 Etika dan Moral Profesional 23

2.5 Kemahiran Generik Dari Perspektif Majikan 23

ix

BAB PERKARA HALAMAN

2.6 Kemahiran Berkomunikasi 25

2.7 Pemikiran Kritis dan Kemahiran Penyelesaian

Masalah

26

2.8 Bekerja Sacara Berpasukan 27

2.9 Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan

Maklumat

28

2.10 Keusahawanan 29

2.11 Kepimpinan dan Kecenderungan Proaktif 30

2.12 Etika dan Moral Profesional 31

2.13 Model Kemahiran Generik 32

2.13.1 Model Kelompok Utama Kemahiran

Generik

33

2.13.2 Model Penerapan Kemahiran Generik

Dalam Pembentukan Kursus

34

2.14 Kajian-kajian Lepas 35

2.14.1 Kajian Luar Negara 35

2.14.2 Kajian Dalam Negara 37

2.15 Rumusan 41

3 METODOLOGI KAJIAN 42

3.1 Pengenalan 42

3.2 Reka Bentuk Kajian 42

3.3 Persampelan 43

3.4 Instrumen Kajian 43

3.5 Kajian Rintis 45

3.6 Prosedur Pengumpulan Data 47

3.6.1 Peringkat Pertama 47

3.6.2 Peringkat Kedua 47

3.7 Analisis Data 48

3.8 Rumusan 49

x

BAB PERKARA HALAMAN

4 ANALISIS DATA 50

4.1 Pengenalan 50

4.2 Analisis Data Bahagian A (Latar Belakan

View more