kelebihan teknologi hijau

of 36 /36
F ERA SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI Era kenderaan hijau esti6ot BUDAYA INOVASI KE ARAH KECEMERLANGAN SAINS DAN TEKN0LOGI O r#, AYSIA^4 RABU 26 OGOS 2009 + EDISI 90 TAHUN KE-8 PP362/12/2009

Author: shahidil-saril

Post on 22-Nov-2014

1.198 views

Category:

Technology


25 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kelebihan teknologi hijau kepada ekonomi dan ekosistem. Keratan majalah ini diambil daripada dumber yang boleh untuk dipercayai

TRANSCRIPT

 • 1. F ERA SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI Era kenderaan hijau esti6otBUDAYA INOVASI KE ARAH KECEMERLANGAN SAINS DAN TEKN0LOGI O r#, AYSIA^4 RABU 26 OGOS 2009 + EDISI 90 TAHUN KE-8 PP362/12/2009
 • 2. L Ogos 2002 uflm3pm 10 NOOg SETELAH sekian lama diuar-uarkan mengenai teknologi hijau, majalah ke- sayangan pembacanya, estidotmy me- nampilkan terra Teknologi Hijau, satu nama yang agak baru di negara ini. la sebenarnya merujuk kepada teknologi mesra alam, tidak mence- markan dan diperbaharui serta mem- punyai nilai kecekapan yang tinggi. Artikel yang diketengah kali ini menumpukan penjelasan mengenai teknologi hijau dan yang lebih penting, intipati Dasar Teknologi Hijau Negara yang yang dilancarkan baru-baru ini. Kebanyakan bahan bacaan atau kandungan majalah kali ini sejajar 1. Pelancaran Dasar Teknologi Hijau buka lembaran baru muka4&5 2.Teknologi hijau: Apa dan kenapa? muka6&7 3. Inovasi pengurusan sampah muka 8 & 9 4. Standpoint: Facing pandemic influenza muka l0&11 5. Nanoteknologi memperkasakan teknologi hijau muka 12 & 13 Apakah sebenarnya teknologi hijau dan mengapakah manusia kian se- dar kepentingan membangunkan teknologi berkenaan... muka 6 dan 7 dengan dasar tersebut yang menumpu- kan kepada teknologi hijau, kesan dan apakah aplikasi sedia ada di negara ini. la kebanyakannya merujuk kepada sektor tenaga mesra alam dan diperba- harui dan kepentingan teknologi hijau dalam menyelarnatkan bumi. Meskipun is tertumpu kepada sek- tor tenaga, teknologi hijau sebenarnya satu konsep luas dan meliputi tenaga diperbaharui (RE). Bahan yang disajikan kali ini diharap memberi gambaran mengenai apa itu teknologi hijau dan kepentingannya dalam industri, pemuliharaan alarn sekitar, ekonomi dan masyarakat. 6. Teknologi hijau menyelamatkan bumi muka 14&15 7. Chit-chat: Ganjaran untuk memartabatkan bidang sains - Jr. Zaidee muka 16 & 17 8. Info esti 9. Dunia sains 10. Science facts 11. Fakta menarik 12. Saintis Islam muka l8&19 muka 20 & 21 muka 22 & 23 muka 24 & 25 muka 26 Ladang angin dibangunkan untuk menjana tenaga bersih dan diperbaha- rui... muka 18 dan 19 13. Dunia saintis 14. Kerjaya 15. IT dan abang Wan 16. Kuiz 17. Estidotsudoku 18. Cuba-tuba sains 19. Rakan esti 20 Surat Pembaca 21. Poster muka 27 muka 28 muka 29 muka 30 muka 31 muka 32 muka 33 muka 34 muka 35 Antara cabaran kerjaya sebagai se- orang saintis tenaga ialah menghasil- kan inovasi yang menjana tenaga bersih dan cekap... muka 28
 • 3. Dari Meja MOST Mini$try- of Sc e ice, Technolo gy a Innovation A SSALAMUALAI- KUM dan selamat sejahtera. esti- dotmy kali ini mengete- ngahkan satu tema yang masih ramai belum keta- hui iaitu Teknologi Hijau ataupun Green Techno- logy. Diterangkan secara panjang lebar tentang tek- nologi hijau ini dalam be- berapa artikel estidotmy pada bulan ini. Baru-baru ini, Y.A.B Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun mewu- judkan Kementerian Te- naga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA). Visi kementerian ini adalah untuk menjadi peneraju pembangunan mapan in- dustri tenaga dan air Ne- gara serta teknologi hijau. Di antara bidang yang berkaitan dengan tekno- logi hijau adalah kimia hijau, tenaga, nanotekno- logi hijau dan bangunan hijau. Tahukah anda bangunan Pejabat Te- , naga Hijau (GEO) di Pusat Tenaga Malay- sia, Bangi merupakan bangunan hijau per- tama di negara ini? Ruangan standpoint kali ini adalah berke- naan wabak HIN1 yang menyebabkan kematian yang kian meningkat dari sehari ke sehari di Malaysia dan di seluruh dunia. Kita perlu peka tentang isu global ini dan mengambil langkah ber- jaga-jaga untuk menghin- dari atau menyekatnya da- ripada berleluasa. Kerjaya yang menjadi pilihan kali ini adalah saintis tenaga. Di antara pekerjaan yang berkaitan adalah ahli kaji nuklear, jurutera penye- lidikn, juruteran molekul dan jurutera projek. MOSTI berharap pem- baca sekalian dapat men- imba dan menambahkan lagi ilmu pengetahuan terutamanya dalam bi- dang sains, teknologi dan inovasi daripada setiap penerbitan maj;3.k Fr esti- dotmy. Kcmrmuian Sams, Tanologi dan Inrnasi Keluaran 30 September Ogos 2009
 • 4. 4Ogos 2009 PeI.ancaran Dasar iig Teknologi Hijau, buka lembaran baru Oleh LAUPAJUNUS mengumumkan barisan I 1ETH Kabinetnya, tidak lama selepas dilantik sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mewujud- kan sate kementerian baru yang dikenali sebagai Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air yang membayangkan ke- sungguhan beliau menerapkan penggu- naan teknologi mesra alam dalam pem- bangunan negara. Meskipun ada sedikit keraguan apa- kah maksud teknologi berkenaan kerana pengertian mudahnya adakah is teknolo- gi clam sekitar, penjagaan pokok hutan atau sumber semula jadi lain, namun kini ramai mengetahui is berkenaan teknolo- gi bersih yang tidak mencemarkan alam dan mementingkan kecekapan tenaga serta boleh diperbaharui. Ketika ini di Malaysia, teknologi hi- jau merujuk kepada penggunaan tenaga yang cekap dan menjimatkan. Justeru, kerajaan baru-baru ini melan- carkan Dasar Teknologi Hijau Negara bagi menandakan kesungguhan untuk membangunkan ekonomi negara meng- gunakan prinsip teknologi hijau yang mana is akan berperanan memacu per- tumbuhan ekonomi negara Ice arah pem- bangunan mapan. Perdana Menteri dalam ucapannya berkata, kerajaan telah mengenal pasti teknologi hijau sebagai pemacu pertum- buhan ekonomi yang baru kerana is me- nawarkan peluang yang banyak, potensi yang luas dan penjanaan ekonomi, ino- vasi dan kekayaan. "la boleh menjana impak pantas da- lam kehidupan kita dan mengurangkan penggunaan karbon dan pada masa sama meningkatkan kelestarian alam sekitar," kata Najib pada majlis pelancaran Dasar Teknologi Hijau Negara dan merasmikan bangunan Pejabat Tenaga Hijau (GEO) di Pusat Tenaga Malaysia Bangi, baru-baru ini. Beliau berkata, bagi sektor tenaga, kesediaan perlu ada dan merangkumi pemahaman yang jelas mengenai kep- erluan tenaga jangka panjang dan pada masa sama, sedar mengenai kekurangan bekalan sumber semula jadi. Di Malaysia katanya, permintaan beka- lan elektrik diramalkan mencecah 18,947 megawatt (MW) pada 2020 dan 23,092 MW pada 2030, yang menunjukkan pen- ingkatan hampir 35 peratus berbanding 14,007 MW pada tahun lalu. Bagimanapun katanya, Malaysia ber- tuah kerana menyedari masalah-masalah yang bakal dihadapai berhubung sumber tenaga dan telah memperkenalkan be- berapa dasar untuk menghadapinya. Ini termasuk Dasar Mempelbagaikan TEKNOLOGI kenderaan wajar ditransformasikan sesuai dengan perkembangan semasa. NAJIB TUN RAZAK Empat Sumber Tenaga yang memfokus- kan penggunaan minyak, gas, kuasa hidro dan arang batu dam di bawah Rancangan Malaysia Kelapan Dasar Tenaga Kelima yang memfokuskan kepada penggunaan tenaga, solar, angin, hidro mini, biomas, biogas dan geoterma diperkenalkan. Dalam pada itu beliau menjelaskan, adalah menjadi harapan Malaysia untuk menjadi hub serantau untuk teknologi hijau khususnya Tenaga diperbaharui (RE) termasuk tenaga solar fotovoltaik dan kini angka menunjukkan bahawa industri tersebut berjaya membawa masuk RM12 bilion pelaburan langsung asing (FDI) sehingga Jun lalu. Pada majlis tersebut Najib turut melan- carkan Bangunan Pusat Tenaga Malaysia yang dibina di atas tapak seluas lima ekar di Bandar Baru Bangi. Bangunan GEO itu dibina dengan kos RM20 juta, meliputi unsur-unsur keceka- pan tenaga dan RE. Bangunan berke-
 • 5. tz Definisi teknologi hijau Teknologi hijau merujuk kepada pem- bangunan dan aplikasi produk, per- alatan serta sistem untuk memulihara alam sekitar dan sumber semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. 5Ogos 2009 Teknologi hijau merujuk kepada produk1 peralatan atau sistem yang memenuhi kriteria-kriteria berikut: Meminimumkan degradasi Lahti persekitaran. Mempunyai pembebasan gas rumah hijau (GHG) yang ren- dah atau sifar. Selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua kehidupan. Menjimatkan tenaga dan sumber ash. Menggalakkan sumber-sumber yang boleh dperbaharu. AHMAD Zaini Ismail (kiri) menerangkan mengenai konsep bangunan GEO, Pusat Tenaga Malaysia kepada Najib Tun Razak. Dengan penerapan unsur-unsur penji- matan tenaga dan RE, bangunan tersebut menggandingkan teknologi kecekapan te- naga yang dipertingkatkan dan teknologi penjanaan tenaga daripada sumber diperba- harui. Menurut Ketua Pegawai Operasi PTM, Ahmad Zairin Ismail, bangunan tersebut mempunyai dua ciri utama iaitu mengu- rangkan penggunaan tenaga dan kedua, menjana sendiri sebahagian daripada tenaga yang digunakan. "Sistem fotovoltaik unsur -unsur keceka- pan tenaga yang diintegrasikan ialah me- ngurangkan penggunaan cahaya elektrik dengan menerapkan unsur-unsur pencaha- yaan siang," katanya. Menurut Ahmad Zairin, bangunan ini tidak menggunakan langsung tenaga elek- trik lampu untuk menerangi ruang pejabat sebaliknya bergantung kepada 100 peratus cahaya siang. Katanya, tingkap dipasang di bahagian Selatan dan Utara bangunan bagi menge- luasan 4,152 meter persegi dengan ka- wasan berhawa dingin seluas 3,175 meter persegi mempunyai keunikan antara lain dilengkapi dengan sistem fotavoltaik ber- sepadu bangunan (BIPV) yang berfungsi sebagai sel menyimpan tenaga solar (su- ria) 93kwP (kilowatt peak). la mula dibina pada 2005 dan berjaya disiapkan dua tahun kemudian, diiktiraf sebagai bangunan hijau pertama di ne- gara ini. Bangunan hijau merujuk kepada aplikasi- aplikasi Malaysia Green Index yang diba- ngunkan oleh Green Building Index Sdn. Bhd. di bawah seliaan Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM) dan Persatuan Perunding Jurutera Malaysia (ACEM). Lima objektif Dasar Teknologi Hijau Untuk menyelaras pertumbuhan industri teknologi hijau dan meningkatkan sum- bangannya terhadap ekonomi negara. Untuk membantu pertumbuhan dalam industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara. Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan teknologi hijau dan meningkatkan daya saing teknologi tersebut di persada antarabangsa_ Untuk memastikan pembangunan mapan dan memuhhara alam sekitar untuk generasi akan datang. Untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap teknologi hi- jau dan menggalakkan pengunaan meluas teknologi hijau. lakkan pancaran matahari secara terus yang akan meningkatkan suhu. Sistem tingkap dipasang dua jenis lapisan dan gas argon diletakkan di antara lapisan- lapisan tersebut dan boleh menapis pancar- an ultra lembayung (UV). Unsur kedua, katanya ialah meningkatkan kecekapan tenaga yang mana peralatan se- perti komputer beroperasi jika tidak digu- nakan. Ciri-ciri istimewa bangunan tersebut ialah penggunaan air yang cekap termasuk sistem penuaian air hujan untuk kegunaan am se- perti pembersihan dan penyiraman pokok. Empat tonggak Dasar Teknologi Hijau Negara Tenaga Mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga. Alam sekitar Memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar Ekonomi Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Sosial Meningkatkan kualiti hidup untuk semua. BANGUNAN GEO Pusat Tenaga Malaysia di Bangi. esfic7otm^
 • 6. 6ogos 2009 Teknologi hijau : Apa dan kenapa? Oleh LAUPAJUNUS A DA ketikanya, teknologi hijau membawa konotasi yang terlalu mudah iaitu berkaitan dengan alam sekitar dan alam semula jadi semata- mata. Namun, is tidak sedemikian kerana ter- dapat empat unsur penting dalam teknolo- gi hijau iaitu tenaga, ekonomi , alam sekitar dan masyarakat. Teknologi hijau bukan perkara baru sebaliknya is telah disentuh sejak sekian lama dan dikatakan bermula pada 1960-an dan 1970-an lagi. Bagaimanapun, ketika itu nama tek- nologi hijau belum disebut sebaliknya hanyalah pencarian kepada satu teknologi yang mesra alam. Teknologi hijau amat penting bagi mencari jalan bukan sahaja bagaimana menggunakan tenaga dengan cekap dan berterusan, malah bagaimana pengeluar- an bahan-bahan dan perkhidmatan dapat mengurangkan tenaga; dan seboleh-boleh- nya tenaga itu dijanakan daripada sumber- sumber yang berterusan. la meliputi tenaga daripada cahaya ma- tahari, angin, perubahan air pasang-surut, ombak di laut dan perbezaan suhu di per- mukaan dan di dalam laut. Selain itu, ketika ini is akan menjadi satu sumber utama kepada perkembangan ekonomi dan tidak menjejaskan alam se- mula jadi serta memberi manfaat kepada orang ramai. Seorang tokoh teknologi alam sekitar, Datuk Ir Dr. Abu Bakar Jaafar FASc berka- ta, evolusi perkembangan teknologi hijau bermula sejak lama dahulu berdasarkan kepada perisytiharan peristiwa-peristiwa penting seluruh dunia. Sebagai contoh katanya, Presiden Amerika Syarikat, Richard Nixon meng- isytiharkan 22 April sebagai Hari Bumi pada 1970, dan setiap 5 Jun sebagai Hari Alam Sekitar Dunia seperti yang diistihar- kan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu semenjak 1972. Di Malaysia, 21 Oktober diiktiraf sebagai Hari Alam Sekitar Negara, sempena De- klarasi Langkawi mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan oleh Negara-Negara Komanwel, 1989. "Bagaimanapun, ramai mengetahui ba- eti `tm hawa krisis kenaikan harga minyak pada 1970-an merintis jalan kepada penjanaan tenaga yang tidak terlalu bergantung ke- pada bahan api fosil, seperti minyak," ka- tanya. Ini termasuklah penggunaan tenaga al- ternatif atau kini dikenali sebagai tenaga diperbaharui (RE) seperti tenaga suria, an- gin, hidro, biogas, biomas, dan tenaga air di laut, termasuk tenaga haba laut (ocean thermal energy) di Hawaii. Ketika itu, tenaga suria antara yang popular tetapi pada hari ini ramai me- ngaitkannya dengan teknologi hijau ke- rana is mesra alam. Bagaimanapun katanya, teknologi hijau bukanlah RE kerana, tenaga diperbaha- rui hanyalah sebahagian daripada konsep teknologi tersebut. BANGUNAN- bangunan di negara Barat sudah mula mengaplikasikan konsep teknologi hijau. OMBAK kini boleh dijadikan sumber tenaga.
 • 7. Salah satu faktor yang mengge- rakkan aktiviti atau penyelidikan teknologi hijau ialah kerana kes- edaran kepada pemuliharaan alam sekitar semakin meningkat. Penggunaan arang batu dan bahan api fosil lain bukan sahaja membimbangkan kerana faktor pencemaran tetapi masalah sum- ber yang semakin berkurangan juga mendorong kepada penggu- naan sumber lain. Krisis minyak, pemanasan glo- bal juga memberi kesan besar yang men- dorong pencarian tenaga alternatif dan akhirnya muncullah apa yang kini dike- nali sebagai teknologi hijau. Meskipun teknologi tersebut masih baru tetapi pendekatannya sudah dimula- kan dengan penggunaan tenaga solar dan hidro di negara ini. Bagaimanapun, teknologi tersebut ber- depan dengan masalah kos yang tinggi daripada segi penggunaan material untuk menjana tenaga. Sebagai contoh, dalam teknologi solar, bahan silika, sel fotovoltaik sangat mahal dan industri lebih suka memanfaatkannya untuk menghasilkan barangan elektronik. Meskipun demikian, pelaburan dalam sel solar telah menampakkan basil positif dengan kemasukan pelaburan yang meng- galakkan. Menurut Abu Bakar lagi, teknologi tersebut juga akan berhasil sekiranya is memberi penekanan kepada kecekapan KERETA solar menjadi satu bidang penyelidikan. tenaga dan kemampanan tenaga yang di- hasilkan. Daripada satu segi, beliau berkata, tek- nologi hijau sangat konseptual dan mer- angkumi banyak bidang lain termasuk kejuruteraan, ekonomi, kewangan, un- dang-undang, sosiologi, antropologi dan juga biologi. Apa yang penting, jika Malaysia ingin memasuki era teknologi hijau, is bukanlah persoalan sains semata-mata tetapi juga pe- rundangan, ekonomi dan kemasyarakatan. Ini kerana, pengguna secara keseluru- hannya wajar mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi ini dan bukan semata-mata sekitar. ingin menyelamatkan alam Kajian lanjut mengenai teknologi ini perlu dilakukan kerana is sewajarnya tidak merujuk kepada isu tenaga semata-mata sebaliknya apa juga teknologi yang tidak menjejaskan alam sekitar. Oleh itu, Malaysia perlu mewujudkan suasana ekonomi dan kewangan yang menggalakkan semua bentuk pelaburan dalam bidang teknologi hijau. Pendek kata, pulangan modal adalah lebih menarik "jika wang diletakkan di atas bumbung bangunan dan rumah, ber- banding jika di simpan di dalam bank." Bidang berkaitan teknologi hijau ier'aga Ini sate isu yang popular kerana me- libat4,an pembangunan tenaga alter- natif dan kecekapan tenaga. Bdngrinan hijau Melibatkan semua perkara temmnasuk ppenggunaan bahan binaan dan lokasi bangunan la bukan merujuk I_epada warna bangunan tersebut. I'im,a. hiia Reka cipta, reka bentuk pemprosesan dan aplikasi kimia serta mengurangkan penggunaan bahan berbahaya. 0 Nanoteknologi hijau Melibatkan manipulasi bahan pada MEMUPUK kesedaran mengenai skala manometer atau satu bilion lebih pentingnyatenagahijau. I-ecil berbanding saiz satu meter. la me- libatkan aplikasi kimia hijau dan prinsip kejuruteraan hijau. esfiNtmg Ogos 2009
 • 8. e ONSEP pengurusan sampah membabitkan sistem pengumpu- lan, pengangkutan dan penghapu- san yang efisien dan seharusnya sangat efektif, khususnya dari segi teknologi pe- lupusan. Ini kerana timbunan sampah yang tidak diurus dengan baik akan menim- bulkan kesan yang negatif terhadap alam sekitar seperti bau busuk, pengaliran air kotor (leachate) ke dalam sungai dan pembebasan gas merbahaya umpamanya karbon dioksida dan metana daripada tapak pelupusan sampah itu sendiri. Pengurusan sampah di Selangor dan Lembah Kiang kini lebih berinovatif dengan adanya loji Bahan Bakar Terbi- tan atau Refuse Derived Fuel (RDF) yang beroperasi di Semenyih, Kajang. Projek perintis ini bermula pada tahun 2006 melalui kerjasama antara Majlis Perbandaran Kajang, firma bumiputra Recycle Energy Sdn Bhd (RESB), Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) dan Universiti Putra Malaysia (UPM).
 • 9. TAPAK )ELUPUSAN SAMPAN TAMAN BER1NG u DENGANUTUPRASMtN PAPA 1 5 MAP MEMANFAATKAN sampah dapat mengurangkan tapak pelupusan sampah. Loji RDF ini adalah sistem dua da- lam satu yang mampu memproses serta merawat sampah yang dibuang oleh pen- duduk setempat dan dalam masa yang sama boleh menjanakan tenaga elektrik daripada sampah terbabit. Skematik Proses Berbanding dengan tempat pelupusan sampah konvensional yang hanya seka- dar melambakkan sisa sampah dengan banyaknya, teknologi RDF ini mempu- nyai mekanisme pintar untuk mengurus dan merawat antara 700 dan 1,000 tan sampah dalam sehari. Proses yang digunakan adalah cu- kup mudah, bermula dari penghantaran sampah ke tempat pengumpulan sisa-sisa pepejal yang terdapat di loji RDF ini. Sistem unik ini mampu untuk mem- buat pemilihan sampah yang mempu- nyai bahan boleh bakar agar is boleh dikitar semula menjadi pelet (butir-butir kecil) yang dinamakan RDF untuk dijadi- kan sumber bahan api. RDF yang dihasilkan oleh loji ini mem- punyai ciri-ciri kemeruapan yang tinggi, mudah terbakar dan mempunyai nilai kalorifik yang rendah disebabkan kan- dungan kelembapannya di dalam kadar antara 20 dan 30 peratus. Istimewanya RDF ini ialah is boleh diubahsuai dan dicampur aduk dengan bahan buangan yang lain mengikut ke- sesuaian untuk menghasilkan pelbagai jenis pelet yang berlainan jenis dan kara- kter. la juga boleh digunakan sebagai bahan api untuk kilang pemprosesan simen atau kilang penghasilan batu-bata, dek kerana harga pasarannya yang jauh lebih murah berbanding arang batu. Bagi bahan tidak boleh bakar pula, ianya boleh diasingkan secara mekanikal daripada sisa sampah pepejal ini. Bahan yang berguna seperti plastik, kaca, botol, bahan logam dan kertas akan dijadikan bahan kitar semula yang bernilai dan boleh dijual kepada kilang- PEMBUANGAN sampah mengikutjenis. w M^aijhp^s AT4( as- t 1i^ kilang yang berminat untuk mendapat- kannya. Kebaikan sistem inovatif ini ialah pada akhir proses, hanya 10 peratus sahaja amaun sisa sampah pepejal yang tinggal. Bahan lengai ini yang terdiri daripada pasir, batu dan kayu boleh dibuang den- gan selarnat di tempat pelupusan sampah tanpa mcninggalkan sebarang kesan pen- cemaran. Penjanaan Tenaga Tambah menarik, telah dibina sebuah loji penjanaan tenaga yang telah direkacip- ta untuk menggunakan pelet RDF sebagai sumber bahan apinya di kawasan berdeka- tan dengan loji rawatan sampah ini. Loji ini terdiri daripada generator stim, set generator extraction-condensing tur- RDF yang dihasilkan daripada sampah. bo, sistem elektrikal yang digunakan un- tuk mengeksport tenaga, sistem penyejuk, stesen transformer dan loji rawatan air kotor (leachate) yang berupaya merawat air dari sampah-sarap sehingga mencapai piawaian tahap A. Penghasilan tenaga daripada loji ini boleh mencecah sehingga 9 megawatt (MW) dan dikatakan mampu menjana kuasa secukupnya untuk memenuhi ke- perluan bekalan elektrik untuk sebuah bandar kecil seperti Kajang. Satu usahasama dengan Tenaga Na- sional Berhad (TNB) juga telah ditan- datangani untuk membolehkan loji ini membekalkan sebanyak 5.5 MW tenaga elektrik kepada syarikat utiliti gergasi di Malaysia itu. Kesimpulannya, konsep pengurusan sampah secara rawat-dan-jana ini sangat membanggakan kerana is merupakan hasil titik peluh dan cetusan idea daripada anak tempatan kita sendiri yang prihatin untuk memelihara dan melindungi alam sekitar. Ternyata, basil penyelidikan dan pem- bangunan (R&D) selama lebih empat tahun untuk menguruskan sampah kini sudah tercapai matlamatnya apabila loji RDF ini diakui mempunyai teknologi pengurusan sampah yang terbaik di Asia Tenggara. Oleh itu, amatlah diharapkan agar sistem berinovasi ini tidak hanya tertum- pu kepada pengurusan sampah di seki- tar Lembah Klang dan Selangor sahaja, tetapi juga dapat dipraktikkan di seluruh Malaysia untuk memberi sokongan yang bersepadu ke arah pemuliharaan dan pembaikan alam sekitar. esti t
 • 10. 10Ogos 2009 estic7otm3 1 Use soap and running water 2 Rub your hands vigorously for 10 -15 seconds 3 Wash all surfaces: backs of hands wrists between lingers under nails 4 Rinse well 5 Dry hands with a disposable paper towel By Datuk Lam Sai Kit Emeritus Professor, University of Malaya, Kuala Lumpur. (Fellow of Academy of Sciences Malaysia) S CHOOL closed because of in- fluenza A (H1N1). Hurrah, shouted the students, not real- izing that they may have to take replacement class- es to make up for it. Parents groaned be- cause they have to take leave to look after their children because of this unexpected "holiday". The current pandemic influenza, named official- ly influenza A HIN1 (not swine flu since this animal has been wrongly blamed to spread the virus), will All this happened since April 2009 when the first case of "swine" flu was reported in Mexico. Within a few short months, 180,000 around the world have become infected, with over 1,300 deaths. Influenza is an ancient disease which is often dismissed as a mild upper respiratory tract infection. The symptoms in- clude sudden fever, sore throat, cough and runny nose, headache, tiredness and aching muscles. However, during the first recorded pandemic in 1918, it had taken millions of life during the First World War. Two more pandem- ics have been reported LAM SAI KIT impact on the lives of many around the world. This is the first time in over 40 years that the World Health Orga- nization has declared such a pan- demic. since, the Asia flu in 1957 and the Hong Kong flu in 1968. Like all respiratory infections, it is easily spread from man to man through droplets created when one sneezes and coughs.
 • 11. 11Ogos 2009 The environment is contaminated and acts as a source of transmission, especially in kindergartens, child care centres and schools. A concerned parent takes her young son to see the family doctor and insists that he be given antibiotics, not realizing that they do not work on viral flu. She thinks the doctor should give Osel- tamivir (e.g: Tamiflu, Fluhalt, Osmivir and Omiflu) to her son despite the mild flu-like illness. The doctor patiently explains that the child does not need anything more than symptomatic treatment for now. Oseltamivir has been over-used and if not regulated, it will lead to resistance in the virus. See what happened to the avian or bird flu? Oseltamivir is no lon- ger effective because the virus has mutated and the drug is no lon- ger an effective drug. The mother decides to take her son to see another doctor who is prepared to give him antibiotics. The best way to prevent in- fluenza, whether seasonal or pandemic, is to practice good hygiene. Wash your hands frequently with soap and water, use tissues when you sneeze or cough and make sure you dispose of used tissues properly. Wear a face mask if you have any symp- toms to prevent others from catching it from you. What is this about "social distancing"? It just means you should not mingle with too many people when you have such symp- toms. It serves as an excuse not to go to school until the symptoms disappear. James said he GOOD standards of hygiene reduce the chance of being infected by influenza. wished he had a bit of a runny nose then he could stay home. Kids! The parents of June have booked a trip to China during the school holidays in August. Should they go ahead or forfeit the airfare? For now, there is no advice issued by the health authority not to travel but please take reasonable care. I doubt it is possible to avoid crowds in the Forbidden City or many of the touristy places June will be taken to. She is looking forward to climbing the Great Wall of China and returns to tell her classmates how she has conquered one of the Seven Wonders of the World! The parents decided to go ahead with the trip but will remember to maintain good personal hygiene and will bring along a few face masks, just in case. The flu season is going to be around for a long time and it is not easy to avoid it since it is already in over a hundred countries. June's parents want to know whether they should be vaccinated against H1N1 before they travel. Sorry, but we do not have such a vaccine as yet. GET a thorough check-up whenever you are suspected with any of the influenza symptoms. Maybe in the next few months if we are lucky. Malaysia is not likely to be head of the queue for this new pandemic vaccine because rich and powerful countries have virtually cornered the market. Even working non-stop, pharmaceuti- cal companies will not be able to produce enough vaccines for the 6.7 billion world population. The best we can do, they say, is to pro- duce enough for only a quarter of the world population. It is that difficult to produce the vaccine. We can only pray that we will not have a serious epidemic in Malaysia. What next? Things are going to get much worse before it gets any better. The greatest fear is a worsening situation during the next northern winter. England is expecting 20% of her population to be in- fected. The world's health resources will be stretched to the limit, especially in poor de- veloping countries. Malaysia will see many more cases in the coming months as we sit in the cross fire between both the northern and southern winters. Like it or not, we get hit both ways. In the meantime, what should we do to prepare for it? First, don't panic and carry on living a normal and healthy lifestyle. Learn as much as you can about influenza so that when your loved ones come down with it, you know what to expect and will then do the right thing. Do you know what symptoms to watch out for? Can you differentiate between a cold and flu? Do parents know where to take their child in an emergency situation? Knowledge is power so be empowered now. In the meantime, June and her family will continue with their plan to take the trip to China and chance it. James is still hoping his school will be closed so that he can stay home to play computer games. What else can we do? Life must go on. estiaotmy
 • 12. .:. sejenak Nanoteknologi memperkasakan teknologi hijau Oleh PROF. SAIFOLLAH ABDULLAH dan DR. MOHAMAD RUSOP TEKNOLOGI Hijau boleti ditakrif- kan sebagai penggunaan sesuatu teknologi yang mesra alam dan mengambil kira pengekalan alam seki- tar dalarn proses penggunaannya dan juga produk yang dihasilkan. Contohnya industri pembuatan kereta, dalam proses pembuatannya is menga- malkan konsep mesra alam iaitu meng- gunakan gas yang mesra alam, mem- buang sebarang sisa buangan mengikut peraturan alam sekitar dan lain-lain. Kereta yang dihasilkan pula adalah sebuah kereta yang lebih mesra alam misalnya kereta jenis hibrid yang lebih menjimatkan penggunaan bahan api ataupun kereta berkuasa solar, elektrik atau mengunakan bahan api bio yang merupakan mesra alam. Teknologi hijau sebenarnya dapat dita- krifkan dengan lebih bias iaitu teknologi yang mesra alam dan mesra kehidupan. Walaupun teknologi ini telah diamal- kan dan digunakan di Malaysia sama ada SEL suria yang berfngsi inenjana tenaga elektrik. .secara sedar atau tidak, namun peng- gunanya belum mencapai tahap yang diharapkan. Kesedaran mengenai teknologi hijau ini meningkat sejak akhir-akhir ini de- ngan terjadinya fenome- DR. Saifollah Abdullah ketika berada di makmal. na pemanasan global dan krisis bahan api baru-baru ini. Ahli-ahli sains dan tek- nologi telah menyedari nanoteknologi merupa- kan teknologi yang mam- pu memperkasakan tek- nologi hijau berasaskan keyakinan keupayaan penggunaan nanotekno- logi dalam menghasilkan produk-produk berkeceka- pan tinggi. Dalam abad ke-21, sain- tis menjangkakan gelom- bang teknologi hijau akan bergantung kepada nano- teknologi (Karen F. Schmidt, April 2007- Green Nanotechnology. Its easier than you think). Nanoteknologi mula menarik perha- tian di awal tahun 90-an selepas lebih 50 tahun idea asas nanoteknologi diutara- kan. la merupakan teknologi bertahap atom dan berketepatan tinggi, oleh itu is berpotensi menghasilkan produk berke- cekapan tinggi. Banyak produk-produk berasaskan nanoteknologi telah dipasarkan dan ba- nyak lagi sedang dalam peringkat pem- bangunan yang mana penggunaan secara meluas dijangkakan menjelang 2015. Produk-produk berasaskan nanotek- nologi amat berkait rapat dengan tek nologi hijau misalnya penggunaan sel suria dalam pembekalan sumber elek- trik di rumah, bangunan, lampu-lampu jalan, malahan boleh digunakan di ka- wasan-kawasan pendalaman yang belum menikmati kemudahan ini.
 • 13. Teknolo- gi membangunkan sel suria berasaskan nanoteknologi adalah tumpuan penyelidikan masa kini dan dijangka menghasilkan sel suria dengan kecekapan melebihi lima puluh peratus daripada sistem yang sedia ada (Martin A. Green and Gavin Conibeer, Feb. 2009: GCEP). Teknologi pembuatan kereta berkuasa elektrik juga sedang rancak dijalankan. Teknologi ini memerlukan bateri yang kecil saiznya tetapi mempunyai kuasa yang tinggi dengan jangkamasa penggu- naan yang lama. Oleh itu tumpuan penghasilan bateri dari bahan berteknologi-nano sedang giat dilakukan sama ada di peringkat pe- nyelidikan ataupun prototaip. Produk kegunaan seharian misalnya penapis udara berteknologi nano digu- nakan dalam sistem pendingin hawa akan mewujudkan persekitaran udara yang lebih baik dan sihat. Begitu juga dalam sistem penapisan air di rumah-rumah yang menggunakan sistem penapisan bahan bersaiz-nano, akan membantu menghasilkan air yang bon daripada pokok tertentu. Industri pertanian dan perla- dangan juga boleh menggunakan hasilan nanoteknologi seperti penggunaan baja boleh kawal yang berkecekapan tinggi dengan itu kadar pencemaran air hasil pelepasan lebihan baja dapat di- lebih bersih. Penggunaan sistem penapisan sisa pembakaran bahan api dalam kenderaan menggunakan nano- teknologi akan mengurangkan pelepasan asap yang mengandungi karbon monoksida, ini amatlah membantu dalam perlaksanaan polisi teknologi hijau. Di samping itu juga bahan penggalak pembakaran bahan api berasaskan nanoteknologi dalam enjin kenderaan akan mengurangkan pengeluaran kar- monoksida di mana is berfungsi meningkatkan kecekapan pembakaran bahan api melalui pembentukan wap bahan api bersaiz-nano sebelum pemba- karan berlaku. Pengenalan bahan-nano ke dalam mi- nyak pelincir juga membantu kecekapan pergerakan enjin dan akan menjimatkan penggunaan bahan api di samping me- ngurangkan pelepasan sisa pembakaran. Penghasilan bahan buangan sisa per- tanian kepada bahan-nano adalah sangat ber- manfaat bagi indus- tri pertanian dan asas tani negara di samping m e m b e r i nilai tam- bah kepada petani di mana selain hasil pertani- an yang biasa dijual seperti buah mereka juga boleh men- jual bahan buangan Apabila memperkatakan tek- nologi hijau dan nanoteknologi kita tidak terlepas daripada ba- ngunan hijau. Bangunan hijau merupakan salah satu konsep penerapan teknologi hijau dalam pembi- naan yang melibatkan peng- gunaan tenaga elektrik, air, sistem kawalan haba dalam bangunan, reka bentuk dan landskap. Nanoteknologi banyak menyumbang dalam konsep pembinaan bangunan hijau ini. Penggunaan sel suria berkecekapan tinggi, bumbung bersalut bahan-nano, tingkap kaca bersalut lapisan bahan- nano dan dinding penebat haba daripa- da bahan-nano merupakan contoh peng- gunaan nanoteknologi. Penggunaan bahan binaan berasaskan nanoteknologi juga akan mengurangkan beban dan pengurangan bahan binaan. Teknologi hijau akan banyak bergan- tung kepada kewujudan nanoteknologi. Nanoteknologi akan menjadi tumpuan dalam penghasilan dan penggunaan teknologi yang lebih mesra alam. Kedua- duanya saling melengkapi bagi mewu- judkan kehidupan yang selesa dalam persekitaran yang bersih. Prof Dr. Saifollah Abdullah dan Dr Mohamad Rusop merupakan pesnyarah di Universiti Teknologi Mara (UiTM). KERETA hibrid yang dicipta untuk menjimatkan tenaga. i kurangkan.
 • 14. 0.; semasa Teknologi hij menyelamatkan by Oleh MOHD FAIZAL AZIZ PERTUBUHAN Bangsa-bangsa Ber- satu (PBB) menganggarkan popu- Iasi dunia akan meningkat dari 6.5 bilion pada tahun 2006 kepada 8.2 bilion pada tahun 2030. Sejajar dengan anggaran ini, keperluan tenaga akan meningkat dengan men- dadak terutamanya di negara-negara yang rancak membangun seperti China, India dan negara-negara di Timur Tengah. Menurut laporan World Energy Out- look 2008, Agensi Tenaga Antarabangsa menganggarkan keperluan tenaga dunia akan meningkat 1.6 peratus setiap tahun bermula dari 2006 sehingga 2030 dan di- anggarkan berjumlah 45 peratus secara keseluruhan dalam tempoh tersebut. Keperluan minyak sebagai bahan api juga dianggarkan meningkat kepada 106 juta tong sehari sehingga tahun 2030 dari- pada 85 juta tong pada hari ini manakala arang batu dianggarkan akan terus me- ningkat penggunaannya di dalam sektor tenaga. Minyak, arang batu dan gas asli meru- pakan sumber bahan api fosil yang tidak begitu mesra bumi. Walaupun terbukti sumber ba- han api ini selama ini telah me- ngubah ketamadunan manusia moden, pada hakikatnya is telah menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang tinggi ke udara yang sekarang ini menyelimuti bumi serta me- nyebabkan suhu atmosfera bumi mengalami peningkatan. Menurut United Nations Frame- work Convention on Climate Change (UNFCC), purata kenaikan suhu per- mukaan bumi ialah sebanyak 0.74C se- jak tahun 1880. Mereka juga menjangka peningkatan suhu ini akan berterusan sebanyak 1.8 C hingga 4C sebelum penghujung abad ini. Kenaikan suhu yang yang mengakibat- kan fenomena pemanasan global telah mencetuskan kebimbangan di seluruh dunia. Perubahan suhu bumi agak ketara te- lah berlaku menyebabkan haiwan dan tumbuhan beransur-ansur pupus, paras laut meningkat akibat pencairan ais di kutub serta pelebaran kawasan gurun. UNFCC juga melaporkan bahawa, PARAS karbon dioksida dijangka meningkat dua kali ganda pada abad ke-21. esfiaetmq fenomena ini berlaku agak mendadak dan hasil kajian mereka menjelaskan sekiranya pembebasan gas rumah hijau terus berlaku tanpa kawalan pada ka- dar yang telah direkodkan sebelum ini, mereka yakin bahawa aras karbon diok- sida akan terus meningkat dua kali ganda pada abad ke-21. Antara kesan langsung akibat pemana- san planet bumi termasuklah fenomena kilat dan guruh yang lebih kerap dan berkuasa tinggi serta musim kemarau yang berpanjangan. Kawasan-kawasan seperti di Utara dan Selatan Benua Amerika, Eropah Utara, Asia Utara dan Asia Tengah akan me- nerima kekerapan hujan yang lebih tinggi, manakala kawasan seperti di Af- rika akan mengalami peluasan kawasan gurun yang sedia ada. Di benua Afrika kini juga telah me- ngalami penurunan paras air yang tinggi iaitu 60 peratus terutamanya di kawasan tadahan air terbesar mereka di Niger, Ta- sik Chad dan Senegal. Pemanasan global juga telah me- nyebabkan pencairan ketara lapisan ais, bumbung salji dan glasier di kutub. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, pencairan ais di kutub ini akan me- nyebabkan paras laut meningkat dengan ketara. Fenomena perubahan cuaca pada masa
 • 15. KESAN pemanasan bumi memberi kesan buruk dengan mencetuskan perubahan cuaca. kini adalah disebabkan pertumbuhan dan kepesatan ekonomi perindustrian sejak berdekad yang lalu. Kewujudan kilang-kilang perindustri- an berskala besar di negara-negara maju dan membangun di seluruh pelosok dunia telah membebaskan gas karbon dioksida dan gas rumah hijau yang lain seperti metana dan nitrus dioksida ke at- mosfera dengan kuantiti yang banyak. Bagi menghalang ketidakseimbangan alam yang disebabkan oleh pembebasan karbon ini, sumber tenaga yang lebih bersih amat diperlukan untuk menggan- tikannya. Protokol Kyoto yang dipersetujui oleh PBB pada tahun 1997 merujuk kepada usaha masyarakat antarabangsa untuk mengurangkan kebergantungan manu- sia dan industri terhadap bahan api ber- asaskan fosil yang juga memberi fokus untuk memperlahankan pemanasan global. Antara kandungan protokol tersebut ialah mensasarkan kepada 37 negara per- industrian seluruh dunia dan Kesatuan Eropah supaya mengurangkan pembe- basan gas rumah hijau. Oleh yang demikian, cabaran utama kerajaan, saintis dan orang awam ialah bagaimana untuk menghadapi situasi mencabar perubahan cuaca yang berlaku pada hari ini. Kerajaan Malaysia di bawah kepimpi- nan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah menubuhkan Ke- menterian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air sebagai langkah untuk menghadapi kesan peningkatan suhu bumi dan me- ningkatkan kesedaran tentang pentingnya TENAGA boleh diperbaharui Iebih bersih dan selamat. kelestarian alam di kalangan masyarakat. Bergandingan dengan kementerian yang barn ditubuhkan ini, Dasar Teknolo- gi Hijau juga dilancarkan pada 24 Julai yang lalu dan menekankan usaha untuk membangunkan negara melalui kaedah- kaedah yang tidak mencemarkan alam. Tidak ramai yang sedar bahawa planet bumi telah sekian lama menanggung be- banan akibat perbuatan tangan-tangan rakus yang tidak bertanggungjawab dan tidak mementingkan keperluan memuli- hara alam sekitar. Penulis ialah Pegawai Sains di Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN), Universiti Kebangsaan Malaysia. Info Dasar Teknologi Hijau Negara (DTHN) dilancarkan pada 24 Julai 2009. Kesan Rumah Hijau ialah pemanasan yang berlaku apa- bila kepekatan gas-gas rumah hijau di dalam satu ruangan tertutup meningkat dan menghalang haba daripada mudah terbebas. Teknologi Hijau telah diban- gunkan sebagai industri strategik di Jepun dan Jerman sejak tahun 1990-an lagi. Tenaga Hijau merujuk kepa- da penggunaan sumber-sum- ber tenaga yang tidak mence- markan alam dan boleh diperbaharui seperti tenaga angin, tenaga nuklear dan tenaga suria. Protokol Kyoto 1997 merupa- kan persetujuan dalam Persidangan Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Gas rumah hijau ialah kar- bon dioksida, metana, nitrus oksida, sulfur heksafluorida, kloroflurokarbon(CFC) dan perf luorokarb on(PFC). esfiaotm!Y
 • 16. BELIAU mahu mahukan sesuatu yang memberi wajah kepada bidang keju- ruteraan supaya lebih dihargai dan ramai menceburi bidang tersebut kerana pe- ranannya besar dalam kehidupan manusia. Ikuti luahan bekas Rektor Institut Teknologi Mara (ITM), Prof. Datuk In Ahmad Zaidee Laidin kepada wartawan LAUPA JUNUS da- lam pertemuan baru-baru ini. Boleh nyatakan apakah bidang kepa- karan Datuk? AHMAD ZAIDEE: Kepakaran saya ialah kejuruteraan elektrik kuasa secara khusus- nya. Semasa berkhidmat di bawah Lembaga Letrik Negara (LLN) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB), saya naik dari jurutera dae- rah. Saya juga berpeluang memasang talian transmisi dan pencawang utama. Saya sero- nok dengan kerja ini. Saya juga berpeluang menyertai bidang sumber manusia untuk menempatkan jurutera (graduan baru) dan pegawai kanan di LLN. Mereka datang me- lapor kepada saya di Bangsar dan saya agih- kan mereka pada stesen-stesen kuasa dan sebagainya. Lepas itu menjadi pengarah pusat latihan LLN atau sekarang Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ILSAS). Oleh kerana itu, saya berpeluang melihat bidang kejuruteraan lain seperti kejuruteraan awam, instrumen- tasi, mekanikal, komputer. Sebagai pengarah ILSAS saya terpaksa melihat keseluruhan latihan di pelbagai peringkat. Apakah keistimewaan atau kelebihan bidang tersebut? AHMAD ZAIDEE: la membuka pintu kepada kejuruteraan lain. Mulanya elektrik sahaja tetapi is tidak boleh bersendirian kerana memerlukan kejuruteraan meka- nikal, sebab penjana dan yang berkaitan dengannya. Kuasa datangnya daripada wap. Hendak mengawal semua ini, perlu instu- mentasi dan juga kawalan komputer. Jadi saya melihat, saya terpaksa memahami ju- rusan lain untuk menentukan kepakaran pelatih di LLN. Dengan sebab itu, apabila saya bersara, mudah bagi saya keluar dari- padajurusan asal saya kepada bidang lain seperti kejuruteraan air dan juga air bu- angan. Walaupun saya mula dengan (kejurute- raan) elektrik , saya terlibat dengan bidang lain termasuk dalam projek Terowong SMART yang menggembleng banyak keju- ruteraan lain. Secara ringkasnya apakah yang Datuk boleh kongsi mengenai kepentingan bi- dang tersebut di negara ini ? AHMAD ZAIDEE: Kepentingan keju- ruteraan secara keseluruhannya ialah caba- ran keenam dalam Wawasan 2020 iaitu mewujudkan masyarakat saintifik dan pro- gresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hada- pan yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada
 • 17. IR. Zaidee Laidin menun- jukkan tanda bagus di tapak projek Terowong SMART. tamadun saintifik dan teknologi masa de- pan. Ini merupakan satu-satunya hala tuju dan kepentingan kejuruteraan pada masa hadapan sebagai pegangan dan wawasan untuk pelajar iaitu pembinaan, operasi dan penyenggaraan. Mereka kena wujudkan teknologi baru. Dengan adanya pelbagai teknologi tanpa wayar, is lebih mudah dan is tidak mungkin berlaku jika tidak ada teknologi. la tidak semestinya orang luar buat, kita ada teknologi thumb drive dari Sekincan pun. Perlu ada minat, ketekunan, peluang untuk pelajar ini dan mindset yang sentiasa yang melihat pada masa hadapan Mengapa bidang tersebut menjadi se- makin penting? AHMAD ZAIDEE: Kita perlu ada empat perkara ini iaitu pertama, wawasan sebagai penentu hala tuju. Kedua, pelan strategik untuk menentukan langkah. Ketiga, pelak- sanaan dan keempat ialah fokus melaksan- akannya dan menentukan penambahbai- kan berterusan. Dalam, bidang kejuruteraan, bukan ju- rutera sahaja tetapi juga juruteknik dan pekerja terlatih lain seperti jurukimpal. Kita perlu teknologi untuk menjadi negara maju. Bagaimana caranya kita memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai pent- ingnya kerjaya tersebut di negara ini? AHMAD ZAIDEE: Saya me- mang melihat kepada pengenalan yang penting. Mengenali jurusan sains dan menyebarkan kepentin- gannya, pamerkan kebaikannya di media termasuk dalam bentuk drama dan sebagainya. Kedua ialah penghargaan. Saya bagi contoh, apabila kera- jaan Korea hendak mengalihkan pandangan rakyatnya daripada mengagungkan sasterawan kepada tenaga mahir. Mereka menjayakan negara Korea dengan terpaksa mencari pelajar yang cerdik masuk bidang kejuruteraan bagi melahirkan sesuatu yang menampung ekonomi. Bagi saya, apa yang dibuat Korea memberi peng- hargaan. Macam felo akademi sains, ada keistimewaan bagi mereka di luar negara. Kita perlu menyediakan masyarakat supaya mereka ada merasai ada kelebihan dalam bi- dang sains dan teknologi. Bidang kepakaran Datuk memerlukan lebih ramai pakar, bagaimanakah cara untuk menggalakkan generasi muda un- tuk menceburi bidang tersebut? AlIMAD ZAIDEE: Kita perlu membuka minat kepada pelajar. Sekarang ini orang takut kepada kejuruteraan. Satu ketika dulu kuota 60 peratus sains dan 40 peratus sastera untuk kemasukan ke institusi pen- gajian tinggi diperkenalkan tetapi kuota tidak tercapai. Malah berlaku apa yang di- panggil `kebocoran' kerana siswazah sains beralih profesion. Ini mungkin berkaitan dengan ganjaran sistem. Bidang kejuruter- aan sebagai contoh, kalau gaji tidak tinggi, orang tidak minat memasuki bidang ini. Ini mengubah corak pandangan terhadap bidang sains, mereka yang menghargai ju- rutera. Yuran profesional tidak begitu seim- bang dengan tanggungjawabnya. Bagaimanakah peluang generasi muda dalam bidang tersebut. Apakah masa de- pannya? AIIMAD ZAIDEE: Berdasarkan statistik, negara memerlukan 250,000 jurutera profe- sional menjelang 2020. Jelas bahawa pekerja kejuruteraan dan sains akan melibatkan 60 ke 70 peratus bidang pekerjaan. Kadang kala kita dapati banyak bidang kejuruteraan yang terlibat dalam penghasilan produk yang kita tidal sedar. Sebab itu saya kata kejuruteraan atau engineer ini dalam bahasa Latin her- maksud genius bukan engine. Engine adalah terminologi British. Oleh itu is melibatkan peranan banyak pihak, guru sebagai contoh sebab mereka rapat dengan pelajar, adakan lebih banyak lawatan ke pusat sains. Apakah pesanan Datuk kepada pelajar yang berminat menceburi bidang terse- but? AHMAD ZAIDEE: Tekun, disiplin dan kena banyak membaca sama ada buku atau Internet. Satu lagi saya hendak pesan, ialah cari kawan yang sehaluan dan berwawasan dan ikhlas ke jalan yang baik. Apakah pengalaman paling tidak da- pat dilupakan atau yang menyeronokkan sepanjang menjadi saintis? AHMAD ZAIDEE: Hasil perubahan mo- dal insan. Masa saya kadi pengarah latihan ILSAS, saya pergi ke Perancis. Di sana, pelatih boleh meningkat dari peringkat awal kepada jurutera. Saya lihat ada tidak faham kerja kimpalan tetapi pada akhirnya ker- janya cantik. Begitu juga pelajar yang masuk ITM. Saya puas hati. Begitu juga projek Tero- wong SMART. Mulanya ada masalah tetapi akhirnya siap juga. Bila kita hasilkan sesuatu, inilah kepuasan. BIODATA DATUK PROF IR. AHMAD ZAIDEE LAIDIN FASc Asal: Kuala Kangsar Perak Tarikh lahir: 1 April 1943 Latar belakang pendidikan s Diploma Kejuruteraan Elek- trik, Brighton College of Technology (kini University of Brighton), UK, 1966. e MSc Teknologi Ekonomi (Pengurusan dan Sains In- dustri), Universiti Sterling, Scotland, UK, 1974. s Doktor Kehormat Teknologi, Oxford Brookes University, 1996. s Doctor falsafah, University Sterling, Scotland, UK 1996 s Profesor Kehormat Univer- siti Napier, 1999. a Doktor Kehormat Persu- ratan, Universiti Manchester Metropolitan, 1999. Penglibatan akademik R Profesor pelawat Univer- siti Malaysia Pahang (UMP), 2005 hingga kini. n Felo Kehormat ASEAN Fe- deration of Engineering Or- ganization, 2002. s Felo Akademi Sains Malay- sia (ASM), 1999. Penglibatan peringkat negara dan antarabangsa Pengerusi Biro IT, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Selangor, 2002 hingga kini. s Naib Presiden Akademi Sains Malaysia, 2008 hingga kini. s Ahli Panel Penilai Universiti APEX, 2008. a Ahli Majlis World Federa- tion Engineer Organization (WFEO), 2003 - 2005. Presiden Federal of Engi- neering Institute South East Asia and Pasific (FEISEAP), 2001- 2003. a Presiden Institusi Jurutera Malaysia (IEM), 2001. Badan pembuat dasar is Jawatankuasa Penggubal Dasar Pendidikan Tinggi, 2007. v Ahli Majlis Perundingan Ekonomi Negara (MAPEN) II, 2000. Kerjaya/ Jawatan * Pengarah MMC-Gamuda, SMART TUNNEL JV, 2005 hingga kini. n Pengerusi MMC Oil and Gas dan MMC Engineering Ber- had, 2002 hingga kini. Es Pengerusi ERINCO Sdn Bhd, 2001 hingga kini. a Pengerusi Intelectual Pro- perty Corporation of Malay- sia, 2005 - 2007. * Pengerusi SIRIM, 2001- 2004 u Pengarah/Rektor/Naib Can- selor, (ITM/UiTM) 1994 - 2000. e Timbalan Pengurus Besar Khidmat Korporat TNB, 1990-1993. Anugerah * Panglima Jasa Negara (PJN), 1999. Darjah Kebesaran Negeri Perak, Datuk Paduka Mah- kota Pahang, 1995. uu Pingat Kesatria Mangku Negara (KMN);.1982. estic7otmy
 • 18. 18 info esti2009 Susunan KHAIRUNNISA SULAIMAN I KUASA angin adalah pertukaran tenaga angin kepada beberapa bentuk tenaga yang berguna seperti tenaga elektrik mengguna- kan kincir angin. Pada penghujung tahun 2008, generator kuasa angin seluruh D I seluruh du- nia terdapat dua puluh empat negara meng- hasilkan sejumlah 56,786 gigawatt (GW)/jam pada ta- hun 2005 atau 0.3 peratus penggunaan elektrik dunia. Oleh kerana geo- termal tidak bergan- tung kepada sumber tenaga seperti angin dan solar, kapasiti- nya boleh dikatakan agak besar sehingga 90 peratus. Loji elektrik geo- termal telah dibina secara eksklusif di puncak plat tekto- nik yang merupakan sumber geotermal bersuhu tinggi ber- hampiran permu- kaan. Pembangunan loji kitaran kuasa dan peningkatan teknologi boleh menjana sistem geotermal di dalam rangka geografi. Projek demon- strasi telah diadakan di Landau-Plafz, Jer- man sementara be- berapa projek masih dalam pembinaan seperti di Soultz- sous-Forets, Perancis dan Cooper Basin, Australia. dunia menghasilkan 121.2 gigawatt. Pada tahun 2008, kuasa angin menghasilkan kira-kira 1.5 peratus penggunaan tenaga elektrik bagi seluruh dunia dan ber- ganda dalam masa tiga tahun antara 2005 hingga 2008. Beberapa negara telah berjaya dalam penggunaan tenaga angin misalnya 19 peratus di Denmark, 11 peratus di sepanyol dan Portugal dan tujuh peratus di Jerman dan Republik Ireland pada 2008. Pada Mei tahun ini, kajian menunjukkan 80 buah negara se- luruh dunia menggunakan kuasa angin secara komersial. Ladang angin berskala besar disambungkan kepada rangkaian transmisi kuasa elektrik manakala kemudahan kecil digunakan bagi membekalkan tenaga elektrik ke kawasan terpencil. Tenaga angin sebagai salah satu sumber tenaga alternatif ke- pada bahan api fosil kerana is boleh didapati dengan banyak, boleh diperbaharui, mudah didapati, bersih dan tidak membe- baskan gas rumah hijau, Bagaimanapun bukan semua negara berminat dengan pem- binaan ladang angin kerana pemandangan yang agak sesak.
 • 19. TENAGA baru adalah terma yang digunakan bagi sumber baru tenaga yang belum lagi diiktiraf oleh saintis terkemuka tetapi jenis tenaga ini wujud. Terdapat tiga kategori tenaga baru iaitu: 1. Tenaga fizik hidrogen baru atau cold fusion atau Low- Energy Nuclear Reactions (LENR), fizik hydrino dan sumber tenaga berasaskan air yang lain. Tenaga berke- naan dihasilkan di luar tenaga kimia hasil pemba- karan hidrogen-oksigen. 2. Tenaga vakum juga disebut Zero Point Energy (ZPE) tenaga Aether atau tenaga , 4`' " angkasa merupakan sum Sties' ber tenaga pada keadaan 3. Tenaga alam sekitar iaitu mal melalui Undang-un- dang Termodinamik. KRISIS tenaga dunia mungkin dapat diselesaikan jika penyelidik dan saintis dapat mencari sumber tenaga baru yang lebih bersih dan tidak membebaskan gas rumah hijau. Magnet dan graviti secara sendi- rian tidak boleh menjadi sumber tenaga tetapi boleh menjadi pem- bawa bagi mengumpul ZPE. Magnet dan graviti sentiasa menjadi misteri. Penyelidik tenaga barn yakin mereka akan dapat menyelesaikan masalah tenaga dengan beberapa kesan ke atas alam sekitar. Penyelidik di Agensi Angkasa Lepas dan Pentadbiran Kebang- saan (NASA) telah sampai ke penghujung teknologi roket dan sedang menjalankan kajian bagi mendapatkan idea baru. Kajian menunjukkan mungkin medan magnet dan graviti boleh digunakan sebagai sumber pembawa tenaga. Mungkin satu hari nan- ti, penduduk dunia tidak perlu bimbang mengenai sum- ber tenaga sep- erti bahan api.
 • 20. Oleh NAZRUL AZIM SHARUDDIN Apakah tenaRa scalar? T ENAGA scalar merupa- kan sejenis tenaga yang boleh digunakan untuk menghasilkan gelombang pe- nyembuh bagi meneutralkan gelombang berbahaya. Gelombang berbahaya terse- but adalah seperti yang dihasil- kan oleh televisyen, telefon bim- bit, komputer, kabel elektrik dan sebagainya. Tenaga tersebut mempunyai kelebihan iaitu memudahkan sel menyerap nutrien dan vita- min daripada makanan serta minuman. Selain itu, is juga dapat ber- fungsi membersih dan mem- perbaiki profil darah bagi me- ningkatkan sistem pemprosesan darah. Sel-sel darah yang sihat dan kuat itu akan dapat menambah- kan tenaga kepada badan untuk membunuh kuman. Air mengalir hasilkan kuasa hidro SELAIN an-in dan solar, air juga boleh digunakan sebagai me- dium membekalkan sumber tenaga yang dikenali sebagai kuasa hidro. Tenaga tersebut biasanya diperoleh daripada pergerakan air sarna ada di kawasan sungai atau di laut. Gerakan ombak dan gelombang air pasang surut di laut atau pergerakan air yang deras di sungai dapat berfungsi memutarkan turbin. Keupayaan itu secara tidak langsung akan mengubah tenaga ki- netik kepada tenaga mekanik yang dapat membekalkan sumber tenaga. Banyak negara di seluruh dunia telah membina empangan hidroelektrik bagi menampung permintaan tenaga elektrik di ka- langan penduduk.
 • 21. Enjinhibrid ntk kenderaan moden PENGENALAN enjin hibrid bagi kenderaan moden hari ini bertujuan untuk mengurang- kan pergantungan sepenuhnya kepada bahan bakar petrol dan juga diesel. Bersifat mesra alam, enjin tersebut menggabungkan peng- gunaan bahan api dan juga kuasa elektrik untuk mengge- rakkan motor kenderaan. Bahan api akan disalurkan kepada struktur enjinnya da- lam bentuk selari dan pada masa yang sama is disokong oleh kuasa bateri. Selain menjimatkan penggu- naan minyak, enjin yang meng- gunakan teknologi termaju itu juga mampu mengurangkan kadar pelepasan asap sekali gus mengurangkan pencemaran alam sekitar. Selain itu, is juga mempunyai kelebihan dilengkapi dengan enjin yang bersaiz kecil dengan komponen yang ringan untuk pergerakan lebih pantas. Earth Hour inisiatif selamatkan bumf DI samping pelbagai usaha mengaplikasi teknologi hijau untuk memulihara alam sekitar, negara-negara di seluruh dunia juga bersatu di bawah acara Earth Hour. Merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Tabung Alam Sedunia (WWF), is dilaksanakan de- ngan mematikan semua lampu dan peralatan elek- trik selama satu jam. Pelaksanaannya adalah bertujuan untuk me- ngurangkan pembebasan karbon ke udara sekali gus mengurangkan pemanasan global. Sejak tahun 1991 hingga 2007, acara tersebut dike- nali sebagai Earth Day Energy Fast sebelum namanya ditukar kepada Earth Hour pada tahun 2008. Tahun 2009 menyaksikan sebanyak 82 buah negara dan lebih daripada 2,100 buah bandar dari seluruh negara menyertainya. Turban stem TURBIN stim merupakan alat mekanikal yang meng- gunakan tenaga haba daripada tekanan stim. Tekanan itu kemudiannya berfungsi untuk menu- karkan tenaga tersebut kepada gerakan putaran. Berbanding enjin stim piston yang dicipta lebih awal, turbin stim mempunyai kecekapan haba yang lebih baik dan nisbah kuasa lebih tinggi. Turbinnya yang sentiasa berputar sangat sesuai di- gunakan untuk memacu penjanaan kuasa elektrik. Secara keseluruhannya, turbin berkenaan meru- pakan enjin haba yang terhasil menerusi kecekapan operasi termodinamik. esfic7ofmg
 • 22. 22Ogos 2009 Compiled by KHAIRUNNISA SULAIMAN MhE^ OO'q gi S sustainable e^er S USTAINABLE energy is the provision of energy such that it meets the needs of the present without compro- mising the ability of future generations to meet their needs. A broader interpretation may allow inclusion of fossil fuels and nuclear fission as transitional sources while tech- nology develops, as long as new sources are developed for future generations to use. A narrower interpretation includes only energy sources which are not expected to be depleted in a time frame relevant to the human race. Sustainable energy sources are most often regarded as including all renewable sources, such as biofuels, solar power, wind power, wave power, geothermal power and tidal power. It usually also includes technologies that improve energy efficiency. Conventional fission power is sometimes relined to as sustainable, but this is controversial politically due to con- cerns about peak uranium, radioactive waste disposal and the risks of disaster due to accident, terrorism, or natural disaster. RENEWABLE energy is an energy ge- nerated from natural resources such as sunlight, wind, rain, tides, and geother- mal heat which are renewable. In 2006, about 18% of global final energy consumption came from re- newables, with 13% coming from traditional biomass, such as wood- burning. Hydroelectricity was the next largest renewable source, providing 3% of global energy consumption and 15% of global electricity gen- eration. Wind power is growing at the rate of 30 percent annually, with a worldwide installed capacity of 121,000 megawatts (MW) in 2008, and is widely used in Eu- ropean countries and the United States. The annual manufacturing output of the photovoltaics industry reached 6,900 MW in 2008, and photovoltaic (PV) power stations are popular in Germany and Spain. Solar thermal power stations operate in the USA and Spain, and the largest of these is the 354 MW SEGS power plant in the Mojave Desert. Ethanol fuel is also widely available in the USA. While most renewable energy projects and production is large-scale, re- newable technologies are also suited to small off-grid applications, sometimes in rural and remote areas, where energy is often crucial in human development.
 • 23. 23Ogos 2009 THE majority of renewable energy technologies are powered by the sun. The Earth-atmosphere system is in equilibrium such that heat radiation into space is equal to incoming solar radiation, the resulting level of energy within the Earth-atmosphere system can roughly be described as the Earth's "climate." The hydrosphere (water) absorbs a major fraction of the incoming radiation. Most radiation is absorbed at low latitudes around the equator, but this energy is dissipated around the globe in the form of winds and ocean currents. Wave motion may playa role in the process of transfer ring mecnanicai energy netween the annospnere anti the ocean through wind stress. Solar energy is also responsible for the distribution of precipitation which is tapped by hydroelectric projects, and for the growth of plants used to create biofiiels. Renewable energy is derived from natural pro- cesses that are replenished constantly. In its various forms it derives directly from the sun, or from heat generated deep within the earth. Included in the definition is electricity and heat generated from solar, wind, ocean, hydro- power, biomass, geothermal resources, and bioftiels and hydrogen derived from renew- able resources. ^^^ WIND farm is a group of wind turbines in the same location used for production of electric power. Individual turbines are interconnected with a medium voltage (usually 34.5 kV) power collection system and commu- nications network. At a substation, this medium- voltage electrical current is increased in voltage with a transformer for connection to the high voltage transmission system. A large wind farm may consist of a few dozen to several hundred individual wind tur- bines, and cover an extended area of hundreds of square miles (square kilometers), but the land between the turbines may be used for agricultural or other purposes. A wind farm may be located off-shore to take advantage of strong winds blowing over the surface of an ocean or lake. What is wind farm7
 • 24. Ogos 2009 INDUSTRI pembangunan dan pem- binaan juga sebenarnya memainkan peranan penting dalam menyokong usaha menjaga alam sekitar. Oleh sebab itu, konsep pembinaan bangunan pintar telah diperkembang- kan menerusi pengenalan pelbagai teknologi moden dan canggih. Antara yang diberi penekanan da- adalah daripada segi menggabungkan kaedah pengudaraan secara semula jadi dengan sistem penyejuk udara elektrik. Bagi mengurangkan kebergantun- gan kepada sumber tenaga sedia ada pula, keseluruhan sistem bangunan Teknologi lain yang diketengahkan adalah seperti kemampuan sokon- gan mengitar semula air dan lebih mengutamakan pencahayaan semula jadi bagi meminimumkan penggu- naan lampu. perlulah menyokong penggunaan sumber tenaga alternatif seperti lam konseD bau unanj intar tersebut tenaga solar. Kereta elelctrilc pertama tahun 1 832DALAM menyokong usaha mengurangkan pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kenderaan, banyak pihak telah tampil dengan rekaan kereta elektrik. Namun, tahukah anda kereta elektrik pertama sebenarnya telah dihasilkan buat pertama kalinya pada tahun 1832 sebelum kereta dengan enjin pembakaran mula dibina? Pembangunannya dianggap sangat cemerlang kerana mengguna- kan motor elektrik yang senyap. Ini kerana pada tahun 1897, Hiram Percy Maxim telah mencipta alat peredam bunyi untuk tawaran prestasi yang lebih baik. Selain itu, kereta elektrik tersebut juga mempunyai kelebihan tidak memerlukan kotak gear yang kompleks seperti yang diguna- kan oleh kenderaan berenjin pembakaran. SECARA amnya, kebanyakan kita menganggap bahawa sumber tenaga di dunia ini diperolehi daripada penjanaan bahan api seperti petroleum, arang baru dan gas asli sahaja. Namun, tanpa kita sedari, proses pereputan organisma hidup juga boleh digunakan sebagai sumber bahan api untuk pelbagai tujuan. Dikenali sebagai tenaga biojisim, is merujuk kepada perebutan tumbuh- tumbuhan dan juga haiwan untuk menghasilkan bahan api bio. Menerusi aktiviti pereputan itu, is akan menghasilkan bahan serat, kimia dan juga haba yang sangat berguna dalam proses penjanaan tenaga. Mengambil contoh dalam industri minyak kelapa, pelepah dan tandan pokok kelapa sawit digunakan sebagai cumber biojisim untuk memasak buah sawit sebe- lum diperah bagi menghasilkan minyak. I-
 • 25. MASYARAKAT zaman dahulu menggunakan kincir angin sebagai mesin yang digerakkan untuk menimba air bagi mengairi kawasan pertanian serta menumbuk atau mengisar biji-bijian. Kini, kincir angin moden telah digunakan sebagai sumber tenaga elektrik yang juga dikenali sebagai turbin angin untuk menggerakkan generator. Sumber tenaga tersebut kebanyakannya ditemui dan digu- nakan secara meluas di negara-negara Eropah serta Amerika Utara. Implementasi teknologi tersebut juga biasanya tertumpu di kawasan pedalaman yang menjadikan pertanian sebagai ,/ aktiviti harian. Binaan struktur kincir angin itu melibatkan paksi atau tiang tegak yang besar untuk tujuan keseimbangan dileng- kapkan bersama beberapa bilah segi empat yang berputar mengikut arah tiupan angin. AKTIVITI pengkomputeran juga kini telah mula mem- beri penekanan kepada aplikasi teknologi mesra alam dan selarnat. Bagi tujuan itu, banyak syarikat komputer telah tampil dengan perkhidmatan tersebut tidak kira untuk kegu- naan individu atau organisasi. Selain mengekalkan prestasi cemerlang, komputer berkenaan juga menawarkan penjimatan kos supaya pengguna dapat terus berjimat dalam keadaan ekonomi sernasa. Menerusi inovasi tersebut, operasi komputer akan melibatkan penggunaan tenaga elektrik yang minimum berbanding komputer biasa. Selain itu, dari segi perkakasan pula, komputer tersebut akan dibangunkan menggunakan material daripada ba- han yang tidak memberi kesan kepada alam sekitar. Sumber tenaga daripada kincir angin ( t1 ir 104
 • 26. 26Ogos 2009 Malik Ben Nabi tokoh pemikir Islam terkenal Susunan KHAIRUNNISA SULAIMAN M ALIK Ben Nabi dilahirkan di Ban- dar Constantine, di Algeria Timur pada tahun 1906 dan mendapat pendidikan awal di sebuah Madrasah al- Quran di negara Perancis. Kepintaran dan kepandaiannya menye- babkan beliau mendapat biasiswa bagi meneruskan pengajian dalam kelas persedi- aan selama dua tahun di sekolah El-Djelis di Constantine. Malik kemudian memasuki sebuah institusi yang melatih bakal hakim, guru dan pembantu hospital. Selesai menamatkan penga- jian di institusi berkenaan, beliau didedahkan dengan kesusaste- raan Perancis terutama seja- rah pengembaraan dan sejarah timur. Ketika beliau melanjutkan pe- ngajian di peringkat tinggi di Con- stantine, Malik bertemu dengan Syeikh Abdul Majid dan Profesor Martin. Pertemuan dengan tokoh berkenaan banyak mempengaruhi pemikiran dan pem- bentukan sahsiah diri Malik. Setelah tamat pengajian, beliau berkun- jung ke Perancis beberapa kali sebelum melanjutkan pengajian di Kolej Kejurute- raan pada 1930. Setahun kemudian beliau bernikah de- ngan seorang wanita Perancis, saudara baru. Malik banyak melibatkan diri dalam pel- bagai Gerakan Pembaharuan dan di sana be- liau bertemu ramai cendekiawan Islam dan mengikuti perkembangan mereka yang be- rada di dalam atau luar Algeria seperti Mesir, Hijaz, dan Maghribi. Ketika menjawat jawatan Pegawai Pendaf- tar Mahkamah di Huran, Malik berpe- luang bertemu masyarakat bagi mengetahui masalah mereka yang berada di bawah pen- jajahan Perancis. Setelah Algeria men- capai kemerdekaan pa- da tahun 1963, Malik dilantik sebagai Pe- ngarah di Kementerian Pendidikan sehingga ta- hun 1967. Melihat kepada sej arah awal, beliau tidak pernah terfikir untuk menjadi se- 1.1 PRULiMON0F.1USU I pAN51.F. , orang ahli falsafah, tetapi perkembangan dan keadaan semasa mengubah segala-galanya. Keadaan semasa itu telah memberi kesan mendalam dalam diri dan keperibadiannya manakala pengalaman memberikan inspira- si kepadanya dalam memperjuangkan Islam dan meninggikan ummah dan bangsa. Perjalanan hidup beliau semasa penja- jahan Perancis menyedarkannya tentang kemunduran masyarakat Islam terutama mereka yang cuba mengubah identiti dan nilai kebudayaan dalam masyarakat Islam. Ini menyebabkan beliau mahu membebaskan pemi- kiran penjajah dalam jiwa rakyatnya dan Malik mem- punyai minat yang men- dalam dalam mempelajari dan membaca karya yang dihasilkan oleh tokoh terkenal. Oleh sebab itu, karya- karya cendekiawan Islam seperti Syeikh al-Maulud bin al-Mauhub, Ibn Hasib dari Al- geria, dan pemimpin Mesir seperti Muhammad Abduh secara tidak langsung telah mempengaruhi pemikiran beliau. Buku Risalah Tauhid karya Muhammad Abduh dan Keruntuhan Akhlak dalam Politik Barat oleh Rashid Redha, menyedar- kan Malik tentang masalah umat Islam dan masalah keruntuhan akhlak dan kemiskinan intelektual yang perlu diselamatkan. Malik banyak meninggalkan koleksi karya, buku dan esei ilmiah yang dapat menyum- bangkan ilmu pengetahuan dan dimanfaat- kan oleh dunia Islam kini. Malik memberi perhatian kepada perso- alan Tamadun Islam dan membuat perban- dingan dengan urutan peristiwa semasa, isu- isu ekonomi dan sains kemasyarakatan. Karya beliau dalam Bahasa Arab dan te- lah diterjemahkan antaranya ialah: Lobbdyk, the Problem of Culture; The Ideological Struggle In Colonised Countries; The New Social Editification; dan The Idea of an Islamic Commonwealth. Hasil tulisannya dalam Bahasa Perancis adalah: The Qur'anic Phenomenon; Vocation De Li Islam; Reflections; Memoirs Malik; The Work ofOrientalistes; Islam et Democratic; dan Islam in History and Society. Boleh dikatakan Malik telah dianugerah- kan Allah pelbagai keistimewaan seperti pemikiran dan penghayatan yang tajam dan mendalam. Pandangannya mengenai Islam sentiasa mendapat tumpuan cendekiawan Islam di Timur Tengah dan Eropah kerana menyen- tuh sesuatu isu secara global. Malik berkata, masyarakat Islam boleh membina tamadun dan peradaban dengan kembali kepada fitrah diri mereka sendiri dengan menghayati Islam dan membina aki- dah dalaman yang mantap. Menurutnya, umat Islam perlu mengang- kat diri mereka ke tahap peradaban terkini dengan memperlengkapkan diri dengan pengetahuan teknologi semasa. Isu yang diutarakan Malik bersandarkan nas-nas al-Quran dan sirah Rasulullah. Cetusan idea beliau bukan hanya dijadikan kajian oleh sarjana Islam, malah mula diprak- tikkan oleh negara Islam hari ini. Peranan dan jasa beliau amat berharga kepada dunia Islam dan misinya sama se- perti ulama ulama silam Melayu seperti Syed Sheikh al-Hadi dan Sheikh Tahir Jalaluddin yang memperjuangkan bangsa mere- ka daripada belenggu MAUK BENrygB penjajah. Malik Ben Nabi me- ninggal dunia pada 31 Okto- ber 1973.
 • 27. Grove mereka ciptai sel bahan api; Susunan LAUPAJUNUS S IR William Robert Grove lahir pada 11 Julai 1811 seorang peguam, ha- kim dan juga saintis yang mengemukakan teori umum mengenai pemuli- haraan tenaga dan perintis teknologi sel bahan api. Beliau lahir di Swansea Wales, dan merupakan anak kepada John, seorang majistret dan juga timbalan leftenan. Pendidikan awalnya bermula bersama tutor persendirian SIR William Robert Grove sebelum memasuki Kolej Brasenose dan minatnya dalam bidang sains dipupuk oleh seorang ahli matematik, Baden Powell. Beliau menamatkan pengajian pering- kat tinggi dalam bidang undang-undang pada 1832 dan menyertai Lincoln's Inn, tiga tahun kemudian. Pada tahun yang sama, Grove menyer- tai it stitusi diraja dan merupakan pen- gasas Persatuan Ahli Falsafah dan Sastera Air Larutan asid sulfurik Swansea. Di awal kerjayanya sebagai --- - saintis, Grove bertemu Emma-- Maria Powles yang kemudian dikahwininya 1837. Pasangan tersebut kemu- I diannya mengembara sam- bil berbulan madu tetapi panggilan sabatikal men- dorongnya merebut peluang tersebut untuk terlibat dalam penyelidikan saintifik. Mengenai sel elektrik Pada 1839, Grove memba- ngunkan penyelidikan pertama dipisahkan kepada oksigen dan hidrogen menerusi tindak balas pemisahan. Namun pada tahun 1846, Grove mula mengurangkan kegiatan penyelidikannya dengan kembali semula kepada kerjaya guaman. Beliau berpeluang untuk terbabit se- cara serentak dalam kerjaya tersebut den- gan pengetahuan saintifik terutamanya berkaitan undang-undang paten. Beliau meninggal dunia di London ekoran masalah kesihatan yang ditang- gungnya sejak sekian lama. mengenai sel elektrik yang dikenali seba- gai sel Grove, dengan menggunakan elek- trod zink dan platinum dalam asid yang dipisahkan oleh pot seramik poros. Beliau mengumumkan perkembangan penyelidikannya itu kepada Akademi Sains Perancis di Paris. Setahun kemudian, beliau juga me- laporkan kejayaan tersebut kepada Per- satuan Sains Termaju British pada satu mesyuarat di Birmingham. Kejayaan beliau menjadikannya repu- tasinya meningkat dan beliau telah di- cadangkan untuk menerima anugerah persatuan diraja oleh William Thomas Brande, William Snow Harris dan Charles Wheatstone. Beliau akhirnya dilantik sebagai profe- sor yang pertama dalam bidang falsafah eksperimental di Institusi London pada 1841. Setahun berikutnya, beliau menyam- paikan syarahan mengenai korelasi daya fizik konservasi tenaga. Akhirnya pada 1842, Grove memba- ngunkan sel bahan api yang pertama, dikenali sebagai bateri gas voltan yang menghasilkan tenaga elektrik dengan gabungan hidrogen dan oksigen dan men- erangkan menggunakan teori korelasi. Menerusi usaha membangunkan sel terse- but, is membuktikan wap atau stim boleh Info Sir William Robert Grove Lahir: 11 Julai 1811 Tempat kelahiran : Swansea Wales. Meninggal dunia : 1 Ogos 1896 di London. Bidang kepakaran: Fizik lapa- ngan, kimia, undang-undang paten dan undang-undangjenayah. Institusi : Lincoln's Inn, Badan kehakiman British, institusi diraja, persatuan diraja, Kolej Brasenose, Oxford. Reka cipta: Konservasi tenaga dan sel bahan api. Anugerah Felo Persatuan Diraja pada 1840 dan menerima , Pingat Diraja pada 1847. Naib Presiden Institusi Diraja. Dianugerahkan ijazah kehormat Universiti Cambridge pada 1879. estidotmg 27ogos 2009
 • 28. 2gos8 kerjaya2009 Oleh NAZRULAZIM SHARUDDIN PLIKASI tenaga dalam pelbagai dustri di negara ini sememang- ya menyumbang banyak kemu- dahan kepada masyarakat ketika melak- sanakan aktiviti harian mereka. Antara kegunaan tenaga adalah untuk menggerakkan kenderaan, mesin dan jentera di samping menyokong fungsi hubungan dan telekomunikasi. Peningkatan keupayaan industri pen- janaan tenaga tersebut sedikit sebanyak dapat membantu negara menambahkan pendapatan dan seterusnya menjana kemajuan ekonomi. Secara amnya di Malaysia, kebanyakan sumber tenaga diperoleh daripada bahan mentah seperti petroleum, gas asli, arang batu dan juga tenaga hidro. Aplikasi pengetahuan sains sebenarnya telah banyak membantu penerokaan bi- dang penjanaan tenaga menerusi aktiviti kajian dan penyelidikan. Bagi melaksanakan usaha tersebut, saintis tenaga memainkan peranan yang sangat penting agar implementasinya terus berkembang dan dipertingkatkan untuk dinikmati oleh generasi akan da- tang. Walaupun ramai yang mengakui ba- hawa tenaga menyumbang banyak ke- baikan dalam pembangunan negara, masyarakat sebaliknya perlu mengambil inisiatif untuk menjimatkan penggu- naannya. Ini kerana, jika is tidak diuruskan dengan sempurna, kita mungkin akan mengalami masalah kekurangan sumber tenaga pada masa hadapan. Bagi tujuan itu, kerajaan telah men- jalankan beberapa langkah drastik untuk mempromosi penggunaan tenaga alter- natif yang boleh diperbaharui. Terdapat juga organisasi penyelidikan, institusi pengajian tinggi dan industri ke- juruteraan tenaga di Malaysia yang men- jalankan pembangunan dalam bidang tersebut. Tidak cukup dengan itu , banyak juga kumpulan saintis dan jurutera di negara ini yang mengendalikan penyelidikan berteknologi moden dalam mengurus- kan tenaga. Dalam menyokong kajian tersebut, esti golongan saintis telah mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains yang tinggi. Ini kerana aktiviti tersebut meng- gabungkan pelbagai pengetahuan sains terutama dalam bidang matematik, kimia dan juga fizik. Mereka juga perlu menggunakan kae- dah saintifik dalam membuat uji kaji serta percubaan-percubaan yang dapat membuktikan kejayaan setiap kaedah. Di Malaysia, terdapat banyak institusi pengajian tinggi (IPT) sama ada awam atau swasta yang menawarkan pengajian akademik dalam bidang kajian tenaga. Antara universiti tersebut adalah se- perti Universiti Malaya (UM), Univer- siti Sains Malaysia (USM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan ban- yak lagi. Mereka yang berminat mendalami pengajian dalam bidang ini akan dide- dahkan dengan kemahiran menganalisis secara unggul dan berdedikasi. la adalah bertujuan untuk mendedah- kan para pelajar dengan keupayaan yang tinggi dalam memahami peranan tenaga dan proses kajiannya secara universal. Dengan pendedahan itu, para graduan yang bakal dihasilkan mampu untuk membantu negara meningkatkan keu- payaan penghasilan dan pengurusan ten- aga secara efektif. Antara subjek yang akan dipelajari oleh para pelajar adalah seperti matema- tik, termal fizik, elektron asas, elektronik, mekanik kuantum, fizik nuklear, atomik dan molekul, kosmotologi, elektronik 0 digital dan optoelektronik. Dari segi peluang pekerjaan pula, ter- dapat banyak kerjaya yang menanti para graduan yang mengambil pengajian da- lam bidang tenaga. Tambahan pula terdapat banyak syarikat di Malaysia yang menjalankan perniagaan berasaskan tenaga memerlu- kan tenaga kerja yang mempunyai latar belakang dalam bidang tersebut. Pekerjaan berkenaan adalah jurutera molekul, ahli kaji nuklear, jurutera pro- jek, jurutera penyelidikan dan sebagain- ya. Struktur kursus yang ditawarkan keti- ka pengajian pula merangkumi kuliah, tutorial dan juga kerja-kerja praktikal di makmal. Adalah diharapkan menerusi sambu- tan positif dalam bidang tersebut, lebih ramai saintis tenaga akan dapat dihasil- kan untuk membantu negara ke arah pembangunan negara yang lebih mapan dan mesra alam. 11 *Diploma Matrikulasi STPM wax am Memiliki diploma dad institut pengajian tinggi a,%/am atau institusi lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan 411-sus yang dipohon. 1) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang diiktiraf Kerajaan Malaysia dengan kredit bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. gan mendapat sekurang-kurangnya y , f U l g !- la Asia STPiNI dengan memenuhi 2) Lulus Sijil Tini Pelajaran Ma-bb Gred C (NGMP 2.00) pada pering- kat STPM dalam mata pelajaran 41 ems'. ^ yy^js SAINTIS tenaga kini berdepan cabaran menghasilkan produk mesra alam. kimia, matematik dan biologi. 3) Lulus Program Matrikulasi daripada aliran Sains Fizik dengan a ^ minimum CGPA 2.%5.
 • 29. Oleh MOHD. RIDZWAN IMAN IKA memperkatakan mengenai ken- deraan hijau (green vehicle), tentu kita ingat is kenderaan untuk tentera atau J gunaan Jabatan Pertanian. Tetapi sebenarnya, kenderaan hijau ada- lah kenderaan yang mesra alam dengan tidak membebaskan asap seperti kereta elektrik, kereta solar, kereta mengguna- kan tenaga hidrogen dan sebagainya. Secara mudah, is adalah kenderaan yang tidak mencemarkan alam dengan pelepasan asap seperti kereta yang kita gunakan sekarang kerana meng- gunakan sumber tenaga petrol atau diesel. Kereta seperti ini bu- kan sahaja tidak mence- markan udara tetapi is juga mampu menjimat- kan pengguna kerana kita tidak terlalu bergan- tung kepada minyak. Kereta mesra alam ini kini terbahagi kepada dua iaitu kereta yang sepenuhnya menggunakan kuasa elektrik (menggunakan bateri yang dicas untuk menggerakkan kenderaan. Kereta menggunakan bateri sepenuh- nya ini masih kurang berjaya dikomersial- kan kerana teknologi bateri yang masih belum mencapai kemajuan diingini. Ini kerana teknologi bateri sedia ada masih belum benar-benar stabil untuk membolehkan is digunakan pada kereta biasa dengan lasak setiap hari. Kereta jenis kedua ialah kereta elektrik yang digabungkan dengan kereta men- gunakan minyak atau dikenali sebagai kereta hibrid. Kereta jenis ini menggtma- kan dua jenis sumber pembakar tenaga iaitu bateri dan minyak. Ketika kereta bergerak perlahan (dalain lingkungan 40 kilometer sejam), kere- ta ini akan menggunakan tenaga dari bateri (seperti kereta buggy goo dan kemudiannya sumber tenaga akan bertukar kepada minyak apabila kenderaan dipandu lebih laju. Bagaimanapun, pengeluaran kenderaan hijau untuk kegunaan komersial masih agak perlahan dengan setakat ini, hanya Honda dan Toyota sahaja aktif memasar- kan kereta hibrid mereka. Geran USD2 bilion Melihat keadaan tersebut, Presiders Anierika Syarikat, Barack Obama baru-bare ini mengumumkan peruntu- kan sebanyak USD2.4 bil- ion (RM7 bilion) sebagai dana penggalak perkem- bangan industri kender- aan hijau di negara itu. Geran itu disasarkan untuk digunakan oleh syarikat atau institusi untuk mem- bangunkan teknologi bateri yang akan membolehkan kereta atau lori meng- gunakan teknologi elektrik atau hibrid dengan lebih lasak seperti loci dan kereta biasa. Pembangunan teknologi hibrid un- tuk kenderaan besar seperti loci dan bas misalnya sangat diperlukan kerana ken- deraan-kenderaan tersebut merupakan pengguna minyak terbesar dan juga pe- nyumbang pencemaran udara terbesar di jalan raya. Sebagai contoh, sebuah bas hibrid mampu menjimatkan minyak dan me- ngurangkan pencemaran seperti 40 buah kereta hibrid. Pembangunan sebuah kereta hi- KENDERAAN hibrid kini semakin popular. brid atau elektrik dengan dua atau empat penumpang tentu tidak sesukar untuk membina sebuah has yang perlu mem- bawa sehingga 40 penumpang atau lori yang membawa tangki minyak. Sehubungan itu, teknologi kende- raan hijau perlu dipertingkatkan selan- kah lagi agar kita bukan sahaja mampu menghasilkan kereta elektrik yang stabil di masa depan tetapi juga kenderaan-ken- deraan berat yang tidak lagi bergantung kepada diesel. Sebelum ini, mungkin ramai berpenda- pat syarikat-syarikat besar sebenarnya berkemampuan menghasilkan teknologi hijau yang terbaik tetapi sengaja dilam- batkan kerana is berkos tinggi dan juga kita masih mempunyai sumber minyak mencukupi. Tetapi selama mina kita harus ber- gantung kepada sumber minyak yang semakin lama semakin berkurangan dan selama mana lagi kita hendak hidup dengan sentiasa menghirup gas karbon dioksida yang dilepaskan oleh kenderaan- kenderaan di jalan raya?
 • 30. 30 2009 kuiz 009 1. Pang Zheng Chen 24, Jln Padang Lima Naleh, Bintong, 01000 Kangar, Perlis. 2. Nurhamizah Yaacob 14, Jln Cendana 9, Tmn Rinting, 81750 Masai, Johor. 3. Mohammad Hasnain Abdul Rashid E57, Rumah Awam Kos Rendah, Bukit Payong, 21400 Marang, Terengganu. 4. Sivaranjani a/p Sivanesan No 208, Jln Sk 13/11, 43300 Seri Kembangan, Selangor. 5. Mohd Adib Aiman Mokhtar No 59, )In PS 5/7, Tmn Pinggiran Senawang, 71450 Sg. Gadut, Negeri Sembilan. Answers for Esti Vocable July 2009 1. 2. SCIENCE Something that people and animals eat, or plants absord, to keep them alive. Something annoying that someone often does. 3. The scientific study of plants. 4. A term reffering to information in the form of numbers such as the binary code system. 5. A chemical, found for example in tea and coffee, which is a stimulant. 1. MATHEMATICS The faundation, support or lowest part of something. 2. Any of the figures 0 to 9. 3. Having an empty space in it. 4. Force measured in volts. 5 A rounded three-dimensional solid that has a flat circular face at each end. Answer FOOD HABIT BOTANY DIGITAL CAFFEINE Answer BASE DIGIT HOLLOW VOLTAGE CYLINDER Open to primary and secondary school students aged 17 or below. Children of the staff of the Academy of Sciences Malaysia (ASM), Syarikat Permainan (Malaysia) Sdn. Bhd. (SPM) and Utusan Melayu (M) Berhad are not eligible for the competition. Judges' decision is final. Entries need to reach us before or on 11 SEPT. 2009. Entries received after the closing date will not be entertained. l V Five winners will be chosen each month based on the correct answers. Each winner will receive a games set from SPM worth RM1 00. estihfmg Winners of ESTI VOCABLE spm INTRUCTIONS Listed below are 10 words, 5 for science and 5 for mathematics. Clues for these words are given along with corresponding letters. Fill in the blanks with the correct letters. EXAMPLE: SCIENCE Sense of organ which detects sound MATHEMATICS Odd number 1. E R 0 SCIENCE To stick materials together, especially using glue. A metal that is made by mixing two or more metals, or a metal and another substance. A large cylindrical object which moves very fast by forcing out burning gases. Illness of people, animals, plants, etc., caused by infection or a failure of health rather than by an accident. 2. 3. 4. 5. An animal that hunts, kills and eats other animals. Answer 0 A MATHEMATICS Answer 1. A marked strip of wood, metal etc. for measuring. 2. An arrangement in space, time etc. One of two equal parts of anything.3. 4. To solve problems that use numbers. An expression that is the sum of two terms. 5. 0 R A C uB L Y K u S E A V M U 0 T A T S E E Name: Home Address: Age: Birth Certificate/ IC No: Tel: E-mail: Mail your entries to: Akademi Sains Malaysia, 902-4, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur. R L
 • 31. 1. Muhammad Azmir Rahim 228 A, Mukim 7, Pulau Betong, 11020 Balik Pulau, Pulau Pinang. 2. Losshiny a/p marie No 56, Jln Sepat Dua, Tmn Teluk Pulai, 41100 Kiang, Selangor. 3. Karen Chiok Chai Hoon 820-E Lorong Pandan, Jln Sultan Mahmud, 20400 Kuala Terengganu, Terengganu. Contest Terms and Conditions Open to primary and secondary school students aged 17 or below. estidotsudoku INSTRUCTIONS The sudoku grid consists of eighty -one squares in a nine by nine grid. To solve the sudoku, each square in the grid must contain a number between one and nine, with the following conditions: Each row of nine cells must contain each of the numbers from 1 to 9 once and only once. Each column of nine cells must contain each of the numbers from 1 to 9 once and only once. Each of the nine 3 by 3 boxes of nine cells must contain each of the numbers from 1 to 9 once and only once. If you complete the grid, you've solved the sudoku. Good luck and have fun! SUDOKU 14 Z1 1 ^ 4 e) J 9 8 19t][4)]' 1 2 ^ II e) `1 e) %9 `t el 9 t1 1 2 71 1 4 ` 1; 21 ) 9 6 7 3 21 1 ^ 9 1 1; 6 ) ^ z Al L-71 el 1 ` 6 4 t) 9 7 `^ <
 • 32. esfi, m 3 Objective Investig vehicle. you build ate an airNe-tipooVeredh as What You Need Half-Gallon Milk Carton Balloon 2 Drinking Straws 4 Spools h must be 4 Straight Pins (length shorter than sp Sharp Scissors Ruler Pen To Do and Observe 1 Wash out your carton and cut off the top. The milk carton will be the body of your vehicle. /Cut carton into half the long way. 3.Cut a small hole in the middle of one of the short sides of the carton. This hole should be the same diameter as the neck of the balloon. Start with a small hole. The fit must be precise if the hole is too big or too small, the flow of air won't create enough force to move the car. 4.Pull the end of the balloon through the hole, keeping the body of the balloon inside the car- ton. If the neck of the balloon is squeezed, en- large the hole. Repeat until the fit is snug, but not tight. Air flow should not be restricted. 5.Mark the spots on the sides of the carton where you will cut holes for the axels. Use a ruler to make sure the holes on opposite sides of the carton will match up. Use the spools to measure and make sure the axel holes are at a height that will allow the spool-wheels to touch the rolling surface and lift the body off the surface. C.Cut holes for axels and push straws through the holes. .Slide spools on to the straws and poke pins through the straws to keep the spools on. Ad- just the pins as needed until the wheels spin freely. NOTE: For younger children, please have a parent or other adult to help in this step. 8.Finally, blow up the balloon - don't tie the end - and let your car go. What's Going On This activity allows you to explore a range of science topics including Newton's Third Law, simple machines and friction. Newton's Third Law states that for every ac- tion there is an equal and op- posite reaction. If you let go of a balloon filled with air, what happens? The balloon flies around somewhat ran- domly as the air escapes. As the balloon contracts it forces the air out of its opening. Air has mass, it is made of molecule