kelebihan teknologi hijau

of 36 /36
F ERA SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI Era kenderaan hijau esti6ot BUDAYA INOVASI KE ARAH KECEMERLANGAN SAINS DAN TEKN0LOGI O r#, AYSIA^4 RABU 26 OGOS 2009 + EDISI 90 TAHUN KE-8 PP362/12/2009

Upload: shahidil-saril

Post on 22-Nov-2014

1.266 views

Category:

Technology


25 download

DESCRIPTION

Kelebihan teknologi hijau kepada ekonomi dan ekosistem. Keratan majalah ini diambil daripada dumber yang boleh untuk dipercayai

TRANSCRIPT

F ERA SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI

Erakenderaan

hijau

esti6otBUDAYA INOVASI KE ARAH KECEMERLANGAN SAINS DAN TEKN0LOGI

O r#, AYSIA^4 RABU 26 OGOS 2009 + EDISI 90 ♦ TAHUN KE-8 ♦ PP362/12/2009

L

Ogos2002

uflm€3pm ©1®0 NOOg

SETELAH sekian lama diuar-uarkanmengenai teknologi hijau, majalah ke-sayangan pembacanya, estidotmy me-nampilkan terra Teknologi Hijau, satunama yang agak baru di negara ini.

la sebenarnya merujuk kepadateknologi mesra alam, tidak mence-markan dan diperbaharui serta mem-punyai nilai kecekapan yang tinggi.

Artikel yang diketengah kali inimenumpukan penjelasan mengenaiteknologi hijau dan yang lebih penting,intipati Dasar Teknologi Hijau Negarayang yang dilancarkan baru-baru ini.

Kebanyakan bahan bacaan ataukandungan majalah kali ini sejajar

1. Pelancaran Dasar Teknologi Hijau bukalembaran baru

muka4&5

2.Teknologi hijau: Apa dan kenapa?

muka6&7

3. Inovasi pengurusan sampahmuka 8 & 9

4. Standpoint: Facing pandemicinfluenza

muka l0&11

5. Nanoteknologi memperkasakan teknologihijau

muka 12 & 13

Apakah sebenarnya teknologi hijaudan mengapakah manusia kian se-dar kepentingan membangunkanteknologi berkenaan...

muka 6 dan 7

dengan dasar tersebut yang menumpu-kan kepada teknologi hijau, kesan danapakah aplikasi sedia ada di negara ini.

la kebanyakannya merujuk kepadasektor tenaga mesra alam dan diperba-harui dan kepentingan teknologi hijaudalam menyelarnatkan bumi.

Meskipun is tertumpu kepada sek-tor tenaga, teknologi hijau sebenarnyasatu konsep luas dan meliputi tenagadiperbaharui (RE).

Bahan yang disajikan kali ini diharapmemberi gambaran mengenai apa ituteknologi hijau dan kepentingannyadalam industri, pemuliharaan alarnsekitar, ekonomi dan masyarakat.

6. Teknologi hijau menyelamatkan bumi

muka 14&157. Chit-chat: Ganjaran untuk

memartabatkan bidang sains- Jr. Zaidee

muka 16 & 17

8. Info esti

9. Dunia sains

10. Science facts

11. Fakta menarik

12. Saintis Islam

muka l8&19

muka 20 & 21

muka 22 & 23

muka 24 & 25

muka 26

Ladang angin dibangunkan untukmenjana tenaga bersih dan diperbaha-rui...

muka 18 dan 19

13. Dunia saintis

14. Kerjaya

15. IT dan abang Wan

16. Kuiz

17. Estidotsudoku

18. Cuba-tuba sains

19. Rakan esti

20 Surat Pembaca

21. Poster

muka 27

muka 28

muka 29

muka 30

muka 31

muka 32

muka 33

muka 34

muka 35

Antara cabaran kerjaya sebagai se-orang saintis tenaga ialah menghasil-kan inovasi yang menjana tenagabersih dan cekap...

muka 28

Dari Meja MOSTMini$try- of Sc e ice, Technolo gy a Innovation

A SSALAMUALAI-KUM dan selamatsejahtera. esti-

dotmy kali ini mengete-ngahkan satu tema yangmasih ramai belum keta-hui iaitu Teknologi Hijauataupun Green Techno-logy. Diterangkan secarapanjang lebar tentang tek-nologi hijau ini dalam be-berapa artikel estidotmypada bulan ini.

Baru-baru ini, Y.A.BPerdana Menteri kita,Datuk Seri Najib TunRazak telah pun mewu-judkan Kementerian Te-naga, Teknologi Hijaudan Air (KeTTHA). Visikementerian ini adalahuntuk menjadi penerajupembangunan mapan in-dustri tenaga dan air Ne-gara serta teknologi hijau.

Di antara bidang yangberkaitan dengan tekno-logi hijau adalah kimiahijau, tenaga, nanotekno-logi hijau dan bangunanhijau. Tahukah andabangunan Pejabat Te- ,naga Hijau (GEO) diPusat Tenaga Malay-sia, Bangi merupakanbangunan hijau per-tama di negara ini?

Ruangan standpointkali ini adalah berke-naan wabak HIN1 yangmenyebabkan kematianyang kian meningkatdari sehari ke sehari di

Malaysia dan di seluruhdunia. Kita perlu pekatentang isu global ini danmengambil langkah ber-jaga-jaga untuk menghin-dari atau menyekatnya da-ripada berleluasa. Kerjayayang menjadi pilihan kaliini adalah saintis tenaga.Di antara pekerjaan yangberkaitan adalah ahli kajinuklear, jurutera penye-lidikn, juruteran molekuldan jurutera projek.

MOSTI berharap pem-baca sekalian dapat men-imba dan menambahkanlagi ilmu pengetahuanterutamanya dalam bi-dang sains, teknologi daninovasi daripada setiappenerbitan maj;3.k Fr esti-dotmy.

Kcmrmuian Sams,Tanologi dan

Inrnasi

Keluaran30 September

Ogos2009

4Ogos

2009

Pe I .ancaran Dasar iigTeknologi Hi jau,

buka lembaran baruOleh LAUPAJUNUS

mengumumkan barisan

I 1ETHKabinetnya, tidak lama selepasdilantik sebagai Perdana Menteri,

Datuk Seri Najib Tun Razak mewujud-kan sate kementerian baru yang dikenalisebagai Kementerian Tenaga, TeknologiHijau dan Air yang membayangkan ke-sungguhan beliau menerapkan penggu-naan teknologi mesra alam dalam pem-bangunan negara.

Meskipun ada sedikit keraguan apa-kah maksud teknologi berkenaan keranapengertian mudahnya adakah is teknolo-gi clam sekitar, penjagaan pokok hutanatau sumber semula jadi lain, namun kiniramai mengetahui is berkenaan teknolo-gi bersih yang tidak mencemarkan alamdan mementingkan kecekapan tenagaserta boleh diperbaharui.

Ketika ini di Malaysia, teknologi hi-jau merujuk kepada penggunaan tenagayang cekap dan menjimatkan.

Justeru, kerajaan baru-baru ini melan-carkan Dasar Teknologi Hijau Negarabagi menandakan kesungguhan untukmembangunkan ekonomi negara meng-gunakan prinsip teknologi hijau yangmana is akan berperanan memacu per-tumbuhan ekonomi negara Ice arah pem-bangunan mapan.

Perdana Menteri dalam ucapannya

berkata, kerajaan telah mengenal pastiteknologi hijau sebagai pemacu pertum-buhan ekonomi yang baru kerana is me-nawarkan peluang yang banyak, potensiyang luas dan penjanaan ekonomi, ino-vasi dan kekayaan.

"la boleh menjana impak pantas da-lam kehidupan kita dan mengurangkanpenggunaan karbon dan pada masa samameningkatkan kelestarian alam sekitar,"kata Najib pada majlis pelancaran DasarTeknologi Hijau Negara dan merasmikanbangunan Pejabat Tenaga Hijau (GEO) diPusat Tenaga Malaysia Bangi, baru-baruini.

Beliau berkata, bagi sektor tenaga,kesediaan perlu ada dan merangkumipemahaman yang jelas mengenai kep-erluan tenaga jangka panjang dan padamasa sama, sedar mengenai kekuranganbekalan sumber semula jadi.

Di Malaysia katanya, permintaan beka-lan elektrik diramalkan mencecah 18,947megawatt (MW) pada 2020 dan 23,092MW pada 2030, yang menunjukkan pen-ingkatan hampir 35 peratus berbanding14,007 MW pada tahun lalu.

Bagimanapun katanya, Malaysia ber-tuah kerana menyedari masalah-masalahyang bakal dihadapai berhubung sumbertenaga dan telah memperkenalkan be-berapa dasar untuk menghadapinya.

Ini termasuk Dasar Mempelbagaikan

TEKNOLOGI kenderaan wajar ditransformasikansesuai dengan perkembangan semasa.

NAJIB TUN RAZAK

Empat Sumber Tenaga yang memfokus-kan penggunaan minyak, gas, kuasa hidrodan arang batu dam di bawah RancanganMalaysia Kelapan Dasar Tenaga Kelimayang memfokuskan kepada penggunaantenaga, solar, angin, hidro mini, biomas,biogas dan geoterma diperkenalkan.

Dalam pada itu beliau menjelaskan,adalah menjadi harapan Malaysia untukmenjadi hub serantau untuk teknologihijau khususnya

Tenaga diperbaharui (RE) termasuktenaga solar fotovoltaik dan kini angkamenunjukkan bahawa industri tersebutberjaya membawa masuk RM12 bilionpelaburan langsung asing (FDI) sehinggaJun lalu.

Pada majlis tersebut Najib turut melan-carkan Bangunan Pusat Tenaga Malaysia

yang dibina di atastapak seluas limaekar di Bandar BaruBangi.

Bangunan GEO itudibina dengan kosRM20 juta, meliputiunsur-unsur keceka-pan tenaga dan RE.

Bangunan berke-

tz

Definisi teknologi hijau

•Teknologi hijau merujuk kepada pem-bangunan dan aplikasi produk, per-alatan serta sistem untuk memuliharaalam sekitar dan sumber semulajadi danmeminimumkan atau mengurangkankesan negatif daripada aktiviti manusia.

5Ogos2009

Teknologi hijau merujuk kepada produk1peralatan atau sistem yang memenuhikriteria- kriteria berikut:

• Meminimumkan degradasi Lahti persekitaran.• Mempunyai pembebasan gas rumah hijau (GHG) yang ren-

dah atau sifar.• Selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat

dan lebih baik untuk semua kehidupan.• Menjimatkan tenaga dan sumber ash.• Menggalakkan sumber-sumber yang boleh dperbaharu.

AHMAD Zaini Ismail (kiri) menerangkanmengenai konsep bangunan GEO, PusatTenaga Malaysia kepada Najib Tun Razak.

Dengan penerapan unsur-unsur penji-matan tenaga dan RE, bangunan tersebutmenggandingkan teknologi kecekapan te-naga yang dipertingkatkan dan teknologipenjanaan tenaga daripada sumber diperba-harui.

Menurut Ketua Pegawai Operasi PTM,Ahmad Zairin Ismail, bangunan tersebutmempunyai dua ciri utama iaitu mengu-rangkan penggunaan tenaga dan kedua,menjana sendiri sebahagian daripada tenagayang digunakan.

"Sistem fotovoltaik unsur -unsur keceka-pan tenaga yang diintegrasikan ialah me-ngurangkan penggunaan cahaya elektrikdengan menerapkan unsur-unsur pencaha-yaan siang," katanya.

Menurut Ahmad Zairin, bangunan initidak menggunakan langsung tenaga elek-trik lampu untuk menerangi ruang pejabatsebaliknya bergantung kepada 100 peratuscahaya siang.

Katanya, tingkap dipasang di bahagianSelatan dan Utara bangunan bagi menge-

luasan 4,152 meter persegi dengan ka-wasan berhawa dingin seluas 3,175 meterpersegi mempunyai keunikan antara laindilengkapi dengan sistem fotavoltaik ber-sepadu bangunan (BIPV) yang berfungsisebagai sel menyimpan tenaga solar (su-ria) 93kwP (kilowatt peak).

la mula dibina pada 2005 dan berjayadisiapkan dua tahun kemudian, diiktirafsebagai bangunan hijau pertama di ne-gara ini.

Bangunan hijau merujuk kepada aplikasi-aplikasi Malaysia Green Index yang diba-ngunkan oleh Green Building Index Sdn.Bhd. di bawah seliaan Pertubuhan ArkitekMalaysia (PAM) dan Persatuan PerundingJurutera Malaysia (ACEM).

Lima objektif Dasar TeknologiHijau

• Untuk menyelaras pertumbuhan industriteknologi hijau dan meningkatkan sum-bangannya terhadap ekonomi negara.

• Untuk membantu pertumbuhan dalamindustri teknologi hijau dan meningkatkansumbangannya kepada ekonomi negara.

• Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasidalam pembangunan teknologi hijau danmeningkatkan daya saing teknologi tersebutdi persada antarabangsa_

• Untuk memastikan pembangunan mapandan memuhhara alam sekitar untuk generasiakan datang.

• Untuk meningkatkan pendidikan dankesedaran awam terhadap teknologi hi-jau dan menggalakkan pengunaan meluasteknologi hijau.

lakkan pancaran matahari secara terus yangakan meningkatkan suhu.

Sistem tingkap dipasang dua jenis lapisandan gas argon diletakkan di antara lapisan-lapisan tersebut dan boleh menapis pancar-an ultra lembayung (UV).

Unsur kedua, katanya ialah meningkatkankecekapan tenaga yang mana peralatan se-perti komputer beroperasi jika tidak digu-nakan.

Ciri-ciri istimewa bangunan tersebut ialahpenggunaan air yang cekap termasuk sistempenuaian air hujan untuk kegunaan am se-perti pembersihan dan penyiraman pokok.

Empat tonggak Dasar TeknologiHijau Negara

Tenaga• Mencari ketidakbergantungan tenaga dan

mempromosikan kecekapan tenaga.

Alam sekitar• Memulihara dan meminimumkan kesan

kepada alam sekitar

Ekonomi• Meningkatkan pembangunan ekonomi

negara melalui penggunaan teknologi.

Sosial• Meningkatkan kualiti hidup untuk semua.

BANGUNAN GEO Pusat Tenaga Malaysia di Bangi.

esfic7otm^

6ogos2009

Teknologi hijau :

Apa dan kenapa?Oleh LAUPAJUNUS

ADA ketikanya , teknologi hijaumembawa konotasi yang terlalumudah iaitu berkaitan dengan

alam sekitar dan alam semula jadi semata-mata.

Namun , is tidak sedemikian kerana ter-dapat empat unsur penting dalam teknolo-gi hijau iaitu tenaga, ekonomi , alam sekitardan masyarakat.

Teknologi hijau bukan perkara barusebaliknya is telah disentuh sejak sekianlama dan dikatakan bermula pada 1960-andan 1970-an lagi.

Bagaimanapun , ketika itu nama tek-nologi hijau belum disebut sebaliknyahanyalah pencarian kepada satu teknologiyang mesra alam.

Teknologi hijau amat penting bagimencari jalan bukan sahaja bagaimanamenggunakan tenaga dengan cekap danberterusan , malah bagaimana pengeluar-an bahan-bahan dan perkhidmatan dapatmengurangkan tenaga; dan seboleh -boleh-nya tenaga itu dijanakan daripada sumber-sumber yang berterusan.

la meliputi tenaga daripada cahaya ma-tahari , angin , perubahan air pasang-surut,ombak di laut dan perbezaan suhu di per-mukaan dan di dalam laut.

Selain itu , ketika ini is akan menjadisatu sumber utama kepada perkembanganekonomi dan tidak menjejaskan alam se-mula jadi serta memberi manfaat kepadaorang ramai.

Seorang tokoh teknologi alam sekitar,Datuk Ir Dr . Abu Bakar Jaafar FASc berka-ta, evolusi perkembangan teknologi hijaubermula sejak lama dahulu berdasarkankepada perisytiharan peristiwa-peristiwapenting seluruh dunia.

Sebagai contoh katanya , PresidenAmerika Syarikat , Richard Nixon meng-isytiharkan 22 April sebagai Hari Bumipada 1970 , dan setiap 5 Jun sebagai HariAlam Sekitar Dunia seperti yang diistihar-kan oleh Bangsa -Bangsa Bersatu semenjak1972.

Di Malaysia , 21 Oktober diiktiraf sebagaiHari Alam Sekitar Negara , sempena De-klarasi Langkawi mengenai Alam Sekitardan Pembangunan oleh Negara-NegaraKomanwel, 1989.

"Bagaimanapun , ramai mengetahui ba-

eti `tm

hawa krisis kenaikan harga minyak pada1970-an merintis jalan kepada penjanaantenaga yang tidak terlalu bergantung ke-pada bahan api fosil, seperti minyak," ka-tanya.

Ini termasuklah penggunaan tenaga al-ternatif atau kini dikenali sebagai tenagadiperbaharui (RE) seperti tenaga suria, an-gin, hidro, biogas, biomas, dan tenaga airdi laut, termasuk tenaga haba laut (oceanthermal energy) di Hawaii.

Ketika itu, tenaga suria antara yangpopular tetapi pada hari ini ramai me-ngaitkannya dengan teknologi hijau ke-rana is mesra alam.

Bagaimanapun katanya, teknologi hijaubukanlah RE kerana, tenaga diperbaha-rui hanyalah sebahagian daripada konsepteknologi tersebut.

BANGUNAN-bangunan di negaraBarat sudah mulamengaplikasikankonsep teknologihijau.

OMBAK kini boleh dijadikansumber tenaga.

Salah satu faktor yang mengge-rakkan aktiviti atau penyelidikanteknologi hijau ialah kerana kes-edaran kepada pemuliharaan alamsekitar semakin meningkat.

Penggunaan arang batu danbahan api fosil lain bukan sahajamembimbangkan kerana faktorpencemaran tetapi masalah sum-ber yang semakin berkuranganjuga mendorong kepada penggu-naan sumber lain.

Krisis minyak, pemanasan glo-bal juga memberi kesan besar yang men-dorong pencarian tenaga alternatif danakhirnya muncullah apa yang kini dike-nali sebagai teknologi hijau.

Meskipun teknologi tersebut masihbaru tetapi pendekatannya sudah dimula-kan dengan penggunaan tenaga solar danhidro di negara ini.

Bagaimanapun, teknologi tersebut ber-depan dengan masalah kos yang tinggidaripada segi penggunaan material untukmenjana tenaga.

Sebagai contoh, dalam teknologi solar,bahan silika, sel fotovoltaik sangat mahaldan industri lebih suka memanfaatkannyauntuk menghasilkan barangan elektronik.

Meskipun demikian, pelaburan dalamsel solar telah menampakkan basil positifdengan kemasukan pelaburan yang meng-galakkan.

Menurut Abu Bakar lagi, teknologitersebut juga akan berhasil sekiranya ismemberi penekanan kepada kecekapan

KERETA solar menjadi satu bidang penyelidikan.

tenaga dan kemampanan tenaga yang di-hasilkan.

Daripada satu segi, beliau berkata, tek-nologi hijau sangat konseptual dan mer-angkumi banyak bidang lain termasukkejuruteraan, ekonomi, kewangan, un-dang-undang, sosiologi, antropologi danjuga biologi.

Apa yang penting, jika Malaysia inginmemasuki era teknologi hijau, is bukanlahpersoalan sains semata-mata tetapi juga pe-rundangan, ekonomi dan kemasyarakatan.

Ini kerana, pengguna secara keseluru-hannya wajar mendapat manfaat daripadaperkembangan teknologi ini dan bukan

semata-matasekitar.

ingin menyelamatkan alam

Kajian lanjut mengenai teknologi iniperlu dilakukan kerana is sewajarnya tidakmerujuk kepada isu tenaga semata-matasebaliknya apa juga teknologi yang tidakmenjejaskan alam sekitar.

Oleh itu, Malaysia perlu mewujudkansuasana ekonomi dan kewangan yangmenggalakkan semua bentuk pelaburandalam bidang teknologi hijau.

Pendek kata, pulangan modal adalahlebih menarik "jika wang diletakkan diatas bumbung bangunan dan rumah, ber-banding jika di simpan di dalam bank."

Bidang berkaitan teknologi hijau

• ier'agaIni sate isu yang popular kerana me-

libat4,an pembangunan tenaga alter-natif dan kecekapan tenaga.

Bdngrinan hijauMelibatkan semua perkara temmnasuk

ppenggunaan bahan binaan dan lokasibangunan la bukan merujuk I_epadawarna bangunan tersebut.

• I'im,a. hiiaReka cipta, reka bentuk pemprosesan

dan aplikasi kimia serta mengurangkanpenggunaan bahan berbahaya.

0 Nanoteknologi hijauMelibatkan manipulasi bahan pada MEMUPUK kesedaran mengenai

skala manometer atau satu bilion lebih pentingnyatenagahijau.I-ecil berbanding saiz satu meter. la me-libatkan aplikasi kimia hijau dan prinsipkejuruteraan hijau.

esfiNtmg

Ogos2009

e ONSEP pengurusan sampahmembabitkan sistem pengumpu-lan, pengangkutan dan penghapu-

san yang efisien dan seharusnya sangatefektif, khususnya dari segi teknologi pe-lupusan.

Ini kerana timbunan sampah yangtidak diurus dengan baik akan menim-bulkan kesan yang negatif terhadap alamsekitar seperti bau busuk, pengaliran airkotor (leachate) ke dalam sungai danpembebasan gas merbahaya umpamanyakarbon dioksida dan metana daripadatapak pelupusan sampah itu sendiri.

Pengurusan sampah di Selangor danLembah Kiang kini lebih berinovatifdengan adanya loji Bahan Bakar Terbi-tan atau Refuse Derived Fuel (RDF) yangberoperasi di Semenyih, Kajang.

Projek perintis ini bermula pada tahun2006 melalui kerjasama antara MajlisPerbandaran Kajang, firma bumiputraRecycle Energy Sdn Bhd (RESB), AgensiNuklear Malaysia (Nuklear Malaysia)dan Universiti Putra Malaysia (UPM).

TAPAK)ELUPUSAN SAMPAN

TAMANBER1NG uDENGANUTUPRASMtN

PAPA

1 5 MAPMEMANFAATKAN sampah dapat mengurangkan tapakpelupusan sampah.

Loji RDF ini adalah sistem dua da-lam satu yang mampu memproses sertamerawat sampah yang dibuang oleh pen-duduk setempat dan dalam masa yangsama boleh menjanakan tenaga elektrikdaripada sampah terbabit.

Skematik ProsesBerbanding dengan tempat pelupusan

sampah konvensional yang hanya seka-dar melambakkan sisa sampah denganbanyaknya, teknologi RDF ini mempu-nyai mekanisme pintar untuk mengurusdan merawat antara 700 dan 1,000 tansampah dalam sehari.

Proses yang digunakan adalah cu-kup mudah, bermula dari penghantaransampah ke tempat pengumpulan sisa-sisapepejal yang terdapat di loji RDF ini.

Sistem unik ini mampu untuk mem-buat pemilihan sampah yang mempu-nyai bahan boleh bakar agar is bolehdikitar semula menjadi pelet (butir-butirkecil) yang dinamakan RDF untuk dijadi-kan sumber bahan api.

RDF yang dihasilkan oleh loji ini mem-punyai ciri-ciri kemeruapan yang tinggi,mudah terbakar dan mempunyai nilaikalorifik yang rendah disebabkan kan-dungan kelembapannya di dalam kadarantara 20 dan 30 peratus.

Istimewanya RDF ini ialah is bolehdiubahsuai dan dicampur aduk denganbahan buangan yang lain mengikut ke-sesuaian untuk menghasilkan pelbagaijenis pelet yang berlainan jenis dan kara-kter.

la juga boleh digunakan sebagai bahanapi untuk kilang pemprosesan simen ataukilang penghasilan batu-bata, dek keranaharga pasarannya yang jauh lebih murahberbanding arang batu.

Bagi bahan tidak boleh bakar pula,ianya boleh diasingkan secara mekanikaldaripada sisa sampah pepejal ini.

Bahan yang berguna seperti plastik,kaca, botol, bahan logam dan kertasakan dijadikan bahan kitar semula yangbernilai dan boleh dijual kepada kilang-

PEMBUANGAN sampah mengikutjenis.

w M°^aijhp°^s AT4(as-

t 1i^

kilang yang berminat untuk mendapat-kannya.

Kebaikan sistem inovatif ini ialah padaakhir proses, hanya 10 peratus sahajaamaun sisa sampah pepejal yang tinggal.

Bahan lengai ini yang terdiri daripadapasir, batu dan kayu boleh dibuang den-gan selarnat di tempat pelupusan sampahtanpa mcninggalkan sebarang kesan pen-cemaran.

Penjanaan TenagaTambah menarik, telah dibina sebuah

loji penjanaan tenaga yang telah direkacip-ta untuk menggunakan pelet RDF sebagaisumber bahan apinya di kawasan berdeka-tan dengan loji rawatan sampah ini.

Loji ini terdiri daripada generator stim,set generator extraction-condensing tur-

RDF yang dihasilkan daripada sampah.

bo, sistem elektrikal yang digunakan un-tuk mengeksport tenaga, sistem penyejuk,stesen transformer dan loji rawatan airkotor (leachate) yang berupaya merawatair dari sampah-sarap sehingga mencapaipiawaian tahap A.

Penghasilan tenaga daripada loji iniboleh mencecah sehingga 9 megawatt(MW) dan dikatakan mampu menjanakuasa secukupnya untuk memenuhi ke-perluan bekalan elektrik untuk sebuahbandar kecil seperti Kajang.

Satu usahasama dengan Tenaga Na-sional Berhad (TNB) juga telah ditan-datangani untuk membolehkan loji inimembekalkan sebanyak 5.5 MW tenagaelektrik kepada syarikat utiliti gergasi diMalaysia itu.

Kesimpulannya, konsep pengurusansampah secara rawat-dan-jana ini sangatmembanggakan kerana is merupakan hasiltitik peluh dan cetusan idea daripada anaktempatan kita sendiri yang prihatin untukmemelihara dan melindungi alam sekitar.

Ternyata, basil penyelidikan dan pem-bangunan (R&D) selama lebih empattahun untuk menguruskan sampah kinisudah tercapai matlamatnya apabila lojiRDF ini diakui mempunyai teknologipengurusan sampah yang terbaik di AsiaTenggara.

Oleh itu, amatlah diharapkan agarsistem berinovasi ini tidak hanya tertum-pu kepada pengurusan sampah di seki-tar Lembah Klang dan Selangor sahaja,tetapi juga dapat dipraktikkan di seluruhMalaysia untuk memberi sokongan yangbersepadu ke arah pemuliharaan danpembaikan alam sekitar.

esti t

10Ogos2009

estic7otm3

1 Use soap andrunning water

2 Rub your handsvigorously for10 -15 seconds

3 Wash all surfaces:backs of handswristsbetween lingersunder nails

4 Rinse well

5 Dry hands witha disposablepaper towel

By Datuk Lam Sai Kit EmeritusProfessor, University of Malaya,Kuala Lumpur.(Fellow of Academyof Sciences Malaysia)

S CHOOL closed because of in-fluenza A (H1N1). Hurrah,shouted the students, not real-

izing that they may haveto take replacement class-es to make up for it.

Parents groaned be-cause they have to takeleave to look after theirchildren because of thisunexpected "holiday".

The current pandemicinfluenza, named official-ly influenza A HIN1 (notswine flu since this animalhas been wrongly blamedto spread the virus), will

All this happened since April 2009when the first case of "swine" flu wasreported in Mexico.

Within a few short months,180,000 around the world havebecome infected, with over 1,300deaths.

Influenza is an ancient diseasewhich is often dismissed as a mild

upper respiratory tractinfection.

The symptoms in-clude sudden fever, sorethroat, cough and runnynose, headache, tirednessand aching muscles.

However, during thefirst recorded pandemicin 1918, it had takenmillions of life duringthe First World War.

Two more pandem-ics have been reported

LAM SAI KIT

impact on the lives of many aroundthe world.

This is the first time in over 40years that the World Health Orga-nization has declared such a pan-demic.

since, the Asia flu in 1957 and theHong Kong flu in 1968.

Like all respiratory infections, itis easily spread from man to manthrough droplets created when onesneezes and coughs.

11Ogos2009

The environment is contaminated andacts as a source of transmission, especiallyin kindergartens, child care centres andschools.

A concerned parent takes her young sonto see the family doctor and insists that hebe given antibiotics, not realizing that theydo not work on viral flu.

She thinks the doctor should give Osel-tamivir (e.g: Tamiflu, Fluhalt, Osmivir andOmiflu) to her son despite the mild flu-likeillness. The doctor patiently explains thatthe child does not need anything more thansymptomatic treatment for now.

Oseltamivir has been over-used and if notregulated, it will lead to resistance in thevirus.

See what happened tothe avian or bird flu?

Oseltamivir is no lon-ger effective becausethe virus has mutatedand the drug is no lon-ger an effective drug.

The mother decidesto take her son to seeanother doctor who isprepared to give himantibiotics.

The best way to prevent in-fluenza, whether seasonal or pandemic, is topractice good hygiene.

Wash your hands frequently with soapand water, use tissues when you sneeze orcough and make sure you dispose of usedtissues properly.

Wear a face mask if you have any symp-toms to prevent others from catching itfrom you.

What is this about "social distancing"?It just means you should not mingle with

too many people when you have such symp-toms.

It serves as an excuse not to go to schooluntil the symptoms disappear. James said he

GOOD standards of hygiene reduce the chance of being infected by influenza.

wished he had a bit of a runny nosethen he could stay home. Kids!

The parents of June havebooked a trip to China duringthe school holidays in August.Should they go ahead or forfeit

the airfare?For now, there is no advice issued

by the health authority not to travel butplease take reasonable care.

I doubt it is possible to avoid crowds inthe Forbidden City or many of the touristyplaces June will be taken to.

She is looking forward to climbing theGreat Wall of China and returns to tell herclassmates how she has conquered one ofthe Seven Wonders of the World!

The parents decided to go ahead with thetrip but will remember to maintain goodpersonal hygiene and will bring along a fewface masks, just in case.

The flu season is going to be around for along time and it is not easy to avoid it sinceit is already in over a hundred countries.

June's parents want to know whether theyshould be vaccinated against H1N1 beforethey travel. Sorry, but we do not have such avaccine as yet.

GET a thorough check-up whenever you are suspected with any of theinfluenza symptoms.

Maybe in the next few months if we arelucky. Malaysia is not likely to be head ofthe queue for this new pandemic vaccinebecause rich and powerful countries havevirtually cornered the market.

Even working non-stop, pharmaceuti-cal companies will not be able to produceenough vaccines for the 6.7 billion worldpopulation.

The best we can do, they say, is to pro-duce enough for only a quarter of the worldpopulation. It is that difficult to produce thevaccine.

We can only pray that we will not have aserious epidemic in Malaysia.

What next? Things are going to get muchworse before it gets any better.

The greatest fear is a worsening situationduring the next northern winter. England isexpecting 20% of her population to be in-fected.

The world's health resources will bestretched to the limit, especially in poor de-veloping countries. Malaysia will see manymore cases in the coming months as we sitin the cross fire between both the northernand southern winters.

Like it or not, we get hit both ways. In themeantime, what should we do to prepare forit?

First, don't panic and carry on living anormal and healthy lifestyle. Learn as muchas you can about influenza so that whenyour loved ones come down with it, youknow what to expect and will then do theright thing.

Do you know what symptoms to watchout for? Can you differentiate between acold and flu?

Do parents know where to take their childin an emergency situation? Knowledge ispower so be empowered now.

In the meantime, June and her family willcontinue with their plan to take the trip toChina and chance it. James is still hopinghis school will be closed so that he can stayhome to play computer games. What elsecan we do? Life must go on.

estiaotmy

.:. sejenak

Nanoteknologimemperkasakanteknologi hijau

Oleh PROF. SAIFOLLAH ABDULLAH danDR. MOHAMAD RUSOP

TEKNOLOGI Hijau boleti ditakrif-kan sebagai penggunaan sesuatuteknologi yang mesra alam dan

mengambil kira pengekalan alam seki-tar dalarn proses penggunaannya danjuga produk yang dihasilkan.

Contohnya industri pembuatan kereta,dalam proses pembuatannya is menga-malkan konsep mesra alam iaitu meng-gunakan gas yang mesra alam, mem-buang sebarang sisa buangan mengikutperaturan alam sekitar dan lain-lain.

Kereta yang dihasilkan pula adalahsebuah kereta yang lebih mesra alammisalnya kereta jenis hibrid yang lebihmenjimatkan penggunaan bahan apiataupun kereta berkuasa solar, elektrikatau mengunakan bahan api bio yangmerupakan mesra alam.

Teknologi hijau sebenarnya dapat dita-krifkan dengan lebih bias iaitu teknologiyang mesra alam dan mesra kehidupan.

Walaupun teknologi ini telah diamal-kan dan digunakan di Malaysia sama ada

SEL suria yang berfngsi inenjana tenaga elektrik.

.secara sedar atau tidak, namun peng-gunanya belum mencapai tahap yangdiharapkan.

Kesedaran mengenai teknologi hijauini meningkat sejak akhir-akhir ini de-

ngan terjadinya fenome-

DR. Saifollah Abdullah ketika berada di makmal.

na pemanasan global dankrisis bahan api baru-baruini.

Ahli-ahli sains dan tek-nologi telah menyedarinanoteknologi merupa-kan teknologi yang mam-pu memperkasakan tek-nologi hijau berasaskankeyakinan keupayaanpenggunaan nanotekno-logi dalam menghasilkanproduk-produk berkeceka-pan tinggi.

Dalam abad ke-21, sain-tis menjangkakan gelom-bang teknologi hijau akanbergantung kepada nano-

teknologi (Karen F. Schmidt, April 2007-Green Nanotechnology.• Its easier thanyou think).

Nanoteknologi mula menarik perha-tian di awal tahun 90-an selepas lebih 50tahun idea asas nanoteknologi diutara-kan.

la merupakan teknologi bertahapatom dan berketepatan tinggi, oleh itu isberpotensi menghasilkan produk berke-cekapan tinggi.

Banyak produk-produk berasaskannanoteknologi telah dipasarkan dan ba-nyak lagi sedang dalam peringkat pem-bangunan yang mana penggunaan secarameluas dijangkakan menjelang 2015.

Produk-produk berasaskan nanotek-nologi amat berkait rapat dengan teknologi hijau misalnya penggunaan selsuria dalam pembekalan sumber elek-trik di rumah, bangunan, lampu-lampujalan, malahan boleh digunakan di ka-wasan-kawasan pendalaman yang belummenikmati kemudahan ini.

Teknolo-gi membangunkan sel

suria berasaskan nanoteknologi adalahtumpuan penyelidikan masa kini dandijangka menghasilkan sel suria dengankecekapan melebihi lima puluh peratusdaripada sistem yang sedia ada (MartinA. Green and Gavin Conibeer, Feb. 2009:GCEP).

Teknologi pembuatan kereta berkuasaelektrik juga sedang rancak dijalankan.

Teknologi ini memerlukan bateri yangkecil saiznya tetapi mempunyai kuasayang tinggi dengan jangkamasa penggu-naan yang lama.

Oleh itu tumpuan penghasilan bateridari bahan berteknologi-nano sedanggiat dilakukan sama ada di peringkat pe-nyelidikan ataupun prototaip.

Produk kegunaan seharian misalnyapenapis udara berteknologi nano digu-nakan dalam sistem pendingin hawaakan mewujudkan persekitaran udarayang lebih baik dan sihat.

Begitu juga dalam sistem penapisanair di rumah-rumah yang menggunakansistem penapisan bahan bersaiz-nano,akan membantu menghasilkan air yang

bon

daripada pokok tertentu.Industri pertanian dan perla-

dangan juga boleh menggunakanhasilan nanoteknologi sepertipenggunaan baja boleh kawalyang berkecekapan tinggi denganitu kadar pencemaran air hasilpelepasan lebihan baja dapat di-

lebih bersih.Penggunaan sistem penapisan

sisa pembakaran bahan api dalamkenderaan menggunakan nano-teknologi akan mengurangkanpelepasan asap yang mengandungikarbon monoksida, ini amatlahmembantu dalam perlaksanaanpolisi teknologi hijau.

Di samping itu juga bahanpenggalak pembakaran bahan

api berasaskan nanoteknologidalam enjin kenderaan akan

mengurangkan pengeluaran kar-monoksida di mana is berfungsi

meningkatkan kecekapan pembakaranbahan api melalui pembentukan wapbahan api bersaiz-nano sebelum pemba-karan berlaku.

Pengenalan bahan-nano ke dalam mi-nyak pelincir juga membantu kecekapanpergerakan enjin dan akan menjimatkanpenggunaan bahan api di samping me-ngurangkan pelepasan sisa pembakaran.

Penghasilan bahan buangan sisa per-tanian kepada bahan-nanoadalah sangat ber-manfaat bagi indus-tri pertanian danasas tani negaradi sampingm e m b e r inilai tam-bah kepadapetani dimana selainhasil pertani-an yang biasadijual sepertibuah merekajuga boleh men-jual bahan buangan

Apabila memperkatakan tek-nologi hijau dan nanoteknologikita tidak terlepas daripada ba-ngunan hijau.

Bangunan hijau merupakansalah satu konsep penerapanteknologi hijau dalam pembi-naan yang melibatkan peng-gunaan tenaga elektrik, air,sistem kawalan haba dalambangunan, reka bentuk danlandskap.

Nanoteknologi banyakmenyumbang dalam konsep

pembinaan bangunan hijau ini.Penggunaan sel suria berkecekapan

tinggi, bumbung bersalut bahan-nano,tingkap kaca bersalut lapisan bahan-nano dan dinding penebat haba daripa-da bahan-nano merupakan contoh peng-gunaan nanoteknologi.

Penggunaan bahan binaan berasaskannanoteknologi juga akan mengurangkanbeban dan pengurangan bahan binaan.

Teknologi hijau akan banyak bergan-tung kepada kewujudan nanoteknologi.Nanoteknologi akan menjadi tumpuandalam penghasilan dan penggunaanteknologi yang lebih mesra alam. Kedua-duanya saling melengkapi bagi mewu-judkan kehidupan yang selesa dalampersekitaran yang bersih.

Prof Dr. Saifollah Abdullah dan DrMohamad Rusop merupakan pesnyarahdi Universiti Teknologi Mara (UiTM).

KERETA hibrid yang dicipta untuk menjimatkan tenaga.

i kurangkan.

0.; semasa

Teknologi hijmenyelamatkan by

Oleh MOHD FAIZAL AZIZP ERTUBUHAN Bangsa-bangsa Ber-satu (PBB) menganggarkan popu-Iasi dunia akan meningkat dari 6.5

bilion pada tahun 2006 kepada 8.2 bilionpada tahun 2030.

Sejajar dengan anggaran ini, keperluantenaga akan meningkat dengan men-dadak terutamanya di negara-negara yangrancak membangun seperti China, Indiadan negara-negara di Timur Tengah.

Menurut laporan World Energy Out-look 2008, Agensi Tenaga Antarabangsamenganggarkan keperluan tenaga duniaakan meningkat 1.6 peratus setiap tahunbermula dari 2006 sehingga 2030 dan di-anggarkan berjumlah 45 peratus secarakeseluruhan dalam tempoh tersebut.

Keperluan minyak sebagai bahan apijuga dianggarkan meningkat kepada 106juta tong sehari sehingga tahun 2030 dari-pada 85 juta tong pada hari ini manakalaarang batu dianggarkan akan terus me-ningkat penggunaannya di dalam sektortenaga.

Minyak, arang batu dan gas asli meru-pakan sumber bahan api fosil yang tidakbegitu mesra bumi.

Walaupun terbukti sumber ba-han api ini selama ini telah me-ngubah ketamadunan manusiamoden, pada hakikatnya is telahmenghasilkan gas rumah hijauseperti karbon dioksida yangtinggi ke udara yang sekarangini menyelimuti bumi serta me-nyebabkan suhu atmosfera bumimengalami peningkatan.

Menurut United Nations Frame-work Convention on Climate Change(UNFCC), purata kenaikan suhu per-mukaan bumi ialah sebanyak 0.74°C se-jak tahun 1880.

Mereka juga menjangka peningkatansuhu ini akan berterusan sebanyak 1.8°C hingga 4°C sebelum penghujung abadini.

Kenaikan suhu yang yang mengakibat-kan fenomena pemanasan global telahmencetuskan kebimbangan di seluruhdunia.

Perubahan suhu bumi agak ketara te-lah berlaku menyebabkan haiwan dantumbuhan beransur-ansur pupus, paraslaut meningkat akibat pencairan ais dikutub serta pelebaran kawasan gurun.

UNFCC juga melaporkan bahawa,

PARAS karbon dioksida dijangka meningkat dua kali ganda pada abad ke-21.

esfiaetmq

fenomena ini berlaku agak mendadakdan hasil kajian mereka menjelaskansekiranya pembebasan gas rumah hijauterus berlaku tanpa kawalan pada ka-dar yang telah direkodkan sebelum ini,mereka yakin bahawa aras karbon diok-sida akan terus meningkat dua kali gandapada abad ke-21.

Antara kesan langsung akibat pemana-san planet bumi termasuklah fenomenakilat dan guruh yang lebih kerap danberkuasa tinggi serta musim kemarauyang berpanjangan.

Kawasan-kawasan seperti di Utara danSelatan Benua Amerika, Eropah Utara,Asia Utara dan Asia Tengah akan me-nerima kekerapan hujan yang lebihtinggi, manakala kawasan seperti di Af-rika akan mengalami peluasan kawasangurun yang sedia ada.

Di benua Afrika kini juga telah me-ngalami penurunan paras air yang tinggiiaitu 60 peratus terutamanya di kawasantadahan air terbesar mereka di Niger, Ta-sik Chad dan Senegal.

Pemanasan global juga telah me-nyebabkan pencairan ketara lapisan ais,bumbung salji dan glasier di kutub.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumini, pencairan ais di kutub ini akan me-nyebabkan paras laut meningkat denganketara.

Fenomena perubahan cuaca pada masa

KESAN pemanasan bumi memberikesan buruk dengan mencetuskanperubahan cuaca.

kini adalah disebabkan pertumbuhandan kepesatan ekonomi perindustriansejak berdekad yang lalu.

Kewujudan kilang-kilang perindustri-an berskala besar di negara-negara majudan membangun di seluruh pelosokdunia telah membebaskan gas karbondioksida dan gas rumah hijau yang lainseperti metana dan nitrus dioksida ke at-mosfera dengan kuantiti yang banyak.

Bagi menghalang ketidakseimbanganalam yang disebabkan oleh pembebasankarbon ini, sumber tenaga yang lebihbersih amat diperlukan untuk menggan-tikannya.

Protokol Kyoto yang dipersetujui olehPBB pada tahun 1997 merujuk kepadausaha masyarakat antarabangsa untukmengurangkan kebergantungan manu-sia dan industri terhadap bahan api ber-asaskan fosil yang juga memberi fokusuntuk memperlahankan pemanasanglobal.

Antara kandungan protokol tersebutialah mensasarkan kepada 37 negara per-industrian seluruh dunia dan KesatuanEropah supaya mengurangkan pembe-basan gas rumah hijau.

Oleh yang demikian, cabaran utamakerajaan, saintis dan orang awam ialahbagaimana untuk menghadapi situasimencabar perubahan cuaca yang berlakupada hari ini.

Kerajaan Malaysia di bawah kepimpi-nan Perdana Menteri, Datuk Seri NajibTun Abdul Razak telah menubuhkan Ke-menterian Tenaga, Teknologi Hijau danAir sebagai langkah untuk menghadapikesan peningkatan suhu bumi dan me-ningkatkan kesedaran tentang pentingnya

TENAGA boleh diperbaharui Iebih bersih dan selamat.

kelestarian alam di kalangan masyarakat.Bergandingan dengan kementerian

yang barn ditubuhkan ini, Dasar Teknolo-gi Hijau juga dilancarkan pada 24 Julaiyang lalu dan menekankan usaha untukmembangunkan negara melalui kaedah-kaedah yang tidak mencemarkan alam.

Tidak ramai yang sedar bahawa planetbumi telah sekian lama menanggung be-banan akibat perbuatan tangan-tanganrakus yang tidak bertanggungjawab dantidak mementingkan keperluan memuli-hara alam sekitar.

Penulis ialah Pegawai Sains diInstitut Kejuruteraan Mikro danNanoelektronik (IMEN), UniversitiKebangsaan Malaysia.

Info

• Dasar Teknologi Hijau

Negara (DTHN) dilancarkan

pada 24 Julai 2009.

• Kesan Rumah Hijau ialah

pemanasan yang berlaku apa-

bila kepekatan gas-gas rumah

hijau di dalam satu ruangan

tertutup meningkat dan

menghalang haba daripada

mudah terbebas.

• Teknologi Hijau telah diban-

gunkan sebagai industri

strategik di Jepun dan Jerman

sejak tahun 1990-an lagi.

• Tenaga Hijau merujuk kepa-

da penggunaan sumber-sum-

ber tenaga yang tidak mence-

markan alam dan boleh

diperbaharui seperti tenaga

angin, tenaga nuklear dan

tenaga suria.

• Protokol Kyoto 1997 merupa-

kan persetujuan dalam

Persidangan Rangka Kerja

PBB tentang Perubahan

Iklim.

• Gas rumah hijau ialah kar-

bon dioksida, metana, nitrus

oksida, sulfur heksafluorida,

kloroflurokarbon(CFC) dan

perf luorokarb on(PFC).

esfiaotm!Y

B ELIAU mahu mahukan sesuatu yangmemberi wajah kepada bidang keju-ruteraan supaya lebih dihargai dan

ramai menceburi bidang tersebut kerana pe-ranannya besar dalam kehidupan manusia.Ikuti luahan bekas Rektor Institut TeknologiMara (ITM), Prof. Datuk In Ahmad ZaideeLaidin kepada wartawan LAUPA JUNUS da-lam pertemuan baru-baru ini.

Boleh nyatakan apakah bidang kepa-karan Datuk?

AHMAD ZAIDEE: Kepakaran saya ialahkejuruteraan elektrik kuasa secara khusus-nya. Semasa berkhidmat di bawah LembagaLetrik Negara (LLN) dan Tenaga NasionalBerhad (TNB), saya naik dari jurutera dae-rah. Saya juga berpeluang memasang taliantransmisi dan pencawang utama. Saya sero-nok dengan kerja ini. Saya juga berpeluangmenyertai bidang sumber manusia untukmenempatkan jurutera (graduan baru) danpegawai kanan di LLN. Mereka datang me-lapor kepada saya di Bangsar dan saya agih-kan mereka pada stesen-stesen kuasa dansebagainya.

Lepas itu menjadi pengarah pusat latihanLLN atau sekarang Institut Latihan SultanAhmad Shah (ILSAS). Oleh kerana itu, sayaberpeluang melihat bidang kejuruteraanlain seperti kejuruteraan awam, instrumen-tasi, mekanikal, komputer.

Sebagai pengarah ILSAS saya terpaksamelihat keseluruhan latihan di pelbagaiperingkat.

Apakah keistimewaan atau kelebihanbidang tersebut?

AHMAD ZAIDEE: la membuka pintukepada kejuruteraan lain. Mulanya elektriksahaja tetapi is tidak boleh bersendiriankerana memerlukan kejuruteraan meka-nikal, sebab penjana dan yang berkaitandengannya. Kuasa datangnya daripada wap.Hendak mengawal semua ini, perlu instu-mentasi dan juga kawalan komputer. Jadisaya melihat, saya terpaksa memahami ju-rusan lain untuk menentukan kepakaranpelatih di LLN. Dengan sebab itu, apabilasaya bersara, mudah bagi saya keluar dari-padajurusan asal saya kepada bidang lainseperti kejuruteraan air dan juga air bu-angan.

Walaupun saya mula dengan (kejurute-raan) elektrik , saya terlibat dengan bidanglain termasuk dalam projek TerowongSMART yang menggembleng banyak keju-ruteraan lain.

Secara ringkasnya apakah yang Datukboleh kongsi mengenai kepentingan bi-dang tersebut di negara ini ?

AHMAD ZAIDEE: Kepentingan keju-ruteraan secara keseluruhannya ialah caba-ran keenam dalam Wawasan 2020 iaitumewujudkan masyarakat saintifik dan pro-gresif, masyarakat yang mempunyai dayaperubahan tinggi dan memandang ke hada-pan yang bukan sahaja menjadi penggunateknologi tetapi juga penyumbang kepada

IR. ZaideeLaidin menun-jukkan tandabagus di tapakprojekTerowongSMART.

tamadun saintifik dan teknologi masa de-pan. Ini merupakan satu-satunya hala tujudan kepentingan kejuruteraan pada masahadapan sebagai pegangan dan wawasanuntuk pelajar iaitu pembinaan, operasi danpenyenggaraan. Mereka kena wujudkanteknologi baru. Dengan adanya pelbagaiteknologi tanpa wayar, is lebih mudah danis tidak mungkin berlaku jika tidak adateknologi. la tidak semestinya orang luarbuat, kita ada teknologi thumb drive dariSekincan pun. Perlu ada minat, ketekunan,peluang untuk pelajar ini dan mindset yangsentiasa yang melihat pada masa hadapan

Mengapa bidang tersebut menjadi se-makin penting?

AHMAD ZAIDEE: Kita perlu ada empatperkara ini iaitu pertama, wawasan sebagaipenentu hala tuju. Kedua, pelan strategikuntuk menentukan langkah. Ketiga, pelak-sanaan dan keempat ialah fokus melaksan-akannya dan menentukan penambahbai-kan berterusan.

Dalam, bidang kejuruteraan, bukan ju-rutera sahaja tetapi juga juruteknik danpekerja terlatih lain seperti jurukimpal.Kita perlu teknologi untuk menjadi negaramaju.

Bagaimana caranya kitamemberi kesedaran kepadamasyarakat mengenai pent-ingnya kerjaya tersebut dinegara ini?

AHMAD ZAIDEE: Saya me-mang melihat kepada pengenalanyang penting. Mengenali jurusansains dan menyebarkan kepentin-gannya, pamerkan kebaikannyadi media termasuk dalam bentukdrama dan sebagainya.

Kedua ialah penghargaan.Saya bagi contoh, apabila kera-jaan Korea hendak mengalihkanpandangan rakyatnya daripada

mengagungkan sasterawan kepada tenagamahir. Mereka menjayakan negara Koreadengan terpaksa mencari pelajar yang cerdikmasuk bidang kejuruteraan bagi melahirkansesuatu yang menampung ekonomi. Bagisaya, apa yang dibuat Korea memberi peng-hargaan. Macam felo akademi sains, adakeistimewaan bagi mereka di luar negara.Kita perlu menyediakan masyarakat supayamereka ada merasai ada kelebihan dalam bi-dang sains dan teknologi.

Bidang kepakaran Datuk memerlukanlebih ramai pakar, bagaimanakah carauntuk menggalakkan generasi muda un-tuk menceburi bidang tersebut?

AlIMAD ZAIDEE: Kita perlu membukaminat kepada pelajar. Sekarang ini orangtakut kepada kejuruteraan. Satu ketikadulu kuota 60 peratus sains dan 40 peratussastera untuk kemasukan ke institusi pen-gajian tinggi diperkenalkan tetapi kuotatidak tercapai. Malah berlaku apa yang di-panggil `kebocoran' kerana siswazah sainsberalih profesion. Ini mungkin berkaitandengan ganjaran sistem. Bidang kejuruter-aan sebagai contoh, kalau gaji tidak tinggi,orang tidak minat memasuki bidang ini.Ini mengubah corak pandangan terhadap

bidang sains, mereka yang menghargai ju-rutera. Yuran profesional tidak begitu seim-bang dengan tanggungjawabnya.

Bagaimanakah peluang generasi mudadalam bidang tersebut . Apakah masa de-pannya?

AIIMAD ZAIDEE: Berdasarkan statistik,negara memerlukan 250,000 jurutera profe-sional menjelang 2020. Jelas bahawa pekerjakejuruteraan dan sains akan melibatkan 60ke 70 peratus bidang pekerjaan. Kadang kalakita dapati banyak bidang kejuruteraan yangterlibat dalam penghasilan produk yang kitatidal sedar. Sebab itu saya kata kejuruteraanatau engineer ini dalam bahasa Latin her-maksud genius bukan engine. Engine adalahterminologi British. Oleh itu is melibatkanperanan banyak pihak, guru sebagai contohsebab mereka rapat dengan pelajar, adakanlebih banyak lawatan ke pusat sains.

Apakah pesanan Datuk kepada pelajaryang berminat menceburi bidang terse-but?

AHMAD ZAIDEE: Tekun, disiplin dankena banyak membaca sama ada buku atauInternet. Satu lagi saya hendak pesan, ialahcari kawan yang sehaluan dan berwawasandan ikhlas ke jalan yang baik.

Apakah pengalaman paling tidak da-pat dilupakan atau yang menyeronokkansepanjang menjadi saintis?

AHMAD ZAIDEE: Hasil perubahan mo-dal insan. Masa saya kadi pengarah latihanILSAS, saya pergi ke Perancis. Di sana,pelatih boleh meningkat dari peringkat awalkepada jurutera. Saya lihat ada tidak fahamkerja kimpalan tetapi pada akhirnya ker-janya cantik. Begitu juga pelajar yang masukITM. Saya puas hati. Begitu juga projek Tero-wong SMART. Mulanya ada masalah tetapiakhirnya siap juga. Bila kita hasilkan sesuatu,inilah kepuasan.

BIODATA DATUK PROF IR. AHMAD ZAIDEE LAIDIN FASc

Asal:KualaKangsarPerakTarikhlahir:1 April1943

Latar belakang pendidikann Diploma Kejuruteraan Elek-

trik, Brighton College ofTechnology (kini Universityof Brighton), UK, 1966.

e MSc Teknologi Ekonomi(Pengurusan dan Sains In-dustri), Universiti Sterling,Scotland, UK, 1974.

n Doktor Kehormat Teknologi,Oxford Brookes University,1996.

n Doctor falsafah, UniversitySterling, Scotland, UK 1996

n Profesor Kehormat Univer-

siti Napier, 1999.a Doktor Kehormat Persu-

ratan, Universiti ManchesterMetropolitan, 1999.

Penglibatan akademikR Profesor pelawat Univer-

siti Malaysia Pahang (UMP),2005 hingga kini.

n Felo Kehormat ASEAN Fe-deration of Engineering Or-ganization, 2002.

n Felo Akademi Sains Malay-sia (ASM), 1999.

Penglibatan peringkatnegara dan antarabangsa• Pengerusi Biro IT, Dewan

Perniagaan Melayu MalaysiaSelangor, 2002 hingga kini.

n Naib Presiden AkademiSains Malaysia, 2008 hinggakini.

n Ahli Panel Penilai Universiti

APEX, 2008.a Ahli Majlis World Federa-

tion Engineer Organization(WFEO), 2003 - 2005.

• Presiden Federal of Engi-neering Institute South EastAsia and Pasific (FEISEAP),2001- 2003.

a Presiden Institusi JuruteraMalaysia (IEM), 2001.

Badan pembuat dasaris Jawatankuasa Penggubal

Dasar Pendidikan Tinggi,2007.

v Ahli Majlis PerundinganEkonomi Negara (MAPEN)II, 2000.

Kerjaya/ Jawatan* Pengarah MMC-Gamuda,

SMART TUNNEL JV, 2005hingga kini.

n Pengerusi MMC Oil and Gas

dan MMC Engineering Ber-had, 2002 hingga kini.

Es Pengerusi ERINCO SdnBhd, 2001 hingga kini.

a Pengerusi Intelectual Pro-perty Corporation of Malay-sia, 2005 - 2007.

* Pengerusi SIRIM, 2001- 2004u Pengarah/Rektor/Naib Can-

selor, (ITM/UiTM) 1994 -2000.

e Timbalan Pengurus BesarKhidmat Korporat TNB,1990-1993.

Anugerah* Panglima Jasa Negara (PJN),

1999.Darjah Kebesaran NegeriPerak, Datuk Paduka Mah-kota Pahang, 1995.

uu Pingat Kesatria MangkuNegara (KMN);.1982.

estic7otmy

18 info esti2009

Susunan KHAIRUNNISA SULAIMANI

KUASA angin adalah pertukaran tenaga angin kepada beberapabentuk tenaga yang berguna seperti tenaga elektrik mengguna-kan kincir angin.

Pada penghujung tahun 2008, generator kuasa angin seluruh

D I seluruh du-nia terdapatdua puluh

empat negara meng-hasilkan sejumlah56,786 gigawatt(GW)/jam pada ta-hun 2005 atau 0.3peratus penggunaanelektrik dunia.

Oleh kerana geo-termal tidak bergan-tung kepada sumbertenaga seperti angindan solar, kapasiti-nya boleh dikatakanagak besar sehingga90 peratus.

Loji elektrik geo-termal telah dibinasecara eksklusif dipuncak plat tekto-

nik yang merupakansumber geotermalbersuhu tinggi ber-hampiran permu-kaan.

Pembangunanloji kitaran kuasadan peningkatanteknologi bolehmenjana sistemgeotermal di dalamrangka geografi.

Projek demon-strasi telah diadakandi Landau-Plafz, Jer-man sementara be-berapa projek masihdalam pembinaanseperti di Soultz-sous-Forets, Perancisdan Cooper Basin,Australia.

dunia menghasilkan 121.2 gigawatt.Pada tahun 2008, kuasa angin menghasilkan kira-kira 1.5

peratus penggunaan tenaga elektrik bagi seluruh dunia dan ber-ganda dalam masa tiga tahun antara 2005 hingga 2008.

Beberapa negara telah berjaya dalam penggunaan tenagaangin misalnya 19 peratus di Denmark, 11 peratus di sepanyoldan Portugal dan tujuh peratus di Jerman dan Republik Irelandpada 2008.

Pada Mei tahun ini, kajian menunjukkan 80 buah negara se-luruh dunia menggunakan kuasa angin secara komersial.

Ladang angin berskala besar disambungkan kepada rangkaiantransmisi kuasa elektrik manakala kemudahan kecil digunakanbagi membekalkan tenaga elektrik ke kawasan terpencil.

Tenaga angin sebagai salah satu sumber tenaga alternatif ke-pada bahan api fosil kerana is boleh didapati dengan banyak,boleh diperbaharui, mudah didapati, bersih dan tidak membe-baskan gas rumah hijau,

Bagaimanapun bukan semua negara berminat dengan pem-binaan ladang angin kerana pemandangan yang agak sesak.

TENAGA baru adalah termayang digunakan bagi sumberbaru tenaga yang belum lagidiiktiraf oleh saintis terkemukatetapi jenis tenaga ini wujud.

Terdapat tiga kategori tenagabaru iaitu:1. Tenaga fizik hidrogen baru

atau cold fusion atau Low-Energy Nuclear Reactions(LENR), fizik hydrino dansumber tenaga berasaskanair yang lain. Tenaga berke-naan dihasilkan di luartenaga kimia hasil pemba-karan hidrogen-oksigen.

2. Tenaga vakum juga disebutZero Point Energy (ZPE)tenaga Aether atau tenaga , 4`' "angkasa merupakan sum Sties'ber tenaga pada keadaan

3. Tenaga alam sekitar iaitu

mal melalui Undang-un-dang Termodinamik.

KRISIS tenaga dunia mungkindapat diselesaikan jika penyelidikdan saintis dapat mencari sumbertenaga baru yang lebih bersih dantidak membebaskan gas rumahhijau.

Magnet dan graviti secara sendi-rian tidak boleh menjadi sumbertenaga tetapi boleh menjadi pem-bawa bagi mengumpul ZPE.

Magnet dan graviti sentiasamenjadi misteri.

Penyelidik tenaga barn yakinmereka akan dapat menyelesaikanmasalah tenaga dengan beberapakesan ke atas alam sekitar.

Penyelidik di Agensi AngkasaLepas dan Pentadbiran Kebang-saan (NASA) telah sampai kepenghujung teknologi roket dan

sedang menjalankan kajianbagi mendapatkan idea baru.

Kajian menunjukkanmungkin medan magnetdan graviti boleh digunakansebagai sumber pembawatenaga.

Mungkin satu hari nan-ti, penduduk dunia tidakperlu bimbangmengenai sum-ber tenaga sep-erti bahan api.

Oleh NAZRUL AZIM SHARUDDIN

ApakahtenaRa sca lar?

T ENAGA scalar merupa-kan sejenis tenaga yangboleh digunakan untuk

menghasilkan gelombang pe-nyembuh bagi meneutralkangelombang berbahaya.

Gelombang berbahaya terse-but adalah seperti yang dihasil-kan oleh televisyen, telefon bim-bit, komputer, kabel elektrikdan sebagainya.

Tenaga tersebut mempunyaikelebihan iaitu memudahkansel menyerap nutrien dan vita-min daripada makanan sertaminuman.

Selain itu, is juga dapat ber-fungsi membersih dan mem-perbaiki profil darah bagi me-ningkatkan sistem pemprosesandarah.

Sel-sel darah yang sihat dankuat itu akan dapat menambah-kan tenaga kepada badan untukmembunuh kuman.

Air mengalir hasilkankuasa hidro

SELAIN an-in dan solar, air juga boleh digunakan sebagai me-dium membekalkan sumber tenaga yang dikenali sebagai kuasahidro.

Tenaga tersebut biasanya diperoleh daripada pergerakan airsarna ada di kawasan sungai atau di laut.

Gerakan ombak dan gelombang air pasang surut di laut ataupergerakan air yang deras di sungai dapat berfungsi memutarkanturbin.

Keupayaan itu secara tidak langsung akan mengubah tenaga ki-netik kepada tenaga mekanik yang dapat membekalkan sumbertenaga.

Banyak negara di seluruh dunia telah membina empanganhidroelektrik bagi menampung permintaan tenaga elektrik di ka-langan penduduk.

Enjinhibrid ntkkenderaan moden

PENGENALAN enjin hibridbagi kenderaan moden hari inibertujuan untuk mengurang-kan pergantungan sepenuhnyakepada bahan bakar petrol danjuga diesel.

Bersifat mesra alam, enjintersebut menggabungkan peng-gunaan bahan api dan jugakuasa elektrik untuk mengge-rakkan motor kenderaan.

Bahan api akan disalurkankepada struktur enjinnya da-lam bentuk selari dan pada

masa yang sama is disokongoleh kuasa bateri.

Selain menjimatkan penggu-naan minyak, enjin yang meng-gunakan teknologi termaju itujuga mampu mengurangkankadar pelepasan asap sekali gusmengurangkan pencemaranalam sekitar.

Selain itu, is juga mempunyaikelebihan dilengkapi denganenjin yang bersaiz kecil dengankomponen yang ringan untukpergerakan lebih pantas.

Earth Hourinisiatif selamatkan bumf

DI samping pelbagai usaha mengaplikasi teknologihijau untuk memulihara alam sekitar, negara-negaradi seluruh dunia juga bersatu di bawah acara EarthHour.

Merupakan acara tahunan yang dianjurkan olehTabung Alam Sedunia (WWF), is dilaksanakan de-ngan mematikan semua lampu dan peralatan elek-trik selama satu jam.

Pelaksanaannya adalah bertujuan untuk me-ngurangkan pembebasan karbon ke udara sekali gusmengurangkan pemanasan global.

Sejak tahun 1991 hingga 2007, acara tersebut dike-nali sebagai Earth Day Energy Fast sebelum namanyaditukar kepada Earth Hour pada tahun 2008.

Tahun 2009 menyaksikan sebanyak 82 buah negaradan lebih daripada 2,100 buah bandar dari seluruhnegara menyertainya.

Turban stem

TURBIN stim merupakan alat mekanikal yang meng-gunakan tenaga haba daripada tekanan stim.

Tekanan itu kemudiannya berfungsi untuk menu-karkan tenaga tersebut kepada gerakan putaran.

Berbanding enjin stim piston yang dicipta lebihawal, turbin stim mempunyai kecekapan haba yanglebih baik dan nisbah kuasa lebih tinggi.

Turbinnya yang sentiasa berputar sangat sesuai di-gunakan untuk memacu penjanaan kuasa elektrik.

Secara keseluruhannya, turbin berkenaan meru-pakan enjin haba yang terhasil menerusi kecekapanoperasi termodinamik.

esfic7ofmg

22Ogos

2009

Compiled by KHAIRUNNISA SULAIMAN

MhE^ OO'q gi

S

sustainable e^erS

USTAINABLE energy is the provision of energy suchthat it meets the needs of the present without compro-mising the ability of future generations to meet their

needs.A broader interpretation may allow inclusion of fossil

fuels and nuclear fission as transitional sources while tech-nology develops, as long as new sources are developed forfuture generations to use.

A narrower interpretation includes only energy sourceswhich are not expected to be depleted in a time framerelevant to the human race.

Sustainable energy sources are most often regarded asincluding all renewable sources, such as biofuels, solarpower, wind power, wave power, geothermal power andtidal power.

It usually also includes technologies that improve energyefficiency.

Conventional fission power is sometimes relined to assustainable, but this is controversial politically due to con-cerns about peak uranium, radioactive waste disposal andthe risks of disaster due to accident, terrorism, or naturaldisaster.

RENEWABLE energy is an energy ge-nerated from natural resources such assunlight, wind, rain, tides, and geother-mal heat which are renewable.

In 2006, about 18% of global finalenergy consumption came from re-newables, with 13% coming fromtraditional biomass, such as wood-burning.

Hydroelectricity was the nextlargest renewable source, providing3% of global energy consumptionand 15% of global electricity gen-eration.

Wind power is growing at therate of 30 percent annually, witha worldwide installed capacity of

121,000 megawatts

(MW) in 2008, and is widely used in Eu-ropean countries and the United States.

The annual manufacturing output ofthe photovoltaics industry reached 6,900MW in 2008, and photovoltaic (PV)power stations are popular in Germanyand Spain.

Solar thermal power stations operatein the USA and Spain, and the largest ofthese is the 354 MW SEGS power plantin the Mojave Desert.

Ethanol fuel is also widely available inthe USA. While most renewable energyprojects and production is large-scale, re-newable technologies are also suited tosmall off-grid applications, sometimes inrural and remote areas, where energy isoften crucial in human development.

23Ogos2009

THE majority of renewable energy technologies are powered by thesun.

The Earth-atmosphere system is in equilibrium such that heatradiation into space is equal to incoming solar radiation, theresulting level of energy within the Earth-atmosphere system canroughly be described as the Earth's "climate."

The hydrosphere (water) absorbs a major fraction of theincoming radiation.

Most radiation is absorbed at low latitudes around theequator, but this energy is dissipated around the globe inthe form of winds and ocean currents.

Wave motion may playa role in the process of transferring mecnanicai energy netween the annospnere anti theocean through wind stress.

Solar energy is also responsible for the distribution ofprecipitation which is tapped by hydroelectric projects,and for the growth of plants used to create biofiiels.

Renewable energy is derived from natural pro-cesses that are replenished constantly.

In its various forms it derives directly from thesun, or from heat generated deep within the earth.

Included in the definition is electricity andheat generated from solar, wind, ocean, hydro-power, biomass, geothermal resources, andbioftiels and hydrogen derived from renew-able resources. ^^^

WIND farm is a group of windturbines in the same locationused for production of electricpower.

Individual turbines areinterconnected with a mediumvoltage (usually 34.5 kV) powercollection system and commu-nications network.

At a substation, this medium-voltage electrical current isincreased in voltage with atransformer for connection tothe high voltage transmissionsystem.

A large wind farm mayconsist of a few dozen to severalhundred individual wind tur-bines, and cover an extendedarea of hundreds of squaremiles (square kilometers), butthe land between the turbinesmay be used for agricultural orother purposes.

A wind farm may be locatedoff-shore to take advantage ofstrong winds blowing over thesurface of an ocean or lake.

What is wind farm 7

Ogos2009

INDUSTRI pembangunan dan pem-binaan juga sebenarnya memainkanperanan penting dalam menyokongusaha menjaga alam sekitar.

Oleh sebab itu, konsep pembinaanbangunan pintar telah diperkembang-kan menerusi pengenalan pelbagaiteknologi moden dan canggih.

Antara yang diberi penekanan da-

adalah daripada segi menggabungkankaedah pengudaraan secara semulajadi dengan sistem penyejuk udaraelektrik.

Bagi mengurangkan kebergantun-gan kepada sumber tenaga sedia adapula, keseluruhan sistem bangunan

Teknologi lain yang diketengahkanadalah seperti kemampuan sokon-gan mengitar semula air dan lebihmengutamakan pencahayaan semulajadi bagi meminimumkan penggu-naan lampu.

perlulah menyokong penggunaansumber tenaga alternatif seperti

lam konseD bau unanj intar tersebut tenaga solar.

Kereta elelctrilc pertama

tahun 1 832DALAM menyokong usaha mengurangkan pencemaran udara yangdisebabkan oleh asap kenderaan, banyak pihak telah tampil denganrekaan kereta elektrik.

Namun, tahukah anda kereta elektrik pertama sebenarnya telahdihasilkan buat pertama kalinya pada tahun 1832 sebelum keretadengan enjin pembakaran mula dibina?

Pembangunannya dianggap sangat cemerlang kerana mengguna-kan motor elektrik yang senyap.

Ini kerana pada tahun 1897, Hiram Percy Maxim telah menciptaalat peredam bunyi untuk tawaran prestasi yang lebih baik.

Selain itu, kereta elektrik tersebut juga mempunyai kelebihantidak memerlukan kotak gear yang kompleks seperti yang diguna-kan oleh kenderaan berenjin pembakaran.

SECARA amnya, kebanyakan kita menganggap bahawa sumber tenagadi dunia ini diperolehi daripada penjanaan bahan api seperti petroleum,arang baru dan gas asli sahaja.

Namun, tanpa kita sedari, proses pereputan organisma hidup juga bolehdigunakan sebagai sumber bahan api untuk pelbagai tujuan.

Dikenali sebagai tenaga biojisim, is merujuk kepada perebutan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan untuk menghasilkan bahan api bio.

Menerusi aktiviti pereputan itu, is akan menghasilkan bahan serat, kimia danjuga haba yang sangat berguna dalam proses penjanaan tenaga.

Mengambil contoh dalam industri minyak kelapa, pelepah dan tandan pokokkelapa sawit digunakan sebagai cumber biojisim untuk memasak buah sawit sebe-lum diperah bagi menghasilkan minyak.

I-

MASYARAKAT zaman dahulu menggunakan kincir anginsebagai mesin yang digerakkan untuk menimba air bagimengairi kawasan pertanian serta menumbuk atau mengisarbiji-bijian.

Kini, kincir angin moden telah digunakan sebagai sumbertenaga elektrik yang juga dikenali sebagai turbin angin untukmenggerakkan generator.

Sumber tenaga tersebut kebanyakannya ditemui dan digu-nakan secara meluas di negara-negara Eropah serta AmerikaUtara.

Implementasi teknologi tersebut juga biasanya tertumpudi kawasan pedalaman yang menjadikan pertanian sebagai

,/ aktiviti harian.Binaan struktur kincir angin itu melibatkan paksi atau

tiang tegak yang besar untuk tujuan keseimbangan dileng-kapkan bersama beberapa bilah segi empat yang berputarmengikut arah tiupan angin.

AKTIVITI pengkomputeran juga kini telah mula mem-beri penekanan kepada aplikasi teknologi mesra alam danselarnat.

Bagi tujuan itu, banyak syarikat komputer telah tampildengan perkhidmatan tersebut tidak kira untuk kegu-naan individu atau organisasi.

Selain mengekalkan prestasi cemerlang , komputerberkenaan juga menawarkan penjimatan kos supayapengguna dapat terus berjimat dalam keadaan ekonomisernasa.

Menerusi inovasi tersebut , operasi komputer akanmelibatkan penggunaan tenaga elektrik yang minimumberbanding komputer biasa.

Selain itu , dari segi perkakasan pula, komputer tersebutakan dibangunkan menggunakan material daripada ba-han yang tidak memberi kesan kepada alam sekitar.

Sumber tenaga daripada

kincir angin

( t1 ir 104

26Ogos

2009

Malik Ben Nabitokoh pemikir Islam terkenal

Susunan KHAIRUNNISA SULAIMAN

MALIK Ben Nabi dilahirkan di Ban-dar Constantine, di Algeria Timurpada tahun 1906 dan mendapat

pendidikan awal di sebuah Madrasah al-Quran di negara Perancis.

Kepintaran dan kepandaiannya menye-babkan beliau mendapat biasiswa bagimeneruskan pengajian dalam kelas persedi-aan selama dua tahun di sekolah El-Djelis diConstantine.

Malik kemudian memasuki sebuahinstitusi yang melatih bakal hakim,guru dan pembantu hospital.

Selesai menamatkan penga-jian di institusi berkenaan, beliaudidedahkan dengan kesusaste-raan Perancis terutama seja-rah pengembaraan dan sejarahtimur.

Ketika beliau melanjutkan pe-ngajian di peringkat tinggi di Con-stantine, Malik bertemu denganSyeikh Abdul Majid dan ProfesorMartin.

Pertemuan dengan tokoh berkenaanbanyak mempengaruhi pemikiran dan pem-bentukan sahsiah diri Malik.

Setelah tamat pengajian, beliau berkun-jung ke Perancis beberapa kali sebelummelanjutkan pengajian di Kolej Kejurute-raan pada 1930.

Setahun kemudian beliau bernikah de-ngan seorang wanita Perancis, saudara baru.

Malik banyak melibatkan diri dalam pel-bagai Gerakan Pembaharuan dan di sana be-liau bertemu ramai cendekiawan Islam danmengikuti perkembangan mereka yang be-rada di dalam atau luar Algeria seperti Mesir,Hijaz, dan Maghribi.

Ketika menjawat jawatan Pegawai Pendaf-tar Mahkamah di Huran, Malik berpe-luang bertemu masyarakat bagi mengetahuimasalah mereka yang berada di bawah pen-jajahan Perancis.

Setelah Algeria men-capai kemerdekaan pa-da tahun 1963, Malikdilantik sebagai Pe-ngarah di KementerianPendidikan sehingga ta-hun 1967.

Melihat kepada sej arahawal, beliau tidak pernahterfikir untuk menjadi se-

1.1 PRULiMON0F.\1USU IpAN51.F. ,

orang ahli falsafah, tetapi perkembangan dankeadaan semasa mengubah segala-galanya.

Keadaan semasa itu telah memberi kesanmendalam dalam diri dan keperibadiannyamanakala pengalaman memberikan inspira-si kepadanya dalam memperjuangkan Islamdan meninggikan ummah dan bangsa.

Perjalanan hidup beliau semasa penja-jahan Perancis menyedarkannya tentangkemunduran masyarakat Islam terutamamereka yang cuba mengubah identiti dan

nilai kebudayaan dalam masyarakatIslam.

Ini menyebabkan beliaumahu membebaskan pemi-kiran penjajah dalam jiwarakyatnya dan Malik mem-punyai minat yang men-dalam dalam mempelajaridan membaca karya yangdihasilkan oleh tokohterkenal.

Oleh sebab itu, karya-karya cendekiawan Islam

seperti Syeikh al-Maulud binal-Mauhub, Ibn Hasib dari Al-

geria, dan pemimpin Mesir sepertiMuhammad Abduh secara tidak langsungtelah mempengaruhi pemikiran beliau.

Buku Risalah Tauhid karya MuhammadAbduh dan Keruntuhan Akhlak dalamPolitik Barat oleh Rashid Redha, menyedar-kan Malik tentang masalah umat Islam danmasalah keruntuhan akhlak dan kemiskinanintelektual yang perlu diselamatkan.

Malik banyak meninggalkan koleksi karya,buku dan esei ilmiah yang dapat menyum-bangkan ilmu pengetahuan dan dimanfaat-kan oleh dunia Islam kini.

Malik memberi perhatian kepada perso-alan Tamadun Islam dan membuat perban-dingan dengan urutan peristiwa semasa, isu-isu ekonomi dan sains kemasyarakatan.

Karya beliau dalam Bahasa Arab dan te-lah diterjemahkan antaranya ialah:• Lobbdyk, the Problem of Culture;• The Ideological Struggle In Colonised

Countries;• The New Social Editification; dan• The Idea of an Islamic Commonwealth.

Hasil tulisannya dalam Bahasa Perancisadalah:• The Qur'anic Phenomenon;• Vocation De Li Islam;• Reflections;• Memoirs Malik;• The Work ofOrientalistes;• Islam et Democratic; dan• Islam in History and Society.

Boleh dikatakan Malik telah dianugerah-kan Allah pelbagai keistimewaan sepertipemikiran dan penghayatan yang tajam danmendalam.

Pandangannya mengenai Islam sentiasamendapat tumpuan cendekiawan Islam diTimur Tengah dan Eropah kerana menyen-tuh sesuatu isu secara global.

Malik berkata, masyarakat Islam bolehmembina tamadun dan peradaban dengankembali kepada fitrah diri mereka sendiridengan menghayati Islam dan membina aki-dah dalaman yang mantap.

Menurutnya, umat Islam perlu mengang-kat diri mereka ke tahap peradaban terkinidengan memperlengkapkan diri denganpengetahuan teknologi semasa.

Isu yang diutarakan Malik bersandarkannas-nas al-Quran dan sirah Rasulullah.

Cetusan idea beliau bukan hanya dijadikankajian oleh sarjana Islam, malah mula diprak-tikkan oleh negara Islam hari ini.

Peranan dan jasa beliau amat berhargakepada dunia Islam dan misinya sama se-perti ulama ulama silam Melayu seperti SyedSheikh al-Hadi dan Sheikh Tahir Jalaluddin

yang memperjuangkan bangsa mere-ka daripada belenggu

MAUK BENrygB

penjajah.Malik Ben

Nabi me-ninggal duniapada 31 Okto-ber 1973.

Grovemereka ciptaisel bahan api;

Susunan LAUPAJUNUS

S IR William Robert Grovelahir pada 11 Julai 1811seorang peguam, ha-

kim dan juga saintis yangmengemukakan teoriumum mengenai pemuli-haraan tenaga dan perintisteknologi sel bahan api.

Beliau lahir di SwanseaWales, dan merupakan anakkepada John, seorang majistretdan juga timbalan leftenan.

Pendidikan awalnya bermulabersama tutor persendirian

SIR WilliamRobert Grove

sebelum memasuki Kolej Brasenose danminatnya dalam bidang sains dipupuk olehseorang ahli matematik, Baden Powell.

Beliau menamatkan pengajian pering-kat tinggi dalam bidang undang-undangpada 1832 dan menyertai Lincoln's Inn,tiga tahun kemudian.

Pada tahun yang sama, Grove menyer-tai it stitusi diraja dan merupakan pen-gasas Persatuan Ahli Falsafah dan Sastera

Air

Larutan asid sulfurik

Swansea.Di awal kerjayanya sebagai --- -

saintis, Grove bertemu Emma--Maria Powles yang kemudiandikahwininya 1837.

Pasangan tersebut kemu-I diannya mengembara sam-

bil berbulan madu tetapipanggilan sabatikal men-dorongnya merebut peluang

tersebut untuk terlibat dalampenyelidikan saintifik.

Mengenai sel elektrikPada 1839, Grove memba-

ngunkan penyelidikan pertama

dipisahkan kepada oksigen dan hidrogenmenerusi tindak balas pemisahan.

Namun pada tahun 1846, Grove mulamengurangkan kegiatan penyelidikannyadengan kembali semula kepada kerjayaguaman.

Beliau berpeluang untuk terbabit se-cara serentak dalam kerjaya tersebut den-gan pengetahuan saintifik terutamanyaberkaitan undang-undang paten.

Beliau meninggal dunia di Londonekoran masalah kesihatan yang ditang-gungnya sejak sekian lama.

mengenai sel elektrik yang dikenali seba-gai sel Grove, dengan menggunakan elek-trod zink dan platinum dalam asid yangdipisahkan oleh pot seramik poros.

Beliau mengumumkan perkembanganpenyelidikannya itu kepada AkademiSains Perancis di Paris.

Setahun kemudian, beliau juga me-laporkan kejayaan tersebut kepada Per-satuan Sains Termaju British pada satumesyuarat di Birmingham.

Kejayaan beliau menjadikannya repu-tasinya meningkat dan beliau telah di-cadangkan untuk menerima anugerahpersatuan diraja oleh William ThomasBrande, William Snow Harris dan CharlesWheatstone.

Beliau akhirnya dilantik sebagai profe-sor yang pertama dalam bidang falsafaheksperimental di Institusi London pada1841.

Setahun berikutnya, beliau menyam-paikan syarahan mengenai korelasi dayafizik konservasi tenaga.

Akhirnya pada 1842, Grove memba-ngunkan sel bahan api yang pertama,dikenali sebagai bateri gas voltan yangmenghasilkan tenaga elektrik dengangabungan hidrogen dan oksigen dan men-erangkan menggunakan teori korelasi.

Menerusi usaha membangunkan sel terse-but, is membuktikan wap atau stim boleh

Info

Sir William Robert GroveLahir : 11 Julai 1811Tempat kelahiran : SwanseaWales.Meninggal dunia : 1 Ogos 1896di London.Bidang kepakaran : Fizik lapa-ngan, kimia, undang-undang patendan undang-undangjenayah.Institusi : Lincoln's Inn, Badankehakiman British, institusi diraja,persatuan diraja, Kolej Brasenose,Oxford.Reka cipta : Konservasi tenaga dansel bahan api.Anugerah•Felo Persatuan Diraja pada 1840dan menerima , Pingat Diraja pada1847.•Naib Presiden Institusi Diraja.•Dianugerahkan ijazah kehormatUniversiti Cambridge pada 1879.

estidotmg

27ogos2009

2gos8 kerjaya2009

Oleh NAZRULAZIM SHARUDDIN

PLIKASI tenaga dalam pelbagaidustri di negara ini sememang-

ya menyumbang banyak kemu-dahan kepada masyarakat ketika melak-sanakan aktiviti harian mereka.

Antara kegunaan tenaga adalah untukmenggerakkan kenderaan , mesin danjentera di samping menyokong fungsihubungan dan telekomunikasi.

Peningkatan keupayaan industri pen-janaan tenaga tersebut sedikit sebanyakdapat membantu negara menambahkanpendapatan dan seterusnya menjanakemajuan ekonomi.

Secara amnya di Malaysia , kebanyakansumber tenaga diperoleh daripada bahanmentah seperti petroleum , gas asli, arangbatu dan juga tenaga hidro.

Aplikasi pengetahuan sains sebenarnyatelah banyak membantu penerokaan bi-dang penjanaan tenaga menerusi aktivitikajian dan penyelidikan.

Bagi melaksanakan usaha tersebut,saintis tenaga memainkan peranan yangsangat penting agar implementasinyaterus berkembang dan dipertingkatkanuntuk dinikmati oleh generasi akan da-tang.

Walaupun ramai yang mengakui ba-hawa tenaga menyumbang banyak ke-baikan dalam pembangunan negara,masyarakat sebaliknya perlu mengambilinisiatif untuk menjimatkan penggu-naannya.

Ini kerana , jika is tidak diuruskandengan sempurna , kita mungkin akanmengalami masalah kekurangan sumbertenaga pada masa hadapan.

Bagi tujuan itu, kerajaan telah men-jalankan beberapa langkah drastik untukmempromosi penggunaan tenaga alter-natif yang boleh diperbaharui.

Terdapat juga organisasi penyelidikan,institusi pengajian tinggi dan industri ke-juruteraan tenaga di Malaysia yang men-jalankan pembangunan dalam bidangtersebut.

Tidak cukup dengan itu , banyak jugakumpulan saintis dan jurutera di negaraini yang mengendalikan penyelidikanberteknologi moden dalam mengurus-kan tenaga.

Dalam menyokong kajian tersebut,

esti

golongan saintis telah mengaplikasikanpengetahuan dan kemahiran sains yangtinggi.

Ini kerana aktiviti tersebut meng-gabungkan pelbagai pengetahuan sainsterutama dalam bidang matematik,kimia dan juga fizik.

Mereka juga perlu menggunakan kae-dah saintifik dalam membuat uji kajiserta percubaan-percubaan yang dapatmembuktikan kejayaan setiap kaedah.

Di Malaysia, terdapat banyak institusipengajian tinggi (IPT) sama ada awamatau swasta yang menawarkan pengajianakademik dalam bidang kajian tenaga.

Antara universiti tersebut adalah se-perti Universiti Malaya (UM), Univer-siti Sains Malaysia (USM), UniversitiTeknologi Malaysia (UTM), UniversitiKebangsaan Malaysia (UKM) dan ban-yak lagi.

Mereka yang berminat mendalamipengajian dalam bidang ini akan dide-dahkan dengan kemahiran menganalisissecara unggul dan berdedikasi.

la adalah bertujuan untuk mendedah-kan para pelajar dengan keupayaan yangtinggi dalam memahami peranan tenagadan proses kajiannya secara universal.

Dengan pendedahan itu, para graduanyang bakal dihasilkan mampu untukmembantu negara meningkatkan keu-payaan penghasilan dan pengurusan ten-aga secara efektif.

Antara subjek yang akan dipelajarioleh para pelajar adalah seperti matema-tik, termal fizik, elektron asas, elektronik,mekanik kuantum, fizik nuklear, atomikdan molekul, kosmotologi, elektronik

0

digital dan optoelektronik.Dari segi peluang pekerjaan pula, ter-

dapat banyak kerjaya yang menanti paragraduan yang mengambil pengajian da-lam bidang tenaga.

Tambahan pula terdapat banyaksyarikat di Malaysia yang menjalankanperniagaan berasaskan tenaga memerlu-kan tenaga kerja yang mempunyai latarbelakang dalam bidang tersebut.

Pekerjaan berkenaan adalah juruteramolekul, ahli kaji nuklear, jurutera pro-jek, jurutera penyelidikan dan sebagain-ya.

Struktur kursus yang ditawarkan keti-ka pengajian pula merangkumi kuliah,tutorial dan juga kerja-kerja praktikal dimakmal.

Adalah diharapkan menerusi sambu-tan positif dalam bidang tersebut, lebihramai saintis tenaga akan dapat dihasil-kan untuk membantu negara ke arahpembangunan negara yang lebih mapandan mesra alam.

11 *Diploma•Matrikulasi•STPM

wax am• Memiliki diploma dad institut• pengajian tinggi a\,%/am atau institusi

lain yang diiktiraf dalam bidang• yang sesuai dengan 411-sus yang• dipohon.• 1) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia

(SPM) yang diiktiraf KerajaanMalaysia dengan kredit bahasaMalaysia dan bahasa Inggeris.

gan mendapat sekurang-kurangnya •y , f U l g !-•

• la Asia STPiNI dengan memenuhi •• 2) Lulus Sijil Tini Pelajaran Ma-bb

Gred C (NGMP 2.00) pada pering-kat STPM dalam mata pelajaran 41

ems'. ^yy^js

SAINTIS tenaga kini berdepan cabaranmenghasilkan produk mesra alam.

kimia, matematik dan biologi. •3) Lulus Program Matrikulasidaripada aliran Sains Fizik dengan •

a^• minimum CGPA 2.%5. •

Oleh MOHD. RIDZWAN IMAN

IKA memperkatakan mengenai ken-deraan hijau (green vehicle ), tentu kitaingat is kenderaan untuk tentera atau

J gunaan Jabatan Pertanian.Tetapi sebenarnya , kenderaan hijau ada-

lah kenderaan yang mesra alam dengantidak membebaskan asap seperti keretaelektrik , kereta solar, kereta mengguna-kan tenaga hidrogen dan sebagainya.

Secara mudah , is adalah kenderaanyang tidak mencemarkan alam denganpelepasan asap sepertikereta yang kita gunakansekarang kerana meng-gunakan sumber tenagapetrol atau diesel.

Kereta seperti ini bu-kan sahaja tidak mence-markan udara tetapi isjuga mampu menjimat-kan pengguna keranakita tidak terlalu bergan-tung kepada minyak.

Kereta mesra alam inikini terbahagi kepada dua iaitu keretayang sepenuhnya menggunakan kuasaelektrik ( menggunakan bateri yang dicasuntuk menggerakkan kenderaan.

Kereta menggunakan bateri sepenuh-nya ini masih kurang berjaya dikomersial-kan kerana teknologi bateri yang masihbelum mencapai kemajuan diingini.

Ini kerana teknologi bateri sedia adamasih belum benar-benar stabil untukmembolehkan is digunakan pada keretabiasa dengan lasak setiap hari.

Kereta jenis kedua ialah kereta elektrikyang digabungkan dengan kereta men-gunakan minyak atau dikenali sebagaikereta hibrid . Kereta jenis ini menggtma-kan dua jenis sumber pembakar tenagaiaitu bateri dan minyak.

Ketika kereta bergerak perlahan (dalain

lingkungan 40 kilometer sejam), kere-ta ini akan menggunakan tenaga daribateri (seperti kereta buggy goo dankemudiannya sumber tenaga akanbertukar kepada minyak apabilakenderaan dipandu lebih laju.

Bagaimanapun , pengeluarankenderaan hijau untuk kegunaankomersial masih agak perlahandengan setakat ini, hanya Hondadan Toyota sahaja aktif memasar-kan kereta hibrid mereka.

Geran USD2bilion

Melihat keadaantersebut , PresidersAnierika Syarikat, BarackObama baru-bare inimengumumkan peruntu-kan sebanyak USD2.4 bil-ion (RM7 bilion) sebagaidana penggalak perkem-bangan industri kender-aan hijau di negara itu.

Geran itu disasarkan untuk digunakanoleh syarikat atau institusi untuk mem-bangunkan teknologi bateri yang akanmembolehkan kereta atau lori meng-gunakan teknologi elektrik atau hibriddengan lebih lasak seperti loci dan keretabiasa.

Pembangunan teknologi hibrid un-tuk kenderaan besar seperti loci dan basmisalnya sangat diperlukan kerana ken-deraan-kenderaan tersebut merupakanpengguna minyak terbesar dan juga pe-nyumbang pencemaran udara terbesar dijalan raya.

Sebagai contoh, sebuah bas hibridmampu menjimatkan minyak dan me-ngurangkan pencemaran seperti 40 buahkereta hibrid.

Pembangunan sebuah kereta hi-

KENDERAAN hibrid kini semakin popular.

brid atau elektrik dengan dua atau empatpenumpang tentu tidak sesukar untukmembina sebuah has yang perlu mem-bawa sehingga 40 penumpang atau loriyang membawa tangki minyak.

Sehubungan itu, teknologi kende-raan hijau perlu dipertingkatkan selan-kah lagi agar kita bukan sahaja mampumenghasilkan kereta elektrik yang stabildi masa depan tetapi juga kenderaan-ken-deraan berat yang tidak lagi bergantungkepada diesel.

Sebelum ini, mungkin ramai berpenda-pat syarikat-syarikat besar sebenarnyaberkemampuan menghasilkan teknologihijau yang terbaik tetapi sengaja dilam-batkan kerana is berkos tinggi dan jugakita masih mempunyai sumber minyakmencukupi.

Tetapi selama mina kita harus ber-gantung kepada sumber minyak yangsemakin lama semakin berkurangandan selama mana lagi kita hendak hidupdengan sentiasa menghirup gas karbondioksida yang dilepaskan oleh kenderaan-kenderaan di jalan raya?

302009

kuiz

0091. Pang Zheng Chen

24, Jln Padang Lima Naleh, Bintong,01000 Kangar, Perlis.

2. Nurhamizah Yaacob14, Jln Cendana 9, Tmn Rinting,81750 Masai, Johor.

3. Mohammad Hasnain Abdul RashidE57, Rumah Awam Kos Rendah , Bukit Payong,21400 Marang , Terengganu.

4. Sivaranjani a/p SivanesanNo 208, Jln Sk 13/11, 43300 Seri Kembangan,Selangor.

5. Mohd Adib Aiman MokhtarNo 59, )In PS 5/7, Tmn Pinggiran Senawang,71450 Sg. Gadut, Negeri Sembilan.

Answers for Esti Vocable July 2009

1.

2.

SCIENCESomething that people and animals eat,or plants absord, to keep them alive.

Something annoying that someoneoften does.

3. The scientific study of plants.

4.A term reffering to information in theform of numbers such as the binarycode system.

5. A chemical, found for example in teaand coffee, which is a stimulant.

1.

MATHEMATICSThe faundation, support or lowest partof something.

2. Any of the figures 0 to 9.

3. Having an empty space in it.

4. Force measured in volts.

5 A rounded three-dimensional solidthat has a flat circular face at each end.

Answer

FOOD

HABIT

BOTANY

DIGITAL

CAFFEINE

Answer

BASE

DIGIT

HOLLOW

VOLTAGE

CYLINDER

3 Open to primary and secondary school students aged 17 or below.3 Children of the staff of the Academy of Sciences Malaysia (ASM),

Syarikat Permainan (Malaysia) Sdn. Bhd. (SPM) and Utusan Melayu(M) Berhad are not eligible for the competition.

3 Judges' decision is final.3 Entries need to reach us before or on 11 SEPT. 2009.3 Entries received after the closing date will not be entertained.

lV Five winners will be chosen each month based on the correct

answers.3 Each winner will receive a games set from SPM worth RM1 00.

estihfmg

Winnersof ESTI

VOCABLE

spm

INTRUCTIONSListed below are 10 words, 5 for science and 5 for mathematics.Clues for these words are given along with corresponding letters. Fill in the blankswith the correct letters.

EXAMPLE:

SCIENCESense of organ whichdetects sound

MATHEMATICSOdd number

1.

E R

0

SCIENCE

To stick materials together, especiallyusing glue.A metal that is made by mixing two or moremetals, or a metal and another substance.

A large cylindrical object which movesvery fast by forcing out burning gases.

Illness of people, animals, plants, etc.,caused by infection or a failure of healthrather than by an accident.

2.

3.

4.

5. An animal that hunts, kills and eatsother animals.

Answer

0

A

MATHEMATICS Answer

1. A marked strip of wood, metal etc. formeasuring.

2. An arrangement in space, time etc.

One of two equal parts of anything.3.

4. To solve problems that usenumbers.

An expression that is the sumof two terms.

5.

0

R

A

C

qB

L Y

K

q

S

E

A

V

M U

0

T

A

T

S

E

E

Name:

Home Address:

Age:

Birth Certificate/ IC No:

Tel:

E-mail:

Mail your entries to:

Akademi Sains Malaysia, 902-4, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur.

R

L

1. Muhammad Azmir Rahim228 A, Mukim 7, Pulau Betong,11020 Balik Pulau, Pulau Pinang.

2. Losshiny a/p marieNo 56, Jln Sepat Dua, Tmn TelukPulai, 41100 Kiang, Selangor.

3. Karen Chiok Chai Hoon820-E Lorong Pandan, Jln SultanMahmud, 20400Kuala Terengganu, Terengganu.

Contest Termsand Conditions3 Open to primary and secondary school students

aged 17 or below.

estidotsudokuINSTRUCTIONS

The sudoku grid consists of eighty -one squares in a nine by nine grid . To solve the sudoku,each square in the grid must contain a number between one and nine, with the followingconditions:• Each row of nine cells must contain each of the numbers from 1 to 9 once and only

once.• Each column of nine cells must contain each of the numbers from 1 to 9 once and only

once.• Each of the nine 3 by 3 boxes of nine cells must contain each of the numbers from 1 to 9

once and only once.If you complete the grid, you 've solved the sudoku . Good luck and have fun!

SUDOKU 14

Z11

^ 4 e)

J

98 19t][4)] ' 1 2 ^ I I e) `1 e) %9

`t el 9 t1 1 2 71 1 4`1; 21 ) 9 6 7 3 21 1

^ 9 1 1; 6 )^ z

Al L-71 el 1 ` 6 4 t) 9 7 `^

< <i 3 2 [11 `^ 1^ ^)(`j E4 el e^ 6

6 9 5 7 4 3 1 ItFil i) ^) ^) 7 11 21 el

1) i) 2((t 6 7 3 21 1 1 w I(6

``1 el ^ ; ^l e^

4`l1 b 1 el 2 5 `1

li8 1 L^

(;111 .,110 1 !1

Iel 1 [^ e^ )(1; ^) 21 el i E5

(! WL1`

q oh q 4 1 qqq )

,^)

qIL!9E 1

qq el It 1 4

77 e) H 7q O .i 2 q

qq 1 --rajq JE1

3 Children of the staff of the Academy of Sciences Malaysia(ASM), Syarikat Permainan (Malaysia) Sdn. Bhd. (SPM) andUtusan Melayu (M) Berhad are not eligible for the competi-tion.

3 Judges' decision is final.3 Entries need to reach us before orwn 11 SEPT. 2009.3 Entries received after the closing date will not be enter-

tained.

Prizes3 Three winners will be choosen each month

based on the correct answers.3 Each winners will receive a special hamper.

SUDOKU 16

qq It 3 219 qq

qq 9 q qqL1

q q q el

^) 4 7 3 2

q ^1 q Tq

I; 5 1 6(())

316 7159

Age:

Birth Certificate/ IC No:

Tel:

E-mail:

Mail your entries to:

Akademi Sains Malaysia, 902-4, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur

esfiaotM4

Ogos312009

esfi , m3

ObjectiveInvestig vehicle.

you build atean airNe-tipooVeredh

as

What You Need• Half-Gallon Milk Carton• Balloon• 2 Drinking Straws• 4 Spools h must be• 4 Straight Pins (length

shorter than sp• Sharp Scissors• Ruler• Pen

To Do and Observe1 Wash out your carton and cut off the top. The

milk carton will be the body of your vehicle.

/Cut carton into half the long way.

3.Cut a small hole in the middle of one of theshort sides of the carton. This hole should bethe same diameter as the neck of the balloon.Start with a small hole. The fit must be preciseif the hole is too big or too small, the flow ofair won't create enough force to move the car.

4.Pull the end of the balloon through the hole,keeping the body of the balloon inside the car-ton. If the neck of the balloon is squeezed, en-large the hole. Repeat until the fit is snug, butnot tight. Air flow should not be restricted.

5.Mark the spots on the sides of the cartonwhere you will cut holes for the axels. Use aruler to make sure the holes on opposite sidesof the carton will match up. Use the spools tomeasure and make sure the axel holes are ata height that will allow the spool-wheels totouch the rolling surface and lift the body offthe surface.

C.Cut holes for axels and push straws throughthe holes.

.Slide spools on to the straws and poke pinsthrough the straws to keep the spools on. Ad-just the pins as needed until the wheels spinfreely.NOTE: For younger children, pleasehave a parent or other adult to help inthis step.

8.Finally, blow up the balloon - don't tie the end- and let your car go.

What's Going OnThis activity allows you

to explore a range of sciencetopics including Newton'sThird Law, simple machinesand friction. Newton's ThirdLaw states that for every ac-tion there is an equal and op-posite reaction. If you let goof a balloon filled with air,what happens? The balloonflies around somewhat ran-domly as the air escapes. Asthe balloon contracts it forces

the air out of its opening. Air has mass, it is madeof molecules. The air molecules that are pushedout of the balloon push against the molecules inthe atmosphere creating a reaction force calledthrust that acts on the balloon. Thrust acts on theballoon with equal force in the opposite direc-tion as the air that is squeezed out. In this activ-ity, because the balloon is attached to the vehicle,the balloon stays put, but thrust causes the carto move.

Without the spools on the balloon car, do youthink the car would move? It probably would, butnot as far. That is because much more of the bot-tom surface of the car would make contact withthe surface that it is moving on. This increasedamount of contact would lead to lots of friction,the force of two surfaces in rubbing against eachother. By adding the spools to the car, we decreasethe amount of friction because only the spools-acting as wheels-are making contact with thesurface, and they are spinning rather than rubbing.The wheel and axle are one of the six types of sim-ple machines, which are tools that allow us to do acertain amount of work (like used air to push a cara certain distance) bythan would be need-ed without the sim-ple machine. We findexamples of simplemachines around usall the time. Someexamples of a wheeland axle that helpus every day aredoorknobs and thegears in a clock.Can you think ofsome others?

applying a smaller force

For Younger Children

Before the children attachthewheels and axles, have

them blow up the balloonsand let their cars go. How fardoes the car travel? Does it govery fast?

Have the childrenhypothesize as to what modi-cations

might make the cartravel farther and faster?

Parent/Teacher Tips

For Older ChildrenHave the children test their balloon cars on different

surfaces. Ask them to observe or measure how far andhow fast the car travels on a carpet. Then have the chil-dren do the same thing on a smooth, flat table. Werethere any differences in the car's speed or distance trav-eled on the different surfaces? On the textured surfaceof the carpet there will be more friction and the ballooncar should not be able to travel as fast or as far as it willon a smooth surface. The children can make hypothesesabout additional types of surfaces and other variables,perform tests and observe the results.

Nur Nadiah Nadhi-rah Ahmad ShahAlamat : 3690, JalanSJ 2/1A, TamanSeremban Jaya, 70450Seremban Jaya,Negeri SembilanSekolah: SMK Serem-ban JayaEmel: [email protected]: 13 tahunBidang sains yangdiminati : Perubatandan Astronomi

Muhammad QayyumJOmarAlamat : 41-03-09, FlatSri Johor 4C, Bt. 4, JlnCheras, 56100 KualaLumpurSekolah : SRK Seri Ta-sik, Bandar Sri Permai-surf, Kuala LumpurUmur: 11 tahunEmel: -Bidang sains yangdiminati : Angkasawandan Kejuruteraan

Nurul Jannah MohdMasriAlamat : No.81, JlnMohd Salim, Kg. Me-layu, 85000 Kluang,JohorSekolah : Sek TinggiKiangEmel: [email protected]: 17 tahunBidang sains yangdiminati : Reka Ciptadan Seni Bina

Mohd Fadzli MohdNaimAlamat : Batu 403/4, Kg.Tengah 32700 Beruas,PerakSekolah: SMK Chang-kat BeruasUmur: 15 tahunEmel : -Bidang sains yangdiminati : Pertanian,Astronomi dan Peru-batan

Ahmad Shuib Aland-din MustaffaAlamat : K7, FeldaUlu Jempol, 26400Bandar Tun Razak,PahangSekolah: Sek SainsSultan Hj AhmadShahEmel: -Umur: 14 tahunBidang sains yangdiminati : Aeronautik

Nur Afiqah MohdSaidAlamat : No14, JlnIdaman 5, Tmn Ida-man 86000 Kluang,JohorSekolah : SK TunkuMahmood (1)Emel: -Umur: 9 tahunBidang sains yangdiminati: Sains Peru-batan

BORANG PENYERTAAN

letakkangambar anda

disini.

Nurul BahiyyahFarouk IdnanAlamat : PT9957P,Tmn Desa Kayangan,Batu Rakit 21020,Kuala Terengganu,TerengganuSekolah : SK Kom-pleks MengabungTeliputEmel: -Umur: 12 tahunBidang sains yangdiminati : Astronomi

Zandrian JeffreyAk. LiasAlamat : No. 42 Kg.Jantan, 94500 Lundu,SarawakSekolah: KolejKesihatan AwamKuchingUmur: 21 tahunEmel: [email protected] sains yangdiminati: SainsKesihatan

Alamatkan borang anda kepada : Akademi Sains Malaysia (ASM), 902- 4, Jalan Tun Ismail,50480 Kuala Lumpur. Andajuga boleh e-melkan penyertaan anda kepada : estidotmy/aakademisains.gov.my

Pratap a/1 Ravichan-dran

lamat : No.3, LorongPermai 2E, Kota Pen-

amar, 42000 Pelabuh-an Klang, SelangorSekolah: SK (2) TengkuBendahara Azman,Lorong Sabah, Pelabu-

an KiangUmur: 12 tahunEmel: -Bidang sains yangdiminati: Robotik,

stronomi dan Zoologi

Khairul BariyahMd SodAlamat: 5683 TepiLaut Pasir Gebu, 13100,Penaga Seberang PeraiUtara, Pulau Pinang.Sekolah : Sek MenIslam al-masriyahUmur: 13 tahunEmel: [email protected] sains yangdiminati : Perubatan

3 surat pembacaOgos2009

Artikel MegastrukturAssalamualaikum dan selamat sejahtera

Saya adalah pembaca setia estidotiny.Saya ingin mengemukakan satu cada-ngan.

Cadangannya ialah saya harap pihakestidotmy dapat mengeluarkan tentangmegastruktur dan lebih memfokuskantentang `Burj Dubai'.

Saya ingin butiran dan informasi lebihlanjut tentang Burj Dubai'.

Saya juga ingin mendapatkan informasitentang menara tertinggi di Malaysia danantara yang tertinggi di sini.

Pada bulan September ini, Burj Dubai'akan dibuka dan saya harap estidotmy

dapat mengeluarkan tentang subjek inipada bulan September ini atau Oktoberini.

Saya harap cadangan saya diterima.

NOOR ALIA SYAHIRAHNo. 11, Jalan E,Kampung Pandan,Kuala Lumpur.

Pengarang: Cadangan saudari menarikuntuk dipertimbangkan. Mungkin kamimenimbangkannya tetapi bukan dalamtempoh terdekat kerana estidotmy per-nah membawa tema 7 Keajaiban di Ma-laysia.

Minta buku tentang robot

Saudara pengarang,

Salam sejahtera saya ucapkan. Sayaadalah pembaca setia estidotmydaritahun 2007. Saya cukup berbanggadengan daya usaha yang dilakukanuntuk menerbitkan majalah ini. Inijuga surat pertama saya untuk pihakestidotmy.

Sebenarnya saya ingin membericadangan. Cadangannya adalah sayaingin pihak estidotmy membuatbuku dengan tajuk `robot dan cara-cara membuat robot' sama ada robotbiasa atau robot permainan.

Saya tabu ini melibatkan kos yangtinggi. Saya memberi cadangan iniadalah untuk menambahkan penge-tahuan sains robotik untuk saya danpara pembaca majalah estidotmy.

Jika pihak estidotmymemerlukanbantuan, rakan-rakan esti dan sayaboleh membantu pihak estidotmyuntuk membuat buku itu.

Bagi cara-cara membuat robotbiasa dan robot permainan, pihak

estidotmy boleh mendapatkan mak-lumatnya dengan melayari lamanweb www.kakirobot.com daripadaahli Kelab Kaki Robot Malaysia.

Saya mahu robot tersebut diper-buat daripada bahan-bahan elek-tronik sebab inilah cara yang terbaikdan berkesan bagi ahli rakan esti un-tuk menceburi hobi ini.

PRA TAP A/L RAMCHANDRANNo. 3, Lorong Permai 2E,Kota Pendamar,42000, Pelabuhan Kiang,Selangor.

Pengarang: Peminat robot di ne-gara ini memang ramai dan majalahini pun pernah menjadikannya se-bagai terra. Buat masa ini majalahkami ialah coal kewangan dan masayang terhad. Bagaimanapun pihakAkademi Sains Malaysia mungkinmengambil maklum cadangan terse-but.

Tahniahestidotmy

Saudara Pengarang

Saya adalah antara ribuan pembacaestidotmy. Tahniah dan syabas diucap-kan kerana majalah ini berjaya menja-di majalah ilmiah kesayangan keluargasaya.

Sejak awal kemunculannya lagi, sayatelah mengumpul untuk rujukan anak-anak yang meningkat dewasa. Semogaestidotmyterus maju.

Sekian. Terima kasih.

PUAN NORMentakab Pahang.

Pengarang: Terima kasih kerana men-jadikan majalah ini koleksi dan bacaankeluarga. Saya harap is berterusan danmembantu menambah ilmu.

Hantarkan sebarang pendapat atau teguran sama ada melalui surat kepada Akademi Sains Malaysia (ASM),902-4, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur ataupun menerusi e-mel: [email protected]

estijotM4

poster 35Ogos2009

PWq

CECIL Frank Powell born on 5 December 1903 wasa British physicist who developed the photographicmethod of studying nuclear processes for the re-

sulting discovery of the pion, a heavy subatomic particlewhile working at Bristol University.

Besides the Nobel Prize in Physics laureate (1950), Pow-ell was also awarded the Lomonosov Gold Medal in 1967and was a signatory to the Russell-Einstein Manifesto in1955.

Powell was educated at the Judd School, Tonbridge andSidney Sussex College, Cambridge.

The Judd School awards the Powell Physics and Math-ematics Prize to an upper sixth form student every yearin his honour.

He died in 1969 whilst out walking in the foothills ofthe Alps near the Valsassina region of Italy, where he hadbeen staying with friends.

esfihfmy

MEMBUDAYAKAN SAINS & TEKNOLOGIKE ARAH MASYARAKAT BERILMU

Penerbitan Terkini

BAGI mereka yang mencintai dunia ilmu sains, teknologi dan inovasi, inilah masanya untuk memiliki tiga buah buku yang amat bergunasebagai sumber pengetahuan dan rujukan dalam bidang tersebut.

Pada harga yang berpatutan, harganya tidak mungkin dapat menandingi isi !candungan buku-buku berkenaan yang menghimpunkankhazanah ilmu sains.

Budaya Kreativiti:Pameran Seratus TahunHadiah Nobel

Ulf Larsson (Editor)(2004)

ISBN 983-9445-09-XHarga: RM 50.00

Budaya Kreativiti : Menceritakan ba-gaimana pemenang Hadiah Nobel memu-puk kreativiti yang membawa kepada pen-ciptaan dan inovasi seterusnya mengangkatketinggian ilmu kepada nilai ekonomi.

Pengembaraan MerentasiMasa: Satu Perjalanan keArah Hadiah Nobel

Ahmed Zewail(2007)

ISBN 978-983-9445-20-6Harga: RM 40.00

Pengembaraan Merentasi Masa: SatuPerjalanan ke Arah Hadiah Nobel merupa-kan biografi seorang cendekiawan sains Is-lam kini Prof Dr. Ahmed Zewail yang men-erima Hadiah Nobel dalam bidang kimiapada 1999. Buku ini wajar dimiliki untukgenerasi muda yang bercita-cita untukmengikutjejak langkah penulisnya.

D^F+TKw ^>3 erg ealiVoTMY ^ec^ Per^cvr^ YANG DTer^^TK r^ ^D^ H ^^ ^U Terms KhEr^--------------------

Tel: 03-2694 9898 Fax: 03-2694 5858

q

KAEDAH

Money

PEMBAVARAN

order q Bankdraf q Cek-cek hendaklah dipalang dan dibayar

F-1 Postal order- - - - - - - - - - - - - -

Hantarkan borang ini berserta cek/MO /PO kepada:

Akademi Sains Malaysia (ASM)AKADEMI 902-4, Jalan Tun Ismail

$INS. 50480 Kuala Lumpur.

Nama: Umur:

Alamat:

Telefon:

Sekolah/Organisasi:

han panduan yang dipamerkan di Pameran

atas Hama 'Akademi Sains Malaysia'

Kecemerlangan Sains DalamTamadun Islam: Sains IslamMendahului ZamanScientific Excellence in IslamicCivilization:Islamic Science Ahead of itsTime

CTW

Kecemerlangan Sains dalam TamadunIslam: Sains Islam Mendahului Zamanmerupakan himpunan ciptaan saintis Islamdahulu yang mempelopori banyak inovasipada hari ini. Buku merupakan katalog ba-

Kegemilangan Sains dalam Tamadun Islamyang diadakan di negara ini.

^dISj 7^ - 82Rek.y,,, 4+r!

RNN ftw MM UIINt^.n d a k ' ^Rleai

t ai a•1i.^,'! tdM..r,, r rlk I

^wMH.a +a

2008

Buku Kuantitl Har a (RM)

Budaya Kreativiti

Kecemerlangan Sains dalamTamadun Islam

Pengembaraan Merentasi Masa

Bayaran pos per buku: RM8

Set CD KompilasiCSfI 2002-2008

Jumlah

"K Nota: Sila tulis `Pesanan Buku' pada sampul Surat