kelebihan teknologi hijau

Click here to load reader

Post on 22-Nov-2014

1.131 views

Category:

Technology

22 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kelebihan teknologi hijau kepada ekonomi dan ekosistem. Keratan majalah ini diambil daripada dumber yang boleh untuk dipercayai

TRANSCRIPT

  • 1. F ERA SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI Era kenderaan hijau esti6otBUDAYA INOVASI KE ARAH KECEMERLANGAN SAINS DAN TEKN0LOGI O r#, AYSIA^4 RABU 26 OGOS 2009 + EDISI 90 TAHUN KE-8 PP362/12/2009
  • 2. L Ogos 2002 uflm3pm 10 NOOg SETELAH sekian lama diuar-uarkan mengenai teknologi hijau, majalah ke- sayangan pembacanya, estidotmy me- nampilkan terra Teknologi Hijau, satu nama yang agak baru di negara ini. la sebenarnya merujuk kepada teknologi mesra alam, tidak mence- markan dan diperbaharui serta mem- punyai nilai kecekapan yang tinggi. Artikel yang diketengah kali ini menumpukan penjelasan mengenai teknologi hijau dan yang lebih penting, intipati Dasar Teknologi Hijau Negara yang yang dilancarkan baru-baru ini. Kebanyakan bahan bacaan atau kandungan majalah kali ini sejajar 1. Pelancaran Dasar Teknologi Hijau buka lembaran baru muka4&5 2.Teknologi hijau: Apa dan kenapa? muka6&7 3. Inovasi pengurusan sampah muka 8 & 9 4. Standpoint: Facing pandemic influenza muka l0&11 5. Nanoteknologi memperkasakan teknologi hijau muka 12 & 13 Apakah sebenarnya teknologi hijau dan mengapakah manusia kian se- dar kepentingan membangunkan teknologi berkenaan... muka 6 dan 7 dengan dasar tersebut yang menumpu- kan kepada teknologi hijau, kesan dan apakah aplikasi sedia ada di negara ini. la kebanyakannya merujuk kepada sektor tenaga mesra alam dan diperba- harui dan kepentingan teknologi hijau dalam menyelarnatkan bumi. Meskipun is tertumpu kepada sek- tor tenaga, teknologi hijau sebenarnya satu konsep luas dan meliputi tenaga diperbaharui (RE). Bahan yang disajikan kali ini diharap memberi gambaran mengenai apa itu teknologi hijau dan kepentingannya dalam industri, pemuliharaan alarn sekitar, ekonomi dan masyarakat. 6. Teknologi hijau menyelamatkan bumi muka 14&15 7. Chit-chat: Ganjaran untuk memartabatkan bidang sains - Jr. Zaidee muka 16 & 17 8. Info esti 9. Dunia sains 10. Science facts 11. Fakta menarik 12. Saintis Islam muka l8&19 muka 20 & 21 muka 22 & 23 muka 24 & 25 muka 26 Ladang angin dibangunkan untuk menjana tenaga bersih dan diperbaha- rui... muka 18 dan 19 13. Dunia saintis 14. Kerjaya 15. IT dan abang Wan 16. Kuiz 17. Estidotsudoku 18. Cuba-tuba sains 19. Rakan esti 20 Surat Pembaca 21. Poster muka 27 muka 28 muka 29 muka 30 muka 31 muka 32 muka 33 muka 34 muka 35 Antara cabaran kerjaya sebagai se- orang saintis tenaga ialah menghasil- kan inovasi yang menjana tenaga bersih dan cekap... muka 28
  • 3. Dari Meja MOST Mini$try- of Sc e ice, Technolo gy a Innovation A SSALAMUALAI- KUM dan selamat sejahtera. esti- dotmy kali ini mengete- ngahkan satu tema yang masih ramai belum keta- hui iaitu Teknologi Hijau ataupun Green Techno- logy. Diterangkan secara panjang lebar tentang tek- nologi hijau ini dalam be- berapa artikel estidotmy pada bulan ini. Baru-baru ini, Y.A.B Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun mewu- judkan Kementerian Te- naga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA). Visi kementerian ini adalah untuk menjadi peneraju pembangunan mapan in- dustri tenaga dan air Ne- gara serta teknologi hijau. Di antara bidang yang berkaitan dengan tekno- logi hijau adalah kimia hijau, tenaga, nanotekno- logi hijau dan bangunan hijau. Tahukah anda bangunan Pejabat Te- , naga Hijau (GEO) di Pusat Tenaga Malay- sia, Bangi merupakan bangunan hijau per- tama di negara ini? Ruangan standpoint kali ini adalah berke- naan wabak HIN1 yang menyebabkan kematian yang kian meningkat dari sehari ke sehari di Malaysia dan di seluruh dunia. Kita perlu peka tentang isu global ini dan mengambil langkah ber- jaga-jaga untuk menghin- dari atau menyekatnya da- ripada berleluasa. Kerjaya yang menjadi pilihan kali ini adalah saintis tenaga. Di antara pekerjaan yang berkaitan adalah ahli kaji nuklear, jurutera penye- lidikn, juruteran molekul dan jurutera projek. MOSTI berharap pem- baca sekalian dapat men- imba dan menambahkan lagi ilmu pengetahuan terutamanya dalam bi- dang sains, teknologi dan inovasi daripada setiap penerbitan maj;3.k Fr esti- dotmy. Kcmrmuian Sams, Tanologi dan Inrnasi Keluaran 30 September Ogos 2009
  • 4. 4Ogos 2009 PeI.ancaran Dasar iig Teknologi Hijau, buka lembaran baru Oleh LAUPAJUNUS mengumumkan barisan I 1ETH Kabinetnya, tidak lama selepas dilantik sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mewujud- kan sate kementerian baru yang dikenali sebagai Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air yang membayangkan ke- sungguhan beliau menerapkan penggu- naan teknologi mesra alam dalam pem- bangunan negara. Meskipun ada sedikit keraguan apa- kah maksud teknologi berkenaan kerana pengertian mudahnya adakah is teknolo- gi clam sekitar, penjagaan pokok hutan atau sumber semula jadi lain, namun kini ramai mengetahui is berkenaan teknolo- gi bersih yang tidak mencemarkan alam dan mementingkan kecekapan tenaga serta boleh diperbaharui. Ketika ini di Malaysia, teknologi hi- jau merujuk kepada penggunaan tenaga yang cekap dan menjimatkan. Justeru, kerajaan baru-baru ini melan- carkan Dasar Teknologi Hijau Negara bagi menandakan kesungguhan untuk membangunkan ekonomi negara meng- gunakan prinsip teknologi hijau yang mana is akan berperanan memacu per- tumbuhan ekonomi negara Ice arah pem- bangunan mapan. Perdana Menteri dalam ucapannya berkata, kerajaan telah mengenal pasti teknologi hijau sebagai pemacu pertum- buhan ekonomi yang baru kerana is me- nawarkan peluang yang banyak, potensi yang luas dan penjanaan ekonomi, ino- vasi dan kekayaan. "la boleh menjana impak pantas da- lam kehidupan kita dan mengurangkan penggunaan karbon dan pada masa sama meningkatkan kelestarian alam sekitar," kata Najib pada majlis pelancaran Dasar Teknologi Hijau Negara dan merasmikan bangunan Pejabat Tenaga Hijau (GEO) di Pusat Tenaga Malaysia Bangi, baru-baru ini. Beliau berkata, bagi sektor tenaga, kesediaan perlu ada dan merangkumi pemahaman yang jelas mengenai kep- erluan tenaga jangka panjang dan pada masa sama, sedar mengenai kekurangan bekalan sumber semula jadi. Di Malaysia katanya, permintaan beka- lan elektrik diramalkan mencecah 18,947 megawatt (MW) pada 2020 dan 23,092 MW pada 2030, yang menunjukkan pen- ingkatan hampir 35 peratus berbanding 14,007 MW pada tahun lalu. Bagimanapun katanya, Malaysia ber- tuah kerana menyedari masalah-masalah yang bakal dihadapai berhubung sumber tenaga dan telah memperkenalkan be- berapa dasar untuk menghadapinya. Ini termasuk Dasar Mempelbagaikan TEKNOLOGI kenderaan wajar ditransformasikan sesuai dengan perkembangan semasa. NAJIB TUN RAZAK Empat Sumber Tenaga yang memfokus- kan penggunaan minyak, gas, kuasa hidro dan arang batu dam di bawah Rancangan Malaysia Kelapan Dasar Tenaga Kelima yang memfokuskan kepada penggunaan tenaga, solar, angin, hidro mini, biomas, biogas dan geoterma diperkenalkan. Dalam pada itu beliau menjelaskan, adalah menjadi harapan Malaysia untuk menjadi hub serantau untuk teknologi hijau khususnya Tenaga diperbaharui (RE) termasuk tenaga solar fotovoltaik dan kini angka menunjukkan bahawa industri tersebut berjaya membawa masuk RM12 bilion pelaburan langsung asing (FDI) sehingga Jun lalu. Pada majlis tersebut Najib turut melan- carkan Bangunan Pusat Tenaga Malaysia yang dibina di atas tapak seluas lima ekar di Bandar Baru Bangi. Bangunan GEO itu dibina dengan kos RM20 juta, meliputi unsur-unsur keceka- pan tenaga dan RE. Bangunan berke-
  • 5. tz Definisi teknologi hijau Teknologi hijau merujuk kepada pem- bangunan dan aplikasi produk, per- alatan serta sistem untuk memulihara alam sekitar dan sumber semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. 5Ogos 2009 Teknologi hijau merujuk kepada produk1 peralatan atau sistem yang memenuhi kriteria-kriteria berikut: Meminimumkan degradasi Lahti persekitaran. Mempunyai pembebasan gas rumah hijau (GHG) yang ren- dah atau sifar. Selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua kehidupan. Menjimatkan tenaga dan sumber ash. Menggalakkan sumber-sumber yang boleh dperbaharu. AHMAD Zaini Ismail (kiri) menerangkan mengenai konsep bangunan GEO, Pusat Tenaga Malaysia kepada Najib Tun Razak. Dengan penerapan unsur-unsur penji- matan tenaga dan RE, bangunan tersebut menggandingkan teknologi kecekapan te- naga yang dipertingkatkan dan teknologi penjanaan tenaga daripada sumber diperba- harui. Menurut Ketua Pegawai Operasi PTM, Ahmad Zairin Ismail, bangunan tersebut mempunyai dua ciri utama iaitu mengu- rangkan penggunaan tenaga dan kedua, menjana sendiri sebahagian daripada tenaga yang digunakan. "Sistem fotovoltaik unsur -unsur keceka- pan tenaga yang diintegrasikan ialah me- ngurangkan penggunaan cahaya elektrik dengan menerapkan unsur-unsur pencaha- yaan siang," katanya. Menurut Ahmad Zairin, bangunan ini tidak menggunakan langsung tenaga elek- trik lampu untuk menerangi ruang pejabat sebaliknya bergantung kepada 100 peratus cahaya siang. Katanya, tingkap dipasang di bahagian Selatan dan Utara bangunan bagi menge- luasan 4,152 meter persegi dengan ka- wasan berhawa dingin seluas 3,175 meter persegi mempunyai keunikan antara lain dilengkapi dengan sistem fotavoltaik ber- sepadu bangunan (BIPV) yang berfungsi sebagai sel menyimpan tenaga solar (su- ria) 93kwP (kilowatt peak). la mula dibina pada 2005 dan berjaya disiapkan dua tahun kemudian, diiktiraf sebagai bangunan hijau pertama

View more