kehadiran rasul bagi manusia

Download Kehadiran Rasul Bagi Manusia

Post on 24-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Kehadiran Rasul Bagi Manusia

  1/10

  Kehadiran Rasulbagi manusia

  Disusun oleh:Fikra Al AridiInge SundaryaniM.Galih Maulana

  M.Faisal SiddikLeti Agustina

 • 7/24/2019 Kehadiran Rasul Bagi Manusia

  2/10

  Siapakah Rasul?

  Rasul adalah seorang laki-lakiyang mendapatkan ahyu dari

  Allah S!" untuk dirinya sendiriyang !A#I$ dise%arkan kepadaumatnya. Rasul diutus kepadakaum yang %elum %eriman

  &ka'r(

 • 7/24/2019 Kehadiran Rasul Bagi Manusia

  3/10

  #umlah )a%i dan Rasul

  )a%i : *+,.

  Rasul : *

  #umlah )a%i dan Rasul yang a/i% diketahui +0

  Adam I%rahim 1usu2 3ulki4i 1unus

  Idris Luth Ayu% Daud 3akarya

  )uh Ismail Su5ai% Sulaiman 1ahya

  6ud Isha7 Musa Ilyas Isa

  Saleh 1a7u% 6arun Ilyasa Muhamad

 • 7/24/2019 Kehadiran Rasul Bagi Manusia

  4/10

  Rasul 8lul A9mi

  8lu al-A9mi adalah se%uah gelar kena%ianistimea yang di%erikan kepada para rasulyang memiliki kedudukan khusus karena

  keta%ahan dan kesa%aran yang luar %iasadalam menye%arkan a/aran "auhid

  )a%i )uh AS

  )a%i I%rahim AS )a%i Musa AS

  )a%i Isa AS

  )a%i Muhammad SA!

 • 7/24/2019 Kehadiran Rasul Bagi Manusia

  5/10

  Rasulullah SA!

  A/aran yang di%aa oleh na%i Muhammad SA!yaitu Agama Islam merupakan agama yang sempurnauntuk seluruh umat manusia sepan/ang masa. )a%iMuhammad SA! merupakan rasul akhir 9amanse%agai rasul yang terakhir dan penutup na%i.

  $eliau diutus oleh Allah S!" dengan %er%agaima;am tugas pokok diantaranya yaitu: Mem%erikanka%ar gem%ira dan peringatan Menga/arkanketauhidan < Menyempurnakan akla7 manusia.

 • 7/24/2019 Kehadiran Rasul Bagi Manusia

  6/10

  =er%edaan )a%i dan Rasul

  #en/ang kerasulan le%ih tinggi daripada /en/angkena%ian

  Rasul diutus kepada kaum ka'r sedangkan na%i

  diutus kepada kaum yang telah %eriman Rasul diutus mem%aa syari5at %aru sedangkan na%i

  dipilih untuk mengamalkan syariat yang sudah ada

  )a%i yang pertama adalah Adam dan Rasul =ertamaadalah )uh

  Seluruh Rasul yang diutus Allah selamatkan dariper;o%aan pem%unuhan yang dilan;arkan olehkaumnya.

 • 7/24/2019 Kehadiran Rasul Bagi Manusia

  7/10

  Mem%eri ka%ar gem%ira dan

  peringatanRasulullah SA! mem%erikan ka%ar gem%ira %agi

  orang-orang yang %eriman kepada Allah S!" sertapengikutnya. Se%aliknya %eliau mengingatkan kepadamanusia yang %er%uat ke/ahatan kemusyrikan dankemaksiatan agar menghentikan per%uatan-per%uatanyang terlarang itu. Firman Allah St &>s.Fatir +,(Sungguh kami mengutus engkau dengan mem%aake%enaran se%agai pem%eri peringatan. Dan tidak ada

  satupun umat melainkan disana telah datang seorangpem%eri peringatan@

 • 7/24/2019 Kehadiran Rasul Bagi Manusia

  8/10

  Menga/arkan etauhidan

  Rasulullah SA! menga/arkan untuk mengesakanAllah S!" dan mem%erantas kemusyrikan yangdilakukan oleh masyarakat mekkah pada saat itu. 6alini di/elaskan dalam &>S.Al-An%iya +0( Dan kami

  telah mengutus seorang Rasul pun sebelum engkaumelainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidakada Tuhan (yang berhak disembah) selain aku, makasembahlah aku

 • 7/24/2019 Kehadiran Rasul Bagi Manusia

  9/10

  Menyempurnakan Ahla7

  ManusiaRasulillah SA! diutus oleh Allah S!" untuk

  menyempurnakan dan memper%aiki akla7 umatmanusia sekaligus se%agai ;ontoh teladan %aik. 6alini se%agai 'rman Allah S!" dalam &>S.Al-Ah9a% +*(Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suriteladan yang %aik %agimu &yaitu( %agi orang yangmengharap &rahmat( Allah dan &edatangan( harikiamat dan dia %anyak menye%ut Allah@

 • 7/24/2019 Kehadiran Rasul Bagi Manusia

  10/10

  esimpulan

  Mengapa kehadiran para rasul sangat diperlukan ada%e%erapa alasannya diantaranya:

  Mem%im%ing umat manusia untuk mengetahui;ara-;ara %eri%adah kepada allah.

  Mem%im%ing manusia untuk %isa mem%edakanyang %enar dan yang salah serta yang haram danhalal.

  Men/adikan dirinya se%agai suri teladan se%agaipri%adi maupun pemimpin umat.