kefahaman konsep osmosis dikalangan pelajar · pdf filejelas dengan definisi osmosis itu...

Download KEFAHAMAN KONSEP OSMOSIS DIKALANGAN PELAJAR · PDF filejelas dengan definisi osmosis itu sendiri dan seterusnya dapat menghubungkaitkannya dengan istilah-istilah yang terlibat iaitu

If you can't read please download the document

Post on 07-Mar-2019

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KEFAHAMAN KONSEP OSMOSIS DIKALANGAN PELAJAR TINGKATAN

EMPAT YANG MENGAMBIL MATAPELAJARAN BIOLOGI DI DAERAH

KUALA LANGAT, SELANGOR

NORAINI BINTI JAMAL

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

iii

DEDIKASI

Teristimewa buat bapak dan emak tersayang

Jamal bin Yusof

&

Zainab binti Haji Salih

Terima kasih atas seluas hamparan sayang yang kau bentangkan untukku

Terima kasih atas sejuta titisan kudratmu yang kau kerahkan untuk kehidupanku

Terima kasih atas setiap patah dorongan yang kau ucapkan buat penguat semangatku

Buat putera tunggal keluarga.Abang

Mohd Hidayat Jamal

Takkan ku lupa pengorbanan dan pengertian yang kau titipkan buatkuterima kasih

Adik-adik tersayang

Lizawati, Norhidayah dan Nur Atiqah

Dalami hati, didiklah diri

Tanpa sebarang rahsia, kita tumbuhkan ingatan keluarga

Dalam wadah perjuangan kita

Buat sahabat...

Kak Fidzah, Kak Zufa, A.Azizi, Cik N, Pidah, Imal, Sah, dan

rakan seperjuangan keseluruhannya

Terima kasih atas secalit kasihSecangkir kejujuran

Dalam kolam persahabatan kita

iv

PENGHARGAAN

Bimillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah, syukur ke hadrat illahi, dengan izinNya serta usaha yang telah

dilaksanakan, kajian yang dijalankan telah dapat disiapkan dalam jangka masa yang

telah ditetapkan. Sekalung penghargaan buat penyelia PSM, Prof. DR. Sulaiman bin

Haji Yamin. Terima kasih atas segala teguran dan tunjuk ajar serta bimbingan yang

diberikan.

Tidak dilupakan, penghargaan buat pihak yang terlibat, Kementerian Pendidikan

Malaysia (KPM), Jabatan Pendidikan Negeri (Selangor), Fakulti Pendidikan Universiti

Teknologi Malaysia, Pengetua, Guru Panitia Sains, guru-guru dan pelajar-pelajar

Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Datok dan Sekolah Menengah Kebangsaan

Banting yang telah memberikan bantuan dan kerjasama sepanjang kajian ini dijalankan.

Buat akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sama ada, secara

langsung ataupun tidak langsung di atas idea dan pandangan yang diberikan dalam

menjayakan kajian ini.

Wassalam..

v

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan meninjau pemahaman konsep osmosis di kalangan pelajar

tingkatan empat. Seramai 155 orang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Telok

Datok and Sekolah Menengah Kebangsaan Banting terlibat dalam kajian ini. Tumpuan

kajian adalah untuk melihat pola pemahaman konsep sains mereka dalam osmosis.

Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data ialah melalui soal selidik dan ujian

yang meminta responden menjawab soalan yang dikemukakan. Hasil kajian mendapati

berlaku salah konsep di kalangan pelajar dalam konsep osmosis. Selain itu, pelajar tidak

dapat menjelaskan aspek-aspek dalam osmosis iaitu isotonik, hipertonik dan hipotonik.

Adalah diharapkan kajian ini dapat mendedahkan kesukaran yang dialami para pelajar

ketika mempelajari topik ini.

vi

ABSTRACT

The purpose of this study is to access the understanding of biological concepts

among the form four students. The sample of this study were 155 students Sekolah

Menengah Kebangsaan Telok Datok and Sekolah Menengah Kebangsaan Banting. This

study focused on identifying the patterns of understanding concepts in osmosis. The

instrument used for obtaining data was test worksheet related to the concepts mentioned

which required students to answer. The research found that student have misconceptions

of osmosis. Besides, students could not explain all aspects in osmosis including isotonic,

hypertonic and hypotonic. It is hoped that this research will be able to show the

problems faced by students on this topic and will take precauting when teaching the

topic.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

PENGESAHAN STATUS TESIS

HALAMAN PENGAKUAN PENYELIA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAKUAN PENYELIDIK ii

HALAMAN DEDIKASI iii

HALAMAN PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xi

SENARAI LAMPIRAN xiii

BAB I PENGENALAN

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latarbelakang Masalah 3

1.3 Pernyataan Masalah 4

1.4 Persoalan Kajian 5

1.5 Hipotesis Kajian 5

viii

1.6 Objektif Kajian 6

1.7 Kepentingan Kajian 6

1.8 Batasan Kajian 8

1.9 Definisi Operasi 9

BAB II SOROTAN KAJIAN

2.1 Pengetahuan dan Konsep Asas Sains 10

2.2 Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 12

Konsep Sains

2.3 Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik 13

dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Konsep Sains.

2.4 Kefahaman Konsep 19

2.5 Konsep Osmosis 20

BAB III METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan 21

3.2 Rekabentuk Kajian 22

3.3 Sampel Kajian dan Lokasi Kajian 23

3.4 Tatacara Pengumpulan Data 23

3.5 Instrumen Kajian 24

3.6 Kajian Rintis 25

3.7 Analisis data 25

ix

BAB IV ANALISIS DATA

4.1 Pengenalan 27

4.2 Analisis maklumat latarbelakang responden 28

4.2.1 Taburan responden mengikut sekolah 28

4.2.2 Taburan responden mengikut jantina 29

4.2.3 Taburan responden mengikut bangsa 29

4.2.4 Taburan pencapaian pelajar bagi 30

matapelajaran Sains dalam PMR

4.3 Analisis item soal selidik 31

4.3.1 Taburan pencapaian responden 31

berkaitan konsep osmosis

4.3.2 Taburan pencapaian responden 33

berkaitan kefahaman mengenai istilah

yang digunakan dalam konsep osmosis

4.4 Analisis perbandingan pencapaian pelajar 38

mengikut jantina

4.4.1 Taburan pencapaian berdasarkan 38

jantina bagi item S1-S10

4.42 Taburan pencapaian berdasarkan 39

jantina bagi item Sr1-Sr15

4.5 Analisis perbandingan antara faktor jantina 41

dengan kefahaman konsep osmosis dikalangan

pelajar tingkatan empat

4.6 Analisis hubungan antara pencapaian PMR dalam 42

matapelajaran Sains dengan kefahaman konsep

osmosis di kalangan pelajar tingkatan empat

4.7 Analisis hubungan antara faktor kaum Melayu dan 44

kaum Bukan Melayu dengan kefahaman konsep

osmosis di kalangan pelajar tingkatan empat

4.8 Kesimpulan 45

x

BAB V PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

5.1 Ringkasan kajian 46

5.2 Kesimpulan kajian 47

5.3 Perbincangan 48

5.3.1 Kefahaman konsep osmosis 49

5.3.2 Kefahaman mengenai istilah yang 51

digunakan dalam konsep osmosis

5.3.3 Analisis perbandingan kefahaman konsep 55

osmosis dengan faktor jantina

5.3.4 Analisis perbandingan kefahaman konsep 56

osmosis dengan faktor kaum Melayu dan

kaum Bukan Melayu

5.3.5 Analisis perbandingan kefahaman konsep 56

osmosis dengan pencapaian Sains dalam

Penilaian Menengah Rendah (PMR)

5.4 Kepentingan kajian terhadap pendidikan 58

5.5 Cadangan untuk mempertingkatkan lagi tahap 59

kefahaman pelajar terhadap konsep osmosis

5.6 Cadangan kajian lanjutan 61

RUJUKAN 63

LAMPIRAN A : Borang soal selidik 66

LAMPIRAN B : Skema jawapan borang soal selidik 74

LAMPIRAN C : Jadual kerja penyelidikan 77

LAMPIRAN D : Surat kebenaran menjalankan kajian 79

xi

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

3.1 Instrumen yang digunakan dalam kajian 22

3.2 Skor jawapan soalan ujian 24

4.1 Taburan responden mengikut sekolah 28

4.2 Kekerapan dan peratusan jantina responden 29

4.3 Kekerapan dan peratusan responden mengikut bangsa 29

4.4 Kekerapan dan peratus