kediri 11 history

Download Kediri 11 History

Post on 17-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  1/24

  KERAJAAN KEDIRI.

  I. PENDAHULUAN.

  II. SUMBER SUMBER SEJARAH.

  A. PRASASTI PRASASTI.

  B. BERITA-BERITA DARI TIONGKOK.

  C. BENDA BENDA PENINGGALAN.

  III. RAJA RAJA KEDIRI.

  A. Prof. N.J.Krom, Dr. Brand!, ra"a-ra"a #an$ %rna& mmr'd' Kd'r' an(ara )a'n*+. Kam!ara I+++ ++/01 2. Ja#a3&a#a++/0 ++401/. Gandra ++5+1 6. Kam!ara II ++571. Cr'n$$a ++80 +2001 4. Kr(a"a#a +200 +2221

  Candi P

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  2/24

  B. S"ara& !3a$a' !3a$a' ')m9 (r9! mn$a)am' %r:m3an$an, !&'3rda!ar:an &a!') %n)'('an !!9da& (a&9n +80, mn$a:'3a(:an (n#a %r93a&an, an(ara )a'n*

  +. Pnda%a( Prof. N.J. Krom. Nama ra"a ;Cr'n$$a< !3narn#a ('da: ada, :arna :a(a Cr'n$$

  :a%n#a 3r39n#' ;Cr'n$$a )an=ana< !3narn#a !3a$a' nama $

  Cr'n$$a !"n'! nama 3'na(an$ !"n'! ;K'"an$

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  3/24

  I>. PEMERINTAHAN RAJA-RAJA KEDIRI.

  A. [email protected] ++06 1.

  B. [email protected] +++7 ++/0 1.

  C. JA?ABHA?A ++/ ++7 1.

  D. [email protected]@ARA ++4+ 1.

  E. [email protected] ++48 ++7+ 1.

  . GANDRA ++5+ 1.

  G. [email protected] ++52 ++5 1.

  H. KERTAJA?A ++5 +222 1.Arca Wishnu, b

  Kediri, abad ke

  13.

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  4/24

  KERAJAAN KEDIRI.

  I. PENDAHULUAN.

  T)a& d':m9:a:an 3a&a A'r)an$$a !3a$a' %)(a: da!ar %mr'n(

  an ()a& mm3a$' :ra"aan :ra"aan, ((a%' #an$ n#a(a !()a& A'r)an$$r9n (a=&(a !m9a :$'a(an %o)'(': d'%'nda&:an d'!:'(ar dara& Kd'r', !&'n$$a Kd'r' d'!39( !3a$a' %ar'! (rad'!' A'r)an$$a dan mr9%a:an ra"aan 3!ar d' Jaa T'm9r.

  II. SUMBER SEJARAH.

  D'3a$' mn"ad'*

  A. Pra!a!('-%ra!a!('.

  B. Br'(a-3r'(a dar' T'on$:o:.

  C. Bnda-3nda Pn'n$$a)an.

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  5/24

  III.RAJA-RAJA KEDIRI.

  Pr)9 d':m9:a:an 3a&a an(ara ra"a Kd'r' dan A'r)an$$a ma-!'& (rda%a( &939n$an, &an#a !a"a "ara: a:(9 an(ara A'r)an$$a dra"a-ra"a Kd'r' #an$ d':(a&9' dan mmr'n(a& a$a: "a9&. Ha) 'n' n#3a3:an &939n$an #an$ ('da: 3$'(9 ")a! 3nar, ma:a %r)9 d:m9:a:an (r)3'& da&9)9 ra"a-ra"a #an$ %rna& mmr'n(a& d' Kd'r'.

  Mn9r9( %nda%a( %ara !ar"ana dar' aman !3)9m Pran$D9n'a II, !%r('* Prof. N. J. Krom, Dr. Brand!, 3r%nda%a( 3a&ra"a-ra"a #an$ mmr'n(a& d' Kd'r' !3a$a' 3r':9(*A.Kam!ara I +++ ++/01.B. Ja#a3&a#a ++/0 ++401.C. Gandra ++5+1.D.Kam!ara II ++51.E. Cr'n$$a ++80 +2001.. Kr(a"a#a +200 +2221.

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  6/24

  A:an ((a%' S"ara& !3a$a' ')m9 (r9! mn$a)am' %r:m3an$an3rda!ar:an %n#)'d':an !()a& (a&9n +80 mn$a:'3a(:an (r"ad93a&an an(ara )a'n*

  . Sa)a& !oran$ dar' ra"a Kd'r' #an$ mn9r9( Prof. N. J. Krom, 3rnama Cr'n$$a ++80 +2001 !!9n$$9&n#a ('da: %rna& ada, :ar

  :a(a ;Cr'n$$a< )a!'m d'%a:a' da)am )am3an$ n$ara a:(9 '(9, ):a%n#a 3r39n#' ;Cr'n$$a )an=ana< #an$ 3rar(' )am3an$ #an$ 39"9d Cr'n$$a. Ka(a Cr'n$$a '(9 !nd'r' 3)9m 3$'(9 ")a! 3narm9n$:'n nama 3'na(an$ !"n'! K'"an$.

  B. Mn9r9( %nda%a( Prof. N. J. Krom, da&9)9 ada d9a oran$ ra"a #an3rnama Kam!ara, :arna '(9 d'3da:an dn$an Kam!ara I

  Kam!ara II. T(a%' :m9d'an (rn#a(a 3a&a ada :!a)a&an da%m3a=aan %ada %ra!a!(', #a:n' &9r9f Jaa K9no ;:a< dan ;3a

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  7/24

  Ma:a !9!9nan ra"a-ra"a Kd'r' !3a$a' 3r':9(*+. Ja#aar!a ++061.2. Bam!ara +++7 - ++/01./. Ja#a3&a#a ++/ ++71.6. Sar!ara ++4+1.. Ar#!ara ++481.4. Gandra ++5+1.7. Kam!ara ++52 ++51.5. Kr(a"a#a ++80 +2221.

  I>. PUSAT PEMERINTAHAN.

  Da)am %r:m3an$an !)an"9(n#a :ra"aan Kd'r' mn$a:m3an$an. Pn#3a3 9(aman#a ada)a& %9!a( %mr'n(a&a(r)(a: d' !:'(ar Kd'r' #an$ !(ra($'! :arna (r)(a: d' (Bran(a!.

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  8/24

  Ha) 'n' mn$a:'3a(:an*

  a. Ka%a) )a#ar a!'n$ da%a( 3r)a#ar mma!9:' dara& %da)aman !ad'%9!a( :ra"aan Kd'r'. Dn$an dm':'an mm9da&:an &939n$aan(ara Kd'r' dn$an d9n'a )9ar !%r(' T'on$:o:. Kadaan 'n' (n!an$a( mn$9n(9n$:an 3a$' :&'d9%an :onom' :ra"aan Kd'r'.

  3. Ra"a Kd'r' )3'& 3an#a: mm%ro)& :!m%a(an 9n(9: 3r&93dn$an d9n'a )9ar mm9n$:'n:an 3a$' mr:a mm%ro)& 3an#%n$a)aman !&'n$$a da%a( d'"ad':an !3a$a' 3a&an %r3and'n$da)am mmr'n(a&.

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  9/24

  >. PENJELASAN TENTANG PEMERINTAHAN RAJA-RAJA KEDIRI.

  A. [email protected] ++061.

  Pra!a!(' S'ra& K('n$ dara& Mad'9n1 ++06 M ('da: m!a)a& %o)'(':. I!'n#a* %m3r'(a&9an (n(an$ &ad'a& (ana&

  Ja#aar!a :%ada ra:#a( d' d!a '(9, !3a$a' %n$&ar$aa%ada ra:#a( d!a :arna mr:a ()a& 3r"a!a :%ada ra"

  B. [email protected] +++7 ++/01.

  Pra!a!(' #an$ 3ra!a) dar' ra"a Bam!ara d'(m9:an T9)9n$ A$9n$ dan Kr(o!ono. Pra!a!(' (r!39( &an#a m!a)a& :a$amaan !a"a dan (9)'!ann#a 3an#a: mn$a)am' !&'n$$a !9)'( 9n(9: d'"ad':an !3a$a' !9m3r !"ara& %o

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  10/24

  C. JA?ABHA?A ++/ ++71.

  Dar' !)9r9& ra"a-ra"a Kd'r', Ja#a3&a#a ada)a& ra"a)'n$ (r:m9:a.

  Pada ma!a %mr'n(a&an Ja#a3&a#a :ra"aan Kd'r' m%r$o)a:an #an$ &3a(, &a) 'n' (r39:(' dar' Pra!a!(' N

  (r)(a: d' Kar!'dnan Kd'r' 3ran$:a (a&9n ++/ M

  Pra!a!(' 'n' mm9a(*+. Ca% :ra"aan 3r9%a Nara!'m&a 3a1 )n$:a%n#a 3;Nara- !'m&a 3a1 )n=ana #an$ mr9%a:an (anda %r'3ad' r

  Ja#a3&a#a.

  2. Pada (a&9n ++/ M ra"a Ja#a3&a#a ()a& 3r:nanmm3r':an &ad'a& an9$ra&1 !3'dan$ (ana& :%ada ra:#a( dHan(9n$ dar' %m3a#aran %a"a:, :arna ra:#a( d!a Han(9n3r"a!a

  mm3an(9 ra"a :(':a (r"ad' ::a=a9an a(a9 %%r

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  11/24

  Ja#a3&a#a !oran$ ra"a #an$ ama( da)am %n$(a&9ann#a (n(an$ ')m9 $a'3, a$ama dan ')m9-')m9 )a'n. Ia ada)a& ra"9)ama dan %9"an$$a #an$ !9n$$9& 3!ar. I(9)a& !3a3n#a am3&a#a d'!39( oran$ !3a$a' aman #an$ ad') dan 3a&a$'a.

  Oran$ %r=a#a 3a&a ra"a Ja#a3&a#a ada)a& ra"a #an$ da%a(n$(a&9' %r"a)anan man9!'a d' d9n'a 'n'. Ia (a&9 a:an %r"a)an9!'a d' aman #an$ )am%a9, dan mn$(a&9' %9)a a%a #an$ ad' Jaa. Ma:a dar' '(9 (r!3ar rama)ann#a #an$ 3rnama ;Jan3&a#a< rama)an Ja#a3&a#a (n(an$ aman #an$ a:an da(an$

  D'an(ara rama)an Ja#a3&a#a #an$ (r:na) an(ara )a'n*

  +. Pada !9a(9 :(':a Tana& Jaa a:an mma:a' ':a( %'n$$an$ S:aran$ (rda%a( d' %9)a9 Jaa "a)an :r(a a%'.

  2. A:an (rda%a( :ndaraan #an$ ('da: 3r:9da, #a'(9* Mo3')./. A:an mmr'n(a& d' Tana& Jaa ;Ra(9 K9n'n$

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  12/24

  S)a'n '(9 (rda%a( 39:(' 3a&a %mr'n(a&an Ja#a3&a#a ()a(r"ad' %%ran$an dar' (9)'!an %ada %ra!a!(' N$an(an$ #an$ 3r;Pan$"a)9 Ja#a('

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  13/24

  . Gandra ++5+ M1. Pra!a!(' Jar'n$ ++5+ M (r)(a: d:a( B)'(ar mm9a( :(ran$a

  %n('n$ (n(an$*

  +. Mm9a( nama !"9m)a& oran$ dn$an mn$$9na:an nama !%r('* K3o @ar9$a, Dandan$ Gnd'!, T':9! J'nada.

  Pr'!('a !ma=am 'n' 3)9m %rna& (r"ad' !3)9mn#a. M &a) 'n' m9n=9) %ada ma!a Kd'r' Ada d9a &a) #an$ da%a( d :an 9n(9: mn")a!:an &a) 'n', #a'(9*

  a. K%r=a#aan a:an (o(m'!m #an$ )a!'m d' Indon!'a m:m3a)' !()a& 3ra3ad-a3ad (rd!a: o)& %n$ar9& H'nd9.

  3. Nama &an #an$ (rda%a( %ada nama !!oran$ mn9%an$:a( dar' oran$ '(9. Nama &an #an$ 3!ar !3a$a' $)aroran$ 3rar(' oran$ (r!39( %an$:a(n#a 3!ar a(a9 ('n$$'.Con(o&* Ga"a& Mada %an$:a( ('n$$'1

  2 P (' J ' ( ) " 3 ( (' ' :

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  14/24

  2. Pra!a!(' Jar'n$ mm9a( nama $)ar !oran$ %"a3a( ('n$$' : #a'(9* Sna%a(' Sara"a)a ar('n#a La:!amana La9(. In' 3rar( Kd'r' a:(9 '(9 ()a& mm')':' an$:a(an )a9( #an$ (an$$9&. %n('n$ ar('n#a 3a$' %rda$an$an.

  G. [email protected] ++52 ++51.

  Tr:na) :arna &a!') :ar#a !a!(ra #an$ 3rm9(9, m'!a)n D&arma"a mn$aran$ 39:9 Smarada&ana. B9:9 'n' mn$ (n(an$ :ma('an Da Kama dan '!(r'n#a D' Ran'. R ara 'n')a& #an$ :m9d'an mn"ad' )a(ar 3)a:an$ dar' =

  H KERTAJA?A ++80 +2221

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  15/24

  H. KERTAJA?A ++80 +2221.

  D')'&a( dar' )aman#a mmr'n(a& ma:a Kr(a"a#a (rma!9: !a-)a& !oran$ ra"a #an$ =9:9% )ama mmr'n(a& !)ama /2 (a&9n.Pra!a!(' #an$ 3ra!a) dar' Kr(a"a#a* Pra!a!(' Km9)an, (r)(a: ddara& Trn$$a):, 3ran$:a (a&9n ++86 M. Pra!a!(' 'n' mn")a!an(ara )a'n*

  +. Pada (a&9n ++86 M )a!:ar Kd'r' ()a& 3r&a!') mn$a)a&:an m!9& #an$ mma!9:' '!(ana d' Ka(an$-:a(an$. Sa#an$ !:a)' ('dd'!39(:an d'mana )(a: Ka(an$-:a(an$ dan !'a%a:a& m9!9&n

  2. S)ama %mr'n(a&an ra"a Kr(a"a#a :ra"aan Kd'r' ('da: ama

  Sa)a& !a(9 !9m3r #an$ da%a( d'$9na:an 9n(9: mn$(a&9%r!oa)an 'n' ada)a& 39:9 Parara(&on Ka(9(9ra Ira Kn Aro:1.S!9n$$9&n#a Parara(&on 39:an mr9%a:an !9m3r !"ara& #3a': :arna '!'n#a ()a& d'=am%9r dn$an 3an#a: =r'(ra !&'3r93a& mn"ad' don$n$.

  T ( ' 3 : P (& " d : 3 &

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  16/24

  T(a%' 39:9 Parara(&on "9$a mn$and9n$ :3naran &a)a& 3r=am%9r dn$an don$n$1 ma:a %n$$9naann#a%9n &a('.

  Mn9r9( 39:9 Parara(&on, ra"a Kr(a"a#a mm%9n#a' ma#an$ an& !:a)' #a'(9*

  'n$'n mm%ro)& ::9a!aan (r('n$$' d'd9n'a

  !('da:n#a !('n$:a( dn$an %ara dadan )3'& ('n$$' dar' :a9m Bra&mana.

  Ma:!9d Kr(a"a#a 'n' (n(9 !a"a mnda%a( (an(an$an &$o)on$an Bra&mana :arna ma:!9d '(9 a:an mn$9ran$' &aBra&mana. Mn9r9( :3'a!aan ma!#ara:a( a:(9 '(9 ma!#amn"ad'* +. $o)on$an Bra&mana,

  2. $o)on$an K!a(r'#a,/. $o)on$an @a'!#a,6. $o)on$an S9dra.

  Jad' %r(n(an$an an(ara Kr(a"a#a dn$an $o)on$an Br!3narn#a mr9%a:an %r(n(an$an :)a!, #an$ mr9%a:a

  "a)a& !o!'o)o$'! #an$ mnar':.

  Dn$an ('nda:an #an$ dm':'an ra"a Kr(a"a#a mn

 • 7/23/2019 Kediri 11 History

  17/24

  Dn$an ('nda:an #an$ dm':'an ra"a Kr(a"a#a mnm9!9an$ 3an#a: d':a)an$an $o)on$an Bra&mana, #an$ m$o)on$-an #an$ !an$a( 3r%n$ar9& %ada a:(9 '(9.

  S'(9a!' #an$ dm':'an 'n' d'(am3a& )a$' dn$an ::3'dan$ %o)'(':, #a'(9* Dara& ')a#a& Kd'r' !3)a& ('m%r3a(a!an Kd'r' dan Ma)an$ dan (r9(ama d'!3)a& ('m9r $9!9da&a$a: )ama mn$a)am' :r9!9&an.

  K:a=a9an 'n' d'!3a3:an o)& !:)om%o: oran$ d'3a%'m%'nanKn Aro: An$ro:1. Kr9!9&an 'n' )am3a( )a9n mn")m!9a(9 %r)aanan