kearifan tempatan dalam cerita rakyat dayak .2018-11-28 · iii abstrak. cerita ... anak lembaran

Download KEARIFAN TEMPATAN DALAM CERITA RAKYAT DAYAK .2018-11-28 · iii ABSTRAK. Cerita ... anak lembaran

If you can't read please download the document

Post on 06-May-2019

332 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KEARIFAN TEMPATAN DALAM CERITA RAKYAT DAYAK KANAYATN: KAJIAN HERMENEUTIK

SESILIA SELI

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU UNIVERSIT MALAYA

KUALA LUMPUR

2016

KEARIFAN TEMPATAN DALAM CERITA RAKYAT

DAYAK KANAYATN: KAJIAN HERMENEUTIK

SESILIA SELI

TESIS DISERAHKAN SEBAGAI MEMENUHI

KEPERLUAN BAGI IJAZAH DOKTOR FALSAFAH

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

UNIVERSITI MALAYA

KUALA LUMPUR

2016

ii

UNIVERSITI MALAYA

PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

Nama: SESILIA SELI No. Pasport: No.

Pendaftaran/Matrik: JHA 100006

Nama Ijazah: IJAZAH DOKTOR FALSAFAH

Tesis (Hasil Kerja ini): KEARIFAN TEMPATAN DALAM CERITA

RAKYAT DAYAK KANAYATN: KAJIAN HERMENEUTIK

Bidang Penyelidikan: SOSIOLOGI SASTERA

Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa:

(1) Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini; (2) Hasil Kerja ini adalah asli; (3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah

dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-apa

petikan, ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-mana

hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan

secukupnya dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan

pengarang/penulisnya telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini;

(4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya tahu bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang

lain;

(5) Saya dengan ini menyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di dalam hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya (UM) yang seterusnya mula

dari sekarang adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil Kerja ini dan apa-

apa pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa

juga cara sekalipun adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran

bertulis dari UM;

(6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau

sebaliknya, saya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan

lain sebagaimana yang diputuskan oleh UM.

Tandatangan Calon Tarikh:

Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan,

Tandatangan Saksi Tarikh:

Nama: Prof. Dr. Mohamad Mokhtar Abu Hassan

Jawatan: Pensyarah/Penyelia

iii

ABSTRAK

Cerita rakyat Dayak Kanayatn mencerminkan pelbagai ragam peristiwa

kehidupan masyarakatnya yang berhubung kait dengan world view, ajaran moral, dan

pelbagai bentuk kearifan tempatan yang bermanfaat bagi pembinaan minda generasi

muda. Pada kenyataannya semakin sedikit komuniti Dayak Kanayatn yang mempusakai

cerita rakyatnya. Keadaan ini mendorong pengkaji untuk melestarikan cerita rakyat

dengan merakam, mendokumentasikan, dan mengkajinya secara mendalam. Kajian ini

difokuskan pada 16 buah cerita yang terkategori sebagai gesah dan singara. Objektif

kajian dalam penyelidikan ini adalah menganalisis aspek-aspek kearifan tempatan,

mentafsirkan simbol-simbol fizikal daripada kearifan tempatan, dan mentafsirkan

simbol-simbol spiritual daripada kearifan tempatan komuniti Dayak Kanayatn yang

wujud dalam cerita rakyat. Pengkaji menggunakan metode kualitatif dan pendekatan

hermeneutik menurut pemikiran Paul Riceour. Sumber data ialah cerita rakyat. Data

dalam penyelidikan ini adalah aspek-aspek kearifan tempatan dan simbol-simbol

kearifan tempatan yang wujud dalam kata, ayat, frasa, mahupun paragraf daripada

cerita-cerita rakyat. Pemerolehan data dilakukan melalui kajian lapangan dan kajian

kepustakaan. Analisis dan pentafsiran dilakukan dengan mengaplikasikan konsep

simbol, konteks, kearifan tempatan, dan teori hermeneutik. Dapatan daripada

penyelidikan menunjukkan bahawa aspek-aspek kearifan tempatan itu mencakupi

pengetahuan tempatan, nilai-nilai tempatan, teknologi dan keterampilan tempatan,

sumber daya tempatan, sistem pengambilan keputusan tempatan, dan kesolideran

kelompok tempatan. Pentafsiran terhadap simbol-simbol fizikal daripada kearifan telah

berjaya memaknai sembilan belas simbol, iaitu rumah panjang, ladang, dango padi

(lumbung), padi, beras, anak lembaran daun, sirih, dango uma (pondok ladang), paca

basa, kepala kayau, senjata dan peralatan pertanian, gasing, perahu, makanan

iv

tradisional, hutan, burung enggang, babi, tikus dan burung pipit, serta burung keto,

buria, kutuk dan binatang rasi. Makna yang dihasilkan dikelompokkan dalam enam

katergori. Pertama, makna yang berhubung kait dengan kepercayaan warisan; kedua,

makna yang berhubung kait dengan tradisi dan adat resam; ketiga makna yang

berhubung kait dengan identiti; keempat makna yang berhubung kait dengan alam

persekitaran; kelima makna yang berhubung kait dengan perilaku hidup bermasyarakat,

dan keenam, makna yang berhubung kait dengan kreativiti dan teknologi. Pentafsiran

terhadap simbol-simbol spiritual daripada kearifan telah pula berjaya memaknai enam

belas simbol yang merangkumi tradisi batalah, berkhatan, mengayau, notokng, baliatn,

perkahwinan, perceraian, Jubata, nyangahatn, kekuatan ghaib, tariu, muafakat,

kesolideran, patuh kepada ketentuan adat, persahabatan, dan kekerabatan. Makna yang

dihasilkan dikelompokkan ke dalam lima kategori. Pertama, makna yang berhubung kait

dengan kepercayaan warisan; kedua, makna yang berhubung kait dengan tradisi dan

adat resam; ketiga makna yang berhubung kait dengan alam persekitaran; keempat

makna yang berhubung kait dengan perilaku hidup bermasyarakat; dan makna yang

berhubung kait dengan kemuafakatan.

v

ABSTRACT

The folktales of Dayak Kanayatn are the representation of the various peoples

ways of life. They represent the world view, moral teaching and any local wisdom,

which are very important in building the state of mind of the young generation.

Unfortunately, the number of people from this community who are interested to

preserve their forktales are becoming less and less. Such a reality encourages the

reseacher to preserve them by recording, documenting, and to study them intensively.

This research focused on 16 stories of which they are categorized as gesah and singara.

The objectives of this research are to analyse the aspects of local wisdom, to interprete

the physical and spiritual symbols of the local wisdom, and to apply hermeneutics in

analysing the local wisdom of Dayak Kanayatn community implied in the folktales. The

researcher applied qualitative method and hermeneutics by Paul Riceour. The sorce of

data is the folktales themselves. The data are in the forms of words, sentences, phrases,

as well as paragraphs from the folktales. The data collection were conducted through

field study and library research. The analysis and the interpretation is done by

appliying the concept of symbol, context, local wisdom, and the theory of

hermeneutics. The findings of this research show that the local knowledge, local values,

technology and the local skills, local resources, the system of local decision making, and

the local group solidarity. The interpretation of the physical symbols of the local

wisdom has successfully interpreted nineteen symbols, they are long house, farm, the

hut of paddy (dango padi), paddy, rice, the kids of leaves, sirih ( a kind of herbal leaf),

farm hut (dango uma), paca basa, hunted head (kepala kayau), weapon, agriculture,

gasing, canoe, traditional food, forest, enggang (local bird), pig, mause, parakeet, as

well as keto, buria, kutuk and rasi (a kind of magic animal). The meanings being

interpreted are categorized into six categories. The interpretation of the physical

vi

symbols of the local wisdom has successfully interpreted nineteen symbols, they are

long house, farm, the hut of paddy (dango padi), paddy, rice, the kids of leaves, sirih ( a

kind of herbal leaf), farm hut (dango uma), paca basa, hunted head (kepala kayau),

weapon, agriculture, gasing, canoe, traditional food, forest, enggang (local bird), pig,

mause, parakeet, as well as keto, buria, kutuk and rasi (a kind of magic animal). The

meanings being interpreted are categorized into six categories. Firstly, the meaning is

related to the belief heritage; secondly, it is related to tradition and custom; the third, it

is related to identity; the fourth, it is related to the environment; the fifth, it is related to

society way of life; and the sixth is the one related to creativity and technology. The

interpretation of the spiritual symbols of local wisdom has also successfully interpreted

sixteen symbols which cover the tradition of batalah, circumcisition, head hunting

(mengayau), notokng, baliatn, marriage, divorce, Jubata, nyangahatn, magic power,

loud cry (tariu), muafakat, solidarity, loyalty, friendship, and kinship. All the meanings

interpreted are grouped into five catagories. The first is the meaning related to heritage

belief; the second is related to tradi