keadilan sosial di sekolah - ?· asas dalam mata pelajaran berkenaan. • tuisyen yang...

Download KEADILAN SOSIAL DI SEKOLAH - ?· asas dalam mata pelajaran berkenaan. • Tuisyen yang dilaksanakan…

Post on 19-Jul-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KEADILAN SOSIAL DI SEKOLAH

  By:

  SITI SURIA SALIMDEPARTMENT OF BASIC EDUCATION FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIESUNIVERSITI PUTRA MALAYSIAsuria@educ.upm.edu.my

  1Lecture 6 - Equality in Education

 • Keadilan sosial Keadilan sosial di sekolah - memberikan peluang pendidikan yang

  sama kepada semua pelajar tanpa mengira faktor lain. Keadilan sosial perlu wujud di sekolah terututamanya di bilik darjah

  melalui proses P&P, layanan guru, dan pengasingan pelajar mengikutaliran.

  Adalah menjadi hasrat KPM untuk membasmi murid yang tercicirdaripada alam persekolahan akibat kemiskinan disampingmemberikan golongan ini akses pendidikan yang sama rata dalam menjana kecemerlangan negara.

  Melalui keadilan sosial - pencapaian akademik murid akan meningkat. -Jurang pencapaian antara murid daripada keluarga miskin dan kayaakan berkurangan.

  - Kadar penyertaan murid daripada keluarga miskin pada peringkatpendidikan yang lebih tinggi akan meningkat

  2Lecture 6 - Equality in Education

 • ABILITY AND INTELLIGENCE

  GENDERLATAR BELAKANG DAN KELAS

  SOSIAL PELAJAR

  PENGASINGAN MURID (STREAMS)

  KEADILAN SOSIAL DI SEKOLAH

  GOLONGAN MINORITI

  3Lecture 6 - Equality in Education

 • Pengasingan Murid Sekolah biasanya mengasingkan murid mengikut pencapaian pelajar. Pelajar mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain.

  Maka pencapaian akedemik pelajar berbeza antara satu sama lain. Melalui pengasingan murid, pengasingan murid guru dapat memberikan

  latihan dan aktiviti yang lebih mencabar kepada pelajar pandai danmemberikan tunjuk ajar dan masa yang lebih kepada pelajar pencapaiansederhana.

  Pengasingan murid adalah berdasarkan keputusan peperiksaan. Kebiasaanya, pelajar pandai akan menduduki kelas pertama dan pelajar lemah

  menduduki kelas hujung. Pihak sekolah perlu adil dalam mengasingkan pelajar mengikut kecerdasan

  dan keupayaan. Rasional pengasingan murid ini ialah bagi memberikan pengajaran dan

  pembelajaran yang terbaik berdasarkan keupayaan dan kecerdasan pelajar. Ini dapat membantu pelajar lemah memahami P&P dan tidak pula bais kepada

  pelajar yang pandai.

  4Lecture 6 - Equality in Education

 • Peluang Pendidikan Yang Sama kepada Semua Pelajar

  Kita mengamalkan keadilan sosial di sekolahberdasarkan keupayaan dan kecerdasanpelajar.

  Pelajar berkeperluan khas

  Pelajar kurang upaya

  Pelajar bermasalah dari segipembelajaran

  Pelajar pintar cerdas

  Pelajar berisiko

  5Lecture 6 - Equality in Education

 • Kementerian Pelajaran Malaysia menyediakanperkhidmatan pendidikan untuk muridberkeperluan khas yang mempunyai :

  masalah penglihatan pendengaran dan pembelajaran, dan murid pemulihan khas.

  Pendidikan berkualiti bagi kanak-kanakistimewa sememangnya merupakan agenda kesamarataan dan keadilan sosial yang dituntut oleh masyarakat.

  6Lecture 6 - Equality in Education

 • Program Pendidikan Khas Kementerian PelajaranMalaysia dilaksanakan melalui:

  Sekolah Khas bagi murid bermasalah penglihatan danbermasalah pendengaran dan pembelajaran(menengah).

  Program ini diwujudkan di sekolah harian biasarendah dan menengah dan sekolah menengahteknik/vokasional yang menggunakan pendekatanpengajaran pembelajaran secara pengasingan dansepara inklusif.

  7Lecture 6 - Equality in Education

 • Pendidikan pelajar kurang upaya-mendapat pendidikan di sekolah atau kelas khas yang khusus.

  Pengasingan ini tidak wajar bagi Pelajar yang mempunyaikecatatan pada peringkat sederhana dan meraka perlu diberipeluang mengalami suasana pembelajaran yang normal.(program Inklusif).

  Pelajar pintar cerdas golongan pelajar yang mempunyaitahap intelektual yang tinggi, berbakat, dan kreatif.

  Pelajar pintar cerdas perlu mengukuhkan kebolehan khususmereka dan memupuk beberapa bakat yang ada padamereka.

  Guru perlu menyediakan kursus untuk memupuk bakatmereka, tetapi pada masa yang sama perlu berinteraksidengan pelajar lain.

  8Lecture 6 - Equality in Education

 • Pendidikan bagi pelajar berisiko

  Pelajar yang mempunyai prsetasi akedemik yang rendah dan sebahagianya terlibat dalam maslahdisiplin.

  Guru perlu memberikan perhatian yang samakepada golongan ini supaya mereka tidaktercicir.

  Proses P&P perlu merangkumi kecerdasanpelbagai.

  Meningkatkan penglibatan pelajar berisiko dalamaktiviti sekolah.

  Guru perlu berfikiran semua pelajar mampubelajar dan mempunyai hak yang sama mendapatpendidikan yang berkualiti.

  9Lecture 6 - Equality in Education

 • Keadilan perlu wujud di sekolah tanpa mengira jantina. Terdapat subjek yang mengasingkan pelajar lelaki dan

  perempuan seperti pendidikan jasmani dan kesihatan. Ini bersesuaian dengan sifat semulajadi , perbezaan

  fisiologi kedua-dua jantina. Memberikan perhatian yang sama kepada semua pelajar. Antara perkara yang perlu di beri perhatian oleh guru

  ialah- Menghargai pelajar dan pelajar lelaki dengan sama.- Memberi peluang yang sama kepada pelajar lelaki dan

  perempuan untuk sesi menjawab.- Tidak memberi fokus yang banyak kepada satu jantina

  sahaja.

  KEADILAN BERASASKAN GENDER

  10Lecture 6 - Equality in Education

 • Terdapat pelajar yang mempunyai latar belakang keluarganya yang miskin, bilangan anak yang ramai, dan pendapatan keluarganyarendah(miskin & miskin Tegar).

  KPM telah memberikan pelbagai jenis bantuan kepada pelajar yang tidak dapat menampung kos perbelanjuaan pendidikan.

  Melalui bantuan ini, kita dapat menyamaratakan peluang pendidikankepada semua pihak.

  LATAR BELAKANG DAN KELAS SOSIAL PELAJAR

  11Lecture 6 - Equality in Education

 • Bantuan kerajaan kepada pelajar miskin

  BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT

  Skim Bantuan Tuisyen

  Tabung Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin(KWAPM)

  Program Susu Sekolah.

  SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

  12Lecture 6 - Equality in Education

 • SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) Matlamat Pemberian SPBT- Meringankan beban yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga yang

  kurang mampu.- Memastikan murid daripada keluarga yang kurang mampu tidak tercicir

  dalam persekolahan mereka.

  Tabung Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) objektif utama penubuhannya adalah untuk membantu golongan ibu bapa

  murid yang berpendapatan rendah yang tidak berkemampuan untukmenghantar anak mereka ke sekolah dengan harapan berupayamengurangkan jurang peluang pendidikan di antara bandar dan luarbandar.

  Adalah menjadi hasrat KPM untuk membasmi murid yang tercicir daripadaalam persekolahan akibat kemiskinan disamping memberikan golongan iniakses pendidikan yang sama rata dalam menjana kecemerlangan negara.

  13Lecture 6 - Equality in Education

 • Antara jenis bantuan berikan ialah

  Bantuan Am Persekolahan

  Diagihkan dalam bentuk wang tunai ataupunbarangan yang meliputi bantuan PakaianSeragam, Bantuan Yuran Persekolahan/ Peperiksaan dan Peralatan Persekolahan.

  Bantuan Bulanan

  Wang saku untuk murid.

  14Lecture 6 - Equality in Education

 • SKIM BAUCER TUISYEN SBT adalah bertujuan untuk memberi peluang bimbingan tambahan atau tuisyen

  secara berstruktur dan terancang kepada murid miskin Tahun 4, 5 dan 6 yang lemah dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik danSains.

  Ini bagi membolehkan murid tersebut menguasai pengetahuan dan kemahiranasas dalam mata pelajaran berkenaan.

  Tuisyen yang dilaksanakan di bawah skim ini adalah merupakan usaha tambahandalam memulihkan kelemahan murid di samping usaha yang dilaksanakan olehguru semasa pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam kelas.

  RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf pemakanan murid

  yang terlibat supaya golongan ini dapat memberi tumpuan sepenuhnya dalamusaha pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

  Program ini diharap dapat memastikan pertumbuhan fizikal, kesihatan mental dankesihatan umum murid sekolah bertambah baik selain membantu muridmendapat makanan yang seimbang.

  Murid sekolah rendah terutama dari luar Bandar dan keluarga yang berpendapatan bulanan RM 400 dan kurang, iaitu RM 800 per kapita.

  15Lecture 6 - Equality in Education

 • Kumpulan minoriti merupakan kumpulan etnik dalamsesebuah masyarakat yang mempunayi jumlah ahliyang kecil.

  Contohnya- pelajar daripada kaum asli, kadazan, murut.

  Kumpulan ini perlu di berikan perhatian yang adilsupaya tidak tercicir dalam arus pendidikan.

  Mereka perlu diberikan kemudahan infrastruktur, bahan rujukan, kemudahan ICT.

  Pihak sekolah perlu memastikan kumpulan minoritiini tidak diskriminasi oleh kumpulan lain.

  Golongan Minoriti

  16Lecture 6 - Equality in Education

 • Kesimpulan

  Semua pelajar perlu mendapat peluang pendidkan

  yang sama tanpa mengira kaum , agama, jantina,

  keupayaan, dan juga latar belakang.

  Penyamarataan peluang pendidikan dapat

  mewujudkan masyarakat yang berpendidikan.

  17

  Lecture 6 - Equality in Education