kaunselling berhenti merokok

Download KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

Post on 24-Feb-2018

230 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  1/44

  1

  KAUNSELLING

  BERHENTI MEROKOK

  DR.ROHAYAH ABDULLAH

  PAKAR PERUBATANKELUARGA

  POLIKLINIK KESIHATAN

  KOTA TINGGI

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  2/44

  2

  OBJEKTIF KHUSUSOBJEKTIF KHUSUS

  1.1. Menyatakan cara-cara bagaimanaMenyatakan cara-cara bagaimanamembantu perokok mengubahmembantu perokok mengubah

  sikap dan tingkahlaku ke arahsikap dan tingkahlaku ke arahperubahan yang berkesanperubahan yang berkesan

  2.2. Menyatakan kaedah berhentiMenyatakan kaedah berhentimerokok yang berkesan sertamerokok yang berkesan serta

  status berhenti merokokstatus berhenti merokok

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  3/44

  3

  OBJEKTIF UMUMOBJEKTIF UMUM

  Memberi bantuan dan sokonganMemberi bantuan dan sokongan

  yang komprehensif kepadayang komprehensif kepada

  perokok yang ingin berhentiperokok yang ingin berhentimerokokmerokok

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  4/44

  4

  KAJIAN MENDAPATI

  74%daripada perokok menunjukkan

  kesungguhan untuk berhenti dan

  70%daripada perokok telah

  mencubauntuk berhenti,

  tetapi tidak ramaiyang berjaya

  berhenti sepenuhnya.

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  5/44

  5

  CARTA ALIRAN

  KLINIK BERHENTI MEROKOK

  KAUNSELING( Individu / Kumpulan kecil

  Bi!da"a/ #e$a%a& Me%!k!k /

  'enilaian Ke"ai&an

  Be%&en"i Me%!k!k

  Su#ulan

  Kepu"u#an )e%&en"i

  PENDA!A"AN#$M

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  6/44

  6

  STRATEGI PROGRAM

  BERHENTI MEROKOKNasihat ringkas

  #aunselling perubahan tingkahlaku!erapi %antian dengan Nikotin

  WHO, Tobacco Free Initiative Expert

  Meeting Rochester, Minnesota, USA,

  March, 1999

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  7/44

  7

  NASIHAT RINGKAS * SOKONGAN

  Kajian menunjukkan bahawa nasihat ringkas( 5 minit atau

  kurang ) kepada perkk supa!a berhenti merkk "eh

  pengama" perubatan semasa sesi k"inik b"eh meningkatkan

  kadar berhenti merkkdi ka"angan merkk#

  Law and Tang

  2%dariada !r"#"# $!a& '!r&!n$i (!r"#"#

  )!$!a& (!n!ri(a na)i&a$ ring#a)dariadad"#$"r.

  D!ngan gaa#an dan )"#"ngan $a('a&an* )+ra$ )+)+an, anggian $!!-"n, awa$an)+)+an #adar '!r&!n$i '"!& (!ning#a$

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  8/44

  8

  INTER0ENSI RINGKASINTER0ENSI RINGKAS

  1/A1/AAsk & !anyaAsk & !anya

  Ad'ise & NasihatAd'ise & Nasihat

  Assess & MenilaiAssess & Menilai

  Assist - MembantuAssist - Membantu

  Arrange - MengaturArrange - Mengatur

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  9/44

  9

  Model or Managing !obacco DependenceModel or Managing !obacco Dependence

  General

  population

  Patient presents

  to a health care

  setting

  Ask screen for

  tobacco use

  Priar!pre"ention

  A#"ise

  to $uit

  Assess

  %illingness to

  $uit

  Assist

  %ith

  $uitting

  Arrange

  &ollo% up

  'elapse

  pre"ention

  Proote oti"ationto $uit

  E+,u#e%#

  Neve%

  u#e%#

  Cu%%en"

  u#e%#

  (es

  )o(es

  )o

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  10/44

  1*

  KAUNSELINGKAUNSELING

  BERHENTI MEROKOKBERHENTI MEROKOK

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  11/44

  11

  KAUNSELINGKAUNSELING

  KUMPULANKUMPULAN

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  12/44

  12

  MOTI0ASIMOTI0ASI

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  13/44

  13

  T!#ni#3T!#ni# M"$i4a)iT!#ni#3T!#ni# M"$i4a)i

  Yang B!r#!)an */RYang B!r#!)an */R1. "ele'ance ("ele'an)1. "ele'ance ("ele'an)

  2.2. "isk ("isiko)"isk ("isiko)

  *.*. "e+ards (%an,aran)"e+ards (%an,aran)

  . "oadblocks (alangan). "oadblocks (alangan)

  /. "epetition (0langan)/. "epetition (0langan)

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  14/44

  14

  5. R!!4an6! *R!!4an5. R!!4an6! *R!!4an

  1.1. "ele'ance ("ele'an)"ele'ance ("ele'an)

  - $eri galakan kepada perokok- $eri galakan kepada perokok

  supaya sedar tentangsupaya sedar tentangkeburukan dan penyakit yangkeburukan dan penyakit yang

  boleh dihidapi akibat merokok.boleh dihidapi akibat merokok.

  - kesedaran harus +u,ud dalam- kesedaran harus +u,ud dalamdiri perokok itu sendiridiri perokok itu sendiri

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  15/44

  15

  2. Ri)# *Ri)i#"2. Ri)# *Ri)i#"

  Perokok harus mengenalpastiPerokok harus mengenalpasti

  keburukan merokok dari segikeburukan merokok dari segi

  kesan ,angka pendek ,angkakesan ,angka pendek ,angkapan,ang dan risiko pencemaranpan,ang dan risiko pencemaran

  persekitaranpersekitaran

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  16/44

  16

  7. R!ward)7. R!ward)

  *Gan8aran*Gan8aranPerokok harus sedar tentang kebaikanPerokok harus sedar tentang kebaikan

  berhenti merokok sepertiberhenti merokok seperti- Peningkatan tahap kesihatanPeningkatan tahap kesihatan- Nafas lebih segar 3 meningkatkan deria rasa dan hiduNafas lebih segar 3 meningkatkan deria rasa dan hidu- Merasa selesa dengan diri sendiriMerasa selesa dengan diri sendiri- !idak perlu risau untuk berhenti!idak perlu risau untuk berhenti- 4ebih merasai keenakan makanan4ebih merasai keenakan makanan- Meningkatkan kecergasanMeningkatkan kecergasan- #ulit yang lebih sihat dan gigi yang lebih putih#ulit yang lebih sihat dan gigi yang lebih putih- "ambut dan pakaian tidak berbau busuk"ambut dan pakaian tidak berbau busuk- Men,imatkan +angMen,imatkan +ang- Men,adi contoh kepada generasi akan datangMen,adi contoh kepada generasi akan datang- Melinndungi alam sekitarMelinndungi alam sekitar- #esuburan dan kelakian meningkat#esuburan dan kelakian meningkat

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  17/44

  17

  9. R"ad'"6#)9. R"ad'"6#)

  *&aangan*&aangan #enalpasti halangan-halangan#enalpasti halangan-halangan

  - %e,ala pengunduran- %e,ala pengunduran

  - %e,ala gian- %e,ala gian - "asa takut dan gelisa ,ika tidak ber,aya- "asa takut dan gelisa ,ika tidak ber,aya

  - Penambahan berat badan- Penambahan berat badan

  - kurang sokongan- kurang sokongan

  - #emurungan- #emurungan - Perbelan,aan untuk ra+atan- Perbelan,aan untuk ra+atan

  - #eseronokan merokok- #eseronokan merokok

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  18/44

  18

  /. R!!$i$i"n/. R!!$i$i"n

  *Uangan*Uangan Perlu memberi kefahaman danPerlu memberi kefahaman dan

  moti'asi yang berpan,anganmoti'asi yang berpan,angan

  baha+a gagal sekali bukan berertibaha+a gagal sekali bukan berertigagal selamanyagagal selamanya

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  19/44

  19

  PERSEDIAANUNTUK

  BERHENTI

  MEROKOK

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  20/44

  2*

  $E"EN!5 ME"6#6#$E"EN!5 ME"6#6#

  :ARA3:ARA:ARA3:ARA

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  21/44

  21

  LANGKAH LANGKAHLANGKAH LANGKAH

  UNTUK BERHENTIUNTUK BERHENTI MenentukanMenentukan hari berhentihari berhenti

  MemahamiMemahami cara-cara untukcara-cara untuk

  menanganimenanganihari-hari sebelumhari-hari sebelumberhentiberhenti

  MemahamiMemahami tanda-tanda dan cara-tanda-tanda dan cara-

  caracarauntuk menanganiuntuk menanganikegianankegiananapabila berhenti merokokapabila berhenti merokok

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  22/44

  22

  :ARA3:ARA UNTUK:ARA3:ARA UNTUK

  BERHENTIBERHENTI D0A 7A"AD0A 7A"A

  & $E"EN!5 ME"6#6# 8E7A"A !E"08$E"EN!5 ME"6#6# 8E7A"A !E"08

  & $E"EN!5 8E7A"A $E"AN80"-$E"EN!5 8E7A"A $E"AN80"-

  AN80"AN80"

  http://www.animationfactory.com/animations/people_a_l/businessmen_women/1284d0/
 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  23/44

  23

  HARI BERHENTIHARI BERHENTI

  !entukan!entukan tarikhtarikhdan catitkandan catitkan

  ; Pilih hari yangPilih hari yang penting 9penting 9

  bermaknabermakna

  - cth. dalam bulan "amadan- cth. dalam bulan "amadan

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  24/44

  24

  $AN!0AN 0N!0# A"5-A"5$AN!0AN 0N!0# A"5-A"5

  MEN:E4AN%MEN:E4AN% A"5 $EEN!5A"5 $EEN!5

  Perokok yang ingin berhenti secara beransur-ansurPerokok yang ingin berhenti secara beransur-ansur

  4akukan 2- minggu sebelum4akukan 2- minggu sebelum hari berhentihari berhenti

  & K+rang#anK+rang#an8+(a& r"#"#8+(a& r"#"#

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  25/44

  25

  :a(a##an:a(a##an)!(+a r"#"#, (an6i), $!(a$ a'+)!(+a r"#"#, (an6i), $!(a$ a'+r"#"# dan ig&$!rr"#"# dan ig&$!r

  T+#arT+#ar r+$in a$a+ #!'ia)aanr+$in a$a+ #!'ia)aananda

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  26/44

  26

  TANDA3TANDA A=AL BILATANDA3TANDA A=AL BILA

  BERHENTI MEROKOKBERHENTI MEROKOK

  Pening atau ringanPening atau ringan kepalakepala Perasaan kebas dan gigil diPerasaan kebas dan gigil di kaki dan tangankaki dan tangan

  $atuk$atuk yang berlainan dari biasayang berlainan dari biasa 8elera8eleramakan bertambah baikmakan bertambah baik MulutMulutmen,adi ta+ar9 payau danmen,adi ta+ar9 payau dan

  kadangkala ter,adi luka kecilkadangkala ter,adi luka kecil

  8embelit8embelit %ian%ian

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  27/44

  27

  TANDA3TANDA GIANTANDA3TANDA GIAN

  #egelisahan#egelisahan

  7epat marah7epat marah

  !umpul daya perhatian!umpul daya perhatian

  7epat hilang sabar7epat hilang sabar

  8usah tidur8usah tidur Per,alanan nadi bertambahPer,alanan nadi bertambah

  lambatlambat

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  28/44

  28

  SEMUA TANDA3TANDA TADISEMUA TANDA3TANDA TADI

  BERSIFAT SEMENTARABERSIFAT SEMENTARA

  SEMASA PERINGKAT A=ALSEMASA PERINGKAT A=AL

  BERHENTI MEROKOKBERHENTI MEROKOK

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  29/44

  29

  $uat sesuatu dengan$uat sesuatu dengan tangantangananda sepertianda sepertimenaip bermain komputer melukismenaip bermain komputer melukismenulis dan lain-lain.menulis dan lain-lain.

  Membuat peker,aanMembuat peker,aandi mana merokok ,adidi mana merokok ,adisusah seperti basuh kereta berkebunsusah seperti basuh kereta berkebunmandi beriadah dan lain-lainmandi beriadah dan lain-lain

  :angan duduk diam:angan duduk diam ,angan duduk di kerusi ,angan duduk di kerusi

  kegemaran anda atau menonton !;kegemaran anda atau menonton !; 4akukan4akukan teknik-teknik relaksasiteknik-teknik relaksasiyang andayang anda

  tahu seperti ber+iridtahu seperti ber+irid yyoga dan lain-lainoga dan lain-lain

  $A%A5MANA MEN%A!A85$A%A5MANA MEN%A!A85

  MA8A4A %5ANMA8A4A %5AN

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  30/44

  3*

  KENAPA SUSAH UTK BERHENTIKENAPA SUSAH UTK BERHENTI

  MEROKOK >>>MEROKOK >>> :A=APAN - N576!5NE:A=APAN - N576!5NE Nicotine & DADA yg. terdapat dlmNicotine & DADA yg. terdapat dlm

  tembakautembakau Menghasilkan rasa menyenangkan9seronokMenghasilkan rasa menyenangkan9seronok

  Menyebabkan ketagihan seperti heroin 3Menyebabkan ketagihan seperti heroin 3cocainecocaine

  8ampai ke otak dlm masa >-1? saat selepas8ampai ke otak dlm masa >-1? saat selepasdisedupdisedup

  Menyebabkan @ physically andMenyebabkan @ physically andpsychologically dependent on nicotinepsychologically dependent on nicotine

  @@Nicotine +ithda+al symptom - gianNicotine +ithda+al symptom - gian

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  31/44

  31

  MEN%APA PE"6#6# #EM$A45MEN%APA PE"6#6# #EM$A45

  ME"6#6#ME"6#6#

  K+rang #!

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  32/44

  32

  4AN%#A-4AN%#A BAN% PE"404AN%#A-4AN%#A BAN% PE"40

  D5AM$54D5AM$54

  M!ng!naa)$i !n

  Jangan +$+) a)aJangan +$+) a)a B!r&!n$i (!r"#"# )!6ara )!r$aB!r&!n$i (!r"#"# )!6ara )!r$a

  (!r$a(!r$a B!r8an8i $ida# (!r"#"# agiB!r8an8i $ida# (!r"#"# agi

  waa++n )!'a$angwaa++n )!'a$ang M!ndaa$#an )"#"ngan danM!ndaa$#an )"#"ngan dan

  !(!r&a$ian dari #awan!(!r&a$ian dari #awan

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  33/44

  33

  MENAN%AN5 #E5N%5NAN 0N!0# ME"6#6#MENAN%AN5 #E5N%5NAN 0N!0# ME"6#6# P!ra)aan ini )!(!n$ara ; [email protected]/ (ini$P!ra)aan ini )!(!n$ara ; [email protected]/ (ini$

  & B!r#iran ")i$i-B!r#iran ")i$i-

  Fa!da& '!r&!n$i (!r"#"#Fa!da& '!r&!n$i (!r"#"#& Lawan #iran n!ga$i-Lawan #iran n!ga$i-

  P!$+a MP!$+a M& M!!nga&M!!nga&

  La('a$#an 6ari r"#"#La('a$#an 6ari r"#"# T+ngg+ / (ini$ +n$+# 6+6+& r"#"#T+ngg+ / (ini$ +n$+# 6+6+& r"#"#

  & M!nari# na-a) an8angM!nari# na-a) an8ang

  & Min+( airMin+( air

  Air )+a(, !a##an $!& C #"iAir )+a(, !a##an $!& C #"i& M!('+a$ )!)+a$+M!('+a$ )!)+a$+ Aian #iran3 '!r#!'+n, '!r(ain, '!r)!na( d)'.Aian #iran3 '!r#!'+n, '!r(ain, '!r)!na( d)'.

  & M!('a)aan $anganM!('a)aan $angan S!$ia #ai $!ra)a ingin (!r"#"#S!$ia #ai $!ra)a ingin (!r"#"#

  & M!ng+n

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  34/44

  34

  MA8A4A PE"!AM$AANMA8A4A PE"!AM$AAN

  $E"A! $ADAN$E"A! $ADAN

  Di)!'a'#an "!& )!!ra

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  35/44

  */*/

  LA=ATAN SUSULANLA=ATAN SUSULAN

  1 minggu1 minggu

  2 minggu2 minggu minggu minggu

  C mingguC minggu

  12 minggu12 minggu

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  36/44

  36

  Niai K!(a8+anNiai K!(a8+an

  $eri sokongan dan galakan$eri sokongan dan galakan

  &!elefon!elefon

  & 8M88M8& E-melE-mel

  &!emu,an,i di klinik!emu,an,i di klinik

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  37/44

  37

  A$a)i (a)aa&A$a)i (a)aa&

  :angkakan perokok merokok semula dan:angkakan perokok merokok semula dan

  biasanya sedikit-sedikitbiasanya sedikit-sedikit

  :angan bercakap tentang kegagalan:angan bercakap tentang kegagalan& #alau tidak ber,aya cuba dan cuba lagi#alau tidak ber,aya cuba dan cuba lagi

  Masalah kenaikan berat badan perluMasalah kenaikan berat badan perlu

  ditanganiditangani

  !un,ukkan minat kita secara berterusan!un,ukkan minat kita secara berterusan& @@:ika anda merokok semula saya akan:ika anda merokok semula saya akan

  bersedia membantu andabersedia membantu anda

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  38/44

  38

  MEN$EKA%KANMEN$EKA%KAN

  &TAT'& TIDAK&TAT'& TIDAKMEKKMEKK

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  39/44

  39

  MEN%APA PE"6#6# #EM$A45MEN%APA PE"6#6# #EM$A45

  ME"6#6#ME"6#6#

  K+rang #!

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  40/44

  4*

  MOTI0ASIMOTI0ASI

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  41/44

  41

  4AN%#A-4AN%#A BAN% PE"404AN%#A-4AN%#A BAN% PE"40

  D5AM$54D5AM$54

  M!ng!naa)$i !n

  Jangan +$+) a)aJangan +$+) a)a B!r&!n$i (!r"#"# )!6ara )!r$aB!r&!n$i (!r"#"# )!6ara )!r$a

  (!r$a(!r$a B!r8an8i $ida# (!r"#"# agiB!r8an8i $ida# (!r"#"# agi

  waa++n )!'a$angwaa++n )!'a$ang M!ndaa$#an )"#"ngan danM!ndaa$#an )"#"ngan dan

  !(!r&a$ian dari #awan!(!r&a$ian dari #awan

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  42/44

  42

  JAUHI ROKOK, KATAKAN TAK NAK

  BEBASKAN HIDUP KITA DARI BELENGGU

  ROKOK

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  43/44

  43

 • 7/25/2019 KAUNSELLING BERHENTI MEROKOK

  44/44

  MEN$EKA%KANMEN$EKA%KAN

  &TAT'& TIDAK&TAT'& TIDAKMEKKMEKK