kata-kata pujian dan peningkatan prestasi akademik · pdf filesenarai ladual vi prakata vb 1...

Click here to load reader

Post on 19-Feb-2018

442 views

Category:

Documents

20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KATA-KATA PUJIAN DAN PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR

 • KATA-KATA PUJIAN DAN PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR

  RusliAhrnad Abg Ishar Abg Yarnan

  Universiti Malaysia Sarawak 2010

 • Cetakan Pertama

  Rusli Ahmad

  Abg Ishar Abg Yaman

  Hak cipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh

  diterbitkan ",-LUUla, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada

  bentuk lain, sarna ada dengan cara elektronik, mekanik, gambar, rakaman

  dan tanpa i2in bertulis daripada Penerbit UNIMAS.

  Diterbitkan oleh

  Penerbit UNI1:LAS,

  Universiti Malaysia Sarawak,

  94300 Kota Samarahan,

  Sarawak Malavsia.

  Dicetak di Malaysia oleh,

  InfoGrafik Press Sdn. Bhd.

  Lot 201, No. 265, Section 50, Jalan Nipah,

  Off Jalan Abell Utara, 93100 Kuching, Sarawak, Malaysia

  Perpustakaan Negara Malaysia

  Abang Ishar Abang Yam an

  Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

  Kata-kata pujian dan peningkatan prestasi akademik / Abang Ishar

  Abang Yaman, Rusli Ahmad.

  ISBN 978-967-5527-07-4

  1. Motivation in education. 2.Motivation (psychology). I. Rusli Ahmad

  n.Judul.

  320.9595

  Senarai ladual

  Prakata

  1 Aktiviti Pembelajaran

  2 Kata-Kata Pujian

  3 Kata-Kata Pujian Dari 1

  4 Kata-Kata Pujian Dan I

  5 Lafaz Puj ian Dari Ibu E

  6 Lafaz Nasihat Dari lbu

  7 Faktor Spiritual Dan Pre

  8 Prestasi Akademik Pelaj

  9 Kata-Kata Yang Merang

  10 Menguatkan Ingatan D

  Bibliografi Indeks

 • KANDUNGAN

  Senarai ladual VI

  Prakata VB

  1 Aktiviti Pembelajaran Dan Motivasi Pelajar

  2 Kata-Kata Pujian 21

  3 Kata-Kata Pujian Dari PerspektifIslam 35

  4 Kata-Kata Pujian Dan Prestasi Akademik 53

  5 Lafaz Pujian Dari Ibu Bapa 71

  6 Lafaz Nasihat Dari Ibu Bapa 95

  7 Faktor Spiritual Dan Prestasi Akademik Pelajar 107

  8 Prestasi Akademik Pelajar: Faktor Tambahan 119

  9 Kata-Kata Yang Merangsang Prestasi Akademik Pelajar 129

  10 Menguatkan Ingatan Dan Pemakanan Yang Sesuai 163

  Bibliografi 179 Indeks 193

 • ..

  SENARAI JADUAL

  Bersyukur kepada Pene Jadua\ Mukasurat Penyayang kerana memb

  untuk menghasilkan bul 5.1: Kata-kata pujian yang diterima oleh IAR 76 sumbangan keeil penulis u 5.2: Kata-kata pujian yang diterima oleh NW 78 Bahasa Malaysia dan mer 5.3: Kata-kata pujian yang diterima oleh SNA 79 kepada motivasi dan pem 5.4: Kata-kata pujian yang diterima oleh NAN 80 berkongsi pengetahuan, Pi 5.5: Kata-kata pujian yang diterima oleh SHC 81 lain kepada pembaea 1 5.6: Kata-kata pujian yang diterima oleh MAA 82 khususnya kata-kata nasi] 5.7: Kata-kata pujian yang diterima oleh MNM 83 prestasi pelajar dalam pep 5.8: Kata-kata pujian yang diterima oleh MYI 84 Penulisan buku ini 5.9: Kategori kata-kata pujian yang memberi kesan Buku ini adalah sebahag

  kepada informan 86 bahan baeaan di dalam Ba 5.1 0:Kata-kata pujian yang boleh menyumbang kepada untuk menyebarkan ilmu

  perkembangan emosi, rohani, intelek dan sahsiah bagi semua informan. 91

  Adalah diharap masyarak mereka boleh mainkan

  6.1: Kata-kata nasihat yang diterima oleh informan dari ibubapa masing-masing.

  6.2: Contoh kata-kata hikmah untuk semua informan 6.3 : Contoh kata-kata ingatan yang dilafazkan. 7.1: Unsur Spiritual Bagi Informan Pertama (lAR) 7.2: Unsur Spiritual Bagi Iinforman kedua (NW) 7.3: Unsur Spiritual pada informan ketiga (SNA) 7.4: Unsur Spiritual pada informan keempat (NAN) 7.5: Unsur Spiritual pada informan kelima (SHC) 7.6: Unsur Spiritual pada informan keen am (MAA) 7.7: Unsur Spiritual pada informan ketujuh (MNM) 7.8: Unsur Spiritual pada informan kelapan (MYI) 9.1: Kata-kata pujian yang menyumbang kepada

  perkembangan emosi,rohani, intelek dan sahsiah.

  96 103 104 108 109 110 111 112 113 114 116

  156

  anak. Dorongan dan moti ibu bapa adalah eara terb, oleh ibu bapa atau manakesungguhan untuk belaja pelajar. Bagi penganut lsI ini menjadi doa untuk kej,

  Akhir sekali, dihar dan segala bentuk kemahi dikongsi dan dipraktikka semua pihak yang ingin I anak kita akan beIjaya dal dan menjadi modal insan 1 akan datang. Diharap moe sahaja dapat menyumban

 • PRAKATA

  Bersyukur kepada Peneipta (Tuhan) yang bersifat Pengasih dan Penyayang kerana memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kami untuk menghasilkan buku ini. Buku ini diharapkan menjadi satu sumbangan keeil penulis untuk memperkayakan khazanah buku didalam Bahasa Malaysia dan menambahkan koleksi buku yang memberi fokus kepada motivasi dan peneapaian akademik pelajar. Buku ini bertujuan berkongsi pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan segal a kompetensi lain kepada pembaca tentang kepentingan kata-kata rangsangan khususnya kata-kata nasihat dan kepentingannya dalam meningkatkan prestasi pelajar dalam peperiksaan.

  Penulisan buku ini sebenarnya telah didorong oleh banyak pihak. Buku ini adalah sebahagian dari tuntutan untuk memperbanyakkan bahan bacaan di dalam Bahasa Malaysia dan penunaian tanggungjawab untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masayarakat terbanyak. Adalah diharap masyarakat akan sedar dan memahami peranan yang mereka boleh mainkan dalam usaha meningkatkan prestasi anakanak. Dorongan dan motivasi melalui kata-kata yang diueapkan oleh ibu bapa adalah cara terbaik yang lahir dad hati yang ikhlas dan tulus oleh ibu bapa atau mana-mana pihak lain bagi mendorong minat dan kesungguhan untuk belajar di kalangan pelajar. Bagi penganut Islam, kata-kata yang dilafazkan oleh ibu bapa ini menjadi doa untuk kejayaan anak-anak mereka.

  Akhir sekali, diharap ilmu pengetahuan, pengalaman, kemah iran dan segala bentuk kemahiran yang diperolehi dari buku ini akan dapat dikongsi dan dipraktikkan dengan penuh yakin oleh ibu bapa dan semua pihak yang ingin mempraktiskannya. Didoakan semoga anakanak kita akan berjaya dalam segala bentuk peperiksaan yang diduduki dan menjadi modal insan berguna untuk memajukan negara pada masa akan datang. Diharap modal insan yang dipupuk dan dibina ini bukan sahaja dapat menyumbang untuk faedah di dunia tetapi dapat pula

 • viii

  menjadi aset berharga untuk tujuan di hari akhirat. Jika diteliti ketigatiga perkara yang dapat menjadikan seseorang itu memperoleh pahala di akhirat kelak (bagi orang Islam) adalah bertitik tolak dari penguasaan ilmu pengetahuan dan kejayaan di dalam peperiksaan.

  Ilmu yang bermanfaat dan digunakan untuk tujuan kebaikan oleh umat manusia di atas dunia adalah salah satu perkara yang dapat memberi pahala kepada seseorang apabila di akhirat kelak. Perkara ini akan dapat dipenuhi jika seseorang itu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan salah satu caranya ialah dengan berjaya dalam peperiksaan yang diambil. Amal jariah yang dilakukan secara ikhlas adalah perkara kedua yang dapat memberikan pahala kepada seseorang dan sudah pasti perkara ini dapat dilakukan dengan mudah jika seseorang itu mempunyai harta kekayaan. Harta kekayaan mungkin juga tidak mencukupi jika individu berkenaan tidak mempunyai kefahaman dan kesedaran tentang perkara itu. Dalam hal ini, ilmu yang ada pada seseorang akan menjadi bimbingan, ikutan dan panduan berguna. Cara ketiga ialah anak soleh atau solehah yang berdoa kepada kebaikan ibu bapanya yang telah meninggal dunia. Untuk menjadi anak yang soleh dan solehah sudah pasti penguasaan ilmu adalah menjadi dasar kepada perkara berkenaan.

  Abang Ishar Abang Yaman RusliAhmad

  AKTIVITI I MOT]

  Aktiviti pembelajaran adal perubahan di dalam tingk, disasarkan. Perubahan yan; matlamat yang ingin dica~ mencapai matlamat yang d perspektif atau metodolog dengan kumpulan pelajar I

  Disamping itu, unsur seseorang berjaya dalam daripada perkataan Ingge perkataan Latin, iaitu mOl Long, 1992). Dalam baha1 yang bermaksud sesuatu melakukan sesuatu (Salma

  TEORI PEMBELAJARJ

  Menurut Gagne (1985), t pembelajaran yang berlak kepada yang paling rumit. I pada pembelajaran di perin

 • BABI

  AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN

  MOTIVASI PELAJAR

  Aktiviti pembeJajaran adalah satu proses yang menekankan penghasilan perubahan di dalam tingkah-Iaku individu atau kumpulan pelajar yang disasarkan. Perubahan yang positif adalah sangatdiharapkan danmenjadi matlamat yang ingin dicapai. Aktiviti pembelajaran yang berkesan dan mencapai matlamat yang digariskan akan berlaku sekiranya pendekatan, perspektif atau metodologi yang digunakan adalah sesuai dan berkesan dengan kumpulan pelajar terlibat.

  Disamping itu, unsur motivasi juga penting untuk membolehkan seseorang berjaya dalam us aha pembelajarannya. Motivasi diambil daripada perkataan Inggeris, iaitu motivation yang dipetik daripada perkataan Latin, iaitu movere, yang bermaksud menggerakkan (Atan Long, 1992). Dalam bahasa Melayu motivasi merujuk kepada sesuatu yang bermaksud sesuatu yang 'menggerakkan' seseorang untuk melakukan sesuatu (Salmah Ayob, 1996).

  TEORI PEMBELAJARAN

  Menurut Gagne (1985), teori pembelajaran merujuk kepada proses pembelajaran yang berlaku, iaitu dari peringkat yang paling mudah kepada yang paling rumit. Pembelajaran di peringkat tinggi bergantung pada pembelajaran di peringkat rendah. Sehubungan itu, ahli psikologi

 • ..

  Kala-Kata Pujian Dan Peningkatan Prestasi Akademik Pelajar

  Gestalt seperti Waller (1988) menyatakan bahawa teori pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah mudah dan ia tidak selalunya berlaku melalui teori cuba jaya sepertimana yang dicadangkan oleh ahH psikologi Mazhab Behavioris. Yang pasti, terdapat pelbagai teoriteori pembelajaran dan setiapnya mempunyai peranan dan keupayaan tertentu untuk mencapai objektif pembelajaran.

  Teori Pembelajaran Lock

  Menurut teori pembelaja

View more