karya tatabahasa melayu dan pembentukan kata

Click here to load reader

Post on 19-Mar-2016

56 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MINGGU 02. Karya Tatabahasa Melayu dan Pembentukan Kata. HASIL PEMELAJARAN. Pelajar dapat: menerangkan karya awal tatabahasa Melayu dan tatabahasa rujukan menghuraikan pembentukan kata bahasa Melayu mengenal pasti kata tunggal dan kata terbitan bahasa Melayu. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • *

 • HASIL PEMELAJARANPelajar dapat:

  menerangkan karya awal tatabahasa Melayu dan tatabahasa rujukan

  menghuraikan pembentukan kata bahasa Melayu

  mengenal pasti kata tunggal dan kata terbitan bahasa Melayu*

 • KARYA AWAL TATABAHASA MELAYUDaftar kata yang dihasilkan oleh Pigafetta, Elbinck dan C. Houtman pada abad ke-16.

  Bentuk kamus dan huraian tatabahasa oleh penulis Belanda seperti F. De Houtman (1803), Wiltens Dankaerts (1623), Heumius (1650), dan Gueynier (1677).

  Karya yang paling berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736).

  Sumbangan orang Inggeris bermula pada kurun ke-19, seperti Marsden (1812), W. E. Maxwell (1882), Shellaber (1899), dan R.O. Winstedt (1913).

  Penulis lain yang terlibat ialah Eliot (1825), de Hollander (1845), A.P. Favre (1876), Klinkert (1879), Pijnappel (1888), dan Roorda Van Eysinger (1939).*

 • KARYA AWAL TATABAHASA MELAYUBustanul Katibin (1857)Pemimpin Johor (1878)Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (1911) oleh Abdullah bin Abd. Rahman Senjuh Suratan (1922) oleh Mohd Shah bin Yusof Kitab Pelita Mengarang (1925) oleh O.T. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj. Talib Kitab Punca Bahasa (1928) oleh Abdullah bin Talib Rencana Melayu (1928) oleh Raja Hj. Mohd Tahir bin Mursyid RiauIlmu Mengarang Melayu (1934) oleh ZabaKitab Penanggam Bahasa (1936) oleh Ibrahim bin Hj. SalamKitab Permulaan Mengarang (1936) oleh Syed Muhammad bin OthmanJalan Bahasa Melayu (1937) oleh Dato Hj. Muhammad Said bin SulaimanPenokok dan Penambah dalam Bahasa Melayu (1939) oleh Dato Hj. Muhammad Said bin SulaimanPelita Bahasa Melayu (1940) oleh Zaba

  *

 • TATABAHASA RUJUKANAsmah Haji Omar. (2011). Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd

  Hasan Alwi et. al. (2000). Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

  Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan. (1994). Nahu Melayu Moden. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

  Nik Safiah Karim, Farid M.Onn, Hashim Hj Musa, Abdul Hamid Mahmood. (2010). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Zaba. (2000). Pelita Bahasa Melayu Penggal I III Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.*

 • Hasan Alwi, et. al. (2000). Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

  Daftar IsiBab IPendahuluan01Bab IIBeberapa Pengertian Dasar25Bab IIIBunyi Bahasa dan Tata Bunyi47Bab IVVerba87Bab VAdjektiva171Bab VIAdverbia197Bab VIINomina, Pronomina, dan Numeralia213Bab VIIIKata Tugas287Bab IXKalimat311Bab XHubungan Antarklausa385Bab XIWacana419*

 • Nik Safiah Karim, Farid M Onn, Hashim Hj Musa, Abdul Hamid Mahmood. (2010). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Daftar IsiSejarah Ringkas Bahasa MelayuVariasi Bahasa MelayuMorfologi: Satu PengenalanPembentukan KataGolongan KataKata NamaKata KerjaKata AdjektifKata TugasPembentukan Kata Baharu

  Sintaksis: Satu PengenalanFrasa NamaFrasa KerjaFrasa AdjektifFrasa Sendi NamaAyatAyat TunggalAyat MajmukProses Penerbitan Ayat*

 • Asmah Hj. Omar. (2011). Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing .

  Daftar IsiMakna NahuPembentukan KataKataKata NamaKata Ganti NamaKata BilanganKata KerjaKata AdjektifKata Kerja Bantu

  Kata AdverbaKata Nafi dan Kata NegatifPartikel: Kata Depan dan Kata PenghubungFrasaKlausaAyatAyat dalam Wacana *

 • Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan. (1994). Nahu Melayu Moden. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

  Daftar IsiKata Nama dan Kata Ganti NamaKata Bilangan dan Kata SifatKata KerjaKata KeteranganKata TugasImbuhanKata Majmuk dan Kata GandaFrasaBahagian Ayat dan FungsinyaAyat dan Ayat IntiKlausaRagam dan Jenis Ayat*

 • Rumusan Penulisan awal tatabahasa Melayu telah diterokai oleh penulis Belanda dan Inggeris. Karya yang dianggap besar dan berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736), Marsden (1812), Shellabear (1899), dan Winstedt (1913).

  Karya penulis tempatan yang paling awal ialah Bustanul Katibin (1857), dan Pemimpin Johor (1878). Karya awal tatabahasa Melayu yang terpenting ialah Pelita Bahasa oleh Zaba.

  Karya tatabahasa Melayu moden yang terkemuka ialah Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2000), Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2010), Nahu Kemas Kini (2011), dan Nahu Melayu Moden (1994).

  Bidang yang dicakupi dalam kebanyakan buku tatabahasa moden ialah morfologi dan sintaksis.*

 • PEMBENTUKAN KATAProses bagaimana sesuatu kata itu dicipta, dibentuk, atau diwujudkan dalam sesuatu bahasa, daripada tiada kata kepada ada kata. Pewujudannya melalui dua sumber, iaitu:

  Asal bahasa

  Pembentukan melalui proses tertentu*

 • PEMBENTUKAN KATA

  Asal BahasaKeluarga Indonesia

  Keluarga Melanesia

  Keluarga Mikronesia

  Keluarga Polinesia*

 • PEMBENTUKAN KATA

  Pembentukan kemudian melalui proses tertentuPengimbuhanPenambahanPenggabunganAnalogiMakna KhususPenciptaanAkronim

  Peleburan FonemPeluasan KataPenyingkatanPinjam TerjemahPeluasan MaknaPenyempitan MaknaPerubahan Makna*

 • Proses Pengimbuhan (affixation)Proses menambah imbuhan kepada kata akar / dasar, sama ada awalan, sisipan, akhiran atau apitan (Morfem Terikat Terbahagi Serentak atau Morfem Terikat Terbahagi Bertingkat). Contoh:Serapdiserap, menyerapi, diserapi, menyerapkan, diserapkan, penyerapan, penyerap, terserap, zat penyerap, kedayaserapan, daya seraptapabertapakemampuanberkemampuan

  *

 • Proses PenambahanMemberikan penambahan kepada kata akar satu suku kata. Contoh:Penambah bu yang bermaksud sesuatu yang berbentuk bulat atau seumpama dengannya.

  bu + latbulatbu + kitbukitbu + jurbujurbu + luhbuluhbu + lanbulanbu + sutbusutbu + ihbuihbu + tirbutir

  Penambah kit yang bermaksud naik ke atas

  bang + kitbangkitra + kitrakitjung + kitjungkitung + kitungkit*

 • Proses Penggabungan (incorporation / incapsulation)*Peleburan akrab kata atau bahagian kata kepada satu kata melalui gabungan satu atau lebih kata akar / kata dasar. Kemudian diberi makna yang berbeda daripada kata asal.

  Terdapat tiga jenis penggabungan, iaitu:

  > Perangkaian menjadi satu Contoh: beritahu, jawatankuasa, olahraga, bumiputera> Penggunaan sempang Contoh: batu-pasir, roda-gigi, dua-sendi, mesin- kira> Penulisan secara terpisah Contoh: atur acara, rumah tangga, tengah hari, jalan raya, alat tulis, kahwin campur

 • Proses Analogi (analogy)Bentuk tatabahasa dan leksikal yang berobah disebabkan oleh pengaruh pola seragam lain dalam bahasa, iaitu bentuk yang sudahlazim digunakan. Contoh:

  Jurumudi:jurubayar, jurubicara / cakap, jurukamera, jurukira,jurumasak, juruselam, jururunding, jurubahasa, jurupusakaTatabahasa:tatakrama / adab, tatabahana, tatabusana, tatacahaya, tataniaga, tatasurya, tatawarna, tatahidup, tataguna, tatausaha, tatalaksana, tatanegara, tatacaraLelaki:cecair, sesendi, pepenjuru, pepejal, cecincin, gegelangTunasusila:tunaaksara, tunabusana, tunadaksa, tunaganda, tunalaras, tunagrahita, tunanetra, tunawicara, tunapolitik, tunawismaPrasangka:pralahir, prameswari, prakala, prakarsa, prakonsep, pradesa, pradini, prakata, prakarya, praseminar, prasejarah*

 • Pemberian Makna KhususKata umum diberikan makna khusus sehingga menjadi istilah, iaitu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh:

  surih:gores, garis, bekas, jejak atau kesan yang dilalui siputatas daun pisangsurih:menyurih peta (istilah Geografi)rumah:bangunan untuk tempat tinggalrumah:rumah duka, rumah judi, rumah panas (istilah sosial)morfologi:struktur bahasa yang mencakup kata dan bahagian kata(istilah Linguistik)morfologi:ilmu tentang bentuk luar dan susunan makhluk hidup(istilah Biologi)morfologi:struktur luar batu batan dan hubungannya denganciri topografi (istilah Geografi)*

 • Proses Penciptaan (coinage)Proses pembentukan kata baharu daripada unsur morfologi yang sedia ada, secara sengaja atau berdasarkan kiasan. Contoh:

  kiwi:Burung sebesar ayam jantan yang bersayap kecil, tetapi tidak dapat terbang, berbulu seperti rambut dan terdapat di Australia

  kiwi:Jurupetak dalam perahu; orang yang menyewa ruang perahu

  kiwi:Jenama pengilat kasut

  Contoh lain:Fab, Breeze, Ajinomoto*

 • Akronim (acronym)Kata yang terbentuk daripada huruf awal kata dalam sesuatu frasa. Singkatan kata itu ditulis dan dilafazkan sebagai satu kata yang wajar. Contoh:

  ABIMUMNOPASASAS 50MESTIASEANBERNAMAINTANGERAKANIPTARKEJORALUTHPROTONGAPENAPORTUGAL*

 • Peleburan Fonem dan Suku KataPercantuman unsur linguistik atau penggabungan bunyi bahasa atau kata. Kata itu digabungkan menjadi satu dengan meleburkan fonem atau suku kata yang sama.

  Suku kata ialah satu struktur yang terdiri daripada fonem atau urutan fonem. Contoh:

  meN + salinmenyalinmeN + kagummengagumbeR + rantaiberantaibeR + rakitberakitbeR + rentetanberentetan*

 • Peluasan KataProses meluaskan kata atau frasa dengan meluaskan konteks penggunaannya. Contoh:

  Bikini:Nama sebuah pulau di lautan Pasifik Barat

  Bikini:Pakaian renang wanita yang hanya terdiri daripada celana dalam, dan kain penutup payu dara

  Monokini:Celana renang wanita*

 • Penyingkatan (abbreviation)Istilah umum yang mencakupi akronim, kontraksi, pemendekan dan pemangkasan huruf atau gabungan huruf. Contoh:

  basProf.TVLLNSMAdsbdllhlm.Dr.UPMUKMUSM*

 • Pinjam TerjemahPeminjaman kata atau frasa yang melibatkan penerimaan sepenuhnya pola tatabahasa dan maknanya, tetapi unsurnya digantikan dengan bunyi dan morfem bahasa sasaran dan / atau bahasa pinjaman. Contoh:

  bound morphememorfem terikatyellow culturebudaya kuninghoney moonbulan madunetworkjaringanbalanc