kali pertama diterjemah ke dalam bahasa melayu pada 1963, hasil

2
asrera I as! kali pertama diterjemah ke dalam Bahasa Melayu pada 1963, hasil kajian Cyril Skinner untuk disertasinya di Universiti London denganjudul, Sya'ir Perang Mengkasar (The Rhymed Chronicle the Mengkasar War). Jika Syair Perang Mengkasar me- rakam perjuangan orang Melayu pada abad ke-17,karya sas- tera generasi muda hari ini lebih global sifatnya, seperti diperakui Pensyarah Drama dan Teater, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia (UPM), Dr Fazilah Husin. "Derik Kerisek (DK)adalah kumpulan skrip drama; Rintih Chicago, Angin Madinah dan Derik Kerisek. Setiap satunya berbeza, teta- pi berdiri di lantai perjuangan yang ngat berani. Keberanian dan kelicikan bersia- sah Arung Palakka dapat dilihat apabila dia sanggup belot pada bang- sanya untuk memastikan kemena- ngan dengan memberi kerjasama Belanda sehingga menyebabkan runtuhnya kerajaan Goa. Syair Perang Mengkasar buat kan Sultan Hassanudin sebagai raja yang beragama, beriman, tawaduk, adil. Arung Palakka pula digambar- kan sebagai watak yang terkumpul di dalamnya hampir semuajenis keburukan; kaki perempuan, pen- dendam, suka mengamuk, baran tetapi cerdik dalam siasah dan sa- jasama dengan Belanda. Kekalahan Mengkasar di tangan Bone memberi 00 kesan besar kepada struktur poli- o tik daerah itu sehingga hari ini," jelasnya. Tidak ketinggalan, kekalahan dan strategi perang dirakam dengan baik dalam Syair Perang Mengkasar dan penulisnya turut menggambar- • Oleh Hafizah Iszahanid [email protected] KARYA sastera bukan hanya memancarkan pemikiran penulisnya dan dalam keba- nyakan kes, ia sebenarnya dokumen- tasi persekitaran yang jujur, seperti dibuktikan naskhah karya klasik yangkebanyakannyamerakam jatuh bangun sesebuah empayar. Syair Perang Mengkasartulisan jurutulis Sultan Hasanuddin, Amin antara contoh terbaik kerana ia bukan hanya rakaman perang anta- ra Sultan Hassanudin (pemerintah Goa) dengan Belanda sekitar abad ke-17,tetapi juga pengkhianatan sesama bangsa Melayu. Pensyarah Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu (APM), Universiti Malaya (UM),Mohd Ramli Raman, ketika membica- rakan Strategi Perang dalam Syair Perang Mengkasar pada Siri Diskusi Buku 2012,Jabatan Kesusasteraan Melayu UM. "Secara keseluruhan Syair Perang Mengkasar melihat etnik Melayu Bugis sebagai individu atau negara yang mencetuskan perang terlebih dulu dan Bugis melihat dengan hadirnya Belanda di rantau Asia Tenggara ketika itu adalah peluang untuk menghan- curkan kekuatan Mengkasar. "Ia bukan hanya peperangan antara penjajah Belanda yang menganut agama Nasrani de- ngan penduduk Mengkasar yang beragama Islam, sebaliknya Sultan + Goa, Sultan Hassanudin yang ketika itu menguasai Sulawesi Selatan, berdepan musuh dalam selimut. "Selain Belanda yang dipimpin Spillman, Sultan Hassanudin, berdepan pengkhianatan bang- sanya sendiri iaitu Raja Bone, Arung Palakka dari etnik Bugis. Arung Palakka belot dan beker-

Upload: buingoc

Post on 31-Jan-2017

253 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: kali pertama diterjemah ke dalam Bahasa Melayu pada 1963, hasil

asreraI

as!kali pertamaditerjemah kedalam BahasaMelayu pada 1963,hasil kajian CyrilSkinner untukdisertasinya diUniversiti Londondenganjudul,Sya'ir PerangMengkasar (TheRhymed Chroniclethe MengkasarWar).

Jika Syair PerangMengkasar me­rakam perjuanganorang Melayu padaabad ke-17,karya sas­tera generasi mudahari ini lebih globalsifatnya, sepertidiperakui Pensyarah

Drama dan Teater, Fakulti BahasaModen dan Komunikasi UniversitiPutra Malaysia (UPM),Dr FazilahHusin.

"Derik Kerisek (DK)adalahkumpulan skrip drama; RintihChicago, Angin Madinah dan Derik

Kerisek. Setiap satunya berbeza, teta­pi berdiri di lantai perjuangan yang

ngat berani.Keberanian dan kelicikan bersia­

sah Arung Palakka dapat dilihatapabila dia sanggup belot pada bang­sanya untuk memastikan kemena­ngan dengan memberi kerjasamaBelanda sehingga menyebabkanruntuhnya kerajaan Goa.

Syair Perang Mengkasar buat

kan Sultan Hassanudin sebagai rajayang beragama, beriman, tawaduk,adil.

Arung Palakka pula digambar­kan sebagai watak yang terkumpuldi dalamnya hampir semuajeniskeburukan; kaki perempuan, pen­dendam, suka mengamuk, barantetapi cerdik dalam siasah dan sa-

jasama dengan Belanda. KekalahanMengkasar di tangan Bone memberi

00 kesan besar kepada struktur poli-o tik daerah itu sehingga hari ini,"jelasnya.

Tidak ketinggalan, kekalahandan strategi perang dirakam denganbaik dalam Syair Perang Mengkasar

dan penulisnya turut menggambar-

• Oleh Hafizah Iszahanid

[email protected]

KARYA sastera bukan hanyamemancarkan pemikiranpenulisnya dan dalam keba­

nyakan kes, ia sebenarnya dokumen­tasi persekitaran yang jujur, sepertidibuktikan naskhah karya klasikyangkebanyakannyamerakamjatuh bangun sesebuah empayar.

Syair Perang Mengkasartulisanjurutulis Sultan Hasanuddin, Aminantara contoh terbaik kerana iabukan hanya rakaman perang anta­ra Sultan Hassanudin (pemerintahGoa) dengan Belanda sekitar abadke-17,tetapi juga pengkhianatansesama bangsa Melayu.

Pensyarah JabatanKesusasteraan Melayu, AkademiPengajian Melayu (APM),Universiti Malaya (UM),MohdRamli Raman, ketika membica­rakan Strategi Perang dalamSyair Perang Mengkasar padaSiri Diskusi Buku 2012,JabatanKesusasteraan Melayu UM.

"Secara keseluruhan Syair

Perang Mengkasar melihat etnikMelayu Bugis sebagai individuatau negara yang mencetuskanperang terlebih dulu dan Bugismelihat dengan hadirnya Belandadi rantau Asia Tenggara ketika ituadalah peluang untuk menghan­curkan kekuatan Mengkasar.

"Ia bukan hanya peperanganantara penjajah Belanda yangmenganut agama Nasrani de-ngan penduduk Mengkasar yangberagama Islam, sebaliknya Sultan

+ Goa, Sultan Hassanudin yang ketikaitu menguasai Sulawesi Selatan,berdepan musuh dalam selimut.

"Selain Belanda yang dipimpinSpillman, Sultan Hassanudin,berdepan pengkhianatan bang­sanya sendiri iaitu Raja Bone,Arung Palakka dari etnik Bugis.Arung Palakka belot dan beker-

Page 2: kali pertama diterjemah ke dalam Bahasa Melayu pada 1963, hasil

~ ~ DISkuSI Buku 2012 berlangsung,di Akademi Pengajian Melayu. UniversitiMalaya.

sarna, Kesemuanya adalah kisahperjuangan Islam dan kekuatanjiwaorang Islam dengan latar antara­bangsa, Chicago Pales tin, Pakistan,Madinah dan Pattani," katanya keti­ka membicarakan Unsur dramatikdan Teaterikal dalam Derik Kerisek

karya Faisal Tehrani,Dr Fazilah berkata, Angin

Madinah mempunyai pembukaanyang sungguh dramatik denganmonolog 'aku' iaitu watak Naufalbapa saudara kepada tiga watak,Ali, Zaim dan Nushi yang matidihukum bunuh atas tuduhan palsumembunuh pemimpin Yahudi dalamdrama Rintih Chicago,

Kesan dramatik itu berikutanwatak Naufal rasa keeil berbandingketiga-tiga anak saudaranya yangmati syahid, manakala dalam RintihChicago juga, kesan dramatik terli­hat apabila watak Javid mati ketika

.< dalam soal siasat"Faisal adalah seorang novelis.

1 Lalu tidak janggal apabila dia meng­r isytiharkan novel ini sebagai novel

drama. Mementaskan naskhahI Faisal bermaksud ia memerlukanI pelakon berstamina kerana naskhah

ini terbina dengan banyak monologdan bercakap sendiri," katanya.

I

Oerik Kerisek (OK) adalah kumpulan

skrip drama; Rintih Chicago, Angin

Madinah dan Oerik Kerisek. Setiap

satunya berbeza, tetapi berdiri

di lantai peduangan yang sama.

Kesemuanya kisah peduangan Islam

dan kekuatan jiwa orang Islam

dengan latar antarabangsa ••

Dr Fazilah HusinPensyarah Drama dan Teater, Fakulti Bahasa

Moden dan Komunikasi UPM

Dr Fazilah melihat pengaruhSasterawan Negara (SN)Ke-7,Datuk Noordin Hassan, terpaneardalam karya Faisal dan melaluiunsur interteks, selain gerakandan muziknya yang berunsur Islambukan mustahil kerana Noordinnama besar dalam genre drama.

d

(;e

Ie

.c

n13.

LI

Ula

11

~i!n

Ieca

sa

!a

ld

et:n:.Sl

arIn)eJ

n,m