kajian tindakan sem8

Click here to load reader

Post on 16-Nov-2015

77 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kajian tindakan sem8

TRANSCRIPT

1.1 Pengenalan Pendidikan di Malaysia melalui pelbagai proses pembangunan sejajar dengan pesatnya pembangunan Negara.Tujuan utamanya adalah untuk memperkembangkan potensi sumber manusia agar lebih berkualiti dan progresif.Pada masa kini pemilihan kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas amat penting sekali.Kaedah yang sesuai akan meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid.Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di dalam kelas akan dapat membantu murid murid mencapai objektif pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan penguasan ilmu yang disampaikan.penggunaan pelbagai unsur pengajaran sememangnya dapat menarik minat dan perhatian murid serta memberikan kesan yang optimum,jika seseorang pelajar ingin memperolehi keputusan yang cemerlang maka mereka mestilah mahir dalam menghafal,mengira,membaca ,membina struktur ayat dan sebagainya.Seringkali pelajar meluahkan rungutan mereka terhadap masalah mereka .Menyedari hakikat kanak-kanak amat mengemari muzik dan nyayian maka saya telah mengambil satu inovatif baru.dengan menjadikan didik hibur sebagai satu kaedah dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Sains.Unsur didik hibur yang diterapkan ini di harapkan dapat mempertingkatkan ingatan dan kefahaman murid.Selain itu media pengajaran berasaskan interaktif didik hibur akan mempertingkatkan motivasi murid-murid saya.Kepentingan aspek nyanyian dalam pengajaran turut diwartakan dalam Kementerian Pendidikan Malaysia(1983) iaitu nyanyian merupakan salah satu daripada cabang muzik.Muzik merupakan sebahagian daripada alam kehidupan dan budaya masyarakat keseluruhannya.Jika suatu masa dahulu pendidikan itu lebih bersifat formal,serius serta bertumpu penguasaan ilmu semata-mata ,tetapi pada masa kini,perubahan yang ketara telah berlaku terhadap system pendididkan Negara.Menurut Fontana dalam kajian Edith & kamariati(2005)bertajuk keberkesanan Lagu dalam proses P&P,media perlu dilihat sebagai sesuatu yang dinamik yang dapat merangsang tindakbalas luaran atau dalaman yang seringkali mempengaruhi psikologi seseorang.Sebagai media pengajaran menghampiri konkrit,media yang digunakan secara sistematik dapat merangsang daya imaginasi dan perbincangan.Ia juga dapat menjamin proses Pdp berjalan lancer disamping dapat meningkatkan kefahaman dan menghindar salah tanggapan dan pentaksiran salah.Justeru itu,dapat mewujudkan suasana Pdp yang aktif dimana dapat merangsang minat dan minda murid berbanding menggunakan kaedah chalk and Talk. Matapelajaran Sains merupakan matapelajaran yang menuntut ketekunan murid untuk mengingat banyak fakta.Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pembelajaran secara didik hibur dapat meningkatkan pencapaian prestasi matapelajaran sains Murid tahun 5.Selain itu kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kaedah pembelajaran secara didik hibur dapat meningkatkan prestasi sains dalam tajuk Kitar Air.kajian ini dijalankan keatas 10 orang murid tahun 5 di sekolah kebangsaan Ulu Dong Raub Pahang.

1.2 Refleksi pengajaran dan pembelajaran Sejak kebelakangan ini prestasi sains kebanyakan murid tahun 5 semakin menurun akibat kegagalan sikap murid dalam pembinaan kendiri bagi mengingati fakta sains.semasa berbincang dengan beberapa orang guru yang pernah mengajar murid kelas ini saya diberitahu bahawa murid kelas ini terdiri daripada murid yang lemah dalam pelajaran serta bersifat agak pasif ketika proses pdp.Pencapaian mereka dalam matapelajaran Sains juga sangat lemah berdasarkan markah akhir tahun ketika di tahun 4.Selain daripada itu,terdapat sebilangan murid yang masih belum menguasai kemahiran menulis dan membaca.Akibatnya murid ini tidak berminat menulis membaca dan juga mengingati fakta Mereka juga lebih banyak mendiamkan diri dan tidak aktif dalam pengajaran dan pembelajaran.Salah satu kelemahan yang dikenalpasti ialah murid-murid lemah dan sukar memahami proses dalam tajuk kitar air dengan urutan yang betul.Murid murid ini menghadapi masalah menjawab soalan berkaitan konsep kitar air.Terdapat ramai murid yang tidak menjawab dan tidak memahami kehendak soalan dan takut untuk cuba menjawab.Oleh yang demikian,kajian ini dilaksanakan supaya murid dapat memahami dan mengingati serta menyatakan proses kitar air dengan betul.Di harapkan soalan-soalan yang akan diberikan mudah untuk dijawab seandainya murid mampu menunjukkan minat dan focus,kerana setiap pergerakan proses kitar air dipamerkan dengan jelas dalam slaid power pointdengan menggunakan kaedah didik hibur bagi menarik minat murid seteusnya ia dapat meningkatkan prestasi Sains tahun 5.Masalah kegagalan murid mengingati fakta sains tidak boleh dipandang ringan,ini kerana lama-kelamaan ia boleh menimbulkan perasaan bosan untuk belajar dan secara tidak langsung boleh menjurus kepada penurunan prestasi dalam peperiksaan.Matapelajaran sains tidak seharusnya menjadi satu perkara yang membosankan ,sukar bagi murid yang lemah dan hanya sesuai bagi pelajar yang pintar sahaja akibatnya murid yang lemah akan tercicir dan ketinggalan begitu sahaja.Dengan itu,pengkaji ingin membuktikan bahawa matapelajaran Sains adalah salah satu mataplejaran yang menarik dan menyeronokkan.Satu inovasi perlu dilakukan untuk menarik minat serta merangsang minda murid dalam matapelajaran sains terutamanya bagi murid yang lemah.Sebagai seorang guru perlulah bijak megambil peluang dengan mendekati murid dan memujuk murid untuk meminati matapelajaran sians dengan cara memahami minat dan kecenderungan murid. Lantaran itu,pengkaji telah menggunakan kaedah Dik buriaitu didik hibur (nyanyian dan gerakan) yang menyelitkan pelbagai kecerdasan.Antaranya menyanyi,menari(gerakan)dan lingguistik bagi membantu murid-murid mengingati fakta sains.Ini bersesuaian dengan kehendak Standard kurikulum Sekolah Rendah(KSSR) yang banyak menekankan aspek didik hibur dalam pelbagai cara iaitu nyanyian,bercerita ,lakonan,dan berpuisi dalam pengajaran dan pembelajaran yang menghiburkan dan menyeronokkan hati murid.Seterusnya membantu ingatan murid dengan lebih mudah dalam pembelajaran.Inovasi didik hibur yang akan diterapkan diharap akan dapat merangsang minda dan menarik minat murid yang lemah untuk mencintai matapelajaran sains.Rasionalnya adalah untuk membantu murid-murid lemah menguasai keseluruhan tajuk tersebut melalui sebuah lagu.Pengkaji telah membuat keputusan untuk mengaplikasikan kaedah didik Hibur dalam aspek nyanyian bagi tajuk keadaan Bahan dengan memfokuskan kepada proses kitar airKanak-kanak,malah hingga keperingkat dewasa merupakan golongan yang amat menggemari lagu dan nyanyian.Oleh itu,peluang ini digunakan untuk menyelitkan elemen seni dan lagu didalam pengajaran dan pembelajaran di Bilik darjah.cara ini bukan sahaja dapat membantu murid dalam mengingati fakta dengan mudah,malah boleh merangsang suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan serta menghiburkan murid-murid.

1.3 Refleksi Nilai pendidikanMengimbas kembali permasalahan yang diberikan,pengkaji meninjau semula amalan pendidikan yang seharusnya dipegang.Sebagai guru yang berdidikasi pengkaji perlu memahami nilai pendidikan yang dipegangi.Pengkaji percaya bahawa semua murid sepatutnya boleh belajar bersama-sama melalui interaksi yang penuh bermakna dan saksama dalam pembelajaran mereka.Sebagai seorang guru,Guru sepatutnya bersikap adil dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran tanpa menyekat mana-mana murid untuk menimba ilmu pengetahuan.Melihat kepada tindakan yang sebelumnya,pengkaji perlu kembali kepada pegangan dan kepercayaan amalan pendidikan untuk memastikan semua murid berpeluang mengikuti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kebolehan mereka yang pelbagai.pengkaji kurang mewujudkan suasana pembelajaran yang menghiburkan.Murid-murid kelihatan muram dan penglibatan mereka juga adalah pasif.beberapa orang murid bermain,tidak mengingati apa yang diajar serta tidak memberi tumpuan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan.Sekiranya keadaan ini berterusan,pengkaji akan berhadapan dengan masalah yang lebih besar,iaitu kemerosotan minat dan penguasaan murid dalam matapelajaran sains.seterusnya akan memberi implikasi prestasi pencapaian murid dalam matapelajaran sains khususnya diperingkat sekolah,daerah ,negeri dan Negara.menjadi kesilapan besar dan kepincangan dunia pendidikan sekiranya tidak mampu melahirkan warga Negara yang berfikiran maju,kritis dan kreatif yang bakal menjayakan wawasan 2020 di era kemajuan dunia sains dan teknologi seperti diharapkan.Melihat impak yang begitu besar,pengkaji merancang satu kaedah yang bersesuaian untuk mencari jalan penyelesaian dan terus berpegang apad prinsip pendidikan bahawa semua murid berhak diberi peluang untuk mempelajari konsep baharu dengan apa jua kaedah yang bersesuaian dengan kecenderungan dan kebolehan mereka dan tidak mengabaikan hingga mereka keciciran dalam arena pendidikan ini.bagi tujuan tersebut,pengkaji telah memilih satu isu keprihatinan yang perlu dikaji punca dan perlu merancang cara penyelesaian yang dijangka mampu menyelesaikan masalah tersebut.2.0 Fokus kajian/isu keprihatinan2.1 Isu KajianBerdasarkan ujian pra yang telah dibuat dan disemak didapati hamper 70% murid tidak dapat menulis jawapan proses kitar air yang dikemukakan dengan betul.masalah ini timbul kerana murid-murid kurang membaca dan cetek pengetahuan serta pengalaman.murid asyik mengulangi proses yang sama dalam membina dan menulis ayat dalam gambar proses kitar air yang diberiOleh yang demikian,untuk mengatasi masalah ini,pengkaji telah menggunakan kaedah dik bur (didik hibur) dalam aspek nyanyian.teknik dikbur ini diharapkan dapat membantu menambahkan pengetahuan, pemahaman serta pengalaman murid.seterusnya dapat meningkatkan prestasi sains murid dalam membina dan melengkapkan proses-proses dalam tajuk kitar airdengan betulKajian yang dijalankan adalah berfokuskan kepada kemahiran menyebut,mengingati fakta dan melabel proses-proses dalam tajuk kitar air.Kemahiran mengingati fakt