kajian tindakan (full)

Download Kajian Tindakan (Full)

Post on 05-Dec-2014

139 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh kajian tindakan

TRANSCRIPT

SENARAI KANDUNGAN KANDUNGAN ABSTRAK 1.0 PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 Pengenalan Pendekatan Kajian Pernyataan Masalah Objektif Kajian 1.4.1 1.4.2 1.5 1.6 2.0 Objektif Umum Objektif Khusus MUKA SURAT

Signifikan Kajian Batasan Kajian

KAJIAN-KAJIAN LEPAS 2.1 Pengenalan Kajian Lepas

3.0

METODOLOGI KAJIAN 3.1 Reka Bentuk Kajian 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 Perancangan Kajian Pelaksanaan Tindakan Proses Pelaksanaan Penilaian Dan Refleksi

Sasaran Kajian

3.3

Alat Instrumen Kajian 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 Borang Soal Selidik Latihan Pengukuhan Ujian Post Pemerhatian Temubual

3.4 4.0

Etika Kajian Tindakan

TINJAUAN AWAL 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Mengutip Data Awal Analisis Data Analisis Pemerhatian Terhadap Pengajaran Guru Analisis Hasil Dapatan Daripada Data Pemerhatian Analisis Hasil Dapatan Daripada Soal Selidik Dengan Murid Persoalan Kajian

5.0 6.0

KESIMPULAN BIBLIOGRAFI

Tajuk Projek Kajian Tindakan : Penggunaan Power Point Sebagai Media Bantu Mengajar (MBM) Pengajaran dan Pembelajaran dan Pembelajaran dalam Kemahiran Hidup. Nama Penyelidik : Noor Shaziela Binti Mansor Nama Sekolah : SMK Ampang Pecah, Kuala Kubu Bharu, Selangor ABSTRAK Kajian tindakan ini dijalankan untuk melihat penggunaan teknologi power point sebagai media bantu mengajar pengajaran dan pembelajaran dalam Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah Ampang Pecah, Kuala Kubu Bharu, Selangor. Tujuan kajian ini adalah untuk mengukuhkan penguasaan guru dalam penggunaan power point terhadap proses pengajaran. Dari aspek pelajar, kajian ini bertujuan unutk meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Sasaran kajian ini ialah pelajar Tingkatan 2. Penggunaan teknologi power point merangkumi elemen-elemen seperti teks, grafik, animasi, video, audio dan hyperlink. Kajian ini dijalankan selama 2 minggu dan menggunakan pendekatan atau model konstruktivisme. Hasil kajian ini dijangka dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup dengan menggunakan teknologi power point. Rawatan yang digunakan kepada para pelajar ialah pengaplikasian power point sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, wajarlah semua guru-guru Kemahiran Hidup mengaplikasikan teknologi power point dalam usaha meningkatkan pencapaian pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup.

1.0

PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perkembangan teknologi maklumat (ICT) di seluruh dunia pada masa kini semakin luas dan melibatkan semua aspek. ICT ini juga dilihat menjadi satu keperluan bagi masyarakat dunia dalam menempuh hidup seharian. Penggunaan ICT bukan sahaja melibatkan internet semata-mata tetapi juga teknologi-teknologi yang dapat memudahkan pengurusan hidup manusia seharian. Antaranya termasuklah telefon, computer, kalkulator, I-phone dan sebagainya. Sektor pendidikan merupakan salah satu bidang yang tidak ketinggalan menggunapakai ICT dalam menguruskan aktiviti pendidikan termasuklah digunakan untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Salah satu daripada teknologi yang digunapakai secara meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah power point. Jika dilihat pada 15 tahun yang lepas, power point masih belum lagi digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru hanya menggunakan kapur dan papan hitam untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar. Selepas itu, barulah sekolah-sekolah didedahkan dengan penggunaan OHP (Overhead Projektor) sebagai medium pengajaran. Apabila ICT semakin berkembang, golongan-golongan pendidik ini mula berpindah kepada penggunaan teknologi-teknologi berkomputer sebagai medium untuk menyampaikan maklumat. Power point bukan sahaja digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam perniagaan, latihan dan sebagainya. Power Point merupakan program persembahan yang dikeluarkan oleh Microsoft. Ia merupakan sebahagian daripada

komponen Microsoft Office dan sesuai digunakan oleh sistem operasi Microsoft Windows, Apple dan Mac OS X. Pada masa ini, bukan sahaja Microsoft yang mengeluarkan program power point tetapi juga terdapat open source yang mengeluarkan program ini sebagai alternative kepada pengguna tanpa mengenakan sebarang bayaran. Melalui penggunaan power point, guru-guru dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pengajaran juga boleh dipelbagaikan untuk memudahkan pemahaman pelajar. 1.2 Pendekatan Kajian Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan teori konstruktivisme sebagai satu pendekatan bagi pelajar-pelajar: i. Di dalam pengajaran dan pembelajaran di bawah teori konstruktivisme, peranan guru merupakan penolong, pemudahcara dan perancang, sedangkan pelajar memainkan peranan utama dalam aktiviti pembelajaran. ii. Model pengajaran dan pembelajaran yang sesuai sekali digunakan ialah pembelajaran secara koperatif dan kolaboratif. Kaedah dan teknik mengajar tradisi seperti syarahan, menghafal dan mengingat adalah tidak sesuai digunakan untuk membentuk ilmu lagi. iii. Pengajaran dan kesediaan pelajar adalah faktor penting yang mempengaruhi proses pembentukan ilmu. iv. Keutamaan pelajaran adalah tertumpu kepada hasil perolehan di dalam bidang konstruktivisme.

v.

Penilaian tradisi tidak sesuai lagi digunakan. Bentuk dan alat penilaian terhadap pembentukan ilmu hendaklah dibentukkan oleh guru dan murid-murid bersamasama.

1.3

Pernyataan Masalah Penggunaan kaedah talk and chalk semata-mata dalam proses pengajaran dan

pembelajaran akan mewujudkan perasaan bosan dan jemu dalam kalangan pelajar. Guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran bagi mewujudkan proses pembelajaran yang lebih berkesan. Melalui kaedah pengajaran biasa, pelajar akan mula berasa bosan dan mula hilang tumpuan. Melalui kaedah ini, kebanyakan pelajar hanya dapat member tumpuan sepenuhnya dalam tempoh 15 minit pertama. Kemudian, mereka akan mula hilang tumpuan dan melakukan kerja-kerja lain seperti menyiapkan kerja sekolah atau melukis semasa guru mengajar. Kebanyakan penggunaan kaedah talk and chalk juga kurang menjana pemikiran pelajar. Keadaan ini terjadi kerana guru hanya menggunakan kaedah percakapan dan penulisan untuk menyampaikan maklumat secara tradisional tanpa cuba membawa pelajar menghadapi sesuatu keadaan itu seperti dunia sebenar. Keadaan ini berbeza sekiranya guru menggunakan alat bantu mengajar seperti power point. Melalui kaedah power point, pelajar boleh ditunjukkan gambar atau video yang menunjukkan situasi sebenar sesuatu perkara. Kaedah ini antara lainnya akan dapat meningkatkan lagi pemahaman pelajar dalam satu-satu perkara. Selain daripada itu, penggunaan kaedah tradisional ini juga boleh menyebabkan pelajar cepat mengantuk. Keadaan ini terjadi apabila pelajar telah mula hilang tumpuan

dan tidak mengetahui cara untuk mengisi masa mereka. Bagi mengelakkan mengantuk, pelajar yang hilang tumpuan akan berbuat bising dan menganggu rakan-rakan sekelas. Kelas akhirnya akan menjadi bising dan proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu. Pelajar juga akan mengambil kesempatan ini untuk selalu keluar kelas dengan alasan ke tandas. Pelajar juga akan mengambil kesempatan untuk makan dalam kelas bagi menghilangkan rasa mengantuk. Pada kebiasaannya, kaedah tradisional ini juga menyebabkan pelajar hilang minat untuk belajar sekiranya kaedah penyampaian seseorang guru itu kurang menarik. Guruguru kemahiran hidup terpaksa menghadapi cabaran yang getir dalam menarik minat pelajar untuk mempelajari subjek kemahiran hidup. Oleh kerana subjek kemahiran hidup melibatkan banyak amali, cara penyampaian guru mestilah lebih kreatif dan dipelbagaikan supaya maklumat yang disampaikan dapat diingati, mudah difahami dan dipraktikkan oleh pelajar. Kelemahan utama pelajar dalam mempelajari subjek kemahiran hidup adalah mereka sukar mengingati teori malah lebih kepada amali dalam bengkel. Oleh itu, guruguru kemahiran hidup mestilah pandai mengajar pelajar dalam bentuk teori juga di dalam kelas dengan penyampaian melalui power point yang pelbagai dan bertindak sebagai pemudah cara. Soalan-soalan kuiz sebelum ini hanya dikemukakan menggunakan kertas. Keadaan ini menyebabkan penggunaan kertas yang banyak dan guru kemahiran hidup juga perlu mengambil masa yang lama untuk menyediakan kertas soalan. Keadaan ini juga boleh diatasi dengan menghasilkan soalan kuiz berbentuk interaktif power point. Kaedah ini bukan sahaja menjimatkan kertas tetapi juga masa guru. Kaedah ini antara

lainya juga sangat menarik untuk menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. 1.4 Objektif Kajian 1.4.1 Objektif Umum Meningkatkan penggunaan power point sebagai alat bantu mengajar (ABM) dalam pengajaran dan pembelajaran dan meningkatkan

pemahaman pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. 1.4.2 Objektif Khusus Memudahkan pelajar untuk mengingati fakta-fakta Kemahiran Hidup. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai subjek Kemahiran Hidup. Mengubah amalan pengajaran guru dalam mengajar subjek Kemahiran Hidup. 1.5 Signifikan Kajian Dapatan kajian ini akan didedahkan kepada: i. ii. Ahli Jawatankuasa penyelidikan tindakan sekolah yang berkenaan. Guru-guru yang mengajar Pendidikan Kemahiran Hidup Menengah Atas.

1.6

Batasan Kajian Walaupun kajian ini telah selesai dijalankan tetapi terdapat beberapa batasan

kajian yang tidak dapat dielakkan. Batasan kajian yang pertama adalah tempat kajian kerana kajian hanya melibatkan sebuah sekolah sahaja iaitu Sekolah Menengah Ampang

Pecah, Kuala Kubu Bharu, Selangor. Oleh itu, sekiranya kajian ini dapat melibatkan beberapa buah sekolah lagi, maka hasil dapatan kajian juga akan berbeza kerana kajian akan terdedak kelompok yang lebih ramai dan kajian boleh diperincikan lagi. Selain itu, had-had masa kajian yang memerlukan kajian ini disipakan dalam masa tertentu juga telah menyebabkan kajian tidak dapat dilakukan dengan lebih terperinci. Di samp