kajian tindakan

Download Kajian Tindakan

Post on 12-Jul-2015

469 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GROUP : EL-A37

KPD 3026 PENGAJARAN,TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2

PENSYARAH : Pn.NURULHUDA BINTI ABD RAHMAN

TAJUK : KAJIAN TINDAKAN

LOGES A/P SOCKALINGAM D20102045747 810531-08-6064

PENDAHULUAN

1.0

PENGENALAN

Membaca tamadun

merupakan

asas

penting membaca

kepada penjanaan bagaikan

budaya ilmu kunci

dan untuk

pembinaan mencapai

manusia. Aktiviti

mempunyai

kesejahteraan diri, masyarakat dan negara. Malahan membaca dapat melengkapkan ikhtiar hidup dalam mengatasi cabaran masa kini dan masa depan. Maka tidak hairanlah iqra diturunkan sebagai wahyu pertama kerana membaca, menyelidik, dan berfikir adalah aktiviti membangun intelek manusia yang utama. Namun, aktiviti membaca rata- rata di dunia hari ini didapati tidak menggalakkan kerana minat membaca semakin berkurangan khasnya di dalam negara kita Malaysia.

Walau bagaimanapun, kajian eksperimental tentang program membaca berkurangan sekali. Ratarata kajian menunjukkan walaupun pelbagai langkah telah diambil dan pelbagai

pedagogi diusulkan ke arah memupuk minat membaca dan menggalakkan amalan penulisan yang kreatif adalah satu aktiviti yang sangat mencabar dewasa kini. Namun, aktiviti pembacaan bergantung kepada kemahuan dan minat individu itu sendiri. Apabila aktiviti pembacaan buku kurang diminati, maka aspek penulisan akan menjadi punca masalah kepada penulisan yang kreatif.

Kajian minat membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berumur 16-50 tahun oleh Atan Long dan rakan-rakan (1984) menunjukkan tahap membaca bukan satu amalan harian dan prestasi yang rendah. Dapatan menunjukkan 59% responden menyatakan membaca buku kerana tidak ada masa masa dan 11% responden

sebab utama tidak

menyatakan kerja-kerja lain yang lebih utama daripada membaca. Kajian tersebut juga mendapati keseluruhan daripada 20,000 orang responden menyatakan mereka tiada masa tetap membaca akhbar, majalah atau buku. Mereka menghabiskan masa antara setengah

hingga satu jam sehari untuk membaca akhbar dan dua hingga empat jam seminggu untuk membaca majalah atau buku.

Program NILAM adalah satu program pembacaan murid yang berterusan sepanjang tahun sehingga mencapai objektif bagi melahirkan golongan pelajar yang paling banyak membaca buku. Program NILAM adalah satu program yang terancang dan berterusan di semua sekolah seluruh negara. Program NILAM ini telah dilaksanakan di semua sekolah rendah dan menengah sejak tahun 1999. Arahan perlaksanaan Program NILAM ini berdasarkan arahan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1998 bertarikh 22 Mei 1998. Pihak sekolah dikehendaki mematuhi arahan ini demi memupuk budaya suka membaca dalam kalangan pelajar dan dapat melahirkan pelajar yang berbakat dalam aktiviti penulisan.

1.1 Kementerian

Latar Belakang Kajian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai program serta aktiviti

galakan membaca di sekolah-sekolah semenjak dahulu lagi. Pelbagai aktiviti membaca telah dan sedang dijalankan secara terasing di sekolah-sekolah sehingga kini. Sehubungan itu, satu program yang dinamakan Program NILAM telah diwujudkan bagi menggabungkan ke semua ativiti pembacaan. Matlamat utama ialah untuk mewujudkan tabiat membaca yang berterusan dalam kalangan pelajar sekolah. Pihak sekolah perlu mempelbagaikan aktiviti membaca

supaya pelajar dapat menjana idea yang kreatif lagi inovatif. Hasrat murni ini terkandung di dalam Buku Program NILAM : Konsep dan Panduan Pelaksanaan Di Sekolah terbitan

Bahagian Teknologi Pendidikan, Kemeterian Pendidikan Malaysia (1998). Penggabungan budaya suka membaca akan melahirkan generasi yang peka dalam penghasilan penulisan yang bermutu dan kreatif. Penulisan yang baik mengandungi susunan struktur ayat yang menarik dan kreatif dalam menjana idea dan berpengetahuan luas dalam pembentukan kata. Hasil penulisan dapat menggambarkan secara sepintas lalu akan personaliti seseorang terhadap minat suka membaca buku. 1.2 Pernyataan Masalah Kajian Program NILAM ini amat baik, selaras dan bersesuaian dengan kehendak dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Program Nilam ini telah dijalankan sejak sebelas tahun lalu di seluruh sekolah rendah dan menengah. Program NILAM ini bertujuan untuk melahirkan, memupuk dan membina tabiat amalan membaca yang berterusan dalam kalangan

masyarakat Malaysia amnya dan khasnya golongan pelajar sekolah, meskipun pelajar-pelajar tersebut telah tamat bersekolah. Hingga kini berdasarkan peratusan keseluruhan

peperiksaan PKSR 2 SJK T Methodist pada tahun 2011, peratusan kelulusan penulisan bahasa

Melayu di sekolah responden yang terlibat perlu diberi perhatian oleh pihak pentadbir sekolah. Keputusan peperiksaan PKSR 2 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Methodistt pada tahun 2011 menunjukkan penurunan begitu ketara, daripada keseluruhan 250 orang pelajar tahun satu hingga tahun enam, hanya 45 peratus sahaja yang mendapat gred A dalam

penulisan. 30 peratus B, 20 peratus C dan 5 peratus gagal. Keadaan ini wujud kerana kadar penyertaan pelajar dan pihak sekolah terhadap program membaca seperti Program NILAM masih belum menyeluruh dan berkesan. Analisis guru yang mengajar bahasa Melayu didapati pelajar-pelajar kekurangan idea serta perbendaharaan kata semasa menulis. Struktur ayat juga tidak tepat dan tidak gramatis. Atas kesedaran ini, maka kajian ini bertujuan bagi menilai prestasi keberkesanan penulisan dari Program NILAM khususnya kepada pelajar tahun empat di sekolah rendah. Sesuatu program atau projek itu tidak boleh dikatakan berjaya kecuali setelah dikenalpasti kekuatan dan kelemahannya dapat dikesan. Oleh itu, sebarang langkah pembetulan dapat diambil dan proses penambahbaikan dapat dilaksanakan agar sesuatu program atau projek itu mencapai matlamat yang dihasratkan. Penilaian konteks tertumpu kepada hasil penulisan responden sebelum dan selepas mengikuti Program Nilam. Tujuan penilaian ini adalah untuk menentukan Projek NILAM amat membantu pencapaian penulisan pelajar bersesuaian dengan program NILAM. Penilaian input pula tertumpu kepada sumber yang terlibat bagi membantu pembuat keputusan dalam menentukan cara- cara untuk mencapai matlamat dan objektif sesuatu program.

1.3

Tujuan kajian

Kajian ini bertujuan untuk: 1.3.1 pelajar tahun empat. 1.3.2 Menentukan sejauh mana input Program NILAM dapat membantu untuk Sejauh mana Program NILAM dapat meningkatkan prestasi penulisan

mencapai 3M (Membaca, Menulis dan Mengira). 1.3.3 Mengenal pasti kekangan-kekangan utama dalam peningkatan mutu

penulisan khususnya dari aspek tatabahasa, ejaan dan struktur ayat. 1.3.4 Mengenal pasti kekangan-kekangan utama dalam pelaksanaan Program

NILAM di peringkat sekolah.

1.4

Kepentingan Penyelidikan atau Kajian

Dapatan kajian ini diharapkan dapat menyumbang kepada guru dan pentadbir sekolah rendah tentang keberkesanan Program NILAM ke atas prestasi penulisan dalam kalangan pelajar tahun empat di sekolah rendah. Dengan ini, usaha-usaha untuk mempertingkatkan lagi

persediaan, pelaksanaan dan prestasi penulisan pelajar tahun empat dapat dirancang serta dijalankan lebih berkesan lagi pada masa akan datang. Selain itu, pengukuran pencapaian hasil Program NILAM terhadap prestasi penulisan dapat dijadikan satu proses pemeringkatan ke arah penulisan yang lebih berkesan. Dapatan kajian juga dapat dijadikan kayu ukur untuk menilai sejauh mana prestasi penulisan hasil daripada Program NILAM khususnya pelajar tahun empat di sekolah rendah.

Kaedah penilaian yang sesuai dan lebih berkesan boleh dicadang dan seterusnya diuji di dalam satu kajian jangka panjang pada masa akan datang. Selain daripada itu, pembacaan ekstensif tidak memberi tekanan emosi kepada pembaca, maka input dapat diserap dengan mudah. Ini berkaitan dengan teori halangan affective Krashen (1993) di mana secara tidak langsung dapat menggalakkan percambahan idea untuk menghasilkan penulisan yang baik. Pemilihan bahan bacaan dalam Program NILAM juga dibuat oleh pembaca sendiri, maka tahap keterbacaan juga ditentukan oleh pembaca. Elly (1991) mengatakan bahawa apabila kanak- kanak kecil membaca secara ekstensif pemerolehan bahasa juga berlaku dengan cara tidak langsung. Pemupukan tabiat yang positif apabila mereka banyak membaca buku yang memberi banyak makna kepada mereka. Kesan pembacaan ekstensif dapat membantu dalam

perkembangan kognitif dan efektif. Secara tidak langsung pelajar dapat meningkatkan kebolehan membaca, menulis dan kecekapan penguasaan bahasa jangka panjang

1.4.1

Soalan Penyelidikan atau Kajian

Penilaian Program NILAM dalam konteks keberkesanan penulisan akan cuba menghuraikan beberapa persoalan-persoalan kajian berikut : 1.4.1.1 Sejauhmanakah Program NILAM ini dapat mencapai objektifnya untuk peningkatan penulisan karangan bahasa Melayu pelajar tahun empat? 1.4.1.2 Adakah pihak sekolah mempunyai bahan yang mencukupi dalam Program NILAM? 1.4.1.3 Bagaimana kesediaan guru bahasa Melayu menjalankan aktiviti penulisan setelah pelajar mengikuti Program NILAM di peringkat sekolah ? 1.4.1.4 Sejauhmanakah input kepada Program NILAM ini dapat membantu pelajar dalam meningkatkan prestasi penulisan ?

1.5

Kerangka Konsep

PROGRAM NILAM

PELAKSAN AAN PENILAIA N

PELAJAR TAHUN 4

Kerangka konseptual adalah gambaran tentang sesuatu aktiviti yang dapat menunjukkan perkaitan di antara berbagai-bagai elemen. Pelbagai model penilaian dan pendekatan telah

dikembangkan untuk dijadikan panduan dalam proses pelaksanaan penilaian sesuatu program, khususnya Program NILAM yang dinilai dari konsep penulisan pelajar tahun empat. Penentuan rekabentuk yang bersesuaian atau model yang akan digunakan untuk membuat penilaian ke atas sesuatu program adalah merupakan satu aspek yang