kajian terhadap gerakan feminisme di malaysia dan perbandingan dengan agama islam

Click here to load reader

Post on 24-Oct-2015

553 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kajian Terhadap Gerakan Feminisme Di Malaysia Dan Perbandingan Dengan Agama Islamassignment Tamadun Islam & Tamadun Asia Tenggara (TITAS)

TRANSCRIPT

KAJIAN TERHADAP GERAKAN FEMINISME DI MALAYSIA DAN PERBANDINGAN DENGAN AGAMA ISLAM

PUAN NORASYIKIN BINTI HAMZAH

KUMPULAN 8 : MEGAMINUR SYAHIRA BT HOZAMIIIS 130009019-7556765

FAIRUZ HANANI FARAHIYAH BT AZMANIIS 13001013-4410955

NOOR ANINA BT AB BAKARIIS 130007019-9805208

NUR SYAZWANI BT MOHD BOHARIIIS 130010013-4467801

NOR HIDAYAH BT SUMSUDIMIIT 130002017-4841509

SITI ZUHAILA BT ABD WAHIDIIT 130003011-12159303

NUR HIDAYAH BT HUSAINIEF 130014013-4274090

WAN NOOR HAZIRAH BT WAN SULAIMANIEF 130022013-3460416

PEMBENTANGAN MINGGU KE-8, 27/11/2013, GILIRAN PERTAMATAJUK KERTAS KERJA :

KAJIAN TERHADAP GERAKAN FEMINISME DI MALAYSIA DAN PERBANDINGAN DENGAN AGAMA ISLAM

1.0 - PENGENALANPada masakini, umat Islam terutamanya di Malaysia telah diserang dengan ideologi yang mengancam aqidah. Antaranyaialah ideologi feminism yang telah meracuni pemikiran umat Islam tanpa disedari. Contohnya pada hari ini terdapat tuntutan hak kesamarataan dalam perwarisan harta antara lelaki dan perempuan, tuntutan penarikan semula hak poligami dan tuntutan persamaan hak dalam penceraian.Maka kami memilih tajuk Kajian Terhadap Gerakan Feminism di Malaysia Dan Perbandingannya Dengan Agama Islam. Responden kami adalah dalam kalangan pelajar Universiti Malaya (UM) dan kajian kami adalah berdasarkan objektif yang ingin kami capai.

1.1 - OBJEKTIF KAJIAN1- Mengkaji sejarah dan pengaruh gerakan feminisme di Malaysia.2- Mengenalpasti gerakan-gerakan feminisme yang ada di Malaysia.3- Mengkaji ideologi gerakan feminisme dan perbandingannya dengan agama Islam.4- Menilai tahap pengetahuan pelajar Universiti Malaya (UM) tentang gerakan feminisme di Malaysia.5- Mengenalpasti sama ada ideologi feminisme ini memberi ancaman kepada aqidah umat Islam kini.1.2 - KAEDAH PENYELIDIKANSebelum memulakan kajian, kami telah mengenal pasti beberapa kaedah yang perlu kami gunakan untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan bersistematik. Oleh itu, jenis-jeniskaedah penyelidikan yang kami gunakan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah kaedah penyelidikan secara kuantitatif dan kualitatif.Umumnya, kaedah kuantitatifini melibatkan perangkaan, pengiraan dan analisis data secara menyeluruh. Manakala kaedah kualitatif pula melibatkan catatan. Di sini, kami telah mengkaji dan menganalisis data melalui kaedah kuantitatif dandisokong olehkaedah kualitatifuntuk memperoleh hasil kajian yang lebih tepat.Tanpa gabungan daripada kedua-dua kaedah ini, mungkin data yang dikaji terhad dan hasilnya tidak memuaskan.Seterusnya, jenis-jenis pengumpulan data yang kami gunakan pula adalah menerusi kajian perpustakaan dan lapangan. Jika kami menggunakan kedua-dua kajian tersebut, maka hasil kajian yang berdasarkan pembacaan dapat dikukuhkan lagi dengan penemuan daripada kajian lapangan. Berikut menerangkan lagi kaedah-kaedah yang digunakan:-(i) RujukanSebelum memulakan kajian, kami perlulah membaca dan merujuk beberapa bahan rujukan terlebih dahulu. Oleh itu, kami telah berkunjung ke Perpustakaan Utama, Universiti Malaya(UM) untuk mendapatkan rujukan tersebut. Bahan rujukan yang kami gunakan terdiri daripada sumber primer dan sekunder.Contoh sumber primer yang kami gunakan ialah temu bual, al-Quran & al-Hadis. Manakala, bagi sumber sekunder pula, kami telah menggunakan bahan-bahan rujukan seperti buku dan laman sesawang. Kebanyakan info yang kami perolehterdapat di dalam blog dan laman web yang boleh dipercayai. Hal yang demikian dapat memudahkan lagi kerja kami untuk menyiapkan kerja kursus ini dalam waktu yang telah ditetapkan oleh pensyarah.(ii) Soal selidikBorang soal selidik kami dirangka menggunakan empat pendekatan iaitu soalan dikotomi, aneka pilihan, skala jumlah tetap dan subjektif. Kami telah mengedarkan borang ini kepada 35 orang responden di sekitar kolej-kolej kediaman UM. Responden terdiri daripada 16 orang lelaki dan 19orang perempuan yang merupakan pelajar-pelajar UM.Tujuannya adalah untuk memudahkan kami untuk menganalisis data yang diberikan sama ada positif atau sebaliknya. Kesemua responden ini telah dipilih secara rawak dari segi fakulti, tahun pengajian dan peringkat pengajian. Tiada masalah yang dialami sepanjang sesi soal selidik. Kesemua responden memberi kerjasama yang baik kepada kami. (Borang soal selidik sila rujuk lampiran)(iii) Temu bualUntuk melengkapkan lagi hasil kajian kami, kaedah temu bual digunakan sebagai alternatif untuk mendapatkan data tambahan daripada responden. Kami telah memilih dua orang responden yang merupakan pensyarah dari Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam UM. Mereka telah diajukan beberapa soalan berhubung pelbagai perkara bagi mendapatkan pandangan mereka. Kedua-dua responden memberi kerjasama yang baik dalam kajian ini.Melihat kepada keperluan kajian, kami memilih untuk mendapatkan data dengan kaedah temu bual berstruktur secara individu. Seterusnya, kaedah bersemuka telah dilaksanakan kerana mudah untuk berinteraksi dengan responden bagi mendapatkan maklumat lanjut. (Soalan temu bual sila rujuk lampiran)1.3 PENEMUAN DAN PERBINCANGAN HASIL KAJIAN1.3.1 SEJARAH GERAKAN FEMINISMEa. Sejarah Penubuhan dan Perkembangan Gerakan Feminisme :Feminisme ialah sebuah gerakan wanita yang menuntut hak kesamarataan dengan lelaki dalam bidang politik, social, ekonomi serta undang-undang keselamatan bagi melindungi wanita dari kebahayaan dan dari sebarang diskriminasi gender.Gerakan feminisme tercetus di akhir abad ke-18, dipelopori oleh tokoh gerakan feminis pertama di eropah iaitu Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Gerakan ini mula tercetus melalui pengaruh Lady Mary Wortley Montagu yang mencetuskan kebangkitan dalam kalangan wanita dalam menuntut hak kebebasan dan kesamarataan hak. Buku gerakan feminisme yang pertama diterbitkan ialah A Vindication of the Rights of Woman tulisan Mary Wollstonecraft di Britain.Di Britain pada tahun 1903, di bawah pemerintahan Emmeline Pankhurst, sebuah pertubuhan gerakan feminisme bernama Women's Social and Political Union (WSPU) ditubuhkan bagi menuntut hak mengundi bagi kaum wanita. Demonstrasi jalanan dilakukan secara besar-besaran oleh kaum wanita dari pelbagai lapisan umur dan kelas sosial bagi menuntut hak mereka, mereka yang terlibat dengan demonstrasi ditangkap dan dipenjara, lokasi demonstrasi ditutup dan dihalang daripada berdemo, serta wanita-wanita yang menjadi ahli parlimen dikeluarkan daripada menjadi sebahagian ahli parlimen. Apabila Perang Dunia Pertama tercetus, WSPU membuat keputusan untuk memberi bantuan dan sumbangan dalam peperangan tersebut. WSPU memberi sumbangan besar dalam peperangan tersebut dengan kehadiran seribu sukarelawan turut serta memberikan sumbangan, dan ini menjadi faktor terbesar dalam menjadikan pertubuhan WSPU mula diterima kerajaan dan sekatan daripada kerajaan mula dikurangkan terhadap gerakan pertubuhan ini.Di Amerika Syarikat, kebangkitan gerakan wanita ini pertama dilakukan bagi menuntut hak kebebasan dari perhambaan wanita pada tahun 1848 dibawah pimpinan Elizabeth Cady Stanton. Beliau menyuarakan tuntutan ini dalam Women's Rights Convention di Seneca Falls, New York. Pada tahu 1950, sebuah lagi konvensyen yang sama dianjurkan oleh Lucy Stone, juga merupakan aktivis feminisme dan akhirnya kedua-dua tokoh ini bersetuju menubuhkan satu pertubuhan Women's National Loyal League, pada tahun 1863, di bawah pimpinan Susan B. Anthony.Pada tahun 1920 hingga 1960, gerakan feminisme ini kemudiannya disebarluas melalui beberapa gerakan politikal wanita seperti pertubuhan League of Women Voters (1920) dan National Council of Negro Women (1935). Pertubuhan-pertubuhan ini menyatakan sokongan penuh terhadap reformasi liberal dalam feminisme yang memperjuangkan hak kesamarataan antara lelaki dan perempuan. Tuntutan terhadap kesamarataan hak ini telah diluluskan dalam undang-undang oleh National Women's party pada tahun 1913 dan dikekalkan sehingga 50 tahun lamanya.Pada tahun 1960-an, gerakan feminis merebak ke Amerika Syarikat melalui kajian meluas terhadap gerakan feminis seperti The Second Sex (1953) oleh Simone de Beauvoir dan The Feminine Mystique (1963) oleh Betty Friedan, seorang tokoh politik dan juga seorang feminis dan melalui gerakan minoriti yang menuntut hak kesamarataan dan anti-diskriminasi. Akhirnya, sebuah gerakan wanita ditubuhkan iaitu The Women's Liberation Movement yang lebih kepada gerakan sosialis berbanding politik dan gerakan ini manifestasikan perjuangan mereka melalui penulisan sastera dan beberapa siri demonstrasi jalanan oleh gerakan feminis yang radikal. Ini telah membangkitkan kesedaran wanita negara tersebut terhadap kelaziman diskriminasi dalam masyarakat.Pada masa yang sama, ahli-ahli politik yang memperjuangkan gerakan feminisme kemudian bergabung menjadi sebuah pertubuhan yang memperjuangkan gerakan feminisme sepenuhnya pada tahun 1970-an, antaranya ialah National Organization for Women (NOW) pada 1966 bawah pimpinan Betty Friedan, yang kemudiannya mencetus kewujudan pertubuhan gerakan yang menyokong feminisme seperti National Women's Political Caucus (1971) oleh tokoh-tokoh feminis seperti Bella Abzug, Shirley Chisholm dan Gloria Steinem; Equal Rights Amendment Ratification Council (1973); dan Coalition of Labor Union Women (1973). Bermula 1980-an, gerakan feminisme kemudiannya telah memberi fokus pada pelbagai isu termasuk hak reproduktif, pencabulan seksual dan kesamarataan gender.b. Sejarah Gerakan Feminisme di MalaysiaGerakan feminisme yang aktif di Malaysia ialah pertubuhan Sister In Islam (SIS) yang ditubuhkan pada tahun 1988. Pertubuhan ini banyak menjurus kepada isu-isu kekeluargaan dan kebebasan hak wanita di Malaysia. Gerakan feminisme di Malaysia mempunyai matlamat yang sama bagi wanita sejagat, sama ada kesaksamaan dalam ekonomi, pendidikan, politik, mahupun sosial. Perkembangan isu wanita dan tuntutan kesamaan hak mula menjelma hanya selepas kemerdekaan negara Malaysia pada