kajian penilaian kurikulum pendidikan matematik dan … · ict - teknologi maklumat dan komunikasi...

21
KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN SAINS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FATMAHANIM BINTI MOHAMMAD UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Upload: others

Post on 30-Aug-2019

24 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN SAINS

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FATMAHANIM BINTI MOHAMMAD

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Page 2: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS♦

JUDUL: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN SAINS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SESI PENGAJIAN: 2007/2008Saya: FATMAHANIM BINTI MOHAMMAD

(HURUF BESAR) Mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat berikut: 1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi

pengajian tinggi 4. ** Sila Tandakan ( √ ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau

kepentingan Malaysia seperti termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan

oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan TIDAK TERHAD Disahkan Oleh:

(TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO.5109-C KAMPUNG SIREH BAWAH LEMBAH 15050 KOTA BHARU, KELANTAN

PROF MADYA DR. MOHINI BT.

MOHAMED Nama Penyelia

Tarikh:______________________ Tarikh:_______________________

CATATAN * Potong yang tidak berkenaan

** Jenis tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/oganisasi berkenaan dengan menyatakan sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT dan TERHAD

♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disetasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda(PSM)

Page 3: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah

Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Fizik)”

Tandatangan : …………………………………………………………

Nama Penyelia : PROF. MADYA DR. MOHINI BINTI MOHAMED

Tarikh : …………………………………………………………

Page 4: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FATMAHANIM BINTI MOHAMMAD

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Fizik)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

APRIL 2008

Page 5: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

ii

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Tandatangan : ………………………………………..

Nama Penulis : FATMAHANIM BINTI MOHAMMAD

Tarikh : ………………………………………..

Page 6: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

iii

Dedikasi

Setinggi-tinggi sanjungan dan setulus kasih buat insan-insan yang disayangi:

Teristimewa buat ibubapaku yang tersayang, En Mohamaad b. Yasok dan Pn. Safiah bt. Hassan. Juga khas buat kakak, abang-abang dan adik-adik semoga sentiasa dirahmati Allah S.W.T dan semoga hubungan ukhwah yang terjalin sentiasa mekar berseri.

Untuk saudara Abdul Halim yang dihormati, jutaan terima kasih atas sokongan, dorongan dan kerana sentiasa menjadi azimat perjuanganku di sini. Semoga perhubungan kita sentiasa diredhai dan dirahmati Allah S.W.T.

Kepada pensyarah-pensyarah yang dihormati, terima kasih di atas segala ilmu yang telah diberikan sepanjang ku berpayung di UTM ini.

Buat semua, kupohon iringan doa darimu untu mengiringi tiap langkahku agar perjalanan hidup ini diberkati oleh Nya. Amin.

Page 7: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

iv

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selawat

dan Salam ke atas Junjungan Nabi Muhammad S.A.W, keluarga baginda dan para

sahabat.

Alhamdulillah dipanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T di atas

limpahan dan hidayahNya, dapat saya menyiapkan Projek Sarjana Muda (PSM) ini

dalam jangka masa yang telah diperuntukkan walaupun terlalu banyak rintangan,

cabaran dan dugaan yang menghalang.

Seikhlas hati, ingin saya merakamkan ribuan terima kasih dan setinggi

penghargaan kepada PM Dr. Mohini bt. Mohamed, selaku penyelia yang merupakan

seorang pensyarah yang sangat berdedikasi dan mengambil berat. Terima kasih yang

tidak terhingga kepada beliau atas nasihat, kritikan yang membina dan dorongan

beserta pandangan sepanjang saya menyempurnakan PSM ini.

Buat rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama mengharungi hidup suka

duka selama empat tahun menuntut di UTM, terima kasih di atas segalanya atas

bantuan dalam bentuk bahan, tunjuk ajar dan nasihat. Tidak dilupakan juga kepada

ibubapa tersayang yang sentiasa mendoakan kejayaan saya sepanjang perjalanan

hidup ini.

Hanya Allah S.W.T yang dapat membalas dan sebaik-baik pemberi balasan di

atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua dalam menyempurnakan

PSM ini.

Page 8: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

v

ABSTRAK

Kajian ini adalah tentang penilaian kurikulum bagi program Sarjana Muda

Sains serta Pendidikan Matematik (SPM) dan Sarjana Muda Sains serta Pendidikan

Sains (SPN) yang ditawarkan di Universiti Teknologi Malaysia. Seramai 137 orang

responden yang terdiri daripada pelajar tahun satu hingga tahun empat dari program

SPM dan SPN terlibat sebagai responden dalam kajian ini. Instrumen kajian

menggunakan satu borang soal selidik dengan skala lima mata bagi mengukur empat

kategori model CIPP. Kategori yang dinilai adalah contexts, input, process dan

product di mana ianya mengandungi 36 item. Aspek yang hendak dinilai ialah

program, kandungan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta kepuasan pelajar.

Kebolehpercayaan alat kajian ini mempunyai nilai, α = 0.86. Data dianalisis dengan

menggunakan perisian SPSS 12.0 bagi mendapatkan frekuensi, peratus, min dan

sisihan lazim bagi setiap item. Nilai bagi setiap aspek yang dinilai adalah: program

(M=3.87, SL=0.79), kandungan pelajaran (M=3.77, SL=0.79) dan kepuasan pelajar

(M=3.76, SL=0.76) berada pada tahap memuaskan pada keseluruhannya kecuali bagi

aspek pengajaran dan pembelajaran (M=3.67, SL=0.88) yang berada pada tahap

kurang memuaskan. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi, menunjukkan masih

banyak usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkhidmatan dan

menjadikan program yang ditawarkan oleh Fakulti Pendidikan di Universiti

Teknologi Malaysia lebih memuaskan pelajar.

Page 9: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

vi

ABSTRACT This study was done as a curriculum evaluation for the Bachelor’s Degree of

Science and Education (Mathematic)-SPM and for Bachelor’s Degree of Science and

Education (Science)-SPN programmes offered at Universiti Teknologi Malaysia

(UTM). A total of 137 samples comprising of first till forth year students from SPM

and SPN programmes were taken as respondents for this research. The insruments

used is a questionnaire with a five points scale using CIPP model. The categories

that were evaluated are the contexts, input, process and product which has 36 items.

The aspects that were studied are the programme, the contents of subjects, teaching

and learning and also students satisfaction. The reliability level of the instrument is α

= 0.86. The data collected were analyzed with the SPSS 12.0 software to measure

the frequency, percentage, min and standard deviation of every item. The values for

each aspects of study are: programme (M=3.87, SL=0.79), contents of subjects

(M=3.77, SL=0.79) and students satisfaction (M=3.76, SL=0.76) which indicated

that all categories are in a satisfactory level except for the teaching and learning

category (M=3.67, SL=0.88) which is not at satisfactory level. Result from this

research showed that more effort should be done to improve the service and make the

programs offered by Faculty of Education at Universiti Teknologi Malaysia more

satisfactory for the students.

Page 10: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA HALAMAN

PENGESAHAN PENYELIA

JUDUL i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL x

SENARAI RAJAH xii

SENARAI SINGKATAN xiii

SENARAI LAMPIRAN xiv

BAB I PENGENALAN

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 2

1.3 Pernyataan Masalah 4

1.4 Objektif Kajian 4

1.5 Persoalan Kajian 5

1.6 Kepentingan kajian 5

1.7 Skop Kajian 6

1.8 Batasan Kajian 7

Page 11: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

viii 1.9 Definisi Istilah 7

1.10 Rumusan 8

BAB II SOROTAN KAJIAN

2.1 Pengenalan 10

2.2 Kurikulum 10

2.3 Model Penilaian Kurikulum 11

2.3.1 Model Objektif 12

2.3.2 Model Stake 12

2.3.3 Model Holistik 13

2.3.4 Model Illuminatif 14

2.3.5 Model Konteks, Input, Proses Dan

Produk ( CIPP) 15

2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Penilaian Kurikulum 17

2.4.1 Program 17

2.4.2 Pensyarah 21

2.4.3 Pengajaran dan Pembelajaran 25

2.4.4 Prasarana 31

2.5 Persediaan Untuk Menjadi Guru 34

2.6 Penutup 38

BAB III METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendahuluan 39

3.2 Rekabentuk Kajian 39

3.3 Populasi Dan Sampel Kajian 40

3.4 Alat Kajian 41

3.5 Instrumen Kajian 42

3.6 Kajian Rintis 44

3.7 Analisis Data 45

3.8 Rumusan 46

Page 12: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

ix BAB IV ANALISIS DATA

4.1 Pengenalan 48

4.2 Bahagian A-Maklumat Diri Responden 49

4.2.1 Jantina 49

4.2.2 Program 49

4.2.3 Tahun Pengajian 50

4.3 Bahagian B 50

4.3.1 Tahap Program 51

4.3.2 Kekuatan Dan Kelemahan Kandungan Pelajaran 53

4.3.3 Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 57

4.3.4 Tahap Kepuasan Pelajar 59

4.4 Nilai Min Bagi Setiap Objektif Kajian 61

4.5 Rumusan 62

BAB V PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN

5.1 Pengenalan 63

5.2 Perbincangan Kajian 64

5.2.1 Persoalan Kajian Satu 64

5.2.2 Persoalan Kajian Dua 67

5.2.3 Persoalan Kajian Tiga 70

5.2.4 Persoalan Kajian Empat 74

5.3 Implikasi Kajian 77

5.4 Cadangan 78

5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 79

5.6 Rumusan 79

RUJUKAN 80

LAMPIRAN

LAMPIRAN A 88

LAMPIRAN B 93

Page 13: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

x

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK HALAMAN

1.1 CPA Purata Program Sesi 2005/2006 3

3.1 Jumlah Pelajar Tahun Satu Hingga Empat

Mengikut Kursus 40

3.2 Taburan Item Soal Selidik Mengikut Aspek

Kajian 43

3.3 Tiga Tahap Penilaian Maklumat Yang Diperolehi 46

4.1 Taburan Responden Berdasarkan Jantina 49

4.2 Taburan Responden Berdasarkan Program 50

4.3 Taburan Responden Berdasarkan Tahun Pengajian 50

4.4 Tiga Tahap Penilaian Maklumat Yang Diperolehi 51

4.5 Analisis Taburan Responden Mengikut Tahap

Program Di UTM 52

4.6 Analisis Kekuatan Dan Kelemahan

Kandungan Pelajaran 54

Page 14: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

xi

4.7 Perbandingan Antara Kekuatan Dan Kelemahan

Kandungan Pelajaran 56

4.8 Analisis Bagi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

di UTM 57

4.9 Analisis Tahap Kepuasan Pelajar 59

4.10 Petanda Skor Min Bagi Setiap Objektif 61

4.11 Purata Min Bagi Setiap Objektif Kajian 61

Page 15: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

xii

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH TAJUK HALAMAN

2.1 Model CIPP 15

Page 16: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

xiii

SENARAI SINGKATAN

ABM - Alat Bantu Mengajar

CIPP - Context, Input, Process dan Product

ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information &

Communications Technology)

IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara

IPT - Institusi Pengajian Tinggi

P&P - Pengajaran dan Pembelajaran

SPF - Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)

SPH - Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

SPI - Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam)

SPM - Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)

SPN - Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains)

SPSS - Statistical Package For Social Science

UTM - Universiti Teknologi Malaysia

Page 17: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

xiv

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK HALAMAN

A Set Soal Selidik 88

B Pengesahan Alat Kajian 93

Page 18: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Sesuatu kurikulum yang dibentuk untuk suatu Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

adalah berdasarkan fungsi universiti itu di dalam konteks negara di mana, fungsi

tersebut dibayangkan di dalam matlamat sesebuah universiti itu. Universiti Teknologi

Malaysia (UTM) merupakan satu-satunya universiti di Malaysia yang menjadikan

Sains dan Teknologi sebagai bidang utama pengkhususannya. Di samping itu, UTM

bermatlamat untuk menyediakan golongan intelek yang berkemampuan dan berdaya

saing serta mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang maksima.

Kurikulum sesuatu program itu hendaklah dilihat secara menyeluruh dan bagi

sesuatu kurikulum yang baik, ianya berkait dengan kehendak pelajar, kemahiran

pensyarah dan kemudahan yang terdapat di dalam institusi tersebut. Penilaian

kurikulum dapat memperlihatkan kelemahan-kelemahan sepanjang sesuatu program

itu dijalankan. Secara amnya, penilaian kurikulum adalah bertujuan untuk

memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Seperti yang diketahui para pendidik, dasar kerajaan mahu memastikan

kurikulum universiti disemak lebih kerap iaitu setiap tiga tahun berbanding lima tahun

sebelum ini. Menurut Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Mustapa Mohamed,

kementerian sedang merombak kurikulum semua universiti yang lebih

Page 19: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

2

berorientasikan kemahiran komunikasi, sahsiah diri dan keusahawanan serta tidak

lagi hanya berasaskan peperiksaan.

Falsafah Pendidikan Negara ada menyatakan “Pendidikan di Malaysia ialah

satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari

segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang

berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”.

1.2 Latar belakang Masalah

Dalam profesion perguruan, seseorang individu itu perlu memberi khidmat

kepada anak didik dan masyarakat, seikhlas mana khidmat ini dapat diberikan

bergantung kepada individu itu sendiri. Seorang guru yang unggul perlu memiliki

kebolehan akademik dan profesional yang secukupnya untuk melaksanakan tugas

mereka dengan berkesan. Oleh sebab itu, penyelidikan berkaitan penilaian kurikulum

program Sarjana Muda Sains serta Pendidikan Matematik (SPM) dan Sarjana Muda

Sains serta Pendidikan Sains (SPN) ini perlu bagi mengenal pasti kelebihan dan

kelemahan yang ada di dalamnya yang seterusnya membentuk graduan-graduan yang

berkualiti dalam bidang perguruan.

Sesuatu program yang dibentuk adalah bertujuan untuk menjadikan sesuatu

program itu mantap dan bagi memastikan hal ini, pandangan pelajar adalah perlu.

Oleh sebab itu, penyelidikan ini juga adalah bertujuan untuk mendapatkan pandangan

pelajar tahun satu hingga empat berkaitan dengan pembelajaran atau program yang

sedang mereka ikuti di UTM iaitu bagi program SPM dan SPN. Ini juga dapat

memberikan panduan kepada pelajar-pelajar akan datang yang berminat untuk

memasuki program ini.

Page 20: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

3

Dalam mengikuti sesuatu program pengajian, seseorang pelajar itu seringkali

menghadapi masalah pembelajaran. Pelajar sering menghadapi masalah disebabkan

kandungan kursus mengandungi konsep yang sukar untuk difahami, perkaitan konsep

yang rumit dan mengandungi persoalan yang memerlukan kemahiran penyelesaian

masalah. Dalam menangani masalah ini, keperluan maklum balas daripada pelajar

amatlah mustahak kerana apa sahaja masalah yang dihadapi oleh setiap individu

pelajar hanya dapat dijelaskan oleh pelajar itu sendiri.

Kajian ini dianggap penting terutama bagi semua pihak terutamanya pihak

Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melihat sejauh mana keberkesanan program

SPM dan SPN ke atas pelajar-pelajar di UTM dalam melahirkan guru yang

berkualiti. Dengan ini juga, keyakinan para ibubapa juga dapat bertambah terhadap

guru-guru yang terhasil dari kedua-dua program ini di mana mereka yang akan

memimpin anak-anak mereka pada masa hadapan. Pihak pengurusan sekolah juga

diharapkan dapat menerima guru-guru hasil daripada kedua-dua program ini dengan

hati yang terbuka kelak.

Di samping itu, mungkin ada kajian yang telah dibuat mengenai penilaian

kurikulum bagi program lain iaitu program Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan

Kemahiran Hidup (SPH) dan Sarjana Muda Sains serta Pendidikan Pengajian Islam

(SPI), tetapi penilaian khusus dalam bidang Matematik dan Sains ini masih belum

wujud lagi. Oleh sebab itu, kajian ini dijalankan dengan harapan dapat

menyumbangkan sesuatu yang berguna dari segi ilmiah untuk kepentingan semua

pihak. Dalam hal ini juga, dari segi min purata bagi pelajar program SPM untuk sesi

2005/2006 adalah lebih rendah daripada program yang lain dan hal ini mengukuhkan

lagi faktor untuk menghasilkan kajian ini.

Jadual 1.1: CPA Purata Program Sesi 2005/2006

CPA

Program Minimum Maksimum Purata

SPN 1.67 3.63 2.72

SPM 1.32 3.82 2.87

Page 21: KAJIAN PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK DAN … · ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information & Communications Technology) IPPTN - Institut Penyelidikan Pendidikan

4

Kurikulum yang baik dan terancang akan melahirkan graduan yang berkualiti

dan berdaya saing terutamanya di bidang Sains dan Teknologi. Selain daripada

khidmat pensyarah dan kemudahan prasarana, kandungan program juga merupakan

salah satu faktor yang memainkan peranan yang penting dalam pembentukan

sesebuah kurikulum yang baik. Melalui kajian yang dijalankan ini, ianya diharapkan

dapat dimanfaatkan ke arah mempertingkatkan pendekatan dan kaedah pengajaran

pensyarah, pembelajaran dan pencapaian pelajar.

1.3 Pernyataan Masalah

Kajian ini dilakukan untuk mengkaji tentang penilaian kurikulum bagi

program SPM dan SPN di Universiti Teknologi Malaysia, Johor. Berdasarkan latar

belakang masalah yang telah dihuraikan oleh penyelidik, menunjukkan bahawa

terdapat kelebihan dan kekurangan yang wujud dalam kurikulum program SPM dan

SPN ini dari segi kualiti pensyarah, proses P&P, serta kandungan kedua-dua program

itu sendiri.

1.4 Objektif Kajian

Kajian ini dijalankan dengan objektif-objektif khusus seperti berikut:

i. Mengenal pasti sejauh manakah program yang diambil di UTM dapat

memenuhi pengetahuan dan kemahiran asas yang diperlukan dalam

profesion perguruan.

ii. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kandungan pelajaran yang

terdapat dalam kursus yang dipelajari di UTM.

iii. Mengenal pasti sejauh manakah proses pengajaran dan pembelajaran

yang dipelajari di UTM memenuhi keperluan pelajar.

iv. Mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap program yang

diambil di UTM.