kajian penggunaan pembelajaran interaktif berasaskan aplikasi web 2.0 dikalangan pensyarah...

Download KAJIAN PENGGUNAAN PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERASASKAN APLIKASI WEB 2.0 DIKALANGAN PENSYARAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK DI POLITEKNIK.e kajian akept edit

Post on 19-Jun-2015

252 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

slide pembentangan IL

TRANSCRIPT

  • 1. Robiah binti Udin Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) KAJIAN PENGGUNAAN PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERASASKAN APLIKASI WEB 2.0 DIKALANGAN PENSYARAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK DI POLITEKNIK. Robiah binti Zakaria Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS)

2. PEMBELAJARAN INTERAKTIF Kaedah menggunakan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap pembelajaran dimana rangkaian elektronik (LAN, WAN atau Internet) digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Web 2.0 diperkenalkan oleh OReilly Media pada tahun 2004 secara umumnya merupakan generasi web yang ke-2 yang mempunyai aplikasi web yang dapat membantu pengguna untuk berkolaborasi dan berkongsi maklumat atas talian. 3. Hasil pemerhatian pengkaji,mendapati pensyarah masih lagi menggunakan kaedah konvensional semasa proses pengajaran dan pembelajaran (p&p). Sesi soal jawap lebih dimonopoli oleh pelajar yang berani bersuara, sedangkan menggunakan aplikasi web 2. memberi peluang sama rata kepada semua pelajar PERNYATAAN MASALAH 4. PERNYATAAN MASALAH Kaedah yang kurang menarik menyebabkan kurangnya penumpuan pelajar di dalam kelas dan kesukaran mereka untuk memahami sesuatu topik yang diajar. Web 2.0 membolehkan p&p disampaikan dalam berbagai kaedah yang menarik dan melibatkan semua pelajar. 5. OBJEKTIF KAJIAN Mengenal pasti tahap pengetahuan dan kecekapan diri (self- efficiency) pensyarah Kejuruteraan Elektrik di Politeknik terhadap pembelajaran interaktif. Mengenal pasti penerimaan penggunaan pembelajaran interaktif berasaskan aplikasi WEB 2.0 dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran. Mengenal pasti halangan-halangan yang dihadapi oleh pensyarah Kejuruteraan Elektrik di Politeknik dalam menggunakan pembelajaran interaktif berasaskan aplikasi WEB.2.0. 6. OBJEKTIF KAJIAN Mengenal pasti hubungan antara kecekapan diri (self-efficiency) terhadap pembelajaran interaktif dengan halangan-halangan dalam penggunaan pembelajaran pembelajaran interaktif berasaskan aplikasi WEB 2.0 oleh pensyarah Kejuruteraan Elektrik di Politeknik. 7. PERSOALAN KAJIAN Apakah tahap pengetahuan dan kecekapan diri (self- efficiency) pensyarah Kejuruteraan Elektrik di Politeknik terhadap pembelajaran interaktif. Bagaimana penerimaan penggunaan pembelajaran interaktif berasaskan aplikasi WEB 2.0 dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran. Apakah halangan-halangan yang dihadapi oleh pensyarah Kejuruteraan Elektrik di Politeknik dalam menggunakan pembelajaran interaktif berasaskan aplikasi WEB.2.0 8. PERSOALAN KAJIAN Adakah terdapat hubungan antara kecekapan diri (self-efficiency) terhadap pembelajaran interaktif dengan halangan-halangan dalam penggunaan pembelajaran pembelajaran interaktif berasaskan aplikasi WEB 2.0 oleh pensyarah Kejuruteraan Elektrik di Politeknik. 9. METODOLOGI KAJIAN Instrumen kajian ini adalah berbentuk tinjauan deskriptif dan inferensi dengan menggunakan soal selidik. Format soal selidik:- Sampel kajian. Diedarkan kepada 60 pensyarah PSA dan PSIS. Kaedah analisis kajian. Menggunakan perisian SPSS. Bahagian No. item Perkara Bil. soalan A A1-A3 Demografi 3 B B1-B10 pengetahuan dan kecekapan diri 10 C C1-C7 penerimaan penggunaan 7 D D1-D5 halangan 5 10. KESAHAN KAJIAN Pengkaji telah mendapatkan pengesahan daripada DUA orang pakar yang mempunyai kepakaran dalam bidang kualiti untuk menilai :- isi kandungan gaya persembahan bahasa format soal selidik 11. KEBOLEHPERCAYAAN KAJIAN Kebolehpercayaan item bagi setiap criteria Bil. Kriteria untuk bahagian Nilai kebolehpercay aan (Alpha Cronbach 1 pengetahuan dan kecekapan diri 0.84 2 penerimaan penggunaan 0.82 3 halangan 0.51 12. Analisis Skala Likert Skor Min Aras Persetujuan 1 Sangat Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 Tidak Pasti/sederhana setuju 4 Setuju 5 Sangat Setuju 13. DAPATAN KAJIAN 14. DAPATAN KAJIAN 15. DAPATAN KAJIAN 16. DAPATAN KAJIAN PENGETAHUAN DAN KECEKAPAN BIL ITEM SKOR MIN SISIHAN PIAWAI ARAS PERSETUJUAN TAHAP 1 B1 3.67 1.28 Sederhana 8 2 B2 3.18 1.00 Sederhana 10 3 B3 3.22 1.01 Sederhana 9 4 B4 3.78 1.03 Sederhana 7 5 B5 4.00 0.66 Setuju 6 6 B6 4.02 0.60 Setuju 5 7 B7 4.20 0.55 Setuju 3 8 B8 4.25 0.57 Setuju 1 9 B9 4.25 0.63 Setuju 2 10 B10 4.18 0.60 Setuju 4 17. ITEM BAHAGIAN B NO ITEM 1 Saya telah menghadiri kursus pembelajaran intraktif berasaskan aplikasi Web 2.0 2 Tahap pengetahuan saya menggunakan aplikasi Web 2.0 adalah tinggi. 3 Saya mempunyai kemahiran menggunakan aplikasi Web 2.0 4 Terdapat banyak aplikasi Web 2.0 yang boleh digunakan untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran saya lebih menarik. 5 Pembelajaran interaktif lebih memudahkan saya untuk berinteraksi dengan pelajar. 6 Pembelajaran interaktif meningkatkan mutu pengajaran saya. 7 Pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang dikendalikan menerusi komputer dan internet atau rangkaian internet. 8 Pembelajaran interaktif membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan lebih mudah dan pencapaian kepada lebih ramai pelajar tanpa mengira jarak. 9 Pembelajaran interaktif membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung secara berterusan tanpa mengira had waktu. 10 Telefon bimbit juga merupakan salah satu perkakasan yang boleh digunakan semasa proses pembelajaran interaktif. SEDERHANA SETUJU 18. DAPATAN KAJIAN PENERIMAAN BIL ITEM SKOR MIN SISIHAN PIAWAI ARAS PERSETUJUAN TAHAP 1 C1 4.00 0.69 Setuju 6 2 C2 4.17 0.62 Setuju 2 3 C3 4.08 0.62 Setuju 5 4 C4 3.80 0.80 Sederhana 7 5 C5 4.12 0.58 Setuju 3 6 C6 4.08 0.59 Setuju 4 7 C7 4.25 0.63 Setuju 1 19. ITEM BAHAGIAN C NO ITEM 1 Saya bersedia menggunakan kaedah pembelajaran interaktif berasaskan aplikasiWeb 2.0. 2 Saya bersedia meningkatkan tahap pengetahuan saya menggunakan aplikasi Web 2.0. 3 Saya bersedia menghadapi cabaran dalam peggunaan pembelajaran interaktif berasaskan aplikasi Web 2.0. 4 Saya sentiasa memberi galakan kepada rakan-rakan pensyarah supaya menggunakan kaedah pembelajaran interaktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 5 Saya tahu bahawa pembelajaran interaktif berasaskan aplikasi Web 2.0 mempunyai banyak kelebihan berbanding pembelajaran secara konvensional. 6 Pembelajaran interaktif menambahkan minat saya mengajar berbanding pembelajaran secara konvensional. 7 Kaedah pembelajaran interaktif memerlukan komitmen yang lebih terhadap pensyarah. SETUJU SETUJU SEDERHANA julat 3.81 hingga 5.00 - SETUJU; julat 2.41 hingga 3.80 - SEDERHANA 20. DAPATAN KAJIAN HALANGAN BIL ITEM SKOR MIN SISIHAN PIAWAI ARAS PERSETUJUAN TAHAP 1 D1 3.67 1.37 Sederhana 1 2 D2 2.93 1.25 Sederhana 4 3 D3 3.45 1.02 Sederhana 2 4 D4 3.33 1.05 Sederhana 3 5 D5 2.33 1.00 Tidak setuju 5 julat 2.41 hingga 3.80 SEDERHANA; julat 2.40 hingga 0.00 TIDAK SETUJU; 21. ITEM BAHAGIAN D NO ITEM 1 Saya mempunyai kemudahan internet di tempat kediaman. 2 Capaian Wifi di politeknik saya adalah mudah. 3 Bahan pengajaran mudah di akses dengan menggunakan kaedah pembelajaran interaktif. 4 Saya tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menyediakan bahan pengajaran berasaskan pembelajaran interaktif. 5 Peralatan mutlimedia tidak mencukupi untuk proses pembelajaran interaktif. SEDERHANA TIDAK SETUJU 22. DAPATAN KAJIAN HUBUNGAN ITEM B DAN D HO = Tiada Hubungan Antara B Dan D HA =Terdapat Hubungan Antara B Dan D Keputusan statistik: Jika:nilai kebarangkalian tahap signifikan (0.05) Maka Hipotesis Nul Diterima 23. Berdasarkan kepada hasil dapatan kajian dan analisis yang telah dijalankan, pengkaji berpendapat :- Pengetahuan dan kecekapan diri perlu ditingkatkan dengan penambahan kursus dan bengkel Majoriti pensyarah bersetuju dalam persediaan menggunakan aplikasi web 2.0 H0 diterima:Halangan bukan menjadi penghalang untuk pensyarah menggunakan web 2.0 dalam p&p. KESIMPULAN 24. CADANGAN Walaupun dapatan kajian mendapati tiada hubungan antara pengetahuan dan kecekapan diri terhadap halangan namun pihak pengurusan perlu memperkasakan pembelajaran interaktif agar agenda transformasi politeknik tercapai.