kajian mengenai gaya pembelajaran berdasarkan · pdf file2.11 penggunaan teori kepelbagaian...

Download KAJIAN MENGENAI GAYA PEMBELAJARAN BERDASARKAN · PDF file2.11 Penggunaan Teori Kepelbagaian kecerdasan Dalam Sistem Pendidikan 30 2.12 ... Dalam teori ini, terdapat beberapa jenis

If you can't read please download the document

Post on 03-Mar-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KAJIAN MENGENAI GAYA PEMBELAJARAN BERDASARKAN

TEORI KEPELBAGAIAN KECERDASAN (MI) GARDNER DI KALANGAN

PELAJAR ALIRAN BUKAN SAINS TINGKATAN 4 BUMIPUTERA DI

DAERAH PENAMPANG SABAH.

JESSICA A. MOSIKON

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KAJIAN MENGENAI GAYA PEMBELAJARAN BERDASARKAN

TEORI KEPELBAGAIAN KECERDASAN (MI) GARDNER DI KALANGAN

PELAJAR ALIRAN BUKAN SAINS TINGKATAN 4 BUMIPUTERA DI

DAERAH PENAMPANG SABAH.

JESSICA A. MOSIKON

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

sebahagian daripada syarat penganugerahan

Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

SEPTEMBER, 2004

iii

DEDIKASI

TERISTIMEWA BUAT SELURUH AHLI KELUARGA TERSAYANG

YANG SENTIASA MEMBERIKAN

DORONGAN DAN GALAKAN UNTUK

TERUS BERJAYA.

TERUTAMANYA DADY & MUMY,

ALEXANDER MOSIKON & MARY JIVONIS

YANG SENTIASA MENDOAKAN KEJAYAAN SAYA.

BUAT ADIK-ADIK TERSAYANG

JAY-JAY & JACK

TERUSKANLAH PERJUANGAN KALIAN DALAM MENGEJAR CITA-

CITA YANG MURNI

JUGA UNTUK INSAN YANG TERSAYANG

PERJUANGAN KITA BELUM SELESAI

iv

PENGHARGAAN

Bersyukur saya kepada Tuhan kerana dengan rahmat-Nya akhirnya saya berjaya

menyelesaikan Projek Sarjana Muda ini dengan sempurna.

Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyelia saya, Prof. Madya Dr.

Zaleha Ismail di atas kesungguhan beliau membimbing dan menunjuk ajar saya di

sepanjang kajian ini sehingga selesai.

Tidak lupa juga di ucapkan terima kasih kepada penasihat akademik saya, Dr.

Seth Bin Sulaiman kerana memberi bantuan dan sokongan semangat kepada saya dalam

menyiapkan kajian ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pengetua dan pelajar Sekolah

Menengah Kebangsaan Datuk Peter Mojuntin Penampang, Sabah di atas kerjasama yang

diberikan dalam melancar dan menjayakan kajian ini.

Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada sahabat saya Clarence yang tidak

jemu membantu dalam menjayakan kajian ini. Penghargaan yang tidak terhingga juga

buat keluarga kerana dorongan dan sokongan sepanjang pengajian saya.

Akhir sekali ucapan terima kasih saya tujukan kepada mereka yang memberikan

bantuan secara langsung atau pun tidak langsung dalam menyiapkan kajian ini.

Sekian, terima kasih.

v

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran di

kalangan pelajar tingkatan 4 bumiputera Sabah berdasarkan Teori Kepelbagaian

Kecerdasan Gardner. Kajian ini melibatkan 114 orang responden. Soal selidik oleh

Gary Harms yang mengandungi 80 item telah digunakan untuk mengumpul

maklumat mengenai gaya pembelajaran pelajar. Data-data yang dikumpul dianalisis

dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan kekerapan, peratusan, min

dan perbezaan signifikan bagi menjawab setiap persoalan kajian yang dikemukakan

di dalam kajian ini. Kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhan, responden

menunjukkan gaya pembelajaran kecerdasan intrapersonal, muzikal, kinestetik

badan, verbal linguistik dan logik matematik. Dapatan kajian menunjukkan tidak

wujud perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian

akademik pelajar. Walau bagaimanapun, gaya pembelajaran kecerdasan logik

matematik sahaja yang menunjukkan perhubungan yang signifikan. Kajian juga

menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam gaya pembelajaran

mengikut kecerdasan di kalangan responden mengikut jantina. Dapatan kajian

menunjukkan wujud perbezaan yang signifikan hanya dalam gaya pembelajaran

kecerdasan kinestetik badan di kalangan responden mengikut keturunan. Beberapa

cadangan telah dikemukakan agar para pendidik dapat memenuhi keperluan gaya

pembelajaran Sains pelajar-pelajar bumiputera Sabah di daerah Penampang.

vi

ABSTRACT

This study was conducted to identify the learning styles among the

indigenous form four students in Sabah based on the Gardners Multiple Intelligence

Theory. This study involved 114 respondents. Information on students learning

styles was collected using questionnaires by Gary Harms, which consisted of 80

items. These data were analyzed using statistical functions in Microsoft Excel to

obtain the frequencies, percentages, means, and significant differences in order to

answer each of the problem statements proposed in this study. The study show that

overall; the respondents had intrapersonal, musical, bodily kinesthetic, verbally

linguistic, and logically mathematic learning styles. The results also show that no

significant difference exist between the students learning styles and their academic

achievements. However, there is a significant correlation between logically

mathematic learning style and the students academic achievements. The study also

shows that there was no significant difference in learning styles based on multiple

intelligence among the respondents of different sexes. However, results show that

there was a significant difference in learning style based on bodily kinesthetic

intelligence among the respondents of different races. Some suggestions are

proposed for the teachers to fulfill the needs of learning styles of indigenous students

in the district of Penampang Sabah in Science subject.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA HALAMAN

1 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar belakang Masalah 3

1.3 Pernyataan Masalah 4

1.4 Objektif Kajian 5

1.5 Persoalan kajian 6

1.6 Hipotesis Kajian 6

1.7 Kepentingan Kajian 7

1.8 Skop Kajian 8

1.9 Kerangka Teori 9

1.10 Definisi Terminologi 10

1.10.1 Sains 10

1.10.2 Aliran Bukan Sains 10

1.10.3 Pelajar Bumiputera 11

1.11 Penutup 11

2 SOROTAN PENULISAN

2.1 Pengenalan 12

2.2 Objektif Matapelajaran Sains 13

2.3 Pembelajaran 13

2.4 Gaya Pembelajaran 15

viii

2.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Gaya Pembelajaran 17

2.6 Kecerdasan 19

2.7 Teori Kepelbagaian Kecerdasan (Multiple Intelligences) 20

2.7.1 Kecerdasan Verbal Linguistik 21

2.7.2 Kecerdasan Logik Matematik 21

2.7.3 Kecerdasan Ruang Visual 22

2.7.4 Kecerdasan Kinestetik Badan 22

2.7.5 Kecerdasan Muzikal 23

2.7.6 Kecerdasan Intrapersonal 24

2.7.7 Kecerdasan Interpersonal 24

2.7.8 Kecerdasan Naturalis 25

2.8 Kajian Terhadap Gaya Pembelajaran Dengan Teori kepelbagaian Kecerdasan 25

2.9 Persamaan dan Perbezaan Di Antara Gaya pembelajaran Dunn and Dunn Dengan Teori Gardner 27

2.10 Aplikasi Teori Kepelbagaian Kecerdasan Dalam Bilik Darjah 28

2.11 Penggunaan Teori Kepelbagaian kecerdasan Dalam Sistem Pendidikan 30

2.12 Penggunaan Teori Kepelbagaian Kecerdasan Dalam Pemilihan Kerjaya 31

2.13 Penutup 33

3 METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan 34

3.2 Reka Bentuk Kajian 34

3.3 Prosedur Mengumpul Data kajian 35

3.4 Kawasan Kajian 35

3.5 Sampel Kajian 36

3.6 Instrumen Kajian 36

3.6.1 Bahagian A 37

3.6.2 Bahagian B 37

ix

3.7 Analisis Data 38

3.8 Kajian Rintis 39

3.9 Penutup 40

4 DAPATAN KAJIAN

4.1 Pengenalan 41

4.2 Analisis Latar Belakang Responden 42

4.3 Dapatan Kajian Berasaskan Persoalan Kajian 44

4.3.1 Analisis Persoalan 1: Jenis Gaya Pembelajaran Di Kalangan Responden Berdasarkan Teori Kepelbagaian Kecerdasan (MI) 44

4.3.2 Analisis Persoalan Kajian 2: Mengenalpasti Kewujudan Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Responden Berdasarkan Teori Kepelbagaian Kecerdasan. 59 4.3.3 Analisis Persoalan Kajian 3:

Perbezaan Gaya Pembelajaran Berdasarkan Teori Kepelbagaian Kecerdasan Gardner Di Kalangan Responden Mengikut Jantina. 60

4.3.4 Analisis Persoalan Kajian 4: Perbezaan Gaya Pembelajaran Berdasarkan Teori Kepelbagaian Kecerdasan Gardner Di Kalangan Responden Mengikut Keturunan. 61

4.4 Penutup 64

5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

5.1 Pengenalan 65

5.2 Perbincangan Kajian 65

5.2.1 Persoalan Kajian 1 66

5.2.2 Persoalan Kajian 2 71

5.2.3 Persoalan Kajian 3 72

5.2.4 Persoalan Kajian 4 73

5.3 Rumusan Kajian 74

x

5.4 Implikasi Dan Cadangan 75

5.5 Saranan Kajian Lanjutan 79

5.6 Penutup 80

RUJUKAN 82

LAMPIRAN

Soal Selidik 89

Surat Kebenaran Menjalankan Kajian

xi

SENARAI JADUAL

JADUAL TAJUK HALAMAN

4.1 Taburan Responden Mengikut Jantina 42

4.2 Taburan Responden Mengikut Keturunan 42

4.3 Taburan Responden Mengikut Gred Bagi