kajian berasaskan sekolah

Click here to load reader

Post on 28-Oct-2015

44 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kajian berkaitan teknik pengajaran sains

TRANSCRIPT

BAB 1PENDAHULUAN

1.1PengenalanPada alaf baru ini, peranan sebagai pendidik semakin mencabar. Setiap pendidik perlu memahami, menghayati dan dapat melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan sebaik mungkin. Pendidik merupakan tonggak di dalam merealisasikan perubahan dan kehendak negara iaitu membentuk sebuah negara yang masyarakatnya bermoral dan beretika , saintifik dan berteknologi tinggi (Wawasan 2020). Oleh itu, pendidik perlu peka dengan segala ilmu kependidikan dan bergerak seiring dengan perkembangan terkini.

Untuk merealisasikan hasrat ini, bidang pendidikanlah menjadi nadi utama dan pendidik perlu memainkan peranan penting. Bagi melahirkan individu yang berfikiran saintifik sejajar dengan objektif pendidikan sains di Malaysia maka pendidik seharusnya mendidik pelajar untuk memperoleh ilmu sains dan kemahiran proses sains. Oleh itu, menjadi tanggungjawab para pendidik perlu menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat membantu pelajar memperolehi maklumat.Pelajar yang belajar secara menghafal, mudah lupa akan pengetahuan yang dipelajarinya. Dalam mengatasi masalah ini, pelajar perlu didedahkan kepada pengalaman pembelajaran yang merangsang mereka berinteraksi dengan maklumat atau ilmu pengatahuan secara bermakna. Maklumat itu akan menjadi lebih bermakna jika mereka terpaksa memikirkan dan berusaha mencari maklumat itu berdasarkan daya usaha mereka sendiri dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Antaranya guru boleh menggunakan pendekatan pengajaran konstruktivisme.Bertolak dari premis ini ,penyelidik memilih pendekatan pengajaran konstruktivisme dalam meningkatkan kefahaman dan pencapaian pelajar Tingkatan 2 dalam mata pelajaran Sains bagi tajuk Force. Ini adalah kerana penyelidik merasakan pendekatan secara konstruktivisme adalah lebih berkesan daripada kaedah tradisional.

Diharapkan dengan adanya tinjauan dan cadangan seperti yang dikemukakan di dalam penulisan ini dapat memberi sedikit idea dan panduan kepada pihak-pihak yang berkenaan terutama para pendidik untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran bagi mengoptimumkan kefahaman pelajar.

1.2 Latar Belakang KajianMata pelajaran Sains merupakan satu mata pelajaran yang selalu dianggap sukar oleh kebanyakan para pelajar. Bagi mereka, mempelajari dan memahami konsep-konsep sains menjadi satu masalah besar. Kajian oleh Woonaugh (1994) misalnya menyebut bahawa sikap seseorang terhadap sains dan teknologi ditentukan oleh beberapa faktor terutamanya latar belakang keluarga, gender dan stail serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Subahan (1996), berpendapat bahawa orientasi mengajar di sekolah lebih menggalakkan pembelajaran fakta secara hafalan, latihan ke arah membentuk pelajar berfikir secara saintifik dan divergen kurang menggalakkan. Pengajaran yang sesuai dengan keperluan semasa juga tidak pernah diubah (Mohd. Majid Konting 1996) walaupun Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) menekankan pentingnya kaedah berpusatkan pelajar digunakan dalam pengajaran.

Pembelajaran sains sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, antaranya ialah kurikulum yang mantap, kesediaan pelajar untuk belajar dan kesediaan guru untuk membimbing pelajar. Kesediaan pelajar untuk belajar pula bergantung pada keupayaan pelajar itu menyesuaikan konsep awal sains yang dimilikinya dengan konsep sains yang diajar di sekolah serta dapat menggunakan teknik-teknik belajar yang sesuai bagi memperolehi keputusan yang cemerlang.Guru-guru pula perlu memahami tanggapan awal pelajar tentang sesuatu konsep sains yang bakal diajar. Dengan kata lain, pengetahuan sedia ada pelajar perlu diberikan pertimbangan yang sewajarnya oleh guru sebelum guru mula mengajar sesuatu topik baru.

Pemilihan strategi pengajaran yang tepat amat membantu pelajar untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang diinginkan. Strategi pengajaran yang dimaksudkan ialah strategi yang mengaplikasikan teori konstruktivisme yang diasaskan oleh Piaget. Apa yang ingin dikaji di sini ialah tentang bagaimana guru boleh menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran sains dengan pendekatan pengajaran konstruktivisme di bilik darjah bagi meningkatkan penguasaan ilmu sains. Guru boleh mengaitkan pengamalan sedia ada pelajar kerana topik ini telah dipelajari ketika di Tahun 6 (peringkat Sekolah Rendah) lagi.1.3 Penyataan Masalah

Penyelidik ingin mengkaji tentang keberkesanan penggunaan pendekatan pengajaran konstruktivisme dalam meningkatkan pencapaian pelajar Tingkatan 2. Oleh yang demikian, penilaian yang dijalankan oleh penyelidik ini perlu bagi mengetahui keberkesanan pendekatan ini terhadap pelajar Tingkatan 2 di sekolah yang dipilih. Hasil penilaian yang diperolehi akan membantu penyelidik menyemak keberkesanan pendekatan pengajaran konstruktivisme yang dilaksanakan di dalam bilik darjah.

1.4 Kerangka Konsep

1.5 Tujuan KajianTujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menguji keberkesanan pendekatan pengajaran konstruktivisme dalam peningkatan pencapaian sains di kalangan pelajar Tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Tun Hussein Onn.1.6 Objektif Kajian

Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk :

(i) menentukan perbezaan min skor pencapaian ujian pra bagi pelajar Tingkatan Dua di kalangan pelajar-pelajar dalam kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.

(ii) menentukan perbezaan min skor pencapaian ujian pasca bagi pelajar Tingkatan Dua di kalangan pelajar-pelajar dalam kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. 1.7 Soalan Kajian

Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk menjawab beberapa persoalan berkaitan pendekatan pengajaran konstruktivisme dalam meningkatkan pencapaian pelajar Tingkatan 2 dalam mata pelajaran Sains. Di antara persoalan-persoalannya ialah :

1. Adakah wujud perbezaan min skor pencapaian ujian pra bagi pelajar Tingkatan Dua di kalangan pelajar-pelajar dalam kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.

1 Adakah wujud perbezaan min skor pencapaian ujian pasca bagi pelajar Tingkatan Dua di kalangan pelajar-pelajar dalam kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.

1.8Hipotesis Kajian

1. Tiada wujud perbezaan min skor pencapaian ujian pra bagi mata pelajaran Sains Tingkatan Dua iaitu di kalangan pelajar-pelajar dalam kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.

2. Tiada wujud perbezaan min skor pencapaian ujian pasca bagi mata pelajaran Sains Tingkatan Dua di kalangan pelajar-pelajar dalam kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.1.9 Kepentingan Kajian

Hasil daripada kajian ini, penyelidik akan dapat melihat sejauh mana keberkesanan pendekatan pengajaran konstruktivisme berbanding kaedah tradisional. Penyelidik juga ingin melihat guru mengaplikasikan pendekatan pengajaran konstruktivisme ini dalam topik-topik lain yang difikirkan perlu.

Hasil dapatan dari penyelidikan ini diharap dapat membantu pihak-pihak tertentu seperti:

i. Sumber maklumat kepada pihak sekolah - Sebagai rujukan atau panduan kepada guru-guru dalam mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Hasil kajian ini boleh dijadikan asas untuk merancang aktiviti bagi meningkatkan pencapaian mata pelajaran Sains di Sekolah Menengah pada masa akan datang.ii. Sumber rujukan Pejabat Pelajaran Daerah

Ia adalah sebagai bahan rujukan bagi merancang kursus-kursus yang sesuai yang boleh disediakan kepada guru-guru di bawah seliaannya.iii. Sumber rujukan Jabatan Pelajaran Negeri Membantu Jabatan Pelajaran Negeri menyusun semula strategi serta mengenalpasti program latihan atau kursus bagi memperbaiki dan mempertingkatkan lagi mutu pengajaran sains

1.10Batasan KajianKajian ini terbatas kepada pelajar-pelajar Tingkatan 2 sahaja di Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Tun Hussein Onn. Topik yang dipilih dalam pendekatan pengajaran konstruktivisme ialah Force. Oleh itu, generalisasi hanya boleh dibuat ke atas pelajar Tingkatan 2 sahaja.1.11Definisi istilah

Pencapaian

Ia bermaksud skor atau gred yang diperolehi dalam peperiksaan yang dinilai dengan gred AI, A2, C3, C4, C5, C6, P7, P8 dan F9. Pencapaian gred AI, A2 dianggap sangat baik, gred C3, C4 dianggap baik, C5, C6 adalah sederhana, P7, P8 pula lemah dan F9 gagal.

Konstruktivisme

Ia adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penyelidikan berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain (Mcbrien & Brandt, 1997).

Pendekatan pengajaran

Mok Soon Seng (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran. Iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Jadi ia merupakan satu set teori yang sistematik. Ia merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran, sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiranBAB 2

TINJAUAN LITERATUR2.1 Pengenalan

Subjek sains merupakan subjek yang mempunyai struktur. Ini bermaksud setiap subjek sains sama ada fizik, kimia dan biologi kesemuanya mempunyai teori dan konsep utama yang membentuk kerangka ilmu dalam setiap subjek itu dan kaedah bagaimana ilmu dalam subjek tersebut dijanakan dan disahkan.

Dalam bab ini, penyelidik akan membincangkan teori pengajaran dan pembelajaran konstruktivisme bagi subjek sains agar pengajaran dan pembelajaran sains dapat dilakukan bersesuaian dengan sifat tabiinya.2.2Teori dan Konsep2.2.1 Teori dan Konsep KonstruktivismeKonstruktivisme adalah satu teori yang didasarkan kepada penyelidikan yang dijalankan oleh Piaget. Teori ini berlainan daripada teori tradisional yang melihat ilmu wujud secara sendiri atau tidak bergantung kepada individu, atau pandangan yang melihat pemikiran sebagai tabula rasa. Selain daripada Piaget, barisan ahli psikologi yang terdiri daripad