kaedah-kaedah mahkamah 2012

Download Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

If you can't read please download the document

Post on 21-Dec-2016

412 views

Category:

Documents

37 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2 Julai 2012 P.U. (A) 205

  WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

  KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH 2012

  DISIARKAN OLEH JABATAN PEGUAM NEGARA

 • P.U. (A) 205

  2

  AKTA MAHKAMAH KEHAKIMAN 1964

  AKTA KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH RENDAH 1955

  KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH 2012

  ____________________ SUSUNAN ATURAN ____________________

  Aturan

  1. Nama, pemakaian, tafsiran dan borang

  1A. Mahkamah atau Hakim hendaklah mengambil berat keadilan

  2. Kesan kerana ketidakpatuhan

  3. Masa

  4. Penyatuan prosiding

  5. Cara permulaan prosiding

  6. Writ saman: Peruntukan am

  7. Saman pemula: Peruntukan am

  8. (Tiada Aturan 8)

  9. (Tiada Aturan 9)

  10. Penyampaian proses pemula: Peruntukan am

  11. Penyampaian proses di luar bidang kuasa

  12. Kemasukan kehadiran kepada writ

  13. Keingkaran kehadiran kepada writ

  14. Penghakiman terus

  14A. Pelupusan kes mengenai perkara undang-undang

  15. Kausa tuntutan, tuntutan balas dan pihak-pihak

  16. Prosiding pihak ketiga dan prosiding yang serupa

  17. Interplider

  18. Pliding

  19. Keingkaran pliding

  20. Pindaan

  21. Penarikan balik dan pemberhentian

  22. (Tiada Aturan 22)

  22A. Pembayaran interim

 • P.U. (A) 205

  3

  Aturan

  22B. Tawaran untuk selesai

  23. Jaminan kos

  24. Pendedahan dan pemeriksaan dokumen

  25. (Tiada Aturan 25)

  26. Interogatori

  27. Pengakuan

  28. Prosedur saman pemula

  29. Injunksi interlokutori, pemeliharaan harta interim

  30. Penerima

  31. Jualan harta tak alih atas perintah mahkamah

  32. Permohonan dan prosiding dalam Kamar

  33. Cara perbicaraan

  34. Pengurusan kes sebelum bicara

  35. Prosiding semasa perbicaraan

  35A. (Tiada Aturan 35A)

  36. Perbicaraan di hadapan dan siasatan oleh pendaftar

  37. Taksiran ganti rugi

  38. Keterangan: Am

  39. Keterangan melalui deposisi: Pemeriksa Mahkamah

  40. Pakar Mahkamah

  40A. Pakar bagi pihak-pihak

  41. Afidavit

  42. Penghakiman dan perintah

  43. Akaun dan siasatan

  44. Prosiding di bawah penghakiman dan perintah yang saksama

  45. Penguatkuasaan penghakiman dan perintah

  46. Writ pelaksanaan: Am

  47. Writ penyitaan dan penjualan

  48. Pemeriksaan penghutang penghakiman

  49. Prosiding orang digarnis

  50. Perintah gadaian, perintah pemberhentian

  51. Penerima: Pelaksanaan berekuiti

 • P.U. (A) 205

  4

  Aturan

  51A. Pembahagian mengikut kadar

  52. Pengkomitan

  53. Permohonan semakan kehakiman

  54. (Tiada Aturan 54)

  55. Rayuan kepada Mahkamah Tinggi daripada Mahkamah Rendah

  55A. Rayuan kepada Mahkamah Tinggi di bawah undang-undang bertulis

  56. Rayuan daripada Pendaftar Mahkamah Tinggi kepada Hakim dalam

  Kamar

  57. Pemindahan prosiding

  58. (Tiada Aturan 58)

  59. Kos

  60. Pejabat Pendaftaran

  61. Persidangan, cuti dan waktu pejabat

  62. Penyampaian dokumen

  63. Kertas, percetakan, notis dan salinan

  63A. Penfailan elektronik

  64. Penukaran peguam

  65. Penyampaian proses negara asing

  66. Mendapatkan keterangan untuk mahkamah negara asing

  67. Penguatkuasaan penghakiman bersalingan

  68. (Tiada Aturan 68)

  69. Prosiding timbang tara

  70. Prosiding admiralti

  71. Prosiding probet tidak bertikaian

  72. Prosiding probet bertikaian

  73. Prosiding oleh dan terhadap kerajaan

  74. Akta Penghutang 1957

  75. Akta Distres 1951

  76. Ketidakupayaan

  77. Pekongsi

  78. Tindakan kerana fitnah

  79. Tindakan pemberi pinjam wang

 • P.U. (A) 205

  5

  Aturan

  80. Tindakan pentadbiran dan yang seumpamanya

  81. Tindakan bagi pelaksanaan spesifik, penghakiman terus

  82. Tindakan pemegang debentur daftar penerima

  83. Tindakan gadaian

  84. Prosiding yang berhubungan dengan budak

  85. Akta Bil Jualan 1950

  85A. Proceedings arising out of hire-purchase agreements

  86. Akta Pewarisan (Peruntukan-Peruntukan Keluarga) 1971

  86A. Akta Kerja 1955

  87. Akta Cap Dagangan 1976

  88. Akta Syarikat 1965

  89. Prosiding terus untuk mendapatkan pemilikan tanah

  90. Penyerahsimpanan ke dalam Mahkamah dan pembayaran keapda Syerif

  91. Fi Mahkamah

  92. Pelbagai

  93. Tatacara tuntutan kecil

  94. Peruntukan pemansuhan, kecualian dan peralihan

 • P.U. (A) 205

  6

  AKTA MAHKAMAH KEHAKIMAN 1964

  AKTA KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH RENDAH 1955

  KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH 2012

  PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 17 Akta Mahkamah Kehakiman

  1964 [Akta 91] dan seksyen 4 Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955 [Akta 55],

  dan dengan persetujuan Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya dan Hakim Besar

  Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, Jawatankuasa Kaedah-Kaedah dan

  Jawatankuasa Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah membuat kaedah-kaedah yang

  berikut:

  ATURAN 1

  NAMA, PEMAKAIAN, TAFSIRAN DAN BORANG

  Nama dan permulaan kuat kuasa (A. 1, k. 1)

  1. (1) Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Mahkamah

  2012.

  (2) Kaedah-Kaedah ini, kecuali Aturan 91, mula berkuat kuasa pada 1 Ogos

  2012.

  (3) Aturan 91 mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh

  Jawatankuasa Kaedah-Kaedah dan Jawatankuasa Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah

  melalui pemberitahuan dalam Warta.

  Pemakaian (A. 1, k. 2)

  2. (1) Tertakluk kepada perenggan (2), Kaedah-Kaedah ini terpakai bagi semua

  prosiding dalam

  (a) Mahkamah Majistret;

  (b) Mahkamah Sesyen; dan

 • P.U. (A) 205

  7

  (c) Mahkamah Tinggi.

  (2) Kaedah-Kaedah ini tidaklah mempunyai kuat kuasa berhubung dengan

  prosiding yang berkenaan dengannya kaedah-kaedah telahpun atau boleh dibuat di

  bawah mana-mana undang-undang bertulis bagi maksud tertentu dalam prosiding itu

  atau berhubung dengan mana-mana prosiding jenayah.

  (3) Jika sebelum permulaan kuat kuasa Kaedah-Kaedah ini, sebutan yang

  dibuat dalam mana-mana undang-undang bertulis kepada mana-mana Kaedah-Kaedah

  Mahkamah sebutan itu hendaklah kepada Kaedah-Kaedah ini.

  3. (Tiada kaedah 3)

  Takrif (A. 1, k. 4)

  4. (1) Dalam Kaedah-Kaedah ini, melainkan jika konteksnya menghendaki

  makna yang lain

  Akta ertinya Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] atau Akta Mahkamah

  Rendah 1948 [Akta 92] atau kedua-duanya;

  bailif termasuklah Pendaftar, mana-mana kerani atau pegawai Mahkamah yang

  lain yang dipertanggungkan dengan menjalankan tugas seorang bailiff;

  Borang ertinya suatu borang yang dinyatakan dalam Lampiran A kepada

  Kaedah-Kaedah ini, dan suatu borang yang dirujuk dengan menggunakan suatu nombor

  ertinya borang yang dinomborkan sedemikian dalam Lampiran A;

  buku kausa ertinya buku yang disimpan di Pejabat Pendaftaran atau apa-apa

  data yang disimpan secara elektronik yang nombornya, dan apa-apa butir-butir lain

  yang berhubungan dengan, suatu kausa atau perkara dicatatkan;

  dikeluarkan, berhubung dengan suatu dokumen, ertinya bahawa seorang

  pegawai Mahkamah yang berkenaan telah mengecapkan meterai Mahkamah di atasnya;

 • P.U. (A) 205

  8

  dokumen ertinya apa-apa jua yang maklumat mengenai apa-apa perihalan

  direkodkan dan termasuklah suatu tuntutan, saman, permohonan, penghakiman,

  perintah, afidavit, pernyataan saksi atau apa-apa dokumen lain yang digunakan dalam

  suatu prosiding Mahkamah;

  folio ertinya 100 patah perkataan, setiap angka itu dikira sebagai satu

  perkataan;

  hadir termasuklah kehadiran oleh mana-mana orang dengan menggunakan

  elektronik, mekanikal atau cara lain yang dibenarkan oleh Mahkamah;

  Hakim ertinya seorang Hakim atau Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi

  dan termasuklah, jika dia diberi kuasa untuk bertindak, seorang Hakim Mahkamah

  Sesyen, seorang Majistret atau seorang Pendaftar, mengikut kehendak keadaan;

  Kerajaan ertinya Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri atau kedua-

  duanya;

  Mahkamah Rendah mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan

  kepadanya di bawah Akta Mahkamah Kehakiman 1964;

  pegawai ertinya seorang pegawai Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen atau

  Mahkamah Majistret dan termasuklah Pendaftar, jurubahasa Mahkamah, bailif, kerani,

  penghantar saman atau pegawai lain yang ditempatkan di suatu Mahkamah;

  peguam ertinya seorang peguam bela dan peguam cara sebagaimana yang

  ditakrifkan dalam seksyen 3 Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166];

  Pejabat Pendaftaran ertinya Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi,

  Mahkamah Sesyen atau Mahkamah Majistret;

  pemfailan, berhubung dengan suatu dokumen, ertinya penyerahan, melalui pos

  atau selainnya, kepada pejabat Mahkamah;

 • P.U. (A) 205

  9

  Pendaftar ertinya

  (a) Ketua Pendaftar atau Timbalan Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan;

  (b) Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya atau Pendaftar Mahkamah Tinggi

  Sabah dan Sarawak;

  (c) mana-mana Timbalan Pendaftar atau Penolong Kanan Pendaftar

  Mahkamah Tinggi; atau

  (d) mana-mana Pendaftar Mahkamah Rendah di bawah Akta Mahkamah

  Rendah 1948;

  Pengawal ertinya Pengawal Pertukaran W

View more