k2 pendemokrasian pendidikan

61
ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN: PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN Guru dan Cabaran Semasa

Upload: sookvon

Post on 30-Jul-2015

244 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: K2 pendemokrasian pendidikan

ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN:

PENDEMOKRASIAN

PENDIDIKAN

Guru dan Cabaran Semasa

Page 2: K2 pendemokrasian pendidikan

HASIL PEMBELAJARAN

Menerangkan pendemokrasian pendidikan (1.1)

Membuat refleksi tentang cara-cara menangani isu integrasi nasional dan pendemokrasian pendidikan(7.2)

Page 3: K2 pendemokrasian pendidikan

PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN

Penyediaan peluang yang terbuka untuk setiap orang bagi memperoleh kejayaan pendidikan

Page 4: K2 pendemokrasian pendidikan

KONSEP PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN

Bermaksud peluang sama bagi setiap individu mendapat pendidikan dan kemudahannya yang disediakan.

Ia meliputi hak individu memilih jenis sekolah yang difikir sesuai untuk menuntut ilmu pendidikan supaya setiap individu diberikan peluang dan hak yg sama untuk mendapat pendidikan serta kemudahannya yang disediakan.

Page 5: K2 pendemokrasian pendidikan

RASIONAL DAN KEPENTINGAN PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN

1988-UNESCO telah melancarkan APPEAL di New Delhi, India sebagai satu usaha reformasi dalam pendemokrasian pendidikan dgn tujuan membasmi buta huruf di kalangan penduduk dalam negara2 kurang maju melalui bantuan kewangan, latihan dan perlaksanaan projek pendidikan.

Page 6: K2 pendemokrasian pendidikan

PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN

Semua dapat hak yang sama

Sekolah dapat kemudahan yang sama

Sekolah wawasan

Sekolah satu aliran

Amalan kehidupan

Persamaan Hak

Peluang Luas

Pembangunan sumber manusia

Page 7: K2 pendemokrasian pendidikan

TUMPUAN PENDEMOKRASIAN

PENDIDIKAN

Basmi buta huruf

Pendidikan Universal

Penyediaan Infrastruktur

Guru terlatih yang mencukupi dan berkualiti

Prasekolah untuk semua

Page 8: K2 pendemokrasian pendidikan

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN

AKADEMIK

Perbezaan kelas sosial

Perbezaan sosialisasi dan bahasa

Perbezaan lokasi bandar dan luar bandar

Page 9: K2 pendemokrasian pendidikan

PERBEZAAN KELAS SOSIAL

Pierre Bourdieu(1930)- ahli sosiologi pendidikan dari Perancis mengatakan pencapaian persekolahan seseorang individu adalah berkait rapat dgn latar belakang kebudayaan ibu-bapanya dan tahap pendidikan ibu-bapa adalah lebih banyak mempengaruhi persekolahan anak mereka.

Page 10: K2 pendemokrasian pendidikan

Beliau merumuskan:-

Terdapat ketidaksamaan pengagihan modal budaya di antara kelas sosial-kelas dominan adalah didapati memperoleh modal budaya yg paling banyak.

Sistem pandidikan dalam aliran masa ketika itu mencerminkan bntuk budaya penguasaan kelas sosial dgn melegitimasi dan rasionalisasikan pengagihan modal budaya yg kurang adil.

Page 11: K2 pendemokrasian pendidikan

Pelajar kelas atasan mewarisi lebih banyak modal budaya drpd ibu-bapa yg berpendidikan tinggi dan memperoleh pencapaian jauh lebih baik drpd pelajar kelas bawahan yg kurang modal budaya.

Sistem pendidikan, selain dikongkong oleh struktur reproduksi masyarakat, ianya juga dikong2 oleh keupayaan reproduksi sendiri disamping melindungi kepentingan nilai modal budaya yg sedia ada.

Page 12: K2 pendemokrasian pendidikan

Dalam kajian P. Bourdieu mendapati perbezaan pencapaian persekolahan pelajar2 adalah berkait rapat dgn perbezaan latar belakang budaya mereka. Menurut beliau lagi, perbezaan pembawaan kelas sosial bnyk mempengaruhi pencapaian persekolahan dan aspirasi terhadap pendidikan seseorang pelajar.

Page 13: K2 pendemokrasian pendidikan

HUBUNGAN MODAL BUDAYA DENGAN SEKOLAH MALAYSIA

Di Malaysia, sebelum merdeka, proses reproduksi mengikut pengagihan modal budaya di kalangan kelas sosial pula berlaku semasa penjajahan British.

Demi menjaga kepentingan penjajah, hanya Maktab Melayu Kuala Kangsar yang dikhaskan untuk golongan elit dan bangsawan sahaja.

Selepas merdeka, dengan perubahan sistem pendidikan, peluang-peluang pendidikan sehingga peringkat universiti dibuka secara beransur-ansur untuk semua pelajar pelbagai kaum

Page 14: K2 pendemokrasian pendidikan

Bagaimanapun, bagi kelas bawahan, mobiliti sosial mereka ke kelas menengah dan kelas atasan, pada peringkat permulaan hanya dapat berlaku secara perlahan-lahan, khasnya bagi kaum bumiputera.

Ini kerana kelas orang atasan yang mewarisi modal budaya sebelum merdeka masih dapat merebut peluang untuk mengekalkan kelas sosial mereka.

Page 15: K2 pendemokrasian pendidikan

Bagaimanapun, kadar prubahan mobiliti sosial

mula dipercepatkan apabila sistem kuota untuk

pelung pendidikan tinggi mengikut nisbah

penduduk kaum dilaksanakan sejak 1970-an.

Mengikut tinjauan, perbezaan pencapaian di

peringkat universiti tempatan masa ini masih

ketara kerana punca perbezaan modal budaya

yang diwarisi dari kelas-kelas sosial yang

mempunyai perbezaan latar belakang budaya

masing-masing.

Page 16: K2 pendemokrasian pendidikan

PERBEZAAN SOSIALISASI DAN BAHASA

George Herbert Mead, seorang ahli falsafah, berpendapat orang sebagai insan yang mempunyai kesedaran psikologikal adalah hasilan sosial.

Mengikutnya, banyak komunikasi simbolik (penggunaan idea dan konsep) biasanya meliputi penggunaan bahasa yang membolehkan manusia untuk mencerminkan situasi dan perasaan atau pemahaman dalam mindanya.

Page 17: K2 pendemokrasian pendidikan

Mead berpendapat, bahasa yang dikuasai oleh

manusia boleh :-

Mengorganisasi dan menyimpan tanggapan dan

pemahamannya terhadap dunia fizikal dan sosial.

Memindahkan konsep-konsep ini kepada orang lain

yang berkongsi bentuk bahasa itu.

Mengaplikasikan konsep-konsep yang diperolehi

dalam minda ke atas situasi baru, persepsi atau

komunikasi simbolik yang diterima daripada orang lain,

dan seterusnya, berlandaskan tindakan ini mencipta

kefahaman baru terhadap isyarat-isyarat tersebut.

Page 18: K2 pendemokrasian pendidikan

Sejak lahir, manusia adalah didedahkan dengan pelbagai isyarat dan simbol dalam bentuk bahasa daripada orang lain, dan dengan ini, mereka belajar unutk memahami, dan menginterpretasikan isyarat dan simbol tersebut.

Dengan ini, manusia bukan sahaja dapat mengumpulkan persepsi, tanggapan dan kepercayaan orang lain, malah juga berupaya untuk menimbangkannya.

Page 19: K2 pendemokrasian pendidikan

Mengikut Bordieu, seorang ahli sosiologi berpendapat sistem pendidikan mengandungi ciri habitus masyarakat.

Habitus merupakan tindak balas manusia terhadap alam sekitarnya dengan cara tertentu mengikut keadaan tertentu

Bermula semasa sosialisasi dalam keluarga dan berubahsuai mengikut persekitarannya.

Habitus-habitus individu mengandungi modal budaya yang berbeza di antara kelas sosial mereka.

Page 20: K2 pendemokrasian pendidikan

Bordieu mengenal pasti tiga kategori kelas sosial yang mempunyai citarasa yang berbeza; iaitu citarasa sah (kelas dominan), citarasa middle brow (kelas tengah) dan citarasa popular (kelas bawah).

Kelas dominan adalah mereka yang mempunyai modal budaya yang tinggi dengan citarasa sah adalah berkuasa dan berpengaruh dalam menentukan sistem pendidikan yang rasmi.

Sekolah mengamalkan modal budaya kelas dominan dan autoriti guru mewakili autoriti kelas domain.

Page 21: K2 pendemokrasian pendidikan

Pelajar-pelajar kelas bawahan yang tidak

mempunyai modal budaya sekolah sering

dihukum kerana tidak dapat mencapai kriteria

yang bercenderung kepada kelas tengah dan

kelas atasan. Ini yang diistilahkan sebagai

penganiayaan simbolik.

Akibatnya, prestasi pelajar yang mempunyai

modal budaya dengan citarasa sah kelihatan

cemerlang.

Page 22: K2 pendemokrasian pendidikan

PERBEZAAN LOKASI BANDAR DAN LUAR BANDAR

Semasa pentadbiran British, pendidikan

vernakular Melayu yang dibekalkan oleh mereka

adalah setakat dalam peringkat sekolah rendah

sahaja.

Tujuannya adalah mendidik anak Melayu

sehingga peringkat yang hanya mampu menyara

hidup di kampung sahaja.

British bimbang sekiranya anak Melayu

mendapat pendidikan tinggi, mereka akan

menuntut hak-hak politik daripada penjajah.

Page 23: K2 pendemokrasian pendidikan

Bagi ramai orang Melayu, mereka hanya dapat

peluang menerima pelajaran setakat sekolah

rendah sahaja, kecuali di peringkat latihan

perguruan.

Ramai orang Melayu terpaksa hidup di luar

bandar dan berada dalam kawasan kemunduran

dan tidak dapat bersaing dengan kaum-kaum lain

yang mempunyai taraf akademik yang lebih

tinggi, khasnya pelajar-pelajar yang berkelulusan

tinggi daripada sekolah Inggeris. Ini menunjukkan

jurang sosioekonomi di antara kaum.

Page 24: K2 pendemokrasian pendidikan

Mengikut Teori Konflik, punca utama stratifikasi kelas sosial adalah berasaskan daripada faktor ekonomi.

Punca utama konflik berlaku di antara kelas sosial pula disebabkan jurang ekonomi yang besar di antara kelas sosial.

Perubahan sosial dan sistem pendidikan adalah akibat konflik yang berlaku di antara kelas sosial.

Di Malaysia, perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dan konflik perkauman yang berlaku pada 13 Mei 1969.

Page 25: K2 pendemokrasian pendidikan

Selepas daripada itu, objektif-objektif serta

strategi-strategi baru telah digubal dan dibentuk

dalam Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975).

Perpaduan negara menjadi matlamat yang

penting sekali dalam rancangan ini.

Page 26: K2 pendemokrasian pendidikan

Selain itu, pembentukan Dasar Ekonomi Baru

merupakan ideologi yang positif untuk

mengurangkan dan seterusnya membasmi

kemiskinan.

Untuk mencapai matlamat ini, adalah wajar bagi

kerajaan berusaha untuk menambahkan

pendapatan dan membanyakkan peluang-

peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia

dengan menhapuskan identiti kaum dan kasta.

Page 27: K2 pendemokrasian pendidikan

Rancangan-rancangan pelajaran dan latihan

akan memberi sumbangan penting dalam proses

mengalakkan perpaduan negara.

Rancangan-rancangan ini juga memainkan

peranan yang penting dalam kemajuan

perbandaran kaum-kaum Bumiputera dengan

menambahkan bilangan penyertaan mereka

dalam kegiatan-kegiatan ekonomi moden di

negara Malaysia.

Page 28: K2 pendemokrasian pendidikan

Untuk melaksanakan rancangan pendidikan

dalam empat bidang utama tersebut di atas,

strategi-strategi yang dicadangkan dalam

Rancangan Malaysia Kedua adalah:-

Melaksanakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa

pengantar yang utama di sekolah-sekolah secara

berperingkat-peringkat.

Page 29: K2 pendemokrasian pendidikan

Mengurangkan jurang perbezaan dalam peluang-peluang pelajaran di antara kawasan-kawasan

dan kaum-kaum, dengan membina sekolah-

sekolah baru dan kemudahan-kemudahannya,

serta menambah bilangan guru terlatih untuk

sekolah-sekolah di luar bandar.

Page 30: K2 pendemokrasian pendidikan

Membaiki mutu pelajaran dengan mengurangkan

bilangan yang terkandas, membuat penilaian serta

membaiki sukatan pelajaran,cara-cara mengajar,

kemudahan-kemudahan nisbah di antara guru dan

pelajar serta memperseimbang di antara mata

pelajaran am dengan mata pelajaran sains dan

teknologi.

Page 31: K2 pendemokrasian pendidikan

Membuat penyelidikan dan penilaian pada setiap

masa selaras dengan matlamat-matlamat sistem

pendidikan dengam menubuhkan sebuah Pusat Pengajian Sains yang bertanggungjawab membaiki sukatan-sukatan pelajaran, pengajaran sains dan matematik, menyediakan bahan-bahan untuk kerja-

kerja dan ujian-ujian makmal serta berbagai-bagai

alatan untuk digunakan dalam pengajian sains

Page 32: K2 pendemokrasian pendidikan

PROGRAM KESAKSAMAAN PENDIDIKAN

Page 33: K2 pendemokrasian pendidikan

MURID DARIPADA KELUARGA YANG KURANG BERUNTUNG

Secara khususnya, modal budaya merujuk kepada seseorang individu yg mewarisi dan memperolehi keupayaan bahasa dan budaya dr keluarga dan masyarakatnya.

Budaya tersekat- merupakan halangan @ kekurangan modal budaya yg menyebabkan gagal mencapai aspirasinya khas dalam bidang akademik dan mobiliti sosial.

Page 34: K2 pendemokrasian pendidikan

PROGRAM PENDIDIKAN IMBUHAN (PPI)

Wujud selepas perang dunia ke-2. Pendidikan yg tidak saksama di antara golongan

atasan dan bawahan. Di Malaysia, PPI khasnya bg pelajar2 sekolah

rendah, telah dilaksanakan di antara 1975-1980. Melalui projek ini, bhn2 pelajaran telah dihasilkan dan guru2 terlatih telah dipilih untuk menyertai kursus supaya memperoleh kemahiran bg melaksanakan PPI ini.

Page 35: K2 pendemokrasian pendidikan

Dalam projek ini, PPI menitikberatkan perkara2 berikut:-

Tindakan2 diambil di peringkat awal,seperti menjalankan ujian diagnostik utk mengesan masalah.

Penentuan objektif2 projek yg nyata

Rancangan pengajaran disusun dgn rapi utk mengatasi serta mencegah masalah pembelajaran.

Page 36: K2 pendemokrasian pendidikan

Pengubahsuaian kurikulum, bhn pelajaran, kaedah & strategi pengajaran & pembelajaran.

Penglibatan ibu-bapa dalam aktiviti sekolah dan projek pembangunan komuniti.

Kordinasi dgn agensi2 yg boleh memberi sumbangan utk program kesihatan, makanan, subsidi kewangan dan sebagainya.

Page 37: K2 pendemokrasian pendidikan

CIRI2 PENDIDIKAN IMBUHAN

Rancangan pembelajaran disediakan utk pelajar2 yg menghadapi masalah kekurangan kemudahan sosioekonomi.

Rancangan pembelajaran utk semua matapelajaran mengikut perkembangan kognitif pelajar2.

Skop kajiannya meliputi pedagogi dalam bilik darjah serta sosioekonomi dan politik di luar bilik darjah.

Page 38: K2 pendemokrasian pendidikan

Program ini meliputi program makanan, bantuan dr segi kemudahan, dan kewangan.

Bantuan juga turut diberi kpd golongan bawahan di peringkat pra sekolah, sekolah rendah serta ibu bapa mereka.

Objektif utama ialah merapatkan jurang dlm peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin.

Page 39: K2 pendemokrasian pendidikan

PERBEZAAN ANTARA

PENDIDIKAN PEMULIHAN DGN PENDIDIKAN IMBUHAN

Pendidikan pemulihan merupakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran khas utk menolong pelajar2 yg menghadapi masalah pembelajaran dlm kelas.

Pendidikan imbuhan pula, mengikut Projek Imbuhan ialah satu program pendidikan yg meliputi bukan sahaja usaha2 mengatasi kelemahan pembelajaran tetapi juga usaha2 mencegahnya sebarang masalah pembelajaran pelajar dr peringkat awal.

Page 40: K2 pendemokrasian pendidikan

Berbanding dgn pendidikan pemulihan, skop kajian pendidikan imbuhan lebih meluas krn pendidikan imbuhan meliputi bukan sahaja unsur2 pedagogi dlm bilik darjah seperti pendidikan pemulihan, tetapi juga unsur2 sosioekonomi & politik di luar bilik darjah turut diterapkn.

Page 41: K2 pendemokrasian pendidikan

PROJEK InSPIRE

Adalah salah satu projek pendidikan dr USM. Projek ini ditubuhkan pd bulan Ogos 1977.

Tujuan menubuhkan projek InSPIRE ini adalah:-

Page 42: K2 pendemokrasian pendidikan

Mengkaji, mengembang & mencuba teori2 pendidikan supaya digunakan utk mempertingkatkan keberkesanan P&P dlm sekolah rendah di luar bandar.

Membantu Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM melaksanakan program pemulihan & pengayaan dalm KBSR.

Page 43: K2 pendemokrasian pendidikan

PENDIDIKAN INKLUSIF (PI) UNTUK MURID ISTIMEWA

Page 44: K2 pendemokrasian pendidikan

Setiap rakyat Malaysia mempunyai peluang berpendidikan utk mengembangkan potensinya secara menyeluruh & bersepadu dr segi intelek, rohani, emosi, sosial, dan jasmani supaya mnjadi insan yg berilmu pengetahuan & berupaya memberi sumbangan kepada masyarakat & negara.

Page 45: K2 pendemokrasian pendidikan

PI merupakan peluang pendidikan umum yg diberikan kpd semua kanak2 Malaysia, termasuklah kanak2 cacat.

2 kaedah pembelajaran kanak2 cacat:-

Page 46: K2 pendemokrasian pendidikan

Kanak2 yg menpunyai potensi belajar akan ditempatkan dlm kelas biasa di bawah bimbingan seorang guru resos (guru terlatih khas) yg berkerjasama dgn guru2 biasa.

Bg kanak2 cacat yg tidak dpt mengikuti P&P mereka akan ditempatkan di Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP).

Page 47: K2 pendemokrasian pendidikan

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan Khas (PK) ialah program pendidikan dirancang khusus utk kanak2 istimewa iaitu kanak2 cacat @ kanak2 yg kurang pintar-cerdas.

Kanak2 istimewa yg memerlukan pendidikan khas boleh digolngkan kpd 7 kategori:-

Page 48: K2 pendemokrasian pendidikan

KANAK2 KERENCATAN AKAL

Pada kebiasaannya, kanak2 yg mengalami masalah ini menpunyai darjah kecerdasan antara 35-85. Mereka menghadapi kerosakan sistem saraf akibat kelahiran, kecederaan, baka & kekurangan zat makanan.

Page 49: K2 pendemokrasian pendidikan

KANAK2 BERMASALAH PEMBELAJARAN

Kanak2 jenis ini pula disebabkan masalah keluarga @ peribadi @ kedua2nya.

Golongan kanak2 ini biasanya mempunyai konsep kendiri (-), motivasi rendah, sifat introvert, tabiat malas berusaha, kekurangan minat belajar.

Page 50: K2 pendemokrasian pendidikan

KANAK2 KECELARUAN TINGKAH LAKU

Tingkah laku terbias

Sifat pengongkongan dalaman

Tingkah laku ketidakmatangan

Tingkah laku antisosial

Page 51: K2 pendemokrasian pendidikan

KANAK2 CACAT PENDENGARAN & MASALAH KOMUNIKASI

Pretutur & Postutur.

Pretutur- pekak sejak lahir

Postutur- cacat pendengaran separa @ sepenuhnya yg biasanya mempunyai pengalaman bercakap.

Pretutur lebih teruk dr postutur.

Page 52: K2 pendemokrasian pendidikan

KANAK2 CACAT PENGLIHATAN

Jenis penyakit- rabun dekat, rabun jauh, rabun malam, rabun warna, astigimatisme, katarak, glaukoma & juling.

Masalah penglihatan merupakan masalah deria yg paling teruk.

Page 53: K2 pendemokrasian pendidikan

KANAK2 CACAT FIZIKAL

Mempunyai masalah ortopedik. Kecacatan ini mempengaruhi fungsi tulang sendi, otot & mnyebabkan pergerakan leher, pinggang, tangan @ kakinya mnjadi lemah dan terhad.

Page 54: K2 pendemokrasian pendidikan

Kanak2 Pintar-Cerdas

Merujuk kpd kanak2 yg mempunyai darjah melebihi 120. Mereka biasanya digolongkan dlm 3 kategori.

Kanak2 yg mempunyai intelek tinggi

Kanak2 yg mempunyai bakat mncipta

Kanak2 yg b’bakat dlm senilukis, penulisan,drama, muzik, sukan dll.

Page 55: K2 pendemokrasian pendidikan

KELAS BERCANTUM UTK SEKOLAH YG KURANG

ENROLMEN

Page 56: K2 pendemokrasian pendidikan

Kelas bercantum merupakan kelas yg mngandungi murid2 yg t’diri lebih drpd 1 tahun persekolahan. Misalnya, sesebuah kelas b’cntum mgkin mngndungi murid2 drpd tahun dua tahun persekolahan (tahun 1 & 2).

Biasanya boleh didapati di sekolah2 yg mmpunyai bilangan murid tdk melebihi 145 org.

Biasanya di kawasan t’pencil @ pedalaman.

Page 57: K2 pendemokrasian pendidikan

CIRI-CIRI KELAS BERCANTUM

Umur murid dlm sesebuah kelas b’cntum adalah b’lainan mngikut tahun persekolahan mereka.

Murid 1 tahun p’sekolahan x melebihi 14 org.

Guru t’pksa mngajar murid 2 @ 3 tahun p’sekolahan secara serentak dlm kelas yg sama.

Page 58: K2 pendemokrasian pendidikan

Strategi pengajaran yg b’beza.

Bilangan guru yg t’had mngikut peruntukan nisbah bilangan kelas yg t’dpt di sekolah.

Kemudahan di sekolah kurang lengkap. Bangunan kelas t’diri dr pondok2 kecil.

T’letak di kawasan t’pencil dan bilangan penduduk di kawasan t’sbut tdk ramai.

Page 59: K2 pendemokrasian pendidikan

KRITERIA PERCANTUMAN

Umur Murid

Keperluaan Murid

Bilangan Murid

Bilangan Bilik Darjah

Bilangan Tenaga Pengajar

Page 60: K2 pendemokrasian pendidikan

AKTA PENDIDIKAN 1996: Pindahan Tahun 2002

Page 61: K2 pendemokrasian pendidikan

Akta ini mewajibkan ibu-bapa mendaftarkan anak mereka yg cukup umur supaya masuk sekolah rendah tahun 1 mulai Januari 2003.

Implikasi:-

PPP dpt dilaksanakn menikut matlamat

Kanak2 tdk akn ktinggalan dlm peluang pembelajaran

Matlamat melahirkan pelajar yg b’ilmu akn direalisasikan mngikut program pndidikan yg drancangkn

Memastikan pelajar dpt pndidikan yg sempurna.