jurnal pbm bhs madura

Download Jurnal Pbm Bhs Madura

Post on 13-Apr-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Jurnal Pbm Bhs Madura

  1/18

  JURNAL PBM BHS. MADURA SDKELAS 4 SEMESTER 1

  (M. Rasyad, guru SDN Cene!en ", Pa#$ng, Pa%e#asan, Madura&

  Sekolah : SDN Cenlecen 2 Kelas/Semester : IV / ITahun Pelajaran : 2012-2013

  N' TANALKE

  LASJAMKE

  STANDAR K'MPETENS) *K'MPETENS) DASAR

  )ND)KAT'RAL'KAS)+AKTU

  SUMBERBELAJAR

  KET

  1 " 4 - / 0

  BAB 12 PAR)+)SATA

  1

  1. MENDENARKANen!en"arkan# menan"ka$ !anmemaham% &ahasa !an 'acana#

  melalu% men!en"arkan cer%ta"uru tentan": le"en!a tokoh!aerah# ke&u!a(aan# tokoh$en!%!%kan !an cer%ta rak(at)

  1)1 en!en"arkan !an mem&e!akan&er&a"a% &un(%/suara (an"ter!a$at !alam &acaan)

  * em&e!akan &er&a"a%&un(% / suara (an"

  ter!a$at !alam &acaan)* enemukan kata-kata sul%t!alam &acaan

  * en"art%kan kata-kata sul%t(an" !%temukan)

  * en(e&utkan nama tokoh!alam &acaan)

  )))))) + 1 j$ * ,am&ar-"am&ar (an"

  &erhu&un"an!en"an cer%tarak(at)

  * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman )

  2

  ". BERB)CARA encer%takan kem&al% cer%ta "uru

  atau (an" !%&acan(a serta!%rasakan atau !%$%k%rkan# serta

  mam$u menja'a& $ertan(aan"uru/teman !an menjelaskan art%kata-kata sul%t)

  1)2 enjelaskan %s% "am&ar/&acaan)

  * elakukan !%alo" antara(an" le&%h mu!a !an (an"le&%h tua !en"an

  men""unakan ka%!ah&ahasa ma!ura)

  )))))) + 1 j$ * Cer%ta&er"am&ar

  * uku $elajaran

  ahasa a!ura.Sare Taman

  3

 • 7/24/2019 Jurnal Pbm Bhs Madura

  2/18

  . MEMBACAem&aca teks &acaan !en"an&a%k !an &enar sesua% tekn%k-tekn%k mem&aca serta memaham%%s% &acaan)

  1)3 em&aca n(ar%n" !an lancar teks$u%s% / &acaan sesua% ejaan (an"&aku .!%sem$urnakan)

  * em&aca $u%s% !en"an&a%k !an &enar)

  * elaalkan / menentukankata-kata (an"men"an!un" okal /konsonan alos atautajhem)

  * en(e&utkan$an"alemma an""hutana&a!han)

  )))))) + 1 j$ * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman

  * eerens% la%n(an" relean)

  4. MENUL)Senul%s &e&era$a kal%mat (an"!%!%ktekan "uru atau &uatansen!%r% sesua% !en"an ejaan&ahasa a!ura (an"!%sem$urnakan)

  1) enul%s kal%mat &acaan !en"anejaan (an" &aku !an menul%s

  kata/kal%mat !en"an &a%k)

  * enul%s kal%mat-kal%mat!alam &ahasa ma!ura!en"an men""unakanejaan (an" &aku)

  * enul%s $an"an""hu(so'ara .$et$et !alamcarakan ma!ura)

  * enul%s $an"an""hu($an(e"hek .&%sat# lajar#cekcek)

  )))))) + 1 j$ * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman

  * 4uru carakanma!ura

  5

  -. APRES)AS) SASTRAen"a$res%as%kan kar(a sastraa!ura !anmen"komun%kas%kann(a secaral%san/tul%san)

  1)5 en"um$ulkan !an menul%s$antun a!ura)

  * en(e&utkan c%r%-c%r%$antun a!ura)

  * en(e&utkan macam-macam $antun a!ura

  * em&uat / men"um$ulkan$antun a!ura)

  )))))) + 1 j$ * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman

  * eerens% la%n(an" relean)

  BAB "2 T'K'H

 • 7/24/2019 Jurnal Pbm Bhs Madura

  3/18

  6

  1. MENDENARKANen!en"arkan# menan"ka$ !anmemaham% &ahasa !an 'acana#melalu% men!en"arkan cer%ta"uru tentan": le"en!a# tokoh!aerah# ke&u!a(aan# tokoh$en!%!%kan !an cer%ta rak(at)

  2)1 en!en"arkan cer%ta "urutentan" 7Tokoh Daerah7)

  * encer%takan kem&al% %s%cer%ta !ar% suatu &acaan)

  * enemukan kata-kata sul%t!alam &acaan)

  * en"art%kan kata-kata sul%t(an" !%temukan)

  * en(e&utkan nama tokoh!alam &acaan)

  )))))) + 1 j$ * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman

  * ,am&ar-"am&ar tentan"tokoh !aerah)

  8

  ". BERB)CARAencer%takan kem&al% cer%ta "uruatau (an" !%&acan(a serta!%rasakan atau !%$%k%rkan# sertamam$u menja'a& $ertan(aan"uru/teman !an menjelaskan art%kata-kata sul%t)

  2)2 enjelaskan %s% "am&ar/&acaan)

  * enjelaskan %s% "am&ar(an" ter!a$at !alam&acaan)

  * elakukan !%alo" !"oran" la%n (" le&%h tua!en"an men""unakanon!ha""a &hasa ma!hura)

  )))))) + 1 j$ * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman

  * Cer%ta&er"am&ar)

  9

  . MEMBACAem&aca teks &acaan !en"an&a%k !an &enar sesua% tekn%k-tekn%k mem&aca serta memaham%%s% &acaan)

  2)3 em&aca n(ar%n" !an lancarteks $u%s%/&acaan sesua% ejaan(an" &aku .!%sem$urnakan)

  * em&aca teks &acaan!en"an lancar !en"an%ntonas% (an" &enar)

  * en"un"ka$kan kem&al%%s% &acaan)

  * enja'a& $ertan(aan %s%&acaan)

  * emaham% art% kata-katasul%t !alam &acaan)

  )))))) + 1 j$ * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman

  * eerens% la%n(an" relean)

  4. MENUL)Senul%s &e&era$a kal%mat (an"!%!%ktekan "uru atau &uatansen!%r% sesua% !en"an ejaan

  * enul%s kal%mat-kal%mat!alam &ahasa ma!ura!en"an men""unakan

  )))))) + 1 j$ * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman

 • 7/24/2019 Jurnal Pbm Bhs Madura

  4/18

  &ahasa a!hura (an"!%sem$urnakan)

  2) enul%s kal%mat &acaan !en"anejaan (an" &aku !an menul%ssurat !en"an kata/kal%mat!en"an &a%k)

  ejaan (an" &aku)* enul%s surat !en"an

  kal%mat (an" &a%k)* enul%s $an"an""hu(:

  $an"kon# $e!her# $er$er#soko malja !alam carakana!ura)

  * 4uru carakanma!ura

  10

  -. APRES)AS) SASTRAen"a$res%as%kan kar(a sastraa!ura !anmen"komun%kas%kann(a secaral%san/tul%san)

  2)5 en"un"ka$kan / mem&aca !anmenul%s s(a%r a!ura)

  * ela"ukan s(%%r ma!ura)* em&uat secara

  se!erhana s(%%r ma!ura)* em&uat / men"um$ulkan

  s(%%r ma!ura)

  )))))) + 1 j$ * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman

  * eerens% la%n(an" relean)

  BAB 2 PERTUNJUKAN

  11

  1. MENDENARKAN

  en!en"arkan# menan"ka$ !anmemaham% &ahasa !an 'acana#melalu% men!en"arkan cer%ta"uru tentan": le"en!a# tokoh!aerah# ke&u!a(aan# tokoh$en!%!%kan !an cer%ta rak(at)

  3)1 en!en"arkan cer%ta "urutentan" 7;!!huan Sa$e7)

  * encer%takan kem&al% %s%cer%ta !ar% suatu &acaan)

  * enemukan kata-kata sul%t!alam &acaan)

  * en"art%kan kata-kata sul%t(an" !%temukan)

  * en(e&utkan macam-macam a!!huan sa$e !%a!ura)

  )))))) + 1 j$ * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman

  * ,am&ar-"am&ar kara$ansa$e !an sa$esono

 • 7/24/2019 Jurnal Pbm Bhs Madura

  5/18

  kata-kata sul%t)3#2 en"a!akan !%alo" !en"an

  oran" la%n / men(e&utkankeja!%an-keja!%an !an nama-nama $elaku !alam &acaan)

  la%n (an" le&%h tua !en"anmen""unakan on!ha""a&hasa ma!hura !en"an&a%k !an &enar)

  * en"art%kan kata-kata sul%t!alam &acaan)

  13

  . MEMBACAem&aca teks &acaan !en"an&a%k !an &enar sesua% tekn%k-tekn%k mem&aca serta memaham%%s% &acaan)

  3)3 em&aca n(ar%n" !an lancar teks$u%s%/&acaan sesua% ejaan (an"&aku .!%sem$urnakan)

  * em&aca teks &acaan!en"an lancar !en"an%ntonas% (an" &enar)

  * en"un"ka$kan kem&al%%s% &acaan)

  * enja'a& $ertan(aan %s%&acaan)

  * emaham% kata-kata ("men"an!un" V# VK# KVK#KKV# !an KKVK !alam&acaan)

  )))))) + 1 j$ * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman

  * eerens% la%n(an" relean)

  1

  4. MENUL)Senul%s &e&era$a kal%mat (an"!%!%ktekan "uru atau &uatansen!%r% sesua% !en"an ejaan&ahasa a!hura (an"!%sem$urnakan)

  3) enul%s surat !en"an kata /kal%mat !en"an &a%k# menul%scarakan ma!ura)

  * enul%s kal%mat-kal%mat!alam &ahasa ma!ura!en"an men""unakanejaan (an" &aku)

  * enul%s surat !en"ankal%mat (an" &a%k)

  * enul%s carakan a!ura /menul%s kal%mat-kal%matcarakan ma!ura (an"

  men""unakan$an"an""hu(# !hek-a!hek#len"sa / lon"se)

  )))))) + 1 j$ * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman

  * Contoh surat)

  15

 • 7/24/2019 Jurnal Pbm Bhs Madura

  6/18

  -. APRES)AS) SASTRAen"a$res%as%kan kar(a sastraa!ura !anmen"komun%kas%kann(a secaral%san/tul%san)

  3)5 en""unakan okara kakanten!alam kal%mat)

  * emaham% okarakakanten ma!hura)

  * em&uat kal%mat !en"anmen""unakan okarakakanten a!hura)

  )))))) + 1 j$ * uku $elajaranahasa a!ura.Sare Taman

  * eerens% la%n(an" relean)

  JURNAL PBM BHS. MADURA SDKELAS - SEMESTER 1

  Sekolah : SDN Cenlecen 2 Kelas/Semester : V / ITahun Pelajaran : 2012-2013

  N'.

  TANALKE

  LASJAMKE

  STANDAR K'MPETENS) *K'MPETENS) DASAR

  )ND)KAT'RAL'KAS)+AKTU

  SUMBERBELAJAR

  KETE

  1 2 3 5 6 8 9

  BAB 12 KEPENDUDUKAN

  1 1. MENDENARKAN

 • 7/24/2019 Jurnal Pbm Bhs Madura

  7/18

  en!en"arkan# menan"ka$ !anmemaham% ra"am &un(%# kata#&ahasa !an 'acana# melalu%men!en"arkan "uru !an teman#men!en"arkan &un(% sesua%$er%ntah tentan" ke$en!u!ukan#$ahla'an# l%n"kun"an#$er!a"an"an# !an teknolo"%

  se!erhana)1#1 en!en"arkan !an mem&e!akan&un(% &ahasa (an" ter!a$at !alam&acaan !an cer%ta "uru tentan"ke$en!u!ukan)

  * em&e!akan &er&a"a%&un(% !an suara &ahasa)

  * en(e&utkan hal-hal(an" &erka%tan !en"anke$en!u!ukan)

  * elaalkan !en"an &a%k!an &enar okal /

  konsonan alos# tajhem#!hamman"# atau alos&erra

 • 7/24/2019 Jurnal Pbm Bhs Madura

  8/18

  %s% &acaan)1)3 em&aca lancar teks &acaan

  tentan" ke$en!u!ukan# mem&acacarakan ma!hura)

  tekn%k mem&aca)* elaalkan/menentukan

  kata-kata (an"men"an!un" okal /konsonan alos atautajhem)

  * em&aca carakanma!hura)

  * eerens% la%n(an" relean)

  4. MENUL)Senul%s kal%mat-kal%mat !alam&entuk $rosa se!erhana/karan"ansen!%r% atau !en"an $etunjuk "uru)

  1) en