jmg 211 telesidang 1

6
1 Telesidang 1 (14 September 2012) JMG 211 GEOGRAFI MANUSIA Pengurus Kursus DR. FATIMAH HASSAN [email protected] 04-6533934 AGENDA HARI INI 1. Pengenalan kepada kursus JMG 211 (rujuk Perancangan Akademik) 2. Pengenalan kepada Geografi Manusia (GM) i. Pengertian GM ii. Pemikiran & Perintis idea GM iii. Pendekatan-pendekatan dalam GM OBJEKTIF KURSUS Tujuan kursus Mengenali Tokoh2, Pemikiran2 & Pendekatan2 dalam Geografi Manusia Mengetahui Interaksi dwi-hala antara manusia & persekitarannya Mengenal pasti pola & pembahagian bagi Kawasan dunia akibat interaksi Mengkaji sebab, hasil & impak interaksi yang berlaku & ramalan Rajah 1 : Perubahan suhu udara permukaan yang diramal bagi tempoh 1960-1990 hingga 2070-2100 Sumber : Hudley Centre seperti dalam In Depth, BBC News Rajah 2 : Melebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin di Malaysia Sumber: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Malaysia & Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Malaysia, 2005, Mencapai Matlamat Pembangunan Milenium, United Nations Development Programme, Kuala Lumpur, hal.14 2010 PELBAGAIAN, JENIS POLA DAN TABURAN PETEMPATAN

Upload: zainal-ahmad

Post on 07-Aug-2015

61 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

pengenalan

TRANSCRIPT

Page 1: jmg 211 telesidang 1

1

Telesidang 1

(14 September 2012)

JMG 211 GEOGRAFI MANUSIA

Pengurus Kursus

DR. FATIMAH HASSAN

[email protected]

04-6533934

AGENDA HARI INI

1. Pengenalan kepada kursus JMG 211

(rujuk Perancangan Akademik)

2. Pengenalan kepada Geografi Manusia (GM)

i. Pengertian GM

ii. Pemikiran & Perintis idea GM

iii. Pendekatan-pendekatan dalam GM

OBJEKTIF KURSUS

Tujuan

kursus

Mengenali

Tokoh2, Pemikiran2 &

Pendekatan2 dalam

Geografi Manusia

Mengetahui

Interaksi dwi-hala

antara manusia &

persekitarannya

Mengenal pasti

pola & pembahagian bagi

Kawasan dunia

akibat interaksi

Mengkaji sebab, hasil

& impak interaksi

yang berlaku

& ramalan

Rajah 1 : Perubahan suhu udara permukaan yang diramal bagi tempoh 1960-1990 hingga 2070-2100

Sumber : Hudley Centre seperti dalam In Depth, BBC News

Rajah 2 : Melebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin di Malaysia

Sumber: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Malaysia & Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri

Malaysia, 2005, Mencapai Matlamat Pembangunan Milenium, United Nations Development Programme,

Kuala Lumpur, hal.14

2010

PELBAGAIAN, JENIS POLA DAN TABURAN PETEMPATAN

Page 2: jmg 211 telesidang 1

2

KAEDAH MENCAPAI OBJEKTIF KURSUS

Kaedah

Menambah ilmu/

Pembacaan

(modul, bahan

tambahan, akhbar,

jurnal

Meneroka ilmu

(tugasan,

layari internet,

berita semasa)

Berminda

kritis, inovatif, kreatif

& terbuka

Perbincangan

(sesama rakan

& sesama insan

Komuniti luar)

PENILAIAN KURSUS

Penilaian

kursus

UJIAN

(15%)

FINAL

EXAM (70%)

TUGASAN

(15%)

FORUM

E-PORTAL

TUGASAN (10 MAC 2013)

Koleksi bahan

Analisis/Kupasan

Cadangan

Laporan

- Secara individu @ Kumpulan (2 @ 3 shj)

- Ketebalan 10-12 ms @ 30 – 40 (kum)

- Hasilkan satu laporan sahaja tetapi

perlu menepati piawaian.

- Rujuk Kandungan & format

laporan

- Elakkan petikan bahan

rujukan semata-mata,

ambil idea, hurai dan

bina penulisan sendiri.

- Elakkan kes ‘ciplak’

AGENDA HARI INI

Pengenalan kepada Geografi Manusia

i. Definisi & Apa itu GM?

ii. Pengasas & Perintis idea GM

iii. Pendekatan-pendekatan dalam GM

Latar belakang kewujudan - Apabila ahli-ahli Geografi di dapati terlalu memberi tumpuan

ke atas unsur semulajadi (eg: fizikal/ geomorfologi) dan

mengabaikan unsur lain eg: manusia sebagai entiti dan

penghuni bumi.

- Apabila ramai ahli bidang sains (civil eng, meteorologist,

geologist, marine sains, envi, etc) mula menceburkan diri

dalam elemen semulajadi /fizikal wujud permintaan utk

meneroka perhubungan antara alam fizikal dengan alam

manusia.

- Kesan teori “ORIGIN OF SPECIES” pada kurun ke 19 tentang

pengaruh alam sekitar terhadap manusia.

Kembali menjadi binatang semula?

Page 3: jmg 211 telesidang 1

3

Konsep Geografi Manusia

- Kajian tentang hubungan di antara alam fizikal dengan manusia dikenali sebagai geografi manusia.

- Pada umumnya geo. manusia adalah kajian

berkaitan dengan manusia dalam ruang.

- Taburan dan pola yang wujud serta elemen yang terlibat dalam ruang akibat interaksi dan integrasi termasuk dalam kajian geo. manusia

Konsep Geografi Manusia

-Kajian manusia dengan kerjanya, tempat

atau tapak (site) dan waktu yang spesifik.

- Kajian manusia sebagai kajian ekologi

manusia (perkembangan, perubahan,

inspirasi, persepsi, tingkahlaku dll.)

- Kajian yang menghasilkan pandangan darat

semulajadi (memberi kesan kepada

manusia) dan pandangan darat budaya

(usaha manusia)

Pengertian Geografi Manusia

Beberapa definisi khusus: (1) “bahagian disiplin geografi yang berkaitan

dengan perbezaan kawasan dan organisasi

aktiviti-aktiviti manusia dan perhubungannya

dengan persekitaran fizikal”. (Johnston et al,

2001)

(2) “saling hubungan antara masyarakat manusia

dengan alam sekitar semula jadinya”. (Murphey ,

1973)

(3) “satu kajian terhadap pengaruh alam sekitar ke

atas manusia”(Friedrich Ratzel, 1897)

Ruang Lingkup Geografi Manusia

Merangkumi bidang-bidang dan unsur-unsur: (ms. 26-28 Modul 1) – Luas dan relatif

Bidang asal: Geografi rasial/penduduk Geografi sosial Geografi ekonomi Geografi politik Geografi sejarah

Bidang kontemporari: Geo. petempatan Geo. bandar/desa Geo. pertanian Geo. pengangkutan Geo. Pembangunan Geo. Pelancongan

3 TEMA UTAMA GEOGRAFI MANUSIA -ms29

1. Catatan dan keterangan fenomena manusia pada atau dekat muka bumi. 2. Telahan/Justifikasi hubungan manusia sekata

fenomena manusia di tempat/ruang tertentu.

3. Pemeriksaan/pemerhatian masalah-masalah manusia yang mencorak dimensi reruang, khususnya untuk mengesahkan kepentingan ruang sebagai angkubah atas perubahan yang berlaku.

APA ITU GEOGRAFI MANUSIA?

IALAH SATU BIDANG YANG MENGKAJI FENOMENA MANUSIA PADA ATAU DEKAT MUKA BUMI DAN MENYELIDIK ISU, MASALAH, IMPAK TINDAKAN MANUSIA YANG MENCORAK DIMENSI RERUANG. (ms. 29/99 Modul 1)

Bangunan

Utiliti

Page 4: jmg 211 telesidang 1

4

Pengasas & Perintis idea

Rujuk Modul 1 (Bab 1,5) 1. Friedrich Ratzel (1844-1904) 2. Ellen Churchill Semple (1863-1932) 3. Paul Vidal de la Blache (1845-1918) 4. Jean Brunches 5. P. M Roxby (1930) 6. Harlan H. Barrows (1877 -1960) 7. S.R. Eyre dan G.R.J. Jones (1966) 8. Carl Ortwin Sauer (1889 -1975) 9. P.W. Bryan (1885-1968) 10.William Kirk (1963) 11.H.C. Brookefield (1969)

Masing-masing

ada pemikiran

sendiri.

Mahu tahu lanjut

Sila basa modul

& bincangkan

dalam ruangan

forum di e-portal.

Pengasas & Perintis idea

Rujuk Modul 1 (Bab 1,2,5) 1. Friedrich Ratzel (1844-1904) 2. Ellen Churchill Semple (1863-1932) 3. Paul Vidal de la Blache (1845-1918) 4. Jean Brunches 5. P. M Roxby 6. Harlan H. Barrows (1877 -1960) 7. S.R. Eyre dan G.R.J. Jones (1966) 8. Carl Ortwin Sauer (1889 -1975) 9. P.W. Bryan (1885-1968) 10.William Kirk (1963) 11.H.C. Brookefield (1969)

“Manusia adalah hasil

adunan muka bumi “

(SEMPLE)

“Fokus kepada interaksi

(penyesuaian/ubahsuaian)

dan bukan kawalan (ROXBY)

Impak kepada

pandangan darat fizikal

& pandangan darat

budaya (SAUER)

PENCETUS IDEA BERKAIT DENGAN PEMIKIRAN/FALSAFAH

Pemikiran

Utama

DETERMINISME POSSIBILISME

PROBABILISME Mempengaruhi pembentukan

model-model dan

pendekatan dalam kajian

Geografi Manusia

DETERMINISME/ ENVIRONMENTALISM (PENENTUAN ALAM SEKITAR)

Pendokong : FRIEDRICH RATZEL, ELLEN CHURCHILL

SEMPLE, CARL RITTER, ALEXANDER VON

HUMBOLDT

Falsafah :

(1) Pengaruh alam sekitar ke atas manusia secara

keseluruhan

(2) Menyifatkan manusia sebagai makhluk pasif

(3) Manusia dibentuk oleh kuasa semula jadi dan

tindak-tanduk alam sekitar.

(4) Manusia itu adalah sama seperti tumbuhan dan

haiwan yang merupakan hasil daripada tindakan

alam sekitar

DETERMINISME/ ENVIRONMENTALISM (PENENTUAN ALAM SEKITAR)

RUMUSAN: PENGARUH ALAM SEKITAR KE ATAS

MANUSIA SECARA KESELURUHAN, OLEH ITU

AKTIVITI MANUSIA, ORGANISASI, TABURAN,

PEMBANGUNAN DAN ASPIRASI MANUSIA ADALAH

DIBAWAH PENENTUAN ALAM SEKITAR.

KELEMAHAN:

(1)Persekitaran fizikal serupa – namun tindak balas

berbeza

(2) Persekitaran fizikal berbeza – namun tindak

balas sama

(3) Manusia juga mempengaruhi alam sekitar

Persekitaran fizikal serupa – namun tindak balas

berbeza - delta

Page 5: jmg 211 telesidang 1

5

Pendokong : PAUL VIDAL DE LA BLANCE, JEAN

BRUNHES, CARL SAUER

Falsafah :

(1)Menyifatkan manusia sebagai makhluk aktif

(2) Peranan manusia lebih penting daripada

pengaruh kuasa semulajadi untuk menentukan

aktivitinya.

(3) Sifat manusia dapat menyesuaikan diri kepada

unsur-unsur alam sekitar dan dapat juga

mengubahsuaikannya.

POSSIBILISME

(UNSUR SERBA KEMUNGKINAN) Falsafah :

(4) Manusia ialah unsur-unsur positif dan

mempunyai kebebasan untuk memilih daripada

alam sekeliling apa yang perlu sahaja dan

ketepikan yang tidak perlu.

(5) Alam sekitar mengandungi beberapa

kemungkinan dan pengunaannya bergantung

kepada pemilihan manusia itu sendiri - respon

manusia terhadap alam sekitar dipengaruhi oleh

bakat, pendidikan, peringkat pembangunan

teknologi dan warisan sosial manusia itu sendiri.

POSSIBILISME

(UNSUR SERBA KEMUNGKINAN)

DEBAT (Modul 1, bab5): ENVIRONMENTAL

DETERMINISME DAN POSSIBILISME BUKANLAH

KONSEP YANG BERTENTANGAN. IA ADALAH

MERUPAKAN DUA KONSEP YANG TERDAPAT

DIHUJUNG SATU KONTINUUM,

KONTINUUM MEMBAWA MAKSUD TERDAPAT

BERBAGAI GOLONGAN MASYARAKAT YANG TIDAK

DIPENGARUHI OLEH ALAM SEKITAR DENGAN KESAN

YANG SAMA.

Teknologi Rendah Teknologi Tinggi

Pertanian/ Mundur Perindustrian / Maju

DETERMINISME POSSIBILISME

Masyarakat nomad Masyarakat bandar

Pendokong : Mereka yang memilih jalan tengah antara

dua konsep utama sebelum ini. Eg, ELLSWORTH

HUNTINGTON

Falsafah : BELIAU PERKENALKAN KONSEP “STOP-AND-GO”

DETERMINISM, DI MANA DALAM JANGKA PENDEK

MANUSIA DAPAT MENGUASAI ALAM SEKITAR,

TETAPI DALAM JANGKAMASA PANJANG ALAM

SEKITAR TELAH MEMENANGI PERTARUNGAN

TERSEBUT DAN MANUSIA TERPAKSA

BERKOMPROMI DENGAN ALAM SEKITAR.

PROBABILISME / KEBARANGKALIAN

PENDEKATAN DALAM KAJIAN GEOGRAFI MANUSIA

PENDEKATAN KAJIAN DALAM GEOGRAFI MANUSIA: (Modul 1 ms 31-91) PENGERTIAN

BAHAWA KITA PERLU MENINJAU BAGAIMANAKAH

BENTUK KAJIAN DALAM GEOGRAFI MANUSIA

DILAKUKAN

1. PERKEMBANGAN TEORI 2. PENGGUNAAN KAEDAH SAINTIFIK 3. MODEL 4. ANALISIS KUANTITATIF (Sila rujuk modul, bincangkan masalah jika

ada dalam forum e-portal)

RUMUSAN AGENDA HARI INI

Anda seharusnya telah:

1. Memahami kehendak kursus.

2. Mengenali Geografi Manusia

Telesidang ini hanyalah ringkasan. Sila rujuk

modul 1 untuk perbincangan yang lebih

terperinci.

Page 6: jmg 211 telesidang 1

6

PERTEMUAN KEDUA

TOPIK KAJIAN PENDUDUK

(19 OKTOBER 2012)