jh302459 cover

Click here to load reader

Post on 20-Jan-2017

306 views

Category:

Documents

25 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LA

  PO

  RA

  N K

  ET

  UA

  AU

  DIT

  NE

  GA

  RA

  TA

  HU

  N 20

  08

  NE

  GE

  RI SA

  RA

  WA

  K

  JH302459 cover sarawak.indd 1JH302459 cover sarawak.indd 1 9/28/09 11:43:56 AM9/28/09 11:43:56 AM

 • LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

  AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

  DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK

  TAHUN 2008

  JABATAN AUDIT NEGARA

  MALAYSIA

  JH302459 Title Page 1.indd 1 9/23/09 11:40:47 AM

 • KANDUNGAN

  JH302459 Title Page 2.indd 1 9/23/09 11:42:40 AM

 • iii

  iii

  PERKARA MUKA SURAT KATA PENDAHULUAN

  vii

  INTI SARI LAPORAN

  xiii

  BAHAGIAN I : AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI KERAJAAN NEGERI

  Pendahuluan

  3

  Kementerian Alam Sekitar Dan Kesihatan Awam SarawakPengurusan Tunggakan Hasil Cukai Taksiran Pihak Berkuasa Tempatan Sarawak

  3

  Kementerian Kemudahan Awam Negeri Sarawak Pengurusan Kualiti Air Minum

  32

  Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Service Level Agreement SIFBAS

  58

  Jabatan Hutan Sarawak Pengurusan Hutan Dan Kepentingannya Kepada Alam Sekitar

  68

  Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak Pengurusan Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain (KAFA)

  92

  Jabatan Pertanian Negeri Sarawak Program Pembangunan Industri Buah-Buahan

  118

  Jabatan Tanah Dan Survei Negeri Sarawak Pengurusan Pengambilan Balik Tanah Dan Penggunaannya

  138

  Yayasan Sarawak Pengurusan Pinjaman Pelajaran Berkomputer

  158

  BAHAGIAN II : PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI

  Pendahuluan

  185

  Borneo Development Corporation (Sarawak) Sdn. Bhd.

  185

  BAHAGIAN III : PERKARA AM

  Pendahuluan

  211

  Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit Negara

  211

  KANDUNGAN

  JH302459 Title Page 2.indd 3 9/23/09 11:42:40 AM

 • iv

  iv

  Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti Dan Kajian Khas Kementerian/Jabatan/Agensi

  219

  Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri

  219

  PENUTUP 223

  JH302459 Title Page 2.indd 4 9/23/09 11:42:40 AM

 • iv

  KATA PENDAHULUAN

  iv

  Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti Dan Kajian Khas Kementerian/Jabatan/Agensi

  219

  Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri

  219

  PENUTUP 223

  JH302459 Title Page 2.indd 5 9/23/09 11:42:40 AM

 • vii

  KATA PENDAHULUAN

  1. Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957, menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan Ketua Audit Negara untuk dibentangkan di Parlimen manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak memperkenankan untuk membentangkan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara telah menjalankan Pengauditan Prestasi untuk menentukan sama ada sesuatu aktiviti Kerajaan telahdilaksanakan dengan cekap, ekonomi dan berkesan. 2. Laporan saya mengenai Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Tahun 2008 adalah hasil daripada pengauditan yang dijalankan terhadap aktiviti-aktiviti tertentu yang dilaksanakan di sembilan buah Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri iaitu Kementerian Alam Sekitar Dan Kesihatan Awam Sarawak, Kementerian Kemudahan Awam, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak, Jabatan Hutan Sarawak, Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak, Jabatan Pertanian Sarawak, Jabatan Tanah Dan Survei Sarawak, Yayasan Sarawak dan Borneo Development Corporation (Sarawak) Sdn. Bhd. Program/Aktiviti yang diaudit adalah berkaitan dengan Pengurusan Tunggakan Hasil Cukai Taksiran Pihak Berkuasa Tempatan Sarawak, Pengurusan Kualiti Air Minum, Service Level Agreement, Pengurusan Hutan Dan Kepentingannya kepada Alam Sekitar, Pengurusan Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain (KAFA), Program Pembangunan Industri Buah-buahan, Pengurusan Pengambilan Balik Tanah Dan Penggunaannya, Sistem Pengurusan Pinjaman Pelajaran Berkomputer Yayasan Sarawak dan Pengurusan Borneo Development Corporation (Sarawak) Sdn. Bhd.. Pengauditan terhadap aktiviti Kerajaan Negeri adalah untuk menilai semua polisi, program dan projek yang telah dirancang dilaksanakan dengan jayanya mengikut tempoh yang ditetapkan; spesifikasi kontrak/syarat perjanjian dipatuhi; tiada pembaziran dan mencapai matlamatnya. Pada umumnya, aktiviti yang dilaksanakan oleh lapan Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri Sarawak pada tahun 2008 menunjukkan beberapa kelemahan seperti yang saya laporkan dalam Laporan ini. 3. Semua Pegawai Pengawal yang berkenaan telah dimaklumkan tentang perkara yang dilaporkan untuk pengesahan mereka. Laporan ini juga mengandungi tindakan susulan yang telah diambil terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan saya bagi tahun 2007 untuk memberi gambaran sejauh mana tindakan susulan dan pembetulan telah diambil oleh pihak Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri berkenaan terhadap isu yang telah dibangkitkan.

  vii

  JH302459 Title Page 2.indd 7 9/23/09 11:42:41 AM

 • viii ix

  6. SaKementkerjasamelahirberusah

  Putraja24 Jula

  aya ingin terian/Jabama kepada

  rkan penghha gigih ser

  aya ai 2009

  merakamtan/Agensi/a pegawai hargaan darta member

  mkan uca/Syarikat K

  saya sepan terima rikan sepen

  ix

  apan terimKerajaan Nepanjang pekasih kepauh komitme

  ma kasih egeri Saraw

  engauditan ada semuaen untuk me

  kepada wak yang dijalankan.

  a pegawai enyiapkan la

  semua ptelah mem

  . Saya jugsaya yan

  aporan ini.

  pegawai mberikan ga ingin ng telah

  viii

  4. Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap laporan ini dapat dijadikan asas untuk memperbaiki segala kelemahan dan meningkatkan usaha penambahbaikan bagi meningkatkan akauntabiliti dan integriti di sektor awam. 5. Pada pandangan saya, pencapaian pelaksanaan aktiviti Kerajaan Negeri dan agensinya boleh dipertingkatkan sekiranya semua pihak yang terlibat menambah baik komunikasi dan koordinasi (communication and coordination) serta menghayati dan mengamalkan lima perkara utama yang diringkaskan sebagai DAMAI seperti berikut:

  a) DUE DILIGENCE Setiap penjawat awam perlu menjalankan tugas dengan penuh ketelitian yang profesional untuk mewujudkan sistem penyampaian awam yang cemerlang.

  b) ACHIEVEMENT - Memastikan semua polisi dan program yang telah dirancang dilaksanakan dengan jayanya mengikut tempoh yang ditetapkan, menggunakan kaedah Key Performance Indicators (KPI), tidak berlaku peningkatan kos, spesifikasi kontrak/syarat-syarat perjanjian dipatuhi dan mencapai matlamatnya.

  c) MONITORING - Pemantauan yang rapi hendaklah dibuat bagi memastikan semua program atau aktiviti yang dirancang berjaya dilaksanakan, diurus secara akauntabiliti dan berintegriti. Segala kelemahan yang ditemui hendaklah diambil tindakan. Projek yang telah siap dibina hendaklah digunakan untuk mengelakkan berlakunya pembaziran dan memberi impak positif kepada golongan sasaran.

  d) ATTITUDE - Setiap penjawat awam perlu mempunyai pandangan holistik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan penuh komitmen yang tinggi. Nilai-nilai positif hendaklah diamalkan dan tidak ada sikap sambil lewa dalam melaksanakan tugas.

  e) INTEREST - Setiap penjawat awam perlu melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan minat dan dedikasi supaya projek yang dilaksanakan ada usaha penambahbaikan dan berinovasi.

  JH302459 Title Page 2.indd 8 9/23/09 11:42:41 AM

 • viii ix

  6. SaKementkerjasamelahirberusah

  Putraja24 Jula

  aya ingin terian/Jabama kepada

  rkan penghha gigih ser

  aya ai 2009

  merakamtan/Agensi/a pegawai hargaan darta member

  mkan uca/Syarikat K

  saya sepan terima rikan sepen

  ix

  apan terimKerajaan Nepanjang pekasih kepauh komitme

  ma kasih egeri Saraw

  engauditan ada semuaen untuk me

  kepada wak yang dijalankan.

  a pegawai enyiapkan la

  semua ptelah mem

  . Saya jugsaya yan

  aporan ini.

  pegawai mberikan ga ingin ng telah

  viii

  4. Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap laporan ini dapat dijadikan asas untuk memperbaiki segala kelemahan dan meningkatkan usaha penambahbaikan bagi meningkatkan akauntabiliti dan integriti di sektor awam. 5. Pada pandangan saya, pencapaian pelaksanaan aktiviti Kerajaan Negeri dan agensinya boleh dipertingkatkan sekiranya semua pihak yang terlibat menambah baik komunikasi dan koordinasi (communication and coordination) serta menghayati dan mengamalkan lima perkara utama yang diringkaskan sebagai DAMAI seperti berikut:

  a) DUE DILIGENCE Setiap penjawat awam perlu menjalankan tugas dengan penuh ketelitian yang profesional untuk mewujudkan sistem penyampaian awam yang cemerlang.

  b) ACHIEVEMENT - Memastikan semua polisi dan program yang telah dirancang dilaksanakan dengan jayanya mengikut tempoh yang ditetapkan, menggunakan kaedah Key Performance Indicators (KPI), tidak berlaku peningkatan kos, spesifikasi kontrak/syarat-syarat perjanjian dipatuhi dan mencapai matlamatnya.

  c) MONITORING - Pemantauan yang rapi hendaklah dibuat bagi memastikan semua p