jh302454 cover

Click here to load reader

Post on 19-Dec-2016

287 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LA

  PO

  RA

  N K

  ET

  UA

  AU

  DIT

  NE

  GA

  RA

  TA

  HU

  N 20

  08

  NE

  GE

  RI P

  AH

  AN

  G

  JH302454 cover pahang.indd 1JH302454 cover pahang.indd 1 9/28/09 11:08:59 AM9/28/09 11:08:59 AM

 • LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

  AKTIVITI JABATAN/AGENSI

  DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PAHANG

  TAHUN 2008

  JABATAN AUDIT NEGARA

  MALAYSIA

  JH302454 T. Page.indd 1JH302454 T. Page.indd 1 9/29/09 3:09:42 AM9/29/09 3:09:42 AM

 • KANDUNGAN

  JH302454 Kand.indd iJH302454 Kand.indd i 9/29/09 3:09:18 AM9/29/09 3:09:18 AM

 • iii

  PERKARA MUKA SURAT KATA PENDAHULUAN vii INTI SARI LAPORAN xiii

  BAHAGIAN I : AKTIVITI JABATAN/AGENSI Pendahuluan 3 Jabatan Agama Islam Pahang 3 Pengurusan Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain (KAFA) Jabatan Perhutanan Negeri Pahang 21 Pengurusan Hutan Dan Kepentingannya Kepada Alam Sekitar Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri Pahang 47 Pengurusan Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS) Jabatan Bekalan Air Negeri Pahang 57 Pengurusan Kualiti Air Minum Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Jabatan Kerja Raya 87 Cawangan Mekanikal Negeri Pahang Dan Pejabat Daerah Dan Tanah Pekan Pengurusan Kenderaan Majlis Perbandaran Kuantan 98 Pengurusan Tempat Letak Kereta Berkupon

  BAHAGIAN II : PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI Pendahuluan 121 Amanah Saham Pahang Berhad 121 BAHAGIAN III : PERKARA AM Pendahuluan 153 Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam 153 Laporan Ketua Audit Negara 2007 Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai 165 Aktiviti Dan Kajian Khas Jabatan/Agensi Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri 165 PENUTUP 169

  KANDUNGAN

  JH302454 Kand.indd iiiJH302454 Kand.indd iii 9/29/09 3:09:19 AM9/29/09 3:09:19 AM

 • KATA PENDAHULUAN

  JH302454 Kand.indd vJH302454 Kand.indd v 9/29/09 3:09:19 AM9/29/09 3:09:19 AM

 • vii

  KATA PENDAHULUAN

  1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957, menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakala Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang menitahkan untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Pahang. Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara telah menjalankan Pengauditan Prestasi untuk menentukan sama ada sesuatu aktiviti Kerajaan dilaksanakan dengan cekap, ekonomi dan berkesan. 2. Laporan saya mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pahang tahun 2008 ini disediakan hasil daripada Pengauditan terhadap aktiviti-aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 10 buah Jabatan/Agensi Negeri iaitu Jabatan Agama Islam Pahang, Jabatan Perhutanan Negeri, Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Jabatan Kerja Raya Negeri, Jabatan Bekalan Air Negeri, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Pejabat Daerah Dan Tanah Pekan, Majlis Perbandaran Kuantan dan Amanah Saham Pahang Berhad. Program/aktiviti yang diaudit adalah berkaitan dengan Pengurusan Kelas Al-Quran dan Fardu Ain, Pengurusan Hutan - Kepentingannya Kepada Alam Sekitar, Pengurusan Kualiti Air Minum, Pengurusan Kenderaan, Pengurusan Tempat Letak Kereta Berkupon dan Pengurusan Syarikat Amanah Saham Pahang Berhad. 3. Pengauditan terhadap aktiviti Kerajaan Negeri adalah untuk menilai semua program yang telah dirancang telah dilaksanakan dan diurus dengan jayanya mengikut tempoh yang ditetapkan, tiada pembaziran dan mencapai matlamatnya. Pada umumnya, aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Jabatan/Agensi Negeri Pahang pada tahun 2008 masih terdapat kelemahan. Di antara kelemahan yang ditemui adalah seperti kekangan kewangan dan infrastruktur yang tidak kondusif telah menjejaskan pelaksanaan KAFA. Aktiviti yang dijalankan dalam kawasan Hutan Simpan Kekal memberi impak negatif kepada alam sekitar seperti pelaksanaan projek ladang hutan, pencerobohan oleh pelombong dan pembalakan haram telah memusnahkan ekologi tasik dan juga habitat semula jadi hidupan liar. Matlamat pelaksanaan SPEKS bagi menyediakan Penyata Kewangan yang seragam dan tepat belum dilaksanakan sepenuhnya. Pelanggaran parameter air terawat melebihi piawaian yang ditetapkan menjejaskan kualiti air minum. Kos penyenggaraan kenderaan yang tinggi melebihi kos perolehan, tempoh proses pewartaan tempat letak kereta dan kelemahan dalam tadbir urus korporat syarikat, prestasi aktiviti syarikat serta kurangnya pemantauan.

  JH302454 Kand.indd viiJH302454 Kand.indd vii 9/29/09 3:09:19 AM9/29/09 3:09:19 AM

 • viii

  4. Semua Pegawai Pengawal yang berkenaan telah dimaklumkan tentang perkara yang dilaporkan untuk pengesahan mereka. Laporan ini juga mengandungi tindakan susulan yang telah diambil terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan saya bagi tahun 2007 untuk memberi gambaran sejauh mana tindakan susulan dan pembetulan telah diambil oleh pihak Jabatan/Agensi Negeri berkenaan terhadap isu yang telah dibangkitkan. 5. Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap laporan ini dapat dijadikan asas untuk memperbaiki segala kelemahan, usaha penambahbaikan dan meningkatkan akauntabiliti dan integriti. Laporan ini telah memberi panduan kepada Jabatan/Pejabat/Agensi Negeri mengenai penilaian Jabatan Audit Negara terhadap program/aktiviti dari aspek ekonomi, kecekapan dan keberkesanan serta pencapaian matlamatnya. Segala kelemahan yang ditemui hendaklah diambil tindakan segera untuk mengelak dari berlakunya pembaziran, pemborosan dan penyelewengan sesuatu program/aktiviti. 6. Pada pandangan saya, pencapaian pelaksanaan aktiviti Kerajaan Negeri dan agensinya boleh dipertingkatkan lagi sekiranya semua pihak yang terlibat mempunyai lima perkara utama yang diringkaskan sebagai DAMAI iaitu:

  a) DUE DILIGENCE Penjawat awam perlu menjalankan tugas dengan penuh ketelitian yang profesional untuk mewujudkan sistem penyampaian yang cemerlang.

  b) ACHIEVEMENT Memastikan semua polisi dan program yang telah dirancang dilaksanakan dengan jayanya mengikut tempoh yang ditetapkan, menggunakan kaedah Key Performance Indicators (KPI), tidak berlaku peningkatan kos, spesifikasi kontrak/syarat-syarat perjanjian dipatuhi dan mencapai matlamatnya.

  c) MONITORING Pemantauan yang rapi hendaklah dibuat bagi memastikan semua program atau aktiviti yang dirancang berjaya dilaksanakan, diurus secara akauntabiliti dan berintegriti. Segala kelemahan yang ditemui hendaklah diambil tindakan. Projek yang telah siap dibina hendaklah digunakan untuk mengelakkan berlakunya pembaziran dan memberi impak positif kepada golongan sasaran.

  d) ATTITUDE - Setiap penjawat awam perlu mempunyai pandangan holistik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan penuh komitmen yang tinggi. Nilai-nilai positif hendaklah diamalkan dan tiada sikap sambil lewa dalam melaksanakan tugas.

  e) INTEREST Setiap penjawat awam perlu melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan minat dan dedikasi supaya projek yang dilaksanakan ada usaha penambahbaikan dan berinovasi.

  JH302454 Kand.indd viiiJH302454 Kand.indd viii 9/29/09 3:09:20 AM9/29/09 3:09:20 AM

 • ix

  7. SJabatankepadapenghamembe

  Putraja10 Jula

  Saya ingin n/Agensi/Sy

  a pegawai argaan danerikan sepen

  aya ai 2009

  merakamkayarikat Kersaya sepa terima kanuhnya kom

  an ucapanrajaan Neg

  anjang pengasih kepadamitmen untu

  terima kageri Pahangauditan da pegawai uk menyiapk

  asih kepadang yang teijalankan. saya yang

  kan Lapora

  a semua pelah memb

  Saya jugag telah bern ini.

  penjawat aberikan kea ingin merusaha gig

  awam di erjasama elahirkan ih serta

  JH302454 Kand.indd ixJH302454 Kand.indd ix 9/29/09 3:09:20 AM9/29/09 3:09:20 AM

 • INTI SARI LAPORAN

  JH302454 Kand.indd xiJH302454 Kand.indd xi 9/29/09 3:09:20 AM9/29/09 3:09:20 AM

 • xiii

  INTI SARI LAPORAN

  BAHAGIAN I AKTIVITI JABATAN/AGENSI 1. Jabatan Agama Islam Pahang - Pengurusan Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain

  (KAFA)

  Program KAFA adalah berkonsepkan pendidikan agama peringkat rendah bagi menyokong pendidikan Islam yang dilaksanakan di bawah sistem pendidikan kebangsaan. Program ini memberi penekanan dan tumpuan kepada perkara amali dan kemahiran membaca Al-Quran mengikut tajwid di samping memberi kemahiran dalam penulisan dan pembacaan jawi. Walaupun pelaksanaannya telah menjangkau 19 tahun namun program KAFA di Negeri Pahang adalah tidak memuaskan kerana terdapat beberapa kelemahan yang telah menjejaskan pelaksanaan program seperti kekurangan peruntukan kewangan, infrastruktur yang kurang sempurna, status jawatan penyelia/guru tidak tetap dan elaun yang rendah, penilaian murid tidak menyeluruh, tidak mematuhi sepenuhnya garis panduan JAKIM dan kurang pemantauan. 2. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang - Pengurusan Hutan Dan Kepentingannya

  Kepada Alam Sekitar

  Sebarang aktiviti yang dijalankan di dalam kawasan Hutan Simpanan Kekal (HSK)

  sama ada secara sah ataupun secara haram sebenarnya telah membawa kepada impak

  negatif terhadap alam sekitar. Projek Ladang Hutan di HSK Lesong, Pahang walaupun

  sedang dilaksanakan dengan kelulusan tetapi kedudukannya yang terletak di tengah-tengah

  HSK tersebut telah memberi kesan serius terhadap alam sekitar sekiranya tidak diurus

  dengan sewajarnya. Kes pencerobohan