jenayah rffiol di negeri kedah satu kajian kes ... jenayah rffiol di negeri kedah satu kajian kes ke...

Click here to load reader

Post on 12-Feb-2021

4 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JENAYAH RffiOL DI NEGERI KEDAH

  SATU KAJIAN KES KE ATAS PENJENAYAHIBANDUAN

  DI PENJARA ALOR SETAR, KEDAH

  OLEH :

  JAMALUDIN BIN MUSTAFFA

  TESIS DISEMPURNAKAN UNTUK

  MEMENUHI KEPERLUAN BAOI

  PENGIJAZAHAN SARJANA SAINS

  (PENOURUSAN).

  1997

  (c) JAMALUDIN BIN MUSTAFFA, 1997. Hak Cipta Tcrpelihara

 • Sekolah Siswaxah (Graduate School)

  Universiti Utara Malaysia

  PERAKUAN KERJA TESIS (Certification Of Thesis Work)

  Kami, yang bertandatangan, memperakukan bahawa (We, the undersigned, certify that)

  JAMALUDIN BIN MUSTAFFA

  calon untuk ijazah (candidate for the degree ofi Sarjana Sains (Pengurusan)

  telah mengemukakan tesisnya yang bertajuk (has presented his/her thesis of the following title)

  Jenayah Rogol : Kajian Kes. Ke Atas B-mduan di Penjara.

  Alor Setar.

  seperti yang tercatat di muka surat tajuk dan kulit tesis (as it appears on the title page and front cover of thesis)

  bahawa tesis tersebut boleh diterima dari segi bentuk serta kandungan, dan melfputi bidang ilmu dengan memuaskan. (that the thesis is acceptable in form and content, and that a satisfactory knowledge of the field is coverd by the thesis).

  * AJK Tesis

  (Thesis Committee)

  Nama Tandatangan (Name) En l Shafee Saad (Signature)

  (Penyelia Utama/Principal Supervisor)

  Nama Tandatangan ~~~~~~ En. Mohd. Fo'sSakdan ___ (Signature) (YWQkfW

  Nama Tandatangan (Name) (Signature)

 • ISTERI TERSAYANG,

  NUR JAZANADIA,

  NURATJQAH, DAN

  NUR Al7RAH

  “TERIMA KASIH DI ATAS KEKUATAN SEMANOAT YANQ DleERl DAN PE- YAW Dl6uKlwAN”.

 • KEBENARANMENGGUNA

  DdoenSCkOl8hSiswazeh UnlvenitiuferaMalsysia 06010 sintok

  DARULAMAN

  . . .m

 • Fube&licersdankaadgh~~~sistem paudqanyangdimdkimselamainit&tpitidakjug8menemuijdan pcnyeleaaian. Kejadiankcsrogoldanpglyakitsosialyanglainscmakin bt!&ambehdenmasihti&dapetdibelxhm&

 • ABf3TFucT

  V

 • PENGHARGAAN

  Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Iagi Maha Penyayang.

  Saya dengan penuh rasa rendah diri memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T di atas taufik dan hidayahnya, serta limpah kurnianya, dapat juga saya menyiapkan tesis ini dengan lancar dan sempurna walaupun terpaksa menghadapi pelbagai rintangan, halangan dan cabaran.

  Di sini, kesempatan diambil untuk merakamkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Shafee Saad (Timbalan Dekan) selaku penyelia pertama dan Encik Fo’ad Sakdan (Timbalan Dekan) selaku penyelia kedua bagi tesis ini, yang banyak memberi idea, bimbingan, tunjuk ajar, teguran kepada saya sepanjang tempoh kajian dibuat. Sumbangan keikhlasan ilmu yang dicurahkan tanpa mengira penat lelah adalah sangat bermakn4berert.i sekali dalam membantu menyiapkan tesis ini dengan sempurnanya.

  Tidak juga saya lupakan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada mqjikan saya iaitu Asisten Komisioner Polls, Tuan Hj Mohd Nasir bin Ah, Superintendan Polis, Tuan Abdullah bin Bahmat dan Asisten Superintendan Polis Tuan Azahar bin Mohd Yusof yang juga banyak memberi laluan, kemudahan dan peluang untuk saya terus menerus mengikuti pengajian serta melengkapkan tesis ini. Tidak ketinggalan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan dan semua r&an-rakan sepejabat terutama Cif Inspektor Abd Bahim bin Ah, Cheng Boon Ling, Zuriah bt Othman dan 0.A Mohamad Ibrahim yang banyak membantu memberi segala kepakaran, idea dan semangat dalam pengajian serta menjayakan kajian ini.

  Akhir sekali, penghargaan khas saya tujukan kepada keluarga tersayang ibu dan bapa, ibu mentua dan bapa, isteri dan anak-anak yang banyak berdoa memberi pengharapan dan keyakinan kepada saya mencapai kejayaan cemerlang dalam pengajian serta menyiapkan tesis ini.

  Semoga segala usaha dan keringat yang dicurahkan diberkati dan diredhai Allah.

  Sekian, Wassallam.

  ASP JAMALUDIN BIN MUSTAFFA Sekolah Siswazah Universiti Utara Malaysia

  Jabatan E lbu Pejabat Polis Kontinjen Kedah. 1997

  vi

 • TaJuk Halaman

  BABSATU: PENDAHULUAN

  FWnyataan Masalah

  Keterangan TajuldKepentingan Kajian

  ObjekM Kajiin

  Konteks Kajian

  Skop Kajian

  Wasan Oan Penentuan Batasan

  Kesimpulan

  BABDlJk PERKEMMNMN TWRI JENAYAH ROGOL

  Pengenalan

  Teori Berkaitan Jenayah

  Perkembangan Teori Jenayah

  Teori F%ioiogi Teori Fskologi TeoriSosidogi

  TakrifJenayah Rogol

  Klasifikasi Jenayah Rogoi

  Agyrarated Rape Simple Rape

  FWkembanganTeari Rogol

  Kesimputan

  1

  2

  5

  6

  8

  9

  12

  13

  14

  17

  18 22 24

  25

  29

  30 30

  32

  51

  vii

 • BABTBAi ANALWSKAoARJENAYAHROOOL DlRUUAYSlAMNMNEOERlKEDAH

  Perkembangan Kes Jewyah Rogol Di Malaysia Dan Di Negeri Kedah

  Jumlah KesITangkapan Mengikut Mgeri-Negwi Di Mataysii Dan Seluruh Neged Kedah

  Kesahihan Laporan Bagi Seluruh Melaysla

  Tempat Kejadian Bagi Seluruh Malaysia Dan Seluruh Negeri Kedah

  Perhubungan MangWSaspek 6agi Seduruh Malaysia Dan Sduruh Negeri Kedah

  Mangsa Mengikut Bangsa Bagi Seiuruh Malaysia Dan Sduruh Negeri Kedah

  Mangsa Mengikut Umur Bagi Sduruh Mataysia Dan Negeri Kedah

  Pekwjaan Mangsa Bagi Seluruh Malaysia Dan Negeri Kedah

  Saspek Mengikut Bangsa E3agi Seluruh Malaysia Dan Negeri Kedah (Tangkapan Sahaja)

  Penemuan Kajian Pelbagai Aspek-Aspek Perkosaan Berlaku

  52

  52

  54

  57

  59

  61

  63

  64

  65

  67

  68

  Kesimpulan 69

  . . .vm

 • Rangka Kerja Kajii Kes 70

  Kajian Survey Penyelidikan Kajian Kes

  Me&J Kajiin Kes 72

  Temubual Berpandukan 6orang Soal Selldik Pungutan D&a Fail Kertas Siasatan Kes Rogo4

  Kesimpuian 78

  W LIMA: KAJWN KES - PENEMUAN

  -an Tajuk Kajian Kes 80 Lokasi Kajian 80 Responden 81 Kaedah Kajian 82 Kajiin Kes 85

  Kes Pertama 85 Kes Kedua 92 Kes K&ii 97 Kes Keempat 102 Kes Kelima 108 Kes Keenam 110 Kes Ketujuh 113 Kes Kelapen 116

  Rumusan Perbezaan Prof&il Kes Dan Pola Tingkah Laku Perogoi (Responden)

  Taraf SoskWconomi 121 Motif Perogol 123 PraFail Pemgoi 128 Profail Mangsa 128 Hubungan Pemgol Dengan Mangsa 131 Jenayah E3erulang (Residivisme) 132 Sumbang Muhrim (Incest) 135

  71 71

  73 76 77

  80

  121

 • Teori FWnbeIajaran Soeial

  Hubungan Dengan Jenayah Rogol 138

  Fail Siasatan Potis 140

  Butir Kejadian Fertama 140 Butir Kejadii Kedua 142 Butir Kejadian Ketiga 143 Butir Kejadian Keempat 144 Butir Kejadian KeUma 145 Butii Kejadiin Keenam 147 Butir Kejadiin Ketujuh 148 Butir Kejadiin Kelapan 150

  BAD EMAM: PERWNCANMN DAN RUMUSAN

  Faktor-Faktor MerryebaMcan Feningkatan/ Beilaku KesRogol

  ~-Cadangan Dalam Menpksaikan

  Kesimpulan 172

  138

  153

  153

  166

  175

 • Tajuk

  Jadual (i) JumlahKangkapan Kes RogtA Mengikut Negeti Di Malaysia

  Jadual (ii) JumlahITangkapan Kes Rogol Mengikut Daerah Dalam Negeri Kedah

  Jadual (iii) Kesahihan Laporan Bagi Seluruh Malaysia

  Jadual (iv) Fecahan Tempt Kejadian Bagi Seluruh Malaysia

  Fecahan Tempat Kejadiin Bagi Seluruh Negerl Kedah

  Jadual (vi) Pecahan Perhubungan MangW Saspk Bagi Wuruh Malaysia

  Jadual (vii) F%cahan Perhubungan Mangsa/ Saspek Bagi Negeti Kedah

  Jadual (viii) Mangsa Mengikut Bangsa Bagi Seluruh Malaysia

  Jadual (ii) Margsa Mengikut Bangsa Bagi Seluruh Negeri Kedah

  Jadual (x) Mangsa Mengikut Umur Bagi Seluruh Malaysia

  Jadual (A) Mangsa Mengikut Umur Bagi Seluruh Negerl Kedah

  54

  56

  58

  59

  59

  62

  63

  63

  64

  64

  65

  xi

 • Jadual (xii) Pecahan Pekerjaan Mangsa Bagi Seluruh Malaysia

  Jadual (xiii) Pecahan Pekerjaan Mangsa Bag1 Negeri Kedah

  Jadual (xiv) Saspek Mengikut Bangsa Bagi Seluruh Malaysia (Tangkapan Sahaja)

  Jadual (xv) Saspek Mengikut Bangsa Bagi Negeri Kedah (Tangkapan Sahaja)

  Jadual(xvi) Statistik Kemasukan BanduaOahanan

  Jadual(xvii) Rekod TuduhanMukuman Perogol (Banduan)

  66

  66

  67

  67

  64

  166

  xii

 • Tajuk Halaman

  Rajah (a) Rangka Model Kajiin Kes Reka BentukTemubual

  79

  . . .xm

 • BAB SAW

  PENDAHULUAN

  PENGENALAN

  Dalam pengenalan ini boleh dijelaskan pengertian

  rogol dalam masyarakat Malaysia dan menarik minat

  untuk mengkajinya.

  PERNYATAAN MASALAH

  Kadar peningkatan jenayah rogol di era kepesatan

  pembangunan ini semakin ketara berbanding dengan

  zaman sebelum ini. Perlakuan jenayah rogol dan

  Modus Operandi kini semakin kompleks dan

  sofistikated seiring dengan perkembangan dan

  kemajuan manusia. Kejadian-kejadian jenayah rogol

  m a s a kini jwa tidak lagi membatasi sebarang

  sempadan malah ia berlaku di mana saja tanpa

  sebarang sekatan sehingga telah melampaui batas-

  batas susila kemanusiaan dan keagamaan.

  Permasalahan jenayah rogol berlaku berpunca oleh

  keadaan situa