jawapan forum kk

Download Jawapan Forum KK

Post on 18-Oct-2015

43 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kerja kursus

TRANSCRIPT

C.Kerja Kursus Individu - Forum ( 10% )

Berikut adalah soalan forum:-No..SOALAN FORUM

1Nyatakan lima ( 5 ) unsur kependidikan yang diterapkan dalam kegiatan kokurikulum. Jelaskan kelima-lima unsur tersebut dengan memberikan contoh-contoh yang relevan ( apa, siapa, bila, mana, bagaiman (4W1H)

2Nyatakan tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.

3Apakah langkah-langkah jangka panjang dan jangka pendek yang diambil oleh pihak sekolah supaya aktiviti kokurikulum itu penting dan wajib dilaksanakan di sekolah?

4Kejayaan pelaksanaan sesuatu aktiviti kokurikulum sekolah banyak bergantung kepada pihak sekolah atau jawatankuasa yang penganjurkan aktiviti kokurikulum tersebut. Jelaskan apakah yang perlu dirancang sebelum, semasa dan selepas?

5Pertandingan adalah satu pelan penyertaan yang dirancang bertujuan untuk memilih pemenang di samping menghayati semangat kesukanan. Nyatakan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak yang mengelolakan pertandingan aktiviti kokurikulum.

Soalan Forum KokurikulumSoalan 1.Nyatakanlima ( 5 )unsur kependidikan yang diterapkan dalam kegiatan kokurikulum. Jelaskan kelima-lima unsur tersebut dengan memberikan contoh-contoh yang relevan ( apa, siapa, bila, mana, bagaiman (4W1H)

Jawapan 1 forum soalan 1Salam sejahtera rakan-rakan di Kirkby .Kokurikulum di sekolah telah menjadi sebahagian daripada sistem pendidikan di Malaysia ketika ini. Ianya telah menjadi satu kegiatan yang diwajibkan kepada setiap pelajar di semua sekolah menengah dan sekolah rendah.. Aktiviti kokurikulum dianggap penting sebagai alat untuk memenuhi hasrat unggul dasar pendidikan kebangsaan, iaitu perpaduan di kalangan pelajar-pelajar yang terdiri dari berbilang kaum. Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) telah menyatakan bahawa semua pelajar hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian yang lebih aktif dalam aktiviti kokurikulum. Setiap pelajar perlu menyertai satu badan beruniform, satu sukan atau permainan dan satu kelab atau persatuan di sekolah.Antara tujuan aktiviti kokurikulum diadakan di sekolah ialah untuk memberi pengalaman kepada pelajar-pelajar yang akan membantu mereka dalam mencapai kehidupan yang sempurna.. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, bidang ini berupaya memberi peluang kepada murid untuk membina kekuatan jasmani, menguatkan keupayaan mental, membantu dalam kestabilan emosi seterusnya kepada kemantapan rohani dalam menerapkan nilai-nilai murni berlandaskan pegangan kepada agama yang dianuti. Menurut Mohd Sofian, Aminuddin & Borhan (2002) kokurikulum merupakan suatu pelengkap kepada kehendak dan keperluan kurikulum di mana ia menyediakan pelbagai peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukur dan mengamalkan kemahiran, pengetahuan dan nilai-nilai yang telah dipelajari semasa pembelajaran di bilik darjah. Kegiatan kokurikulum ialah aktiviti-aktiviti yang melibatkan kegiatan sukan, persatuan/kelab yang berkaitan dengan matapelajaran dan kebudayaan, dan pasukan badan beruniform. Kegiatan sukan yang dimaksudkan seperti bola sepak, ragbi, renang, bola tampar, memanah, tenpin boling, golf dan sebagainya. Kegiatan kelab/persatuan ialah Kelab Usahawan, Kelab Bimbingan dan Kaunseling, Persatuan Sains dan Matematik, Persatuan Bahasa Cina dan sebagainya. Badan Beruniform pula ialah Kadet Tentera, Kadet Bomba, Kadet Polis, Pengakap, Persatuan Bulan Sabit Merah dan sebagainya.Lima unsur kependidikan yang diterapkan dalam kegiatan kokurikulum iaitu:Unsur yang pertama- Kepercayaan Kepada TuhanDalam bidang kokurikulum ,unsur kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dapat di semai untuk memberi kesedaran rohaniah terhadap pelajar melalui aktiviti kokurikulum di sekolah . Contohnya semasa aktiviti Perkhemahan Puteri Islam, pelajar dapat menjalankan aktiviti keagamaan seperti mendengar ceramah agama ataupun praktikal ibadah solat. Kepercayaan dan patuh kepada Tuhan menjadi tuntutan kepada setiap insan tidak kira agama , kaum dan keturunan supaya dapat di didik menjadi individu yang berakhlak mulia dan menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan yang negatif. Aktiviti kokurikulum di sekolah berperanan dalam pembentukan sifat-sifat sosial yang bernilai dalam diri setiap murid yang mengambil bahagian dalam aktiviti yang dipilih. Setiap aktiviti mempunyai sumbangan tersendiri dalam pembentukan sahsiah dan jati diri. Sebagai contoh, penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum amat berguna untuk pembentukan sahsiah, mengisi masa lapang dengan pengetahuan berfaedah, menimba pengalaman dan mengelakkan diri dari terjebak dalam masalah gejala sosial seperti melepak, penyalahgunaan dadah dan gangsterisme.Unsur yang kedua - Kemanusiaan yang murniMelalui kegiatan dan aktiviti kokurikulum di sekolah ,unsur kemanusiaan yang murni dapat dilahirkan dari unsur-unsur kependidikan melalui kokurikulum . Nilai nilai murni dapat diterapkan melalui badan uniform seperti PBSM , Pengakap, Tunas Puteri dan lain lain Unit Uniform yang dapat membimbing murid menolong orang tanpa mengira bangsa dan agama. Murid-murid boleh menjadi manusia murni serta mempunyai nilai-nilai akhlak kesusilaan dan ketaatan kepada agama, bangsa dan negara. Dalam hal ini murid-murid dilatih menjadi manusia yang berbudi pekerti mulia dan menghayati nilai-nilai murni terpuji untuk di amalkan dan dipraktikkan dalam perhubungan sesame rakan di sekolah. Unsur yang ketiga - Perpaduan dan integrasi nasionalPerpaduan negara ialah penyatuan secara fizikal antara negeri-negeri dan anggota masyarakat seluruh Malaysia. Integrasi nasional adalah satu konsep yang lebih luas iaitu proses penyatuan antara kelompok-kelompok yang berbeza latar belakang, menjadi satu entiti yang terikat oleh norma dan nilai serta kepentingan bersama. Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati antara etnik/kaum.

Dalam unsur kependidikan kokurikulum ini, ianya berkaitan rapat dengan nilai-nilai hidup berasaskan prinsip-prinsip Rukunegara. Perpaduan akan terus menjadi agenda utama bagi memupuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan di negara kita. Kokurikulum mempergiatkan program dan aktiviti yang melibatkan penyertaan murid dari pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan, terutamanya melalui sukan, permainan dan perkhemahan. Pelajar dapat berinteraksi dengan bangsa dan etnik lain yang mempunyai adat dan kebudayaan yang berlainan. Pelajar di harap dapat memahami dan menghormati adat dan kebudayaan bangsa lain. Hal ini amatlah penting untuk Negara kita yang mempunyai pelbagai bangsa dan kebudayaan.Justeru itu dengan adanya aktiviti kokurikulum ini, ianya akan menjadi asas di kalangan pelajar supaya melahirkan Satu Malaysia. Di samping itu,masyarakat yang perpaduan akan menjadi negara yang maju dan mashyur.

Unsur yang keempat - Disiplin dan bertanggungjawab Penyertaan dan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin murid ke arah pembinaan sahsiah yang bersepadu. Dalam konteks pendidikan kebangsaan , kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid secara menyeluruh. Secara umumnya kokurikulum berjaya membina disiplin melalui latihan kawad kaki, bola sepak , tarian dan sebagainya. Murid dapat melatih diri menepati masa dan rasa tanggungjawab untuk memenangi pertandingan untuk diri mereka serta pasukan dan sekolah. Selain daripada itu, kegiatan kokurikulum juga dapat mencungkil sifat kepimpinan yang tinggi terhadap pelajar supaya menjadi insan yang beketrampilan untuk menjadi pemimpin yang baik di masa hadapan.

Unsur yang kelima- Keilmuan dan pengetahuanAktiviti kokurikulum juga menekankan tentang penyampaian ilmu dan pengetahuan sebagai keperluan pelajar untuk dipratikkak dalam gerak kerja kokurikulum di sekolah-sekolah mahupun di tempat-tempat yang lain. Hal ini adalah penting untuk keperluan pendidikan di negara masa kini. Kedua-dua bidang ini seharusnya digabungkan dan diberi nafas baru, serta diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan murid dan guru dapat memahami konsep pendidikan dalam menuntut ilmu dan pengetahuan berasaskan kepada penekanan yang sama dalam bidang kokurikulum dan akademik. Ini penting untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani, dan pembentukan nilai-nilai estetika. Murid dapat mencapai kecemerlangan yang diingininya secara sama rata melalui ilmu dan pengetahuan yang diperolehi.

Jawapan 2 Soalan forum 1Salam rakan-rakanSaya sangat bersetuju dengan pendapat anda . Penglibatan pelajar dalam setiap jenis aktiviti kokurikulum sama ada aktiviti Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan dan Unit Beruniform, ianya dapat memupuk nilai bekerjasama dan sifat tolong-menolong dalam diri setiap ahli persatuan. Sebagai contohnya, seseorang pelajar yang terlibat dalam aktiviti perkhemahan unit berunifom perlu saling bantu -membantu antara satu sama lain. Para pelajar akan dibahagikan dalam kumpulan dan memerlukan mereka bekerjasama untuk menjayakan sesuatu aktiviti tersebut. Ini seterusnya akan membolehkan mereka membantu rakan-rakan dalam kumpulan masing-masing dan meningkatkan semagat serta motivasi untuk bersaing dengan sihat antara kumpulan -kumpulan lain. Aktiviti perkhemahan itu juga berupaya memupuk aspek kasih sayang dan sifat bertolak ansur antara ahli kumpulan. Para pelajar secara tidak langsung terdidik dengan menrapkan nilai-nilai murni seperti saling bantu -membantu dan menghormati rakan dalam kumpulannya. Contohnya apabila terdapat aktiviti seperti persembahan dalam kumpulan, setiap ahli kumpulan diperlukan untuk memainkan peranan masing-masing dan berganding bahu bagi menjayakan persembahan mereka. Selain itu, para pelajar juga belajar untuk memaafkan kesilapan ahli dalam kumpulan sekiranya terdapat salah faham. Ini seterusnya akan lebih mengeratkan hubungan mesra antara mereka. Sehubungan dengan itu, pelajar dapat didedahkan dengan unsur ketahanan fizikal