jabatan perkhidmatan komputer negeri notis .remedial maintenance support termasuk ... surat tawaran

Download JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI NOTIS .Remedial Maintenance Support termasuk ... surat tawaran

Post on 08-May-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

NOTIS SEBUT HARGANO. SEBUT HARGA : JPKN/2019/02

1. Sebut harga adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang mempunyai Lesen Berniaga yang sahdan berdaftar dengan Pusat Perndaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah(PUKONSA) di bawah KEPALA 21 SUB KEPALA 0101 - 0106 untuk mendapatkan sebuthargaseperti berikut:-

PEROLEHAN PERALATAN ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE UNTUK JABATANPERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI SABAH

2. Dokumen sebut harga boleh dimuat turun daripada laman web Jabatan Perkhidmatan KomputerNegeri di alamat http://www.jpkn.sabah.gov.my .

3. Syarikat-syarikat yang ingin menyertai sebut harga tersebut, perlu mendaftar dan mendapatkanBorang Bayaran Sebutharga di Unit Akaun, Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Akaun, JabatanPerkhidmatan Komputer Negeri, Tingkat 7, Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, 88400 KotaKinabalu sebelum memasukkan dokumen sebut harga ke dalam peti sebut harga. BayaranRM5.00 boleh dibuat di Kaunter Pembayaran, Jabatan Bendahari Negeri, Tingkat 9, Blok A, PusatPentadbiran Negeri Sabah, 88400 Kota Kinabalu

4. Dokumen sebut harga hendaklah diisi dengan lengkap dan disertakan dengan sesalinan SijilPUKONSA dan Lesen Berniaga yang masih sah digunakan dalam kod bidang berkaitan. Sesalinandokumen tersebut mestilah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri serta bertanda TajukSebut Harga dan Sebut Harga No. JPKN/2019/02 di ruang atas sampul surat.

5. Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebut harga di Jabatan PerkhidmatanKomputer Negeri, Tingkat 7, Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Jalan UMS, TelukLikas, 88400 Kota Kinabalu.

6. Tarikh Tutup : 22 MAC 2019, jam 10.00 pagi.

7. Kerajaan Negeri tidak akan terikat menerima tawaran sebut harga terendah atau memberi apa-apasebab sesuatu tawaran itu ditolak. Semua borang sebut harga serta dokumen sokongannya tidak akandikembalikan.

8. Sebarang ketetapan di atas yang tidak dipatuhi akan secara otomatik sebutharga akan ditolak.

PengarahJabatan Perkhidmatan Komputer Negeri

Tingkat 6 & 7, Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri SabahJalan UMS, Teluk Likas, 88400 Kota Kinabalu

http://www.jpkn.sabah.gov.my/

ARAHAN PERBENDAHARAAN 170(LAMPIRAN Q)

Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini

(Kew 284-Pin 5/94)KERAJAAN MALAYSIA

NEGERI SABAH SEBUTHARGA UNTUK BEKALAN/PERKHIDMATAN

Dokumen ini hendaklah disifatkan menjadi dan dibaca dan ditaksirkan sebagai sebahagian daripada Perjanjian Sebutharga

Pelawaan sebutharga dikeluarkan olehKementerian/Jabatan (Alamat Lengkap):-

Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Tingkat 6 & 7, Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri SabahJalan UMS, Teluk Likas, 88400 Kota KinabaluNo. Telefon: 088-368900Tarikh : 8 Mac 2019

1. Sila beri sebutharga bagi bekalan/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.

1.1 Syarat penyerahan/penyempurnaan ......................................................................................................................1.2 Tarikh penyerahan/penyempurnaan dikehendaki ...................................................................................................1.3 Arahan pengiriman .................................................................................................................................................1.4 Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam suatu sampul berlakri dan bertanda nombor sebutharga

........................................................1.5 Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di alamat di atas tidak lewat pada jam

10.00 pagi ........hb ...................................1.6 Tempoh sah laku sebutharga hendaklah ................... hari selepas tarikh tutup

Tarikh : ................................................... Tandatangan : Nama Pegawai : Edi Abdul MajidJawatan : Pegawai Teknologi Maklumat

Bil Perihal bekalan/perkhidmatan dan Syarat-syarat Khas UnitUkuranKuantiti/

Kekerapan Kadar (RM) Harga (RM)

SILA RUJUK APPENDIX A

Tarikh penyerahan/penyempurnaan ditawarkan........................................

* Sila sertakan sesalinan Sijil Pendaftaran dengan PUKONSA Jumlah

(i) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih, dan

(ii) Tarikh penyerahan/penyempurnaan ialah ...................................................

Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan bekalan/perkhidmatan di atas dengan harga dan syarat-syarat yang dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat-syarat di atas dan di belakang ini.

Tandatangan Penyebut Harga : ................................................................

Nama dan K/P : ................................................................ .............................................................

Alamat Syarikat : ............................................................. .............................................................

Tarikh : ................................................... .............................................................

.............................................................

No. Sebutharga JPKN/2019/02

Kepada (Nama Syarikat) Sila isi

No. Telefon: ...............................................No. Pendaftaran dengan PUKONSA ...................................

Kod bidang pendaftaran yang relevan dengan pembelian ini

............................................................................................

Tidak melebihi 8 minggu selepas LPO dikeluarkanSeperti di Appendix 'A'

JPKN/2019/02

22 Mac 2019 90

Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, Tingkat 7, Blok A, PPNS, Kota Kinabalu

8 Mac 2019

SYARAT-SYARAT AM

Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan ditempat lain dalam pelawaan ini, syarat-syarat am yang berikuthendaklah dipakai, melainkan setakat mana syarat-syarat amitu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh penyebutharga.

1. Keadaan BarangSemua barang yang dibekalkan hendaklah

tulen, baru dan belum digunakan.

2. HargaHarga yang ditawarkan hendaklah harga

bersih termasuk semua diskaun dan kos tambahanyang berkaitan.

3. Sebutharga SebahagianSebutharga boleh ditawarkan bagi semua

bilangan item atau sebahagian bilangan item.

4. Barang SetaraSebutharga boleh ditawarkan bagi barang

setara yang sesuai dengan syarat butir-butir penuhdiberi.

5. Persetujuan(i) Kerajaan tidak terikat untuk setuju terimasebutharga yang terendah atau mana-manasebutharga, dan

(ii) Setiap butiran akan ditimbangkansebagai satu sebutharga yang berasingan.

6. Pemeriksaan(i) Kerajaan sentiasa berhak melantikseseorang pegawai untk memeriksa dan mengujibekalan itu semasa tempoh pembuatan atau padabila-bila masa lain sebelum penyerahan bekalantersebut, dan

(ii) Penyebut harga hendaklah memberikemudahan pemeriksaan atau pengujian apabiladikehendaki.

7. Perakuan Menyatakan Spesifikasi telahDipatuhi

Penyebut harga dikehendaki memperakuibahawa bekalan/perkhidmatan yang dibekalkan olehmereka adalah mengikut spesifikasi atau piawai (jikaada) yang dinyatakan di dalam pelawaan ini.

8. Penolakan(i) Barang yang rendah mutunya atau yangberlainan daripada bekalan yang telah dipersetujuisebutharganya boleh ditolak,

(ii) Apabila diminta, penyebut hargahendaklah menyebabkan barang yang ditolak itudipindahkan atas tanggungan danperbelanjaannya sendiri, dan ia hendaklahmembayar balik kepada Kerajaan segalaperbelanjaan yang telah dilakukan mengenaibekalan yang ditolak itu, dan

(iii) Fasal-kecil (i) dan (ii) di atas ini, tidaklahmemudaratkan apa-apa hak Kerajaan untukmendapatkan ganti rugi kerana kegagalanmemenuhi obligasi kontrak.

9. PengiklananTiada apa-apa iklan mengenai persetujuan

terhadap mana-mana sebutharga boleh disiarkan dalammana-mana akhbar, majalah, atau lain-lain saluran iklantanpa kelulusan Pegawai Kewangan Negeri terlebihdahulu.

10. TafsiranSebutharga ini dan apa-apa kontrak yang

timbul daripadanya hendaklah diertikan mengikut dandikawal oleh undang-undang Malaysia, dan penyebutharga bersetuju tertakluk hanya kepada bidang kuasaMahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa pertikaianatau perselisihan jua pun yang mungkin timbulmengenai sebutharga ini atau apa-apa kontrak yangtimbul daripadanya.

11. InsuransTiada apa-apa insurans atas barang dalam

perjalanan daripada negeri pembekal atau dalamMalaysia dikehendaki dimasukkan ke dalam sebutharga.

BARANG-BARANG EX STOK ATAU BARANG-BARANG KELUARAN MALAYSIA

12. CukaiHarga yang ditawarkan adalah diertikan

sebagai termasuk cukai jika berkenaan.

13. Pembungkusan(i) Harga yang ditawarkan adalah diertikansebagai termasuk belanja bungkusan dan belanjapembungkusan, dan

(ii) Apa-apa kerugian atau kerosakan akibatbungkusan atau pembungkusan yang tidakmencukupi atau yang cacat, hendaklah diganti olehpenjual.

14. PengenalanNama pembuat, jenama, nombor perniagaan

atau nombor katalog dan negeri tempat asal barang itu,jika berkenaan, hendaklah ditunjukkan.

BARANG DIPESAN DARI LUAR MALAYSIA

15. CukaiHarga tawaran hendaklah diertikan sebagai

termasuk semua cukai dan unsur-unsur cukai adalahdikehendaki ditunjukkan berasingan.

16. Mata WangSebutharga hendaklah dinyatakan dalam

Ringgit Malaysia (RM).