jabatan perancangan bandar dan desa rt edisi... · pdf filejabatan perancangan bandar dan...

Click here to load reader

Post on 12-Mar-2019

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

MEI 2009

prakata|

Manu

al Ra

ncan

gan T

empa

tan

PRAKATA

anual Rancangan Tempatan telah disediakan dan digunapakai sejak tahun 1981 sebagai dokumen panduan yang dirujuk untuk

menyediakan Rancangan Tempatan (RT). Manual ini telah melalui beberapa proses semakan semula dan dipinda bagi memastikan penyeragaman dan pemantapan mutu penyediaan RT selaras dengan keperluan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1972 (Akta 172) dan prosedur-prosedur MS ISO 9001:2000. Selain itu, penambahbaikan yang dibuat juga bertujuan untuk memantap dan memudahcara pendekatan dan proses penyediaan RT dalam menghasilkan kajian yang tepat, menyeluruh, ringkas, mudah dirujuk dan digunapakai oleh Pihak Berkuasa Tempatan, Agensi dan Jabatan Kerajaan, Perunding, Institusi Pengajian Tinggi dan pihak-pihak yang berkaitan. Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 ini mengandungi pendekatan baru yang menggariskan aspek-aspek minimum yang perlu terkandung dalam sesebuah RT. Pendekatan baru ini antara lain memberi penekanan kepada tempoh masa yang lebih pendek dalam proses penyediaan, mengenalpasti tema pembangunan, memperkenalkan penglibatan golongan sasaran dalam publisiti awal, penerapan Malaysian Urban Indicator Network (MURNInet) dan aplikasi Penilaian Kemampanan. Adalah diharapkan agar pendekatan baru dalam penyediaan RT yang digariskan dalam Manual RT Edisi 2009 ini dijadikan sebagai rujukan utama dalam meningkatkan dayalaksana rancangan-rancangan tempatan yang dihasilkan.

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia

(Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan)

M

i

Manu

al Ra

ncan

gan T

empa

tan

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT KANDUNGAN i SENARAI JADUAL iii SENARAI RAJAH iv SENARAI LAMPIRAN v SINGKATAN KATA vi TAFSIRAN viii RINGKASAN PINDAAN MANUAL RT SEHINGGA KINI x BAHAGIAN 1 1.0 PENDAHULUAN 1-1 1.1 Pengenalan 1-1 1.2 Sistem Perancangan 1-1 1.3 Rancangan Tempatan 1-3 1.4 Proses Penyediaan RT 1-4 1.5 Penilaian Kemampanan (Sustainability Assessment) 1-4 1.6 Tempoh Perancangan RT 1-4 BAHAGIAN 2 2.0 MOBILISASI 2-1 2.1 Penyediaan Laporan Rangka Projek 2-1 2.1.1 Proses Penyediaan LRP 2-1 2.1.2 Penentuan Sempadan Kawasan RT 2-2 2.1.3 Rangka Halatuju Pembangunan 2-2 2.1.4 Profil Kawasan RT 2-2 2.1.5 Anggaran Kos Kajian 2-2 2.1.6 Kandungan LRP 2-6 2.2 Publisiti Awal 2-7 2.3 Penyediaan Asas Rujukan 2-7 2.3.1 Proses Penyediaan Asas Rujukan 2-7 2.3.2 Rangka Kerja Keperluan 2-8 2.3.3 Rangka Kerja Perancangan dan Pembangunan 2-8 2.3.4 Halatuju Pembangunan 2-8 2.3.5 Skop dan Bidang Kajian 2-10 2.3.6 Pengurusan dan Kewangan 2-11 2.3.7 Kelulusan Asas Rujukan 2-20 2.3.8 Kandungan Asas Rujukan 2-20

ii

Manu

al Ra

ncan

gan T

empa

tan

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 2.4 Pengumpulan dan Penyediaan Data 2-22 2.4.1 Proses Penyediaan Pelan Guna Tanah 2-22 2.4.2 Penyediaan Pelan Sektoral 2-23 BAHAGIAN 3 3.0 PENYEDIAAN DRAF RANCANGAN TEMPATAN 3-1 3.1 Penyediaan Laporan Awal 3-1 3.1.1 Proses Penyediaan Laporan Awal 3-1 3.1.2 Komponen Laporan Awal 3-2 3.1.3 Pengurusan dan Kewangan 3-4 3.1.4 Kandungan Laporan Awal 3-5 3.2 Penyediaan Laporan Penemuan dan Strategi Pembangunan 3-6 3.2.1 Proses Penyediaan LPSP 3-7 3.2.2 Hasil Penemuan 3-7 3.2.3 Rangka Cadangan Awal 3-8 3.2.4 Pelan Konsep dan Strategi Pembangunan 3-9 3.2.5 Pengesahan dan Pemantapan BP dan BPK 3-9 3.2.6 Kandungan LPSP 3-10 3.3 Penyediaan DRT 3-10 3.3.1 Proses Penyediaan DRT 3-11 3.3.2 Peta Cadangan 3-11 3.3.3 Pernyataan Bertulis 3-20 3.3.4 Kandungan Laporan DRT 3-28 3.3.5 Laporan-Laporan Sokongan 3-29 BAHAGIAN 4 4.0 PUBLISITI DAN PENYERTAAN AWAM 4-1 BAHAGIAN 5 5.0 KELULUSAN DAN PEWARTAAN DRT 5-1 5.1 Proses Kelulusan dan Pewartaan DRT 5-1 5.2 Kelulusan DRT 5-1 5.2.1 Kelulusan DRT oleh JPN 5-2 5.3 Pewartaan DRT 5-2 5.4 Pengubahan, Pembatalan Dan Penggantian RT 5-2

iii

Manu

al Ra

ncan

gan T

empa

tan

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT SENARAI JADUAL 1.1 Peruntukan Akta 172 yang Menyentuh Penyediaan RT 1-2 2.1 Kandungan LRP 2-6 2.2 Keperluan Kepakaran 2-11 2.3 Program Kerja Penyediaan DRT Yang Melibatkan Tempoh 12 Bulan 2-13 2.4 Program Kerja Penyediaan DRT Yang Melibatkan Tempoh 15 Bulan 2-14 2.5 Kandungan Asas Rujukan 2-21 3.1 Contoh Jadual Perincian Skop dan Bidang Kajian 3-3 3.2 Contoh Jadual Kajian Lapangan 3-5 3.3 Kandungan Laporan Awal 3-6 3.4 Kandungan LPSP 3-10 3.5 Contoh Jadual Kelas Penggunaan Tanah Perumahan 3-22 3.6 Contoh Jadual Kelas Penggunaan Tanah Perniagaan 3-25 3.7 Kandungan Laporan DRT 3-28

iv

Manu

al Ra

ncan

gan T

empa

tan

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT SENARAI RAJAH 1.1 Hierarki Sistem Perancangan Mengikut Akta 172 1-3 1.2 Proses Penyediaan RT 1-5 2.1 Proses Penyediaan LRP 2-1 2.2 Contoh Satu PBPT Meliputi Keseluruhan Daerah 2-3 2.3 Contoh Satu Daerah Meliputi Lebih Dari Satu PBPT 2-4 2.4 Contoh Satu PBPT Meliputi Lebih Dari Satu Daerah 2-5 2.5 Proses Penyediaan Asas Rujukan 2-7 2.6 Struktur Organisasi Kajian 2-15 3.1 Proses Penyediaan Laporan Awal 3-1 3.2 Proses Penyediaan LPSP 3-7 3.3 Proses Penyediaan DRT 3-11 3.4 Contoh Pelan Guna Tanah Semasa 3-13 3.5 Contoh Peta Cadangan Keseluruhan 3-14 3.6 Contoh Peta Cadangan BP 3-15 3.7 Contoh Pelan Subjek Cadangan Perniagaan 3-17 3.8 Contoh Pelan Sisip Cadangan Perniagaan 3-18 3.9 Contoh Lakaran Perspektif Pusat Bandaraya Johor Bahru 3-19 3.10 Contoh Peta Cadangan BPK Guna Tanah Utama Perumahan 3-24 3.11 Contoh Peta Cadangan BPK Guna Tanah Utama Perniagaan 3-27 5.1 Proses Kelulusan dan Pewartaan DRT 5-1

v

Manu

al Ra

ncan

gan T

empa

tan

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT SENARAI LAMPIRAN Lampiran 1 Contoh Jadual Perincian Metodologi dan Skop Kajian

(Teras/Fokus vs Objektif)

6-1

Lampiran 2 Senarai Garis Panduan JPBD SM

6-3

Lampiran 3 Senarai Klasifikasi Guna Tanah, Kelas Penggunaan dan Penggunaan / Aktiviti / Jenis

6-5

vi

Manu

al Ra

ncan

gan T

empa

tan

SINGKATAN KATA BP - Blok Perancangan BPK - Blok Perancangan Kecil BMGN - Bahagian Maklumat Guna Tanah Negara DRT - Draf Rancangan Tempatan ECER - Eastern Corridor Economic Region EIS - Executive Information System EPU - Economic Planning Unit FELDA - Federal Land Development Authority GIS - Geographical Information System GPS - Global Positioning System JK - Jawatankuasa JPBD - Jabatan Perancangan Bandar dan Desa JPBD SM - Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia JPD - Jawatankuasa Pembangunan Daerah JPN - Jawatankuasa Perancang Negeri JPS - Jabatan Pengairan dan Saliran JPT - Jawatankuasa Penyelarasan Teknikal JUPEM - Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JSTP - Jawatankuasa Siasatan Tempatan dan Pendengaran KSAS - Kawasan Sensitif Alam Sekitar KN - Kerajaan Negeri LPSP - Laporan Penemuan dan Strategi Pembangunan LRP - Laporan Rangka Projek MCE - Multi Criteria Evaluation MPFN - Majlis Perancang Fizikal Negara NCER - Northern Corridor Economic Region NGO - Non-Governmental Organisation PBN - Pihak Berkuasa Negeri PBT - Pihak Berkuasa Tempatan PBPT - Pihak Berkuasa Perancang Tempatan PTB - Pembangunan Tanah Bersepakat RFN - Rancangan Fizikal Negara RMLT - Rancangan Malaysia Lima Tahun

vii

Manu

al Ra

ncan

gan T

empa

tan

SINGKATAN KATA RKK - Rancangan Kawasan Khas RS - Rancangan Struktur RSN - Rancangan Struktur Negeri RT - Rancangan Tempatan SA - Sustainability Assessment SAJ - Syarikat Air Johor SMCE - Spatial Multi Criteria Evaluation SWOT - Strength, Weakness, Opportunity, Threat TM - Telekom Malaysia TNB - Tenaga Nasional Berhad YDP - Yang DiPertua

viii

Manu

al Ra

ncan

gan T

empa

tan

Akta 172

Merujuk kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Akta Perancangan Bandar dan Desa (pindaan) 1993 (Akta A866), Akta Perancangan Bandar dan Desa (pindaan) 1995 (Akta A933), Akta Perancangan Bandar dan Desa (pindaan) 2001 (Akta A1129) dan Akta Perancangan Bandar dan Desa (pindaan) 2007 (Akta A1313).

Aktiviti 1

Merujuk kepada aktiviti gunatanah semasa tersebut. Contoh; perumahan terancang/tidak terancang (Perumahan), getah (Pertanian), pendidikan (Institusi dan Kemudahan Masyarakat). Contoh Kod Guna Tanah ialah TRM100, PT100 dan lain-lain.

Aktiviti 2

Menerangkan maklumat lebih terperinci terhadap aktiviti gunatanah tersebut. Contoh; Perumahan Terancang Kampung Tersusun, Getah Kebun Kecil, Pendidikan Sekolah Menengah. Contoh Kod Guna Tanah ialah TRM102, PT101 dan lain lain.

Blok Perancangan

Pembahagian kawasan RT kepada beberapa kawasan yang lebih kecil bagi penyediaan Peta Cadangan yang terperinci.

Blok Perancangan Kecil

Pembahagian Blok Perancangan kepada kawasan-kawasan yang lebih kecil untuk tujuan penyediaan garis panduan pembangunan dan Kelas Penggunaan Tanah.

Guna tanah yang ditetapkan

Permohonan Kebenaran Merancang yang telah mendapat kelulusan dasar oleh PBPT/PBN.

Multi Criteria Evaluation (MCE)

Suatu kaedah analisis spatial untuk menjanakan alternatif senario pembangunan dengan memberi pemberat dan skor kepada beberapa kriteria agihan guna tanah utama. Kriteria-kriteria ini boleh disusun mengikut ciri-ciri lokasi dan ciri-ciri pertalian lokasi.

TAFSIRAN

ix

Manu

al Ra

ncan

gan T

empa

tan

View more