item & penulisan item

of 84/84
ITEM, PENULISAN ITEM & ANALISIS ITEM BENGKEL TASKFORCE SIP+ & SISC+ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH LUNDU 2015

Post on 09-Feb-2016

327 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A

TRANSCRIPT

ITEM & PENULISAN ITEM

Item, penulisan item & analisis itemBENGKEL TASKFORCE SIP+ & SISC+PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH LUNDU2015 Isu 1: Kesahan & Kebolehpercayaan Item (Item validity & reliability)Sekolah masih bergantung kepada bekalan set item dari PPDWujudnya item yang masih asing kepada murid (topik belum diajar) menjadikan item tidak sah/validJika item tidak sah, ia menjadi item yang tidak boleh dipercayaiBagaimanakah Panitia membuat analisis item bagi mengenalpasti program intervensi sedangkan item tidak sah & tidak dipercayai ?Mampukan sekolah/panitia/guru membina item sendiri bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaan item pada tahap yang tinggi ?

Isu 2: kemahiran menganalisis item & merancang program intervensi Adakah berlaku perbincangan peringkat panitia m/pelajaran semasa analisis item dibuat ?Adakah program intervensi berfokus disandarkan kepada hasil analisis item ?Adakah program intervensi berfokus mengaplikasi unsur kolaboratif dalam kalangan guru ? Atau diserahkan sahaja kepada guru T6?Bilakah program dibentang/dinilai untuk penambahbaikan?Adakah program dimasukkan dalam Perancangan Strategik Sekolah sebagai Pelan operasi ?

Isu 3: kemahiran menyedia data headcount untuk trekking murid Adakah panitia membuat analisi item setiap kali selepas ujianAdakah nama murid dari semua kelas dan pencapaiannya sentiasa dirujuk dalam perbincangan panitiaAdakah semua panitia mahir dalam menyedia dan membaca data Headcount ?Bila data Headcount dibentang ?

itemKonsep ItemItem ialah perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respons daripada murid sebagai evidens hasil pembelajaran yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran sesuatu konstruk serta cara pemberian skornya.Item = soalanRespons = jawapanEvidens = buktiKonstruk = perkara / kemahiran yang diukur atau ditaksir

2 Bentuk Itema) Item ObjektifCalon memilih respons daripada senarai yang diberi (contoh: ABC atau i,ii,iii)sesuai untuk mentaksir pengetahuan, kefahaman, kemahiran intelektual dan kemahiran berfikirhanya melibatkan satu jawapan betul, ada markah untuk jawapan betul dan kosong markah untuk jawapan salahantara kelemahan : i) wujud kecenderungan untuk meneka ii) respon terhad / tidak dapat mengemukakan idea sendiri

2 Bentuk Itemb) Item Subjektifitem yang membenarkan subjektiviti dalam respons yang diberikanmemberi peluang calon mempamer kedalaman pengetahuan dan kemahiran / pelbagai jawapanSesuai menguji tahap kognitif yang lebih tinggi dan mengaplikasi kemahiran berfikir (menganalisis, mensintesis, membuat perimbangan & memuat keputusan)antara kelemahan : i) perlu masa yang panjang untuk memberi skor ii) perlu pemeriksa terlatih

5 komponen itemA) Rangsangan/StimulusB) TugasanC) ArahanD) Opsyen/Aneka PilihanE) Peraturan Pemarkahan/ Skema PenskoranA) Rangsangan/Stimulus itemi) Berbentuk petikan, pernyataan, gambar rajah, carta aliran, graf, jadual, foto, teks perbualan dll

b) Tugasan Apa yang perlu diberikan sebagai respons

c) ArahanBagaimana cara memberikan respons

d) opsyen Pilihan jawapan

e) Peraturan Pemarkahan / Skema penskoranKaedah Pemarkahan/ penskoran yang terdiri daripada senarai semak (checklist) dan skala markah (rating scales)

Penulisan item7 Ciri penulis item yang baik7 Ciri penulis item yang baik1) mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang konstruk yang diukur dengan merujuk JSI m/pelajaran berkenaan2) mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang kandungan m/pelajaran berkenaan (falsafah, matlamat & objektif)

7 Ciri penulis item yang baik3) mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang 9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin)4) mestilah kreatif dan mempunyai daya imaginasi yang tinggi serta pertimbangan yang baik dalam mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran

7 Ciri penulis item yang baik5) Mahir dalam komunikasi verbal kerana ini akan memastikan pengunaan perkataan itu dengan betul serta keupayaan menyusun perkataan dengan seringkas dan setepat mungkin.6) Mahir dalam P&P di bilik darjah kerana ini boleh membantu dalam membuat pertimbangan yang profesional

7 Ciri penulis item yang baik7) Memahami psikologi pendidikan tentang individu yang akan menduduki ujian berkenaan, misalnya tahap perkembangan mental calon bagi mengubahsuai kerencaman dan kesukaran item

Sistem 9 Poin Tepat Tajuk / KonteksAkur PeluangAkur SpesifikasiTepat KonstrukAkur KurikulumJelasSesuai AdilSesuai PentingAras Kesukaran9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin)1) Akur/Mematuhi KurikulumPerkara yang ditaksir (konstruk) dan aspek apa pentaksiran itu dilakukan (tajuk/konteks) mestilah merupakan sebahagian daripada kurikulum bagi memastikan kesahan kurikulum bagi item tidak dipertikaikan

2) Akur/Memberi PeluangMurid berpeluang mempelajari perkara yang ditaksir berdasarkan kurikulum yang standard. Item yang dibina mestilah mengenai pengalaman yang telah dilalui oleh murid, sama ada dari pengalaman sebenar atau daripada pendedahan guru atau media lain.Peluang juga merujuk kepada kehadiran pengajar/guru dalam menyampaikan ilmu yang ditaksir kepada murid

9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin)3) Akur SpesifikasiItem yang dibina mestilah mengikut pelan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam JSI. Spesifikasi diwujudkan untuk mengawal mutu ujian dari segi idea dan kandungan.Kegagalan mematuhi JSI boleh menyebabkan bilangan item tidak seimbang dan boleh menjejaskan kebolehpercayaan (reliability) skor

4) Tepat KonstrukItem mestilah boleh menghadirkan evidens yang boleh diguna untuk mentaksir konstruk yang diharapkan. Sekiranya tugasan dalam item itu menyebabkan murid gagal mempersembahkan evidens yang releven dengan perkara yang ditaksir, maka skor item itu dianggap tidak sah (invalid).

9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin)5) Tepat Tajuk / Konteks Konstruk mestilah meliputi tajuk, tema, bidang dan konteks yang telah diajarJika tidak, calon mungkin tidak dapat memberikan respons yang memuaskan bukan kerana tidak menguasai konstruk tetapi disebabkan konteks yang asing bagi mereka.

6) Jelas komponenKejelasan dari segi bahasa, arahan , bahan rangsangan dan opsyen. Susunan perkataan, ayat atau gambar/rajah hendaklah memberi isyarat yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh murid serta bagaimana perlakuan itu dipersembahkan. Item yang ditulis itu perlu mempunyai darjah komunikasi yang tinggi dari segi:KebolehbacaanKejelasan ekspresiKetekalan stail

9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin) 7) Sesuai KesukaranMenepati aras kesukaran yang dihasratkan dalam JSI iaitu sama ada aras rendah, sederhana atau tinggiPenentuan aras kesukaran disandar kepada tiga aspek iaitu peringkat pengetahuan atau kemahiran, kelaziman dan kerencamanPerkara yang harus diambilkira sebelum menetapkan keseluruhan kategori adalah:

RAras rendah iaitu item mudah yang boleh dijawab oleh sebahagian besar muridSAras sederhana iaitu item pertengahan yang boleh dijawab oleh murid sederhana dan cemerlangTAras tinggi iaitu item sukar yang boleh dijawab oleh murid cemerlang9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin) 8) Sesuai Pentingpastikan hanya idea, isi kandungan, atau hal-hal yang penting dalam pembelajaran murid diketengahkan sebagai item (yang remeh/asing harus dielak sebab boleh membawa kepada penghakiman kurang adil)

9) Sesuai Adil (tidak bias)pastikan item tidak bias dan tidak memberi faedah (advantage) secara sistematik/ automatik kepada golongan/kelompok/ kaum tertentu dalam masyarakat sama ada mengikut ras, jantina, tempat tinggal atau status ekonomi.

9 ciri item berkualiti (sistem 9 poin)Proses penilaian ini harus berakhir dengan ketetapan berikut:

DITERIMA Sedia diguna untuk pemasangan instrumen pentaksiran dan disimpan dalam bank item DALAM PERHATIAN (Keep In View) Mesti diperbaiki dan dinilai semulaKIVc) DITOLAK Item tidak diterima4 domain pembelajaranKognitif (pemikiran pelajar)BloomAndersonPsikomotor (kemahiran fizikal pelajar)Afektif (sikap dan nilai pelajar)Sosial (perhubungan sosial pelajar)

29MengaplikasiMenganalisis

MenilaiMemekarkan PemikiranAplikasiAnalisisSintesisPenilaianMencipta

Memahami

KefahamanMengingat

PengetahuanAndersonBloomBanding dan bezakan kedua-dua set perkataan yang digunakan oleh kedua-dua penulis.Bloom menggunakan kata nama dan Anderson menggunakan kata kerja aktif29Siapakah...?Apakah ...?Di manakah ...?Apabila ...?Yang manakah ...?Mengulangi, menamakan,mengingat semula, menyatakan, menyenaraiJawapan fakta, mengingat dan mengiktirafMengingatApakah maknanya?Apakah kegunaannya?Bolehkah anda terangkan ...?Menyatakan semula, menerangkan, mentafsir, menterjemah, meringkasMengungkap semula dan mentafsir untuk menunjukkan pemahamanMemahamiSoalan Mudah Apakah contoh-contoh lain yang ada tentang ini?Menunjukkan, menggunakan,mengaplikasi membina,menggambarkanMengaplikasikan pengetahuan kepada situasi dan pengalaman baru MengaplikasiBagaimana mereka sama / berbeza?Bagaimana ia berfungsi ...?Apakah bukti ...?Membanding beza,mengelas,menyusun,memeriksa, menganalisaPecahkan kpd bahagian yg lebih kecil utk memeriksa lebih mendalam & memahami perhubungannyaMenganalisisMengapa anda berfikir tentang ?Mengapa anda suka ini ?Apakah yang terbaik ...?Memangkat, menyimpul, menilai , mentaksir, menentukanMembuat pertimbangan dan penilaian untuk membuat kesimpulanMenilaiBagaimanakah kita boleh mereka bentuk ...?Bolehkah kita menambah ...?Apa yang akan berlaku jika ...?Mereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasilGabungkan maklumat untuk mencipta sesuatu yang baruMenciptaSoalan KompleksSoalan PemulaKata KunciPeneranganAras pemikiran dan penyoalanSoalan-soalan Yang Menjana Tahap Pemikiran BloomKata Kerja Yang Boleh DigunakanContoh SoalanContoh Aktiviti Dan HasilmemberitahumenyenaraimenggambarmengesanmenulismencarimenyatamenamaApakah yang berlaku selepas...?Berapa banyak...?Siapakah itu yang...?Namakan...?Terangkan apa yang berlaku di...?Siapa yang memberitahu...?Beritahu kenapa...?Cari maksud bagi...?Apakah yang...?Yang manakah benar dan salah...?Buat satu senarai tentang peristiwa-peristiwa utama ..Buat satu garis masa peristiwa.Buat satu carta fakta.Senaraikan fakta yang anda boleh ingat.Senaraikan kesemua.... Dalam cerita ini.Buat satu carta untuk menunjukkan...Buat satu akrostikDeklamasikan satu puisi.MENGINGATMEMAHAMIKata Kerja Yang Boleh DigunakanContoh SoalanContoh Aktiviti Dan Hasilmenerangmengintepretasimenggariskanmembincangmengesanmenyatakan semulamenterjemahmembanding menggambarkanNyatakan dalam perkataan sendiri ...Beri gambaran ringkas ....Apakah yang akan berlaku selepas ini ...?Pada pendapat anda siapa..?Apakah perkara utama ...?Siapakah watak utama..?Apakah perbezaan antara..?Beri contoh untuk menyokong jawapan anda.Apakah definisi...?Cari atau lukis gambar yang menerangkan peristiwa.Terangkan pendapat anda tentang idea utama.Sediakan satu jalur kartun yang menerangkan urutan peristiwa.Tulis dan lakonkan pementasan berdasarkan jalan ceritaCeritakan semula dalam perkataan sendiriLukiskan satu aspek yang anda sukaTuliskan ringkasanSediakan satu carta alir untuk menggambarkan urutan peristiwaSediakan satu buku mewarnaMENGAPLIKASIKata Kerja Yang Boleh DigunakanContoh SoalanContoh Aktiviti Dan Hasilmenyelesaikanmenunjukkanmenggunakanmembuat ilustrasimembinameramalmelengkapkanmenilaimengklasifikasimenggambarkanTahukah anda peristiwa lain di mana..?Bolehkah perkara ini berlaku ...?Himpunkan mengikut perwatakan Apakah faktor yang anda ubah jika..?Dapatkah anda mengaplikasikan kaedah ini dengan pengalaman sendiri?Apakah soalan yang akan ditanya...?Daripada maklumat yang diterima, bina satu set arahan untuk ..Adakah maklumat ini berguna jika anda ada...?Bina sebuah model yang akan menunjukkan bagaimana ia berfungsi.Bina sebuah diorama untuk menceritakan sesuatu peristiwa.Ambil beberapa keping gambar untuk menunjukkan sesuatu perkara.Bina sebuah model tanah liat.Rangka satu strategi pemasaran produk anda menggunakan strategi yang diketahui sebagai panduan.Pakaikan anak patung dengan pakaian kebangsaan / tradisional.Lukis mural berdasarkan perkara yang sama.Tulis buku teks tentang MENGANALISISKata Kerja Yang Boleh DigunakanContoh SoalanContoh Aktiviti Dan Hasilmenganalisismembezakanmenilaimembandingmenyiasatmengkategorimengenalpastimenerangkanmemisahkanmempromosi

Peristiwa manakah akan berlaku..?Sekiranya ... berlaku, apakah peleraian yang akan berlaku?Apakah persamaan .. dengan ..?Apakah hasil lain yang mungkin...?Himpunkan mengikut perwatakan Apakah faktor yang anda ubah jika..?Kenapa perubahan ini berlaku?Banding perubahan yang anda kemukakan dengan yang disampaikan.Terangkan apa yang sepatutnya berlaku apabila..?Apakah persamaan..? Apakah masalah yang mungkin timbul?Apakah motif..?Apakah titik perubahan ...?Bina sebuah soal selidik untuk mengumpul maklumatReka sebuah iklan untuk menjual satu produkBina sebuah carta alir yang mempunyai peringkat kritikalBina sebuah jigsawBina sebuah salasilah keluarga untuk menunjukkan perhubunganTuliskan sebuah biografi seseorangSediaka laporan ..Anjurkan sebuah majlis lengkap dengan susun atur, langkah, rekod yang diperlukanNilaikan hasil seni persamaan dan permasalahanMENILAIKata Kerja Yang Boleh DigunakanContoh SoalanContoh Aktiviti Dan Hasil mengadili memilih memutuskan membenarkan membahas mengesahkan berhujahmengesyorkan menilai membincangmengutamakan memberi kadarmenentukan Adakah terdapat satu penyelesaian yang lebih baik untuk ... Nilaikan ... Bolehkah anda mempertahankan kedudukan anda tentang ...? Adakah anda berfikir ... adalah baik atau sesuatu yang buruk? Bagaimana anda akan mengendalikan ...? Apakah yang mengubah ... Adakah anda akan mengesyorkan? Adakah anda percaya? Adakah anda seorang ... orang? Apakah perasaan anda jika ...? Adakah berkesan ...? Apakah pendapat anda tentang ...? Sediakan satu senarai kriteria untuk menilai ... menunjukkan.Jalankan perbahasan tentang isu kepentingan khas. Buat buku catatan 5 peraturan anda anggap penting. Menyakinkan orang lain.Membentuk panel untuk membincangkan pandangan, misalnya "Pembelajaran di Sekolah."Tulis sepucuk surat kepada ...memberi nasihat mengenai perubahan yang diperlukandi ...Sediakan kes untuk membentangkan pandangan anda tentang ...Kata Kerja Yang Boleh DigunakanContoh SoalanContoh Aktiviti Dan HasilMenciptaMerekaMengarangMeramalMerancangMembinaMereka bentukMengembangkan imaginasiMengusul MenjanaMencipta formulaAdakah anda boleh mencipta?Mengapa tidak mengarang sebuah lagu..?Dapatkah anda melihat penyelesaian jika?Jika anda mempunyai akses kepada semua sumber, bagaimana anda akan berurusan dengan ...?Mengapa tidak anda merangka?Adakah anda mempunyai cara tersendiri ?Apakah yang berlaku jika.? Berapa banyak carakah anda boleh cipta yang baharu dan luarbiasa untuk..?Bolehkan anda tulis resepi baharu untuk hidangan yang sedap?Bolehkan anda bina kertas kerja untuk..Cipta sebuah mesin untuk tugasan tertentuReka bentuk sebuah bangunan untuk menempatkan kajian anda Cipta sebuah produk baru. Berikan nama dan merancang kempen pemasaranMenulis tentang perasaan anda berhubung dengan.........?Tulis rancangan TV, rancangan permainan, pertunjukan boneka, main peranan, lagu atau pantomim tentang ...? Rekabentuk rekod, buku, atau penutup majalah untuk ...?Jual idea. Merangka satu cara untuk ... ?Reka satu rentak atau meletakkan perkataan baru kepada melodi yang dikenali....?36MENCIPTAMengaplikasikan Bloom Berdasarkan cerita Si TanggangMengingat - Apakah yang dibawa oleh Tanggang dalam kapalnya?

Memahami - Mengapakah Tanggang menghalau perempuan tua yang mengaku dirinya ibu Si Tanggang?

Mengaplikasi Apakah yang anda lakukan sekiranya anda ibu Si Tanggang?

Menganalisis Wajarkah ibu Si Tanggang berdoa sedemikian kerana berkecil hati dengan sikap Si Tanggang?

Menilai - Apakah pendapat anda tentang pelakuan Si Tanggang?

Mencipta Apakah perubahan yang mungkin anda lakukan dalam cerita tersebut untuk menyesuaikannya dengan masa kini?

Cerita pokok kelapa

Pada masa dahulu, terdapat seorang lelaki tua. Beliau adalah sangat tua. Sesetengah orang mengatakan bahawa umurnya adalah seribu tahun. Beliau juga sangat bijak dan tahu banyak perkara. Ramai orang datang untuk melawat beliau di dalam gua berhampiran laut. Mereka sentiasa meminta bantuan daripadanya. Pada suatu hari, seorang pemuda datang berjumpa dengan orang tua yang bijaksana ini. "Wahai ayah yang bijaksana," kata lelaki muda itu, "Saya mahu menjadi seorang yang berguna kepada manusia. Saya mahu berkhidmat kepada mereka sepanjang hidup saya. Bagaimana Saya boleh melakukan ini?

SAMBUNGAN "Itu sangat baik," kata lelaki tua itu. Ini adalah sebuah kotak ajaib. Jangan buka kotak ini sehingga anda sampai ke rumah. Jika anda membukanya sekarang, sesuatu yang buruk akan berlaku kepada anda."Terima kasih, wahai ayah yang bijaksana, kata lelaki muda itu. Kemudiannya, pemuda tersebut mengambil kotak dan pulang. Apabila beliau keluar dari gua, dia berhenti. "Saya tertanya-tanya apa yang ada dalam kotak ini?" katanya kepada dirinya sendiri. "Saya akan melihatnya."Dia membuka kotak dan sekali gus dia bertukar menjadi pokok kelapa yang tinggi. Itu adalah hukuman kepadanya kerana mengingkari orang tua itu, tetapi dia masih mencapai hasratnya kerana pokok kelapa adalah sangat berguna kepada manusia.MENGAPLIKASIKAN BLOOM Berdasarkan cerita Pokok KelapaMengingat Apakah yang diberikan oleh lelaki tua itu kepada pemuda tersebut?

Memahami - Apakah yang disampaikan oleh cerita ini tentang pokok kelapa? Atau tentang manusia?

Mengaplikasi Apakah masa hadapan yang akan datang anda harap untuk menjadi sabar?

Menganalisis - Apakah titik perubahan dalam cerita ini?

Menilai - Apakah pandangan anda terhadap hukuman yang pemuda ini perolehi?

Mencipta Apakah pokok yang lain yang berguna sebagai pokok kelapa? Atau, apakah akibat manusia melihat pokok-pokok sebagai berguna (selain indah)?

Jadual spesifikasi item(jsi) bahasa melayu kertas 1BilBentuk Soalan - ObjektifAras TaksonomiJumlah ItemTopik / Aspek Bahasa1234561Morfologi Kata kerja1232Kata nama223Kata ganti diri114Kata adjektif1235Kata seru116Kata ganda117Kata hubung228Kata pemeri11BilBentuk Soalan - ObjektifAras TaksonomiJumlah ItemTopik / Aspek Bahasa1234569Kata arah2210Penjodoh bilangan1111Simpulan bahasa1112Sinonim1113Antonim1114Kata tanya2215Homonim Kata banyak makna2216Sintaksis Struktur ayat1117Pola ayat23518Maksud perkataan1119Memahami teks131229Jumlah Soalan40SAMBUNGAN Jadual spesifikasi item(jsi) bahasa melayu kertas 2BilBentuk Soalan - SubjektifAras TaksonomiJumlah ItemTopik / Aras1234561Membina ayat berdasarkan gambar112Menyambung cerita

113Mencari nilai murni

114Menulis surat tidak rasmi

135Menceritakan pengalaman yang dilalui

11Jumlah

5Jadual spesifikasi item(jsi) matematik kertas 1NO.KONSTRUKPENGETAHUANDANKEFAHAMANKEMAHIRAN MENGIRAAPLIKASI PENYELESAIAN MASALAHJUMLAHTOPIKPK1PK2PK3KM1KM2KM3KM4KM5AP1AP2AP3AP41NOMBOR BULAT17822(J)3552PECAHAN2(R)16103343PERPULUHAN5924PERATUS172421(J)36(R)45WANG1325(R)34(R)36MASA3(R)12*26(J)3NO.KONSTRUKPENGETAHUANDANKEFAHAMANKEMAHIRAN MENGIRAAPLIKASI PENYELESAIAN MASALAHJUMLAHTOPIKPK1PK2PK3KM1KM2KM3KM4KM5AP1AP2AP3AP47PANJANG1132(R)2838JISIM1439(R)2739ISIPADU CECAIR4(R)1929(R)3102-D15(R)18(R)*30(R)3113-D6(J)23(R)31(R)312PERWAKILAN DATA* 37(R)40(R)213PURATA20(J)38(R)2JUMLAH312417216211040SAMBUNGAN NO.KONSTRUKPENGETAHUAN DAN KEFAHAMANKEMAHIRAN MENGIRAAPLIKASIPENYELESAIAN MASALAHJUMLAHTOPIKMSTMSTMST1NOMBOR BULAT1(R)61532PECAHAN101623PERPULUHAN714PERATUS2(R)1217KBAT35WANG11(R)1826MASA 4(R)8(R)2JADUAL SPESIFIKASI ITEM (JSI) MATEMATIK KERTAS 2 CONTOH : bahasa Melayu Kertas 1 upsrAras Rendah1 Buku cerita ini diterjemahkan ___________ bahasa Jepun. A dari B pada C ke D daripada

2 Di __________ baju sekolah saya ? , tanya Azlan kepada ibunya. A bagaimanakah B manakah C bilakah D sinikah1 Azam bercakap __________ lantang dan penuh bersemangat __________ mesyuarat agung semalam. A hingga dalam B dengan dalam C hingga di D dengan di

2 Anjing liar itu __________ seketul tulang yang dijumpai di belakang sebuah gerai. A memakan B mencengkam C menggonggong D menyepit

CONTOH : bahasa Melayu Kertas 1 upsrAras sederhanaPilih ayat yang betul sahaja.1 A Encik Mahmud dimasukkan ke hospital. Saya terpaksa mengambil alih tugasnya di pejabat. B Encik Mahmud dimasukkan ke Hospital. Saya terpaksa mengambil alih tugasnya di pejabat. C Encik Mahmud dimasukkan ke hospital saya terpaksa mengambil alih tugasnya di pejabat. D Encik Mahmud dimasukkan ke hospital; Saya terpaksa mengambil alih tugasnya di pejabat

CONTOH : bahasa Melayu Kertas 1 upsrAras tinggiPilih ayat yang betul sahaja.2 I Air bah itu paras pinggang saya. II Ibu meletakkan periuk itu di atas paras kayu. III Peragawati itu mempunyai paras rupa yang menawan. IV Penghulu mempunyai paras yang tinggi dalam masyarakat. A I dan III B II dan IV C I, II dan III D II, III dan IV

SAMBUNGAN Ceritakan sambutan Hari Guru di sekolah anda. Tuliskan karangan anda sebanyak 80 patah perkataan.

CONTOH : bahasa Melayu Kertas 2 upsrbahagian bAras rendahAnda merupakan seorang Ketua Murid. Sediakan satu teks ucapan yang akan anda sampaikan sempena sambutan Hari Guru di sekolah anda. Tuliskan teks ucapan sehingga 80 patah perkataan.

CONTOH : bahasa Melayu Kertas 2 upsrbahagian bAras sederhanaAnda merupakan seorang Ketua Murid. Semasa sambutan hari Guru di sekolah anda, berlaku kecurian hadiah di dalam bilik guru. Nyatakan tindakan yang akan anda ambil dan rasional bagi tindakan tersebut dalam 80 patah perkataan.CONTOH : bahasa Melayu Kertas 2 upsrbahagian bAras tinggi1 The value of the digit 8 in 3.684 million is Nilai bagi digit 8 pada 3.684 juta ialah A80 B800 C8 000 D80 000

CONTOH : matematik kertas 2 upsrAras rendah2 Diagram 3 shows a digital clock. Rajah 3 menunjukkan sebuah jam digital.

The time shown in the 12 hour system is Waktu yang ditunjukkan dalam system 12 jam ialah A1.04 a.m. B1.04 p.m. C3.04 a.m. D3.04 p.m.

SAMBUNGAN 3 498 065 71 =A7 510B7 150C7 105D7 015

CONTOH : matematik kertas 2 upsrAras sederhana 4RM250 10% RM500 =ARM200BRM240CRM1 250DRM4 750

SAMBUNGAN 5

CONTOH : matematik kertas 1 upsrAras tinggi6

CONTOH : matematik kertas 1 upsrAras tinggi1 Round off 30 964 to the nearest hundreds. [ 1 mark ]

Bundarkan 30 964 kepada ratus yang terdekat. [ 1 markah ]

CONTOH : matematik kertas 2 upsrAras rendah2Diagram 3 shows a 2 Dimensional shape.Rajah 3 menunjukkan satu bentuk 2 matra.

Diagram 3 Rajah 3 Name the shape. [ 1 mark ] Namakan bentuk itu. [ 1 markah ]

SAMBUNGAN 3345 kg + 80 g = Give the answer, in kg. [ 2 marks ] Beri jawapan, dalam kg. [ 2 markah ]

CONTOH : matematik kertas 2 upsrAras sederhana4Alia has 1 410 birthday cards. She packs all the cards equally into 6 boxes. How many cards are there in each box? [ 2 marks ] Alia ada 1 410 keping kad harijadi. Dia membungkus semua kad itu sama banyak ke dalam 6 buah kotak. Berapa keping kad yang dibungkus dalam setiap kotak? [ 2 markah ]SAMBUNGAN Diagram 14 shows a combination of a square PQUV and a rectangle RSTU. VUT and QRU are straight lines. Rajah 14 menunjukkan gabungan sebuah segi empat sama PQUV dan sebuah segi empat tepat RSTU. VUT dan QRU ialah garis lurus.

Diagram 14 Rajah 14 What is the area, in cm2, of the whole diagram? [ 3 marks ] Berapakah luas, dalam cm2, seluruh rajah itu? [ 3 markah ]

SAMBUNGAN 6 Diagram 20 shows the mass of a sack of sugar. Rajah 20 menunjukkan jisim seguni gula.

Diagram 20 Rajah 20

44% of the sugar is packed equally into 8 packets. What is the mass, in kg, of sugar in a packet? [ 3 marks ] 44% daripada gula itu dibungkus sama banyak ke dalam 8 peket. Berapakah jisim, dalam kg, gula di dalam sepeket? [ 3 markah ]

SugarGula50 kgSAMBUNGAN bengkelBengkel penulisan itemPeserta diagih kepada kumpulan mengikut 4 mata pelajaran utama (BM, BI, Mt & Sn)Setiap kumpulan dikehendaki :Memilih 1 tajukmembina 3 soalan yang mewakili 3 aras rendah, sederhana, tinggi Membuat pembentanganPeruntukan Masa : 15 minitanalisis itemAnalisis itemApakah Analisis Item ?Suatu proses bagi menguji respons murid terhadap item/soalan dengan tujuan menilai kualiti item yang diajukan dan menilai keseluruhan ujian.

Apakah Tujuan Analisis Item ?Untuk mengetahui respons murid : a) ada item yang murid memberi respons secara meneka b) ada item yang kebanyakan murid sukar memberi respons (to reteach the concept) c) ada item yang hampir keseluruhan murid boleh memberi respons, oleh itu guru tidak harus membuang masa dengan topik ini. d) ada item yang mempunyai trend murid memberi respons yang salah. Hal ini memberi indikasi berlaku salah faham konsep

BAHASA MELAYU PEMAHAMANS1kata namaS2kata kerjaS3kata kerjaS4kata kerjaS5kata kerjaS6kata ganti namaS7kata ganti namaS8kata hubungS9kata adjektifS10kata adjektifS11imbuhanS12penjodoh bilanganS13penjodoh bilanganS14kata gandaS15kata bantuS16kata perintahS17kata perintahS18kata sendi namaS19antonimS20sinonimS21ayat tanyaS22ayat tanyaS23perumpamaanS24simpulan bahasaS25ayat sama maksudS26ayat sama maksudS27kata banyak maknaS28kata banyak maknaS29kesalahan tatabahasaS30kesalahan tatabahasaS31pemahaman (sajak)S32pemahaman (sajak)S33pemahaman (sajak)S34pemahaman (sajak)S35pemahaman (sajak)S36pemahaman (laporan)S37pemahaman (laporan)S38pemahaman (laporan)S39pemahaman (laporan)S40pemahaman (laporan)ANALISIS ITEM: KERTAS 1 MATEMATIKS1Nombor BulatS11Nombor BulatS21Masa Dan WaktuS31Ukuran PanjangS2RuangS12Ukuran PanjangS22WangS32Isipadu CecairS3Masa Dan WaktuS13PerpuluhanS23WangS33RuangS4Ukuran PanjangS14Masa Dan WaktuS24RuangS34RuangS5PecahanS15PerpuluhanS25Masa Dan WaktuS35RuangS6Nombor BulatS16PecahanS26Timbangan BeratS36Isipadu CecairS7Isipadu CecairS17PerpuluhanS27PeratusS37Ukuran PanjangS8Nombor BulatS18WangS28Perwakilan DataS38Ukuran PanjangS9Timbangan BeratS19PecahanS29PeratusS39Masa dan WaktuS10PerpuluhanS20WangS30PeratusS40Timbangan BeratANALISIS ITEM: KERTAS 2 MATEMATIKS1PerpuluhanS6RuangS11WangS16PeratusS2Nombor BulatS7PerpuluhanS12RuangS17Ukuran PanjangS3Timbangan BeratS8Nombor BulatS13PecahanS18Nombor BulatS4Nombor BulatS9PeratusS14PecahanS19Isipadu cecairS5PerpuluhanS10Masa dan WaktuS15PeratusS20Perwakilan DataDAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARANMATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU KERTAS: PEMAHAMANKEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURIDCATATANDI BAWAH 25%ANTARA 25 50%KATA KERJA (40 org TIDAK kuasai)KATA NAMAFokus guru (latih tubi)KATA HUBUNG (43 org TIDAK kuasai)KATA KERJA Fokus guru (latih tubi)KESALAHAN TATABAHASA (40 org TIDAK kuasai)KATA KERJAFokus guru (latih tubi)KATA GANTI NAMAIMBUHANSINONIMAYAT SAMA MAKSUDAYAT SAMA MAKSUDKATA BANYAK MAKNAKATA BANYAK MAKNAPEMAHAMANPEMAHAMANPROGRAM INTERVENSI PANITIAKELOMPOKMURIDNama Program/AktivitiSINOPSIS PROGRAM

Bil. Murid terlibatTarikh /Tempoh Laksana

CEMERLANG & POTENSI CEMERLANGHIPERSPengayaanDiadakan secara kelasBermula pada pukul 2.00 petang hingga 4.00 petangSehari seminggu27 orangFebruari - SeptemberGERAK GEMPURSoalan sebenarUPSRSEDERHANAKLINIK 3MBimbingan

Diadakan secara kelasBermula pada pukul 2.00 petang hingga 4.00 petangSehari seminggu

23 orangFebruari - SeptemberGERAK GEMPURSoalan sebenarUPSRLEMAH

MENTOR MENTEEPemulihan Diadakan secara individuDilaksanakan sepanjang masa pengajaranJuga dilakukan di luar bilik darjah5 orangFebruari - SeptemberGERAK GEMPURSoalan sebenarUPSRNAMA PANITIA: BAHASA MELAYU REFLEKSI GURU & PANITIA M/PnitiaJika tempoh laksana program adalah Feb hingga Sept, adakah kelompok/ bilangan murid sama ?Berapa kerap murid dinilai/taksir ? Bila murid ditaksir? Ujian PPT? Topikal?Adakah analisis item dibuat setiap kali selepas ujian?Bila program dinilai ?Bila guru aplikasi KBAT?Adakah guru menyedia Data Headcount ?

Data headcount muridBILNAMA MURIDTOVOTI1AR1OTI2AR2OTI3AR3OTI4AR4ETR1ALI

8889.490.892.293.695A2ABU555963677175B3ANI7073.677.280.884.488A4BONG5155.459.864.268.673B5DON3538.842.646.450.254CKAEDAH PENGIRAAN OPERATIONAL TARGETED INCREMENT (OTI) :ETR TOV 5 (LOMPATAN) = X TOV + X = OTI1 + X = OTI2 + X = OTI3 + X = OTI4TOV : TAKE OFF VALUEETR : EXPECTED TARGET RESULTGPMP : GRED PURATA MATA PELAJARANGPS : GRED PURATA SEKOLAH

KAEDAH PENGIRAAN GRED PURATA MATA PELAJARAN (GPMP)BILNAMA MURIDGredNilaiGredNilai1ALIA1A12ABUB2B23ANIA1C34BONGB2D45DONC3E56DINOC3JUMLAH CALON12 org7ELIAB2A1X5 =58FIONAB2B2X5 =109FATINA1C3X2 =610GHAFARA1D4X0 =011INTANA1E5X0 =012JANEB2GPMP =21/12 = 1.75JUMLAH:21 GPS =JUMLAH SEMUA GPMP BILANGAN M/PELAJARAN80

[email protected]@MBAM.IAB81

CuriousExplore, learn, reflect8282mbustamanIAB

Sensitif kepada perubahan persekitaranSo???Ada aku kesah?84mbustaman IAB KPM 13SEKIAN Semoga Tuhan Memberkati Ilmu Yang Telah Anda Pelajari Dalam Kehidupan Anda